Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 22.I

  • РЕШЕНИЕ № 9376 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 857 ОТ 2017 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 18 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • УКАЗ № 10 ОТ 17.01.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 26 ОТ 1968 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ ОТ КИГАЛИ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ (Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г. - ДВ, бр. 22 от 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2019 Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВАРНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВАРНА, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.) Виж повече