Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 92 от 6.XI

  • НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОНДЬОР" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕН Виж повече
  • УКАЗ № 247 ОТ 31.10.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА НАЧИНА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО И СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 83 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 1 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-2 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Виж повече