Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 8.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 959 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ВИНЕТНА ТАКСА, И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 35 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.) Виж повече