Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 18.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 14 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Виж повече
  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" (ДВ, БР. 16 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 1 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОХРАНА НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-437 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И МОТИВИТЕ ЗА ТЯХ, ПОСОЧЕНИ В ДОКЛАДА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОЦЕНКА НА ИЗПРАТЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ПРИМЕРЕН ПЛАН (ПЪТНА КАРТА) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 559 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 4344 ОТ 3 АПРИЛ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 12492 ОТ 2017 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2019 Г.) Виж повече