Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

  • ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, О Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ОТ 2014 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече