Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 11 от 5.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - ЯМБОЛ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • УКАЗ № 13 ОТ 29.01.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВЛАЙКОВ ВОДЕНИЧАРОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 14 ОТ 29.01.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛАВЕНА КРАСИМИРОВА ГЕРГОВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ СЪ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 50 ОТ 2015 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ, В АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" - ПЛОВДИВ Виж повече