Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 25.I

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-33 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № І-7 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ДОСТЪПА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Виж повече
  • УКАЗ № 9 ОТ 16.01.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ТОДОР ХРИСТОВ СТОЯНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАЛТА СЪС СЕДАЛИЩЕ В РИМ, ИТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ДВ, БР. 83 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ПО ЧЛ. 9 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ЗА 2019 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 3 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВИДИН, ЗА 2019 Г. Виж повече