Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 28.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ (ДВ, БР. 41 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 219 ОТ 21.09.2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НА СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС" Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-2-2 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 80 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.) Виж повече