Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 1.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА БИОГОРИВАТА И ТЕЧНИТЕ ГОРИВА ОТ БИОМАСА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-2-3 ОТ 29 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧР Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА И/ИЛИ ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕСА В РАМКИТЕ НА ЕДИН ГЕОГРАФСКИ НАЦИОНАЛЕН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 30 ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА (ДВ, БР. 8 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА (ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД 140-АТА ГОДИШНИНА ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОЛУМБИЯ И ПЕРУ, ОТ ДРУГА СТРАНА, С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕКВАДОР, ПОДПИСАН НА 11 НОЕМВРИ 2 Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2019 Г. Виж повече