Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 29.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-665 от 11 декември 2018 г.

На основание чл. 2 и 3 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон нареждам:

1. Обявявам изпит за придобиване на квалификация синдик, състоящ се от писмена и устна част.

2. Писмената част на изпита да се проведе на 31.03.2019 г. от 10 ч. в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, и с продължителност два астрономически часа.

В зависимост от допуснатите до участие в изпита кандидати мястото на провеждане може да бъде променено с решение на изпитната комисия на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, което се поставя на таблото за обяви в Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, и се публикува на официалната му интернет страница най-малко 5 дни преди датата на писмения изпит. Поставянето на таблото за обяви и публикуването на интернет страницата се счита за официално уведомяване на кандидатите.

3. Провеждането на устната част на изпита да започне на 2.05.2019 г. от 9 ч. в сградата на Министерството на правосъдието – София, бул. Дондуков № 2а, и да продължи до изслушване на всички явили се кандидати. До устен изпит се допускат кандидатите, оценени на писмената част на изпита с „издържал“. Списъкът и графикът на допуснатите до устен изпит кандидати да се обявят най-малко 5 дни преди началото на устния изпит на таблото за обяви в Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, и да се публикуват на официалната му интернет страница. Поставянето на таблото за обяви и публикуването на интернет страницата се счита за официално уведомяване на кандидатите.

4. В 14-дневен срок от обнародването на настоящата заповед в „Държавен вестник“ всеки кандидат подава писмено заявление за участие до министъра на правосъдието на адрес: София, ул. Славянска № 1, и документите по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците.

5. За участие в изпита се заплаща такса в размер 50 лв. по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ, IBAN: BG 09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBGBGSF.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър.

Копие от заповедта да се връчи на ресорния заместник-министър и на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение.

Заповедта да се постави на таблото за обяви в Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, и да се публикува на официалната му интернет страница.

Министър: Ц. Цачева

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

11328

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 166 от 21 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на имот с идентификатор 10971.505.32 по кадастрална карта на гр. Видин, с който предназначението на имота се променя от територия с предназначение „Малкоетажно жилищно строителство“ в територия с предназначение „За обществено обслужване“.

Председател: Г. Велков

11178

 

РЕШЕНИЕ № 168 от 21 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин, с който предназначението на имот с идентификатор 17422.114.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираната територия в землището на с. Градец, местност Гръчко бърдо, община Видин, се променя от територия с предназначение „Трайни насаждения“ в територия с предназначение за „За производствени дейности“.

Председател: Г. Велков

11179

ОБЩИНА ДОСПАТ

РЕШЕНИЕ № 666 от 20 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доспат, одобрява общ устройствен план на община Доспат.

На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общият устройствен план на община Доспат не подлежи на обжалване.

Председател: Ад. Ферев

11329

 

ОБЩИНА КНЕЖА

РЕШЕНИЕ № 701 от 31 октомври 2018 г.

На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, постъпило искане с вх. № АБ 20-36 от 12.10.2018 г. от X.X. и Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 2 от протокол № 11 от 12.10.2018 г. Общинският съвет – гр. Кнежа, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на „Външен кабел НН“ от новопредвиден трафопост в ПИ с идентификатор 37376.731.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност Мерата, в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, до ново електромерно табло за ел. захранване на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 37376.731.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност Мерата, в землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост на X.X.X. и X.X.X..

Председател: К. Герговска

11170

 

РЕШЕНИЕ № 702 от 31 октомври 2018 г.

На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, постъпило искане с вх. № АБ 20-25-1 от 2.08.2018 г. от X.X.X. и Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 1 от протокол № 11 от 12.10.2018 г. Общинският съвет – гр. Кнежа, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на „Външен кабел НН“ от новопредвиден трафопост в ПИ с идентификатор 37376.731.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност Мерата, в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, до ново електромерно табло за ел. захранване на съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 37376.731.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа, местност Мерата, в землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа, област Плевен, собственост на X.X.X..

Председател: К. Герговска

11171

 

РЕШЕНИЕ № 703 от 31 октомври 2018 г.

На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, постъпило искане с вх. № 20-35 от 5.10.2018 г. от X.X. и Решение на ЕСУТ при Община Кнежа по т. 3 от протокол № 11 от 12.10.2018 г. Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект за мрежите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за удължаване на трасето на водопроводното отклонение от противопожарния хидрант в ПИ с идентификатор 37376.735.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа до ПИ с идентификатор 37376.735.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на земеделски земи в община Кнежа в землището на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, местност Криволя, община Кнежа, област Плевен, с оглед захранване с вода на новостроящите се сгради за обект „База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена“, собственост на ЕТ „Прис – X.X.“.

2. Възлага на кмета на община Кнежа да организира изпълнение на решението по т. 3 по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

Председател: К. Герговска

11172

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 970 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, заявления с вх. № 94-З-191 от 24.02.2015 г., № 94-З-791 от 2.05.2017 г. и № 26-00-1308 от 23.10.2017 г. при Община Свищов от „Нетуоркс – България“ – ООД, представлявано от управителите X.X.X. и X.X.X., във връзка с Решение № 1038 от 27.11.2014 г., протокол № 59 на Общинския съвет – гр. Свищов, с мотивирано предписание за ПУП – ПП на техническата инфраструктура, Решение № 4 от протокол № 5 от 13.05.2015 г. и Решение № 2 от протокол № 11 от 1.11.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов във връзка с предложение с вх. № 2216 от 6.11.2018 г. от кмета на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения с трасе:

– през ПИ 65766.32.131, ПИ 65766.212.40, ПИ 65766.213.6, ПИ 65766.214.19, ПИ 65766.612.24, ПИ 65766.706.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов, ЕКАТТЕ 65766 – всичките публична общинска собственост;

– през ПИ 000018, ПИ 000023, ПИ 000025, ПИ 000030, ПИ 000052, ПИ 000069, ПИ 000097, ПИ 000636, ПИ 103015 по КВС на землището на с. Царевец, ЕКАТТЕ 78121, община Свищов – всичките публична общинска собственост;

– през ПИ 000059 и ПИ 000060 по КВС на землището на с. Вардим, ЕКАТТЕ 10118, община Свищов – държавна публична собственост, и ПИ 000062, ПИ 000083, ПИ 000084, ПИ 000096, ПИ 000099, ПИ 000326, ПИ 000395 и ПИ 146003 по КВС на землището на с. Вардим, ЕКАТТЕ 10118, община Свищов – публична общинска собственост.

2. Дава съгласие прокарването на трасетата да се извърши при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 от ЗУТ.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по изпълнение на т. 1 и 2 съобразно изискванията на ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

Председател: Кр. Кирилов

11194

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

РЕШЕНИЕ № 11-157 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:

Одобрява ПУП – ПП за подземен водопровод от границата с Пет могили, община Никола Козлево, през ПИ 000129 и 024001 до ПИ 025039 в землище с. Зърнево. Проектното трасе с обща дължина 1914,40 л. м засяга следните имоти:

– 5,75 л. м засягат ПИ 000129, публична общинска собственост с НТП „полски път“;

– 1908,65 л. м засягат ПИ 024001, ДПФ с НТП „нива“.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Тервел пред Административния съд – Добрич.

Председател: С. Симеонов

11274

 

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 443 от 3 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 127 от ЗУТ Общинският съвет – с. Венец, реши:

1. Одобрява изработения проект за частично изменение на общ устройствен план на община Венец в обхват ПИ 035004 в землището на с. Венец, м. Балък аркасъ, община Венец, и ПИ 042014 в землището на с. Осеновец, м. Дъбравата, община Венец.

2. Възлага на „Еколес Венец“ – ЕООД, с ЕИК 202342823, с. Венец, ул. Република № 4, в качеството му на заявител за изработването на частичното изменение на ОУП на община Венец с цел инвестиционно намерение за изграждане на ферми за отглеждане на животни и риба в ПИ № 035004 в землището на с. Венец, м. Балък аркасъ, община Венец, и ПИ 042014 в землището на с. Осеновец, м. Дъбравата, община Венец, да внесе в сметката на община Венец сумата 2400 лв. с вкл. ДДС направени разноски съгласно сключен договор за възлагане за ЧИОУП на Община Венец с „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД, Шумен.

Председател: Б. Яхя

11347

 

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 582 от 28 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, област Благоевград, одобрява ПУП (подробен устройствен план) – парцеларен план на трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 096027, местност Маноле (О), КВС землище с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000313 – полски път, на Община Гърмен и ПИ № 000365 – полски път, на Община Гърмен.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Ис. Узунов

11339

 

РЕШЕНИЕ № 583 от 28 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, област Благоевград, одобрява ПУП (подробен устройствен план) – парцеларен план на трасе на път с трайна настилка за достъп до ПИ № 000321, местност Алямски рид, КВС землище с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, преминаващ през ПИ № 000234 – полски път, на Община Гърмен.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Ис. Узунов

11340

7. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК, изх. № С180022-091-0000881 от 29.11.2018 г. възлага на X.X.X. с постоянен адрес Видин, ул. Преславска № 33, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 10971.502.709.1.19, намиращ се във Видин, община Видин, област Видин, ул. Цар Александър ІІ № 96, вх. А, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.709, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 196,28 кв. м; прилежащи части: 11,31 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 10971.502.709.1.3, 10971.502.709.1.2, 10971.502.709.1.1.

11177

72. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С180015-091-0000931 от 11.12.2018 г. възлага на X.X.X. с адрес: Никопол, пл. Европа № 11, ет. 2, ап. 13, следния недвижим имот: търговски обект (магазин) с идентификатор 51723.500.9.1.20, със застроена площ 124 кв. м, намиращ се в Никопол, пл. Европа № 11, бл. ДЗС, ет. 1 на партерния етаж, построен върху държавна земя с отстъпено право на строеж, със самостоятелен вход към площада и отделен вход към складово помещение, ведно с 6,0928 % ид. ч. от общите части на сградата и от остъпеното право на строеж; граници: на същия етаж: 51723.500.9.1.19, 51723.500.9.1.21, под обекта – няма, над обекта – 51723.500.9.1.24, 51723.500.9.1.25, 51723.500.9.1.26. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

11175

85. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С180015-091-0000885 от 30.11.2018 г. възлага на „ЕЛКОМ – ВМВ“ – ООД, ЕИК: 114070700, представлявано от X.X.X. с адрес: Плевен, ж.к. Сторгозия 32, следния недвижим имот: незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.652.152, намиращ се в Плевен, западна индустриална зона, с площ 3000 кв. м по нотариален акт, по скица – 3150 кв. м, в източна индустриална зона, съставляващ парцел XLIII в квартал 622 по плана на гр. Плевен; граници на имота: 56722.652.559, 56722.561.191, 56722.561.871, 56722.561.910, 56722.652.151, 56722.652.155. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

11176

783. – Националната музикална академия „Проф. X.X.“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за: професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“; доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“; главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.

11215

22. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Квантова и оптоелектроника“ – един, към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ; главни асистенти по: професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСТ; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, към катедра „Компютърни системи“ – ФКСТ; професионално направление 5.4. Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ – един, към катедра „Топлинна и хладилна техника“ – ЕМФ; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт“ – един, към катедра „Въздушен транспорт“ – ФТ; професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ – един, към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София – във факултетните канцеларии на: ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; ФКСТ – каб. 1443а, тел. 965 25 13; ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90; ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62; МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88.

11089

29. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент по: професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един за нуждите на катедра „Електрификация на минното производство“; главни асистенти по: професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Подземен добив на полезни изкопаеми“ – един за нуждите на катедра „ПРПИ“; професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – двама за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – МГУ „Св. X.X.“, Сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890, X.X..

11181

59. – Медицинският университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност асистент, както следва: За Факултет „Медицина“: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Фармакология“ – един за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Микробиология“ – един за нуждите на Катедра „Микробиология и вирусология“ и Лаборатория по микробиология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един за нуждите на Катедра „Педиатрия“ и Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицинска генетика“ – един за нуждите на Катедрата по медицинска генетика и Лаборатория по медицинска генетика към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нефрология“ – двама за нуждите на Втора катедра по вътрешни болести, УС „Нефрология, хемодиализа и токсикология“ и Клиниката по нефрология и диализа към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Урология“ – един за нуждите на катедра „Хирургични болести“, УС по урология и Клиника по урология към МБАЛ „Св. Анна“ – АД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Образна диагностика“ – един за нуждите на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиника образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Клинична лаборатория“ – един за нуждите на Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“, УС „Клинична лаборатория“ и Клинична лаборатория към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; за Факултет „Дентална медицина“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Пародонтология“ – двама за нуждите на Катедра „Пародонтология и дентална имплантология“; за Факултет „Фармация“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармакогнозия“ – един за нуждите на Катедра „Биология“, УС „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника“; за Факултет „Обществено здравеопазване“: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Професионални болести“ – един за нуждите на Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“, УС „Професионални болести“ и Втора клиника по нервни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена“ (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) – трима по 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Хигиена и епидемиология“. Конкурсният изпит за заемане на академична длъжност асистент включва изпит по обявената специалност и установяване на ниво В1 на владеене на чужд език, необходим за преподаване на съответната специалност (английски). Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – Медицински университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Човешки ресурси“, ет. 4, стая 416, тел.: 052/677-135, 052/677-133, 052/677-034 и 052/677-136.

11174

38. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земеустройство“ – един. Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Развитие на академичния състав“ – тел. 032/65 4 274.

11095

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват УПИ I – за обществено обслужване, търговия и жилища, квартал 24, по плана на гр. Божурище, Софийска област. Проектът за ПУП – ПЗ се изменя при спазване на стойностите на показателите на чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ за малки и много малки градове, както следва: височина на застрояване (КК) – 15 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – 60%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) – 2, необходим процент озеленяване (Позел.) – 40%, и начин на застрояване – свободно. Проектът за изменение на ПУП – ПЗ е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

11094

4. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно електрозахранване чрез изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение“ за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност Лъката, по кадастралната карта на града през имоти, собственост на Община Дупница. Парцеларният план има за цел осигуряване на проектна основа за външно електрозахранване с кабели НН за изграждане на обект „Открит паркинг с капацитет до 100 паркоместа – автокъща“ в поземлен имот с идентификатор 68789.552.4 по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, местност Лъката, с площ 4999 кв. м, както следва: външно електрозахранване – кабелна линия ниско напрежение от ел. табло тип касета пред поземлен имот с идентификатор 68789.552.32, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно ползване – за селскостопански път – публична общинска собственост. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 8, ет. 1 в сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

11201

40. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват ПИ с ИД 56784.513.23, част от кв. 8 и кв. 13 по плана на ПУП – ПУР с устройствени зони кв. Христо Смирненски ІІІ, Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, ст. 2. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

11202

38. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел НН от съществуващ КРШ1 на ТП „Лукойл“, извод СН „Обходен“, подстанция „Комуна“, намиращ се на североизточната граница на ПИ 67338.48.3, до ново ел. табло на северозападната граница на ПИ 67338.48.54, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска техника“, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в местност Сливенски кър, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

11099

39. – Община Сливен на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за: местности Нова камара, Нова камара – Ракетна площадка и Орешака в землище с. Тополчане, община Сливен; местност Каменски лозя в землище с. Камен, община Сливен; местност Бозаджийска кория в землище с. Бозаджий, община Сливен; местности Кел дере и Букака в землище с. Бяла, община Сливен, и местности Кайряка, Аврамов баир – Улуклий и Меллет дере в землище гр. Кермен, община Сливен. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

11182

37. – Община гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на регулационния план (ПУП – ПР за ЧИРП) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за строителен квартал 151 по плана на гр. Троян – квартал Лъгът, засягащ поземлени имоти с идентификатори 73198.506.329, 73198.506.331, 73198.506.332, 73198.506.346 и 73198.506.349. Поземлени имоти с идентификатори 73198.506.329, 73198.506.331, 73198.506.332 и 73198.506.346 се обединяват в един УПИ ХХІV-329, 331, 332, 346, отреден „За жилищно строителство и гаражи“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

11092

86. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ подробен устройствен план – парцеларен план и инвестиционен проект за линеен обект: „Водопровод 90 за захранване на ПИ 35028.26.59 и ПИ 35028.26.60 по КККР на землище с. Кабиле“, преминаващ през поземлени имоти: 35028.26.57 и 35028.26.47, полски пътища, публична общинска собственост, в землището на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

11164

89. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение за захранване на УПИ VII-21.3 – за жилищно строителство, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.21.3 по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на водопроводното отклонение започва от съществуващ водопровод Е 80 по ул. Ст. Караджа и преминава през поземлени имоти с идентификатори: 35028.888.4 – общинска публична собственост, и 35028.888.7 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

11187

89а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. кабел НН 1 kV за захранване на УПИ VII-21.3 – за жилищно строителство, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.21.3 по КККР в землището на с. Кабиле. Трасето на ел. кабела започва от ТЕПО на СБС № 27, извод В, ТП „Кабиле 5“, извод СрН „Дражево“, подстанция Ямбол, и преминава през поземлени имоти с идентификатори: 35028.888.4 – общинска публична собственост, и 35028.888.7 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

11188

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, срещу Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 365 от 16.12.2004 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново. Образувано е адм.д. № 903/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 25.01.2019 г. от 9,30 ч.

11278

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с което е оспорена Наредба № 12 за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на Община Роман, по което е образувано адм. дело № 698/2018 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 12.02.2019 г. от 10,30 ч.

11279

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с което е оспорен текстът на чл. 4 в частта относно „български“ и чл. 20, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и условията за отдаване под наем и продажба на жилища, собственост на Община Козлодуй, по което е образувано адм. дело № 653/2018 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 29.01.2019 г. от 10,30 ч.

11334

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест с искане за отмяна на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение № 4-63 от 12.05.2006 г. по протокол № 4 на Общинския съвет – гр. Тервел, в частта на чл. 45, ал. 3 и 5 от наредбата, по който протест е образувано административно дело № 731/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.02.2019 г. от 13,15 ч.

11256

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик, приета с Решение № 543 по протокол № 38 от 27.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Балчик, в частта на чл. 5, ал. 1, т. 4, изречение последно, чл. 18, ал. 1, чл. 43, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 6 от наредбата, по който протест е образувано адм. дело № 738/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.02.2019 г. от 13,15 ч.

11335

Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 611 от 19.12.2014 г. по протокол № 52 на Общинския съвет – гр. Шабла, в частта на чл. 5, ал. 1, т. 4, изречение последно и чл. 18, ал. 1 от наредбата, по който протест е образувано адм. дело № 739/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.02.2019 г. от 13,15 ч.

11336

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общински жилищен фонд на Община гр. Добрич, приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, в частта на чл. 6, ал. 2, т. 1 и чл. 49, ал. 7 от наредбата, по който протест е образувано адм. дело № 744/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.02.2019 г. от 13,20 ч.

11337

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на чл. 39, ал. 3 в частта относно „… както и 2,5% режийни разноски“ и чл. 39, ал. 5 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение № 6-31 от 29.07.2005 г. на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, по който протест е образувано адм. дело № 743/2018 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 12.02.2019 г. от 13,15 ч.

11338

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 1129/2018 г. по подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 9, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 по чл. 45а от ЗОбС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на община Белене.

11281

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 1106/2018 г. по подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община гр. Искър, приета с Решение № 346 от 3.07.2013 г., вписано в протокол № 28 от 3.07.2013 г. от заседанието на ОбС – гр. Искър.

11282

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти на територията на община Куклен, приета с Решение № 406 на Общинския съвет, взето на извънредно заседание с протокол № 54 от 18.11.2009 г., по което е образувано адм. дело № 3704/2018 г. по описа на Административния съд – Пловдив, ХХVІІІ състав.

11280

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 3767 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХVІ състав, по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 39, т. 1 и чл. 53 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Сопот.

11332

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 3763 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, ХVІ състав, по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 7, ал. 1, чл. 26, ал. 1, чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 46, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им на Община Пловдив.

11333

Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава X.X.X. с последен адрес област Сливен, гр. Твърдица, ул. Кутра № 33, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.01.2019 г. в 11 ч. като заинтересована страна по административно дело № 208/2018 г., заведено от Радка Д. Горанова. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11291

Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Сливен, на разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 1 в частта относно „български“ и чл. 16, ал. 6 в частта „и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, с която се отменя заповедта по ал. 4“ от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Нова Загора, приета от Общинския съвет – гр. Нова Загора, с Решение № 266 от 27.01.2005 г., изм. и доп. с Решение № 310 от 17.03.2005 г., Решение № 397 от 19.07.2005 г., Решение № 108 от 30.04.2008 г., Решение № 191 от 3.10.2008 г., Решение № 732 от 29.03.2011 г. и Решение № 615 от 21.06.2018 г., по което е образувано адм. дело № 359/2018 г. по описа на Административния съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане за 6.02.2019 г. от 14 ч.

11292

Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Златоград, приета с Решение № Г 335 по протокол № 42 от 30.11.2005 г. на Общинския съвет – Златоград, изменена и допълнена с Решение № Г 628 по протокол № 70 от 30.07.2007 г.; Решение № Е 218 по протокол № 19 от 26.06.2012 г.; Решение № 870 по протокол № 64 от 26.11.2014 г. на Общинския съвет – Златоград, насрочено за 16.01.2019 г. от 13,30 ч.

11342

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. дело № 1262/2018 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.02.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредба № 1 за обществения ред и безопасността на движението на територията на община Костенец.

11257

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 26, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища в община Шумен, приета с Решение № 222 по протокол № 14 от 8.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Шумен. Въз основа на протеста е образувано адм. дело № 407/2018 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 11.02.2019 г. от 9 ч.

11331

Велинградският районен съд, пети граждански състав, призовава X.X.X. от гр. Септември, ул. Кирил и Методий № 67; X.X.X. от гр. Велинград, ул. Бяла вода № 8; X.X.X. от гр. Ракитово, ул. Милош Зяпков № 19, и X.X.X. от с. Кадиево, община „Родопи“, ул. 17-а № 3, за насроченото по гр. д. № 921/2015 г. по описа на РС – Велинград, съдебно заседание на 14.02.2019 г. от 11 ч. в качеството им на ответници по иска за делба.

11258

Сливнишкият районен съд, гражданско отделение, ІІІ състав, уведомява X.X.X., гражданин на Република Армения – ответник по гр. дело № 418 по описа за 2018 г. на РС – Сливница, роден на 18.08.1980 г., с последен известен адрес в Република България – София, кв. Лагера, бл. 47, вх. Г, ет. 1, ап. 86, и неизвестен настоящ адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр.д. № 418/2018 г. на РС – Сливница, образувано по предявен от X.X.X. от София, ул. 14-та № 4Б, вх. А, ет. 5, ап. 11, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Сливница, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

11327