Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА" Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ФИНАНСИРАНЕТО, ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-84 ОТ 28 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 17 ОТ 29.01.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОСТРАННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА УСТАВА Н Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 110 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА НЕЖЕЛАНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОДУКТИ ВЪВ ФУРАЖИТЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2019 Г. Виж повече