Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 4.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИТЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ИГРАЛЕН СОФТУ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2016 Г. ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ОТ БАНКИТЕ ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ ПО ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 10 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 29 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 92 И 93 ОТ 2016 Г.;) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-433 ОТ 2017 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 26 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР (ДВ, БР. 66 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 53 ОТ 2016 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОТЧЕТНОСТТА, ОЦЕНКАТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД (ДВ, БР. 6 ОТ 2017 Г.) Виж повече