Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 8.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-1095 от 14 декември 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, доклад от Янко Иванов – заместник-министър на земеделието, храните и горите, с рег. № 93-9319/14.12.2018 г. във връзка с подадено заявление с вх. № АО-2076/22.10.2018 г. от „Био Сертификейшън“ – ЕООД, с искане за разрешение за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер нареждам:

1. Разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, ЕИК 203598067, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 3, офис № 1, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни в съответствие с чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на Защитено географско указание (ЗГУ) „Горнооряховски суджук“, ЗГУ „Българско розово масло“, Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „Филе Елена“, ХТСХ „Луканка Панагюрска“, ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ „Кайсерован врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма Говежда“.

2. Заповедта да се съобщи на заявителя и на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

3. Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Министър: Р. Порожанов

703

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-785 от 20 декември 2018 г.

На основание чл. 42, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 42, ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скалните кукли в местността Пладнището“, в землището на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен, обявена със Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 13 от 1973 г.), от 642,000 дка на 644,158 дка.

2. В границата на природна забележителност „Скалните кукли в местността Пладнището“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори: 62503.347.1, 62503.369.1, 62503.369.2, 62503.369.3, 62503.369.5, 62503.369.6, 62503.369.7, 62503.369.8, 62503.369.9, 62503.369.10, 62503.369.11, 62503.371.1, 62503.371.2, 62503.371.3, 62503.371.4, 62503.371.5, 62503.371.6, 62503.371.7, 62503.371.8, 62503.371.9, 62503.371.10, 62503.371.11, 62503.371.12, 62503.371.13, 62503.371.14, 62503.371.15, 62503.371.16, 62503.371.17, 62503.371.22, 62503.371.23, 62503.371.24, 62503.371.27, 62503.372.1, 62503.372.2, 62503.372.3, 62503.372.4, 62503.372.5, 62503.372.7, 62503.372.8, 62503.372.10, 62503.372.11, 62503.372.12, 62503.372.13, 62503.372.14, 62503.372.15, 62503.372.16, 62503.372.17, 62503.372.18, 62503.372.19, 62503.372.20, 62503.372.21, 62503.372.23, 62503.372.24, 62503.372.25, 62503.372.26, 62503.372.27, 62503.372.28, 62503.372.29, 62503.372.30, 62503.373.3, 62503.373.4, 62503.373.5, 62503.373.6, 62503.373.7, 62503.374.1, 62503.374.2, 62503.374.3, 62503.374.4, 62503.374.5, 62503.374.6, 62503.374.7, 62503.374.8, 62503.374.9, 62503.374.10, 62503.374.11, 62503.374.12, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Реселец (за 2018 г.), с ЕКАТТЕ 62503, община Червен бряг, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-1223 от 12.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 644,158 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност „Скалните кукли в местността Пладнището“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Н. Кънчев

721

 

ЗАПОВЕД № РД-2 от 3 януари 2019 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии с цел опазване на семенна дъбова гора от космат дъб (Quercus pubescens), семенна дъбова гора от космат дъб, виргилиев дъб (Quercеta virgiliana) и цер (Quercus cerris), както и на местообитания на защитени видове животни – дива котка (Felis silvestris), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена чинка (Fringilla coelebs), южен славей (Luscinia megarhynchos), малък пъстър кълвач (Dendrocopus minor), елов певец (Phylloscopus collybitu), папуняк (Upupa epops), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов (Buleo buteo), в землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен:

1. Обявявам защитена местност Либичево усое в землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен, с обща площ 244,856 дка.

2. Защитената местност Либичево усое включва поземлени имоти с идентификатори: 12752.93.30, 12752.93.192, 12752.93.196 и 12752.94.11, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Върбица, с ЕКАТТЕ 12752 (за 2018 г.), община Плевен, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-128 от 22.12.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 244,856 дка.

3. В границата на защитената местност се забранява:

3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;

3.2. строителство и поставяне на преместваеми обекти, вкл. осветителни тела, беседки, барбекюта, пейки, въжени съоръжения, наблюдателни кули, чакала и др.;

3.3. провеждане на всякакви сечи (вкл. сеч на единични дървета независимо от тяхното състояние), пряко или косвено унищожаване на дървета и на части от тях, с изключение на дейности по отглеждане и опазване на семенния подраст във възобновените към момента на обявяване на защитената територия котли;

3.4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

3.5. влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства, с изключение на имот с идентификатор № 12752.93.30, землище с. Върбица (съществуващ път);

3.6. търсене, проучване и добив на подземни богатства.

4. След влизането в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върбица, община Плевен, област Плевен.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

6. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност Либичево усое и картният материал се съхраняват и са на разположение в МОСВ и в РИОСВ – Плевен.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Димов

699

 

ЗАПОВЕД № РД-19 от 11 януари 2019 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековни дървета, установено с констативен протокол № 763/7.09.2018 г., констативен протокол № 993/14.11.2018 г. и констативен протокол № 1038/4.12.2018 г. на РИОСВ – Хасково:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) на възраст около 300 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола – 4,20 м, намиращо се в местност Идимирли, имот с идентификатор 77195.440.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.). Вековното дърво е с координати X = 4646253.669, Y = 507139.796, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.2. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) на възраст около 270 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола – 3,80 м, намиращо се в местност Идимирли, имот с идентификатор 77195.440.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.). Вековното дърво е с координати X = 4646241.436, Y = 507245.755, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.3. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) на възраст около 350 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола – 4,80 м, намиращо се в местност Идимирли, имот с идентификатор 77195.440.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.). Вековното дърво е с координати X = 4646268.409, Y = 507146.749, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.4. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) на възраст около 270 години, с височина около 12 м, обиколка на ствола – 3,80 м, намиращо се в местност Идимирли, имот с идентификатор 77195.440.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.). Вековното дърво е с координати X = 4646267.784, Y = 507253.835, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

1.5. Благун (Quercus frainetto) на възраст около 300 години, с височина – 20 м, обиколка на ствола – 3,70 м, намиращо се в имот с идентификатор 53895.145.581 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Орлов дол, община Тополовград, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-663 от 9.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 34 от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X = 4664214.950, Y = 557179.842, в координатна система БГС 2005 г. (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Н. Димов

720

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-17 от 28 януари 2019 г.

Във връзка с изпълнението на инвестиционно намерение на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за изграждане на автомагистрала „Хемус“ министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. въз основа на задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), съгласувано с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите, е разрешил изработването на проект на ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Хемус“ (етап 1) – участък 2 – участък от А2 (Ябланица) до път ІІІ-307, в землищата на с. Дерманци и с. Радювене, община Луковит, с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец, община Ловеч, с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с. Николаево, община Плевен, област Плевен.

По искане на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със Заповед № РД-02-15-111 от 11.08.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството въз основа на задание за изработване на ПУП – ПП, съгласувано с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите, е допуснато изработване на проект на ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Хемус“ (етап 1) – участък 2 – участък от път ІІІ-307 до път ІІ-35, в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

С писмо изх. № 04-16-152/23.01.2019 г. от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискано прекратяване на административното производство по заповеди № РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. и № РД-02-15-111 от 11.08.2015 г., като са изложени мотиви за искането.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) прекратявам производството по заповеди № РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. и № РД-02-15-111 от 11.08.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с които е разрешено изработване на проект на ПУП – ПП за трасето на автомагистрала „Хемус“ в землищата на с. Дерманци и с. Радювене, община Луковит, с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец, община Ловеч, с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ, да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и да се изпрати на Община Луковит, Община Ловеч и Община Угърчин, област Ловеч, и Община Плевен, област Плевен, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК.

Министър: П. Аврамова

762

 

ЗАПОВЕД № РД-02-15-18 от 28 януари 2019 г.

Във връзка с изпълнението на инвестиционно намерение на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за изграждане на автомагистрала „Хемус“ министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. въз основа на задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), съгласувано с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите, е разрешил изработването на проект на ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Хемус“ (етап 1) – участък 1 – участък от ІІІ-307 до ІІ-35, в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община Луковит, с. Брестница и гр. Ябланица, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч.

С писмо изх. № 04-16-152/23.01.2019 г. от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискано прекратяване на административното производство по Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. в частта за допускане изработването на ПУП – ПП за автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, като са изложени мотиви за искането.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) прекратявам производството по Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. в частта за допускане изработването на ПУП – ПП за автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица на основание чл. 56, ал. 3 от АПК по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ, да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и да се изпрати на Община Луковит, Община Ябланица и Община Тетевен, област Ловеч, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК.

Министър: П. Аврамова

753

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ЗАПОВЕД № Т-РД-17-56 от 31 декември 2018 г.

В Министерството на туризма е постъпило заявление-декларация с вх. № Т-89-00-5/17.12.2018 г. от Любомира Попова – областен управител на Областна администрация – Велико Търново, Георги Терзийски – областен управител на Областна администрация – Ловеч, Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, Добромир Добрев – кмет на община Горна Оряховица, Мирослав Семов – кмет на община Дряново, Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново, Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, Веселин Чанев – зам.-кмет на община Златарица, Младен Пелов – кмет на община Априлци, Дилян Млъзев – кмет на община Елена, Донка Михайлова – кмет на община Троян, Иван Лазаров – кмет на община Вършец, Георги Димитров – председател на УС на туристическо сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“, и Николай Ялъмов – председател на УС на туристическо сдружение „Съвет по туризъм – Троян“, относно учредяване на организация за управление на туристически район с наименование Организация за управление на Старопланински туристически район.

След преглед на документите, приложени към заявлението-декларация, от фактическа и правна страна се установява следното:

Съгласно чл. 22 от Закона за туризма организация за управление на туристически район се учредява най-малко от две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район, четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района и една областна администрация от територията на туристическия район. Видно от информацията в заявлението, учредителният комитет на Организация за управление на Старопланински туристически район ще се състои от следните туристически сдружения: туристическо сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“, притежаващо удостоверение за вписване в НТР № 24/25.10.2013 г., и туристическо сдружение „Съвет по туризъм – Троян“, притежаващо удостоверение за вписване в НТР № 32/25.10.2013 г., както и следните общини – Община Велико Търново, Община Троян, Община Горна Оряховица, Община Дряново, Община Антоново, Община Ловеч, Община Златарица, Община Априлци, Община Елена и Община Вършец. Освен изброените учредителният комитет се състои и от Областна администрация – Велико Търново, и Областна администрация – Ловеч. По този начин са изпълнени изискванията на чл. 22 от Закона за туризма.

В съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туризма в заявлението-декларация за откриване на процедура за учредяване на организация за управление на туристически район подробно са посочени дейностите и целите на Организация за управление на Старопланински туристически район, както и туристическият район, за управлението на който се създава организацията, а именно Старопланински туристически район.

Заявлението е подписано от всички членове на учредителния комитет и са приложени необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за туризма. Представен е поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22 от Закона за туризма.

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона за туризма са посочени номерата на решенията на общинските съвети за участие и членство на съответните общини в Организация за управление на Старопланински туристически район, видно от Решение № 1248, прието с протокол № 48/25.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Решение № 774, прието с протокол № 35/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Троян, Решение № 840, прието с протокол № 49/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, Решение № 511, прието с протокол № 259/28.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Дряново, Решение № 354, прието с протокол № 43/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Антоново, Решение № 859, прието с протокол № 54/25.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, Решение № 670, прието с протокол № 44/28.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Златарица, Решение № 481, прието с протокол № 48/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Априлци, Решение № 128, прието с протокол № 12/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Елена, и Решение № 632, прието с протокол № 48/29.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Вършец, както и протоколи с решения за участие в процедура по учредяване на Организация за управление на Старопланински туристически район от управителните съвети на съответните сдружения.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 – 3 и ал. 5 от Закона за туризма откривам процедура за учредяване на Организация за управление на Старопланински туристически район.

За министър: И. Георгиева

670

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 100-ГФ от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 555, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 71 и чл. 180, ал. 1 от АПК Комисията за финансов надзор реши:

1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането, на 10,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, включително гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд да се записва на отделен ред в застрахователната полица.

3. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.

4. Определя срок за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд, както следва: ежемесечно до 10-о число на втория месец след месеца на сключването на застраховките.

5. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или т. 3 в сроковете по т. 4 независимо от разсрочено плащане на премията, когато такова е предвидено съгласно застрахователния договор.

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението да се публикува на страницата на КФН в интернет. Отделни съобщения за издаването на решението да се изпратят на Гаранционния фонд, представителните организации на застрахователите, застрахователите, които не членуват в представителните организации, и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

На основание чл. 555, ал. 1, изречение второ от Кодекса за застраховането решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

На основание чл. 133, ал. 3 във връзка с чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на оспорване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата.

Решението подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му, като оспорването не спира изпълнението му.

За председател: Б. Атанасов

680

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1731 от 23 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5362 от 23.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична полиция“ – Смолян, представляващ: поземлен имот с идентификатор 56126.43.107, с площ 5436 кв. м, намиращ се в местност Тумбите, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, ведно с построените в него сгради:

а) сграда с идентификатор 56126.43.107.1 със застроена площ 247 кв. м;

б) сграда с идентификатор 56126.43.107.2 със застроена площ 77 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

675

 

РЕШЕНИЕ № 1732 от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5370 от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична полиция“ – Смолян, представляващ: поземлен имот с идентификатор 56126.43.104, с площ 15 228 кв. м, намиращ се в местност Ръждак, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, ведно с построената в него сграда с идентификатор 56126.43.104.1 на 1 етаж със застроена площ 24 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

678

 

РЕШЕНИЕ № 1733 от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5371 от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 61710.503.6399, с площ 21 426 кв. м, намиращ се на ул. Търговищко шосе, Разград, община Разград, област Разград.

Изпълнителен директор: П. Александрова

679

 

РЕШЕНИЕ № 3559-П от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1691 от 13.09.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 5367 от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40436.5396.531 с площ 7509 кв. м, намиращ се в с. Кубратово, район „Нови Искър“, община Столична, област София-град, ведно с построените в него 11 сгради с идентификатори: 40436.5396.531.1, 40436.5396.531.2, 40436.5396.531.3, 40436.5396.531.4, 40436.5396.531.5, 40436.5396.531.6, 40436.5396.531.7, 40436.5396.531.8, 40436.5396.531.9, 40436.5396.531.10 и 40436.5396.531.11 (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 338 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 90 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и огледи на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

676

 

РЕШЕНИЕ № 3560-П от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1713 от 25.04.2018 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 5368 от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68970.502.485 с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 716 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414, в срок до 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и огледи на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

677

 

РЕШЕНИЕ № 3561-П от 25 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1704 от 20.10.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 5378 от 25.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот № 500112 с площ 91,105 дка в землището на с. Верен, ЕКАТТЕ 10673, община Братя Даскалови, област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10673.500.112, с площ 91 097 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 298 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 60 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414, в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и огледи на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

712

РЕШЕНИЕ № 3562-П от 25 януари 2019 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1706 от 9.11.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 94 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 5379 от 25.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.502.325 с площ 1437 кв. м, намиращ се в кв. Три чучура-север, гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 145 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414, в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;

2.8. посещения и огледи на имота могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

713

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 353 от 30 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 064012 в местността Балвано, землище на с. Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване – до 10 м; Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Председател: Р. Тасков

684

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 52-8 от 18 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5 и чл. 16а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нова обслужваща улица (локално платно на път І-9), с о.т. 140 – о.т. 140а – о.т. 140б – о.т. 140в – о.т. 140г – о.т. 140д – о.т. 140е – о.т. 140ж – о.т. 140з – о.т. 140и от км 230+700 (пътен възел на обходен път и път І-9 Бургас – Варна) до км 231+950, в обвръзка с одобрен ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 – Бургас – София, път І-9 Бургас – Варна, северен обходен път и ул. Транспортна, одобрен с Решение № 43-7 от 26.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на селищно образувание Бизнес парк Бургас – 5, устройствена зона 07079/25 по одобрен ОУП на гр. Бургас, съгласно черните, червените и зелените линии и надписи върху плана с таблица на засегнатите от трасето имоти, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: К. Луков

741

 

РЕШЕНИЕ № 52-9 от 18 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща улица от о.т. 97 и о.т. 99 по плана на ПЗ „Юг-запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р. Меден рудник, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, съгласно черните, червените, сините, зелените и кафявите линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: К. Луков

742

РЕШЕНИЕ № 52-10 от 18 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в УПИ XVIII, отреден „за озеленяване“, кв. 2, по плана на ж.к. Победа, Бургас.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: К. Луков

743

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1378 от 31 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 120 от протокол № 10 от 21.11.2018 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе за електрозахранване и водоснабдяване на обект в имот ПИ № 074010, местност Под дела, в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново.

1. Трасето на водопровода е продължение на съществуващо водопроводно трасе, което започва от водомерна шахта в ПИ № 000218 (земеделска територия с НТП – „полски път“ – собственост на Община Велико Търново), след което продължава през: ПИ № 000803 (земеделска територия с НТП – „хранително-вкусова промишленост“ – собственост на „Сигма 2003“ – ЕООД), ПИ № 000801 (земеделска територия с НТП – „птицеферма“ – собственост на „Сигма 2003“ – ЕООД), ПИ № 000236 (земеделска територия с НТП – „гори и храсти в земеделска земя“ – собственост на Община Велико Търново), ПИ № 000235 (земеделска територия с НТП – „гори и храсти в земеделска земя“ – собственост на Община Велико Търново) и достига до водомерната шахта в имота на възложителя. Определен е сервитут 3,0 м вляво и вдясно от оста на кабела.

2. Трасето на кабелното електрозахранване започва от ВЕЛ „Тунела“, ТП „Агрима“, чрез полагане на ел. кабел – подземно в изкоп 1,3/0,4 м в ПИ № 000218 (земеделска територия с НТП – „полски път“ – собственост на Община Велико Търново), след което преминава през следните имоти: ПИ № 000801 (земеделска територия с НТП – „птицеферма“ – собственост на „Сигма 2003“ – ЕООД), ПИ № 000236 (земеделска територия с НТП – „гори и храсти в земеделска земя“ – собственост на Община Велико Търново), ПИ № 000235 (земеделска територия с НТП – „гори и храсти в земеделска земя“ – собственост на Община Велико Търново) и достига до имота на възложителя, където се изгражда БКТП lx630 kVA – 20 kV. Определен е сервитут около кабела 1,0 м от едната страна съгласно приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.

3. План-схеми за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 074010, местност Под дела, по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: В. Спирдонов

812

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 187 от 28 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“ – в обхват имот с идентификатор 10971.201.525 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Кърлизите, собственост на ,,СКМ Груп“ – ЕАД, с който предназначението на имота се променя от „Други селскостопански дейности“ в „Производствени дейности“.

Председател: Г. Велков

696

 

РЕШЕНИЕ № 188 от 28 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“ – в обхват част от имот с идентификатор 10971.510.139 по кадастралната карта на гр. Видин, кв. Южна промишлена зона, публична държавна собственост, с който предназначението на част от имота се променя от територия с предназначение за „Реки и водни площи“ и „Защитни гори“ в устройствена зона за „Предимно производствена дейност с преобладаващи складови функции“.

Председател: Г. Велков

697

 

РЕШЕНИЕ № 189 от 28 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на гр. Видин“ – в обхват имоти с идентификатори 10971.162.1, 10971.201.2 и 10971.201.3 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Кърлизите, собственост на ,,СКМ Груп“ – ЕАД, с който предназначението на имотите се променя от „Обработваеми земеделски земи“ в „Производствени дейности“.

Председател: Г. Велков

698

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 1002 от 28 декември 2018 г.

На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод и канализационен тласкател за поземлени имоти № 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388, 00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372 по КККР на гр. Ахелой, местност Къмпинга, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва: 00833.6.104 (пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.388 (полски път, общинска собственост), 00833.7.412 (полски път, общинска собственост), 00833.7.416 (територия за транспорт, държавна собственост), 00833.7.417 (полски път, общинска собственост), 00833.10.389 (полски път, общинска собственост), 00833.11.368 (територия за транспорт, държавна собственост), 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) и 00833.11.390 (нива на X.X.X. и X.X.X.), по КККР на гр. Ахелой, местност Къмпинга, община Поморие.

Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

Общинският съвет – гр. Поморие, допуска на основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател: А. Адамов

746

213. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 февруари 2019 г.

842

130. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X., графически, дактилоскопни, технически, балистични.

X.X.X., графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.

X.X.X., съдебно-почеркови, техническо изследване на документи.

X.X.X., писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.

X.X.X., дактилоскопни, графични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.

X.X.X., дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., графилогични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични

Трасологични експертизи

X.X.X., графически, дактилоскопни, технически, балистични.

X.X.X., графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.

X.X.X., писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.

X.X.X., дактилоскопни, графични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.

X.X.X., дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., графилогични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.

X.X.X., трасологични.

X.X.X., трасологични, дактилоскопни.

Съдебно-балистични експертизи

X.X.X., графически, дактилоскопни, технически, балистични.

X.X.X., графически, почеркови-графически, техническо изследване на документи.

X.X.X., писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.

X.X.X., дактилоскопни, графични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.

X.X.X., дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., графилогични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични

Дактилоскопни експертизи

X.X.X., графически, дактилоскопни, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, графични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени доказателства – технически и графически.

X.X.X., дактилоскопни, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни, трасологични, технически, балистични и химически.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, графически, технически, балистични.

X.X.X., дактилоскопни.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.

X.X.X., графилогични, дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.

Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X., химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

X.X.X., химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

X.X.X., молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., молекулярна биология.

X.X.X., молекулярна биология.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Д-р X.X.X., съдебна медицина.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X., молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., молекулярна биология.

X.X.X., молекулярна биология.

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., молекулярна биология.

X.X.X., молекулярна биология.

Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Съдебнопсихиатрична експертиза

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Съдебнопсихологична експертиза

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

Съдебна психолого-психиатрична експертиза

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

Д-р X.X.X., психиатър.

X.X.X., психолог.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

X.X.X., психолог.

Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X., Плевен, психолог.

X.X.X., психолог.

Д-р X.X.X., психиатър.

X.X.X., психолог.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Клас „Съдебно икономически експертизи“

Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводство и одит в публичния сектор.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, икономика и управление на промишлеността.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, управление и планиране.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на предприятия.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист – системен организатор.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител – финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, финансов контрол.

X.X.X., икономист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, машинна обработка на информацията.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, вътрешен одит в публичния сектор.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист – организация на труда.

X.X.X., икономист-финансист, експерт-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., агроикономист, експерт-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.

X.X.X., икономист – финанси и банково дело.

X.X.X., агроикономист, експерт-счетоводител.

X.X.X., агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

X.X.X., икономист-финансист, счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.

X.X.X., икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.

Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.

X.X.X., икономика на промишлеността.

X.X.X.-X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-финансист, анализ на стопанската дейност.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономика и управление на селското стопанство, агроикономист, организация и управление на бизнеса и управленска отчетност.

X.X.X.-X., икономист-агроикономист, банково дело.

X.X.X., икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

X.X.X., икономист застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обръщение.

X.X.X., икономист-финансист, банково дело.

X.X.X., икономист, вътрешен одит в публичния сектор.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист, икономика и управление на промишлеността.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител – финансист.

X.X.X., агроикономист, лицензиран оценител.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист – организация на труда.

X.X.X., икономист-финансист, експерт-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.

X.X.X., икономист – финанси и банково дело.

X.X.X., икономист-счетоводител, финанси, мениджмънт.

X.X.X., агроикономист, експерт-счетоводител.

X.X.X., икономист-финансист, счетоводител.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.

X.X.X., икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.

Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител, организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия.

X.X.X., икономист – финансист, оценка на оборотни и дълготрайни материални активи.

X.X.X.-X., икономист, оценка на активи и пасиви.

X.X.X., икономист – финансист, експерт-оценител недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

X.X.X., машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.

X.X.X., насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.

X.X.X., икономист-счетоводител, икономика и управление на промишлеността, мениджмънт – търговска дейност.

X.X.X., агроикономист, лицензиран оценител.

X.X.X., икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист – финансист, експерт-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител, икономика на социално-културната сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.

X.X.X., икономист – финанси и банково дело.

X.X.X., агроикономист, експерт – оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

X.X.X., икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.

X.X.X., икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.

X.X.X., икономист-счетоводител.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер хидрология, инженерна геология.

X.X.X., машинен инженер селскостопанска техника.

X.X.X., електроинженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер електроника и автоматика, икономист – организатор в индустриална фирма.

X.X.X., инженер-геодезист, картография.

X.X.X., строителен инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., инженер по сондиране.

X.X.X., машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер технология на металите.

X.X.X., строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., технология и управление на транспорта.

X.X.X., машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.

X.X.X., инженер изчислителна техника.

X.X.X., машинен инженер, компютърни системи и технологии.

X.X.X., машинен инженер – селскостопанска техника.

X.X.X., електроинженер – радиотехника.

Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер – транспортна техника и технологии, ДВГ.

X.X.X., инженер по експлоатация и ремонт на автомобили.

X.X.X., инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.

X.X.X.-X., инженер двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., инженер автомобилен транспорт, трактори и кари.

X.X.X., машинен инженер, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

X.X.X., машинен инженер, ремонт на трактори, автомобили и селскостопански машини.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер селскостопанска техника.

X.X.X., технология и управление на транспорта.

X.X.X., икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.

X.X.X., машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.

X.X.X., машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.

Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., инженер хидрология, инженерна геология.

X.X.X., инженер механична технология на дървесината, оценител на земеделски земи.

X.X.X., инженер технология на металите.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителен инженер по хидротехническо строителство.

X.X.X., инженер по сондиране.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, компютърни системи и технологии.

Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., математика, информационни технологии, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи.

X.X.X., инженер компютърна техника.

X.X.X., машинен инженер, инженер по електроника и автоматика, изчислителна техника.

X.X.X., инженер изчислителна техника.

X.X.X., машинен инженер, компютърни системи и технологии.

X.X.X., електроинженер, електронна техника и микроелектроника.

X.X.X., инженер по комуникации и технологии, компютърни системи и технологии.

Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., инженер хидрология, инженерна геология.

X.X.X., архитект, оценка на недвижими имоти, делба на поземлени имоти и сгради, градоустройство.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., архитект.

X.X.X., инженер-геолог и хидрогеолог.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, конструкции на сгради и съоръжения.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство.

X.X.X.йний, промишлено и гражданско строителство.

X.X.X.-X., промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., инженер по промишлено и гражданско строителство, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X., строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение на строителството.

X.X.X., строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителен инженер по хидротехническо строителство.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., строителен инженер – технология и механизация на строителството.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., архитект.

X.X.X., машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.

X.X.X., строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.

Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., инженер противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., инженер противопожарна техника и безопасност.

Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X., инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X., машинен инженер, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.

X.X.X., инженер по промишлено и гражданско строителство, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Съдебно-оценителска автотехническа експертиза

X.X.X., икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.

X.X.X., автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., автоексперт-оценител.

X.X.X., автоексперт-оценител.

Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Съдебно-ботаническа експертиза

Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X., биолог, зоолог.

Съдебно-микробиологична експертиза

Съдебно-ентомологична експертиза

Съдебно-екологична експертиза

X.X.X., машинен инженер.

Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., инженер-химик, технология на биопроизводствата.

X.X.X., инженер-химик, технология на органичен синтез и горива.

X.X.X., инженер-химик, технология на полимери, текстил и кожи, контрол на качеството на течните горива.

X.X.X., молекулярна биология, биохимик – клиничен химик.

Съдебно-физическа експертиза

Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X., инженер-химик, технология на биопроизводствата.

X.X.X., инженер-химик, технология на органичен синтез и горива.

X.X.X., химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

X.X.X., химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.

Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

Клас „Съдебно-селскостопански експертизи“

Съдебно ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X., ветеринарна медицина, опазване на околната среда.

Д-р X.X.X., ветеринарна медицина.

Д-р X.X.X., ветеринарна медицина.

Съдебна-агротехническа експертиза

X.X.X., агроикономист, лицензиран оценител.

X.X.X., почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.

X.X.X., агроном.

X.X.X., агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи“

Клас „Оценителни експертизи“

Оценка на недвижими имоти

X.X.X.-X., инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X., промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии.

X.X.X., машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на предприятия.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.

X.X.X., агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

X.X.X., икономист, оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

X.X.X., машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.

X.X.X., насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.

X.X.X., икономист-мениджър, оценки на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., инженер – механична технология на дървесината, оценител на земеделски земи.

X.X.X., строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., архитект.

X.X.X., строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X., автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.

Оценка на недвижими културни ценности

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.

X.X.X., икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата, финансово-икономически анализ на фирма.

Оценка на машини и съоръжения

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.

X.X.X., инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат за енергийна ефективност, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X., промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., машинен инженер, експерт-оценител на недвижими земеделски земи, сертификат за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., строителен инженер, строителство и възстановяване на железни пътища, оценител на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия.

X.X.X., икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.

X.X.X., агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения и горски масиви.

X.X.X., икономист – застраховане и социално дело, международно застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експертиза на камиони и автобуси, финанси и кредит, парично обращение.

X.X.X., икономист-финансист, експерт-оценител недвижими имоти и земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

X.X.X., машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.

X.X.X., насаждения, оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.

X.X.X., електроинженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта, селското стопанство, трикотажната и шивашката промишленост.

X.X.X., автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2019 г.

Специалисти преводачи с балкански езици

X.X.X., преводач от и на гръцки език.

Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на турски език.

Специалисти преводачи с европейски езици

X.X.X., преводач от и на полски език.

X.X.X., преводач от и на английски език.

639

122. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Разград, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., графолог, експерт-криминалист.

X.X.X., графолог, експерт-криминалист.

X.X.X., графолог, експерт- криминалист.

X.X.X., балистични и биометрични експертизи.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза

X.X.X., офталмолог.

X.X.X., молекулярна биология, ДНК анализ.

X.X.X., стоматолог.

X.X.X., съдебна медицина.

Ивайло Арабаджиев, нервни болести.

X.X.X., патологоанатомия.

X.X.X., молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ.

Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.

Явор Иванов, ортопед.

Светлан Стоянов, хирург.

X.X.X., биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.

Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Съдебнопсихиатрична експертиза

X.X.X., психиатър.

Съдебнопсихологична експертиза

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X.-X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводство и контрол, икономика на туризма.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводна отчетност, данъчно производство.

X.X.X., счетоводство и контрол; икономист-счетоводител, методология на счетоводна отчетност и контрола на банковите институти, числени методи и програмиране.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономика и управление на строителството.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи и подобрения върху тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.

Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономика на строителството, финансово-счетоводна дейност, сертификат за международни счетоводни стандарти, сертификат за оценка на недвижими имоти.

X.X.X., финанси.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., финанси, застрахователно дело.

X.X.X., икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.

X.X.X., икономика на индустрията, стопански и финансов контрол.

X.X.X., публични финанси.

X.X.X., икономист по аграрно промишлено производство, икономика, отчетност и планиране на селското стопанство; оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., икономист-организатор в строителството.

X.X.X., икономист, счетоводни, финансови, социални.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., публична администрация и машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, лиценз за оценка на машини, съоръжения и недвижими имоти; сертификат за оценяване на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., механична технология на дървесината, счетоводна и правна дейност на фирмата.

X.X.X., икономист по промишлеността, ел. снабдяване на промишлено предприятие.

X.X.X., ел. снабдяване и ел. обзавеждане.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, електроинженер.

X.X.X., инженер, хидромелиоративно строителство.

Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., двигатели с вътрешно горене, автоексперт-оценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

X.X.X., двигатели с вътрешно горене.

X.X.X., машинен инженер, транспортна техника и технологии.

X.X.X., оценител на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството ISO-9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO-9001.

Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., органична химия, технология на лекарствените, природни органични вещества, растежни стимулатори и регулатори, експерт на ADR превоз на опасни товари.

Съдебна строителнотехническа експертиза

X.X.X., промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., архитект.

X.X.X., архитект.

X.X.X., архитект.

X.X.X., архитект.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.

Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., пожарна аварийна безопасност.

X.X.X., пожарна аварийна безопасност.

X.X.X., пожарна аварийна безопасност.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X., ветеринарна медицина.

Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X., агроинженерство, полевъдство.

505

123. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

Криминалистични експертизи за писмени доказателства

X.X.X., криминалист.

Трасологични експертизи

X.X.X., криминалист.

Съдебно-балистични експертизи

X.X.X., криминалист.

Дактилоскопни експертизи

Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X., почеркови експертизи.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза на труп

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., микробиология и биохимия.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., молекулярен биолог.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., микробиология и биохимия.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., съдебномедицински експерт.

X.X.X., стоматолог.

Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

Съдебнопсихиатрична експертиза

X.X.X., психиатър.

X.X.X.-X., психиатър.

X.X.X., психиатър.

X.X.X., психолог.

X.X.X.-X., психиатър.

X.X.X., психиатър.

X.X.X., психиатър.

X.X.X., психолог.

X.X.X.-X., психиатър.

Съдебнопсихологична експертиза

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

Съдебна психолого-психиатрична експертиза

X.X.X., психолог в областта на зависимостите и зависимите поведения. В екип с д-р Станислав Иванов.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психолог.

X.X.X., психиатър, в областта на зависимостите и зависимите поведения. В екип с д-р Ваня Динева.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист по строителството.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., аграр-икономист.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X.-X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител, застраховател.

X.X.X., икономист-контрольор.

X.X.X., маркетинг и планиране.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводител- икономист.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист – международни икономически отношения.

X.X.X., икономист по счетоводство и финанси.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводител.

X.X.X., икономист, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-застраховател обществено осигуряване.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист по аграрно-промишлено производство.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по строителството.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист – икономика на туризма.

X.X.X.-X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител, застраховател.

X.X.X., маркетинг и планиране.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X.-X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист- стокознание, качество и експертиза на стоките.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист – международни икономически отношения.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводител.

X.X.X., икономист, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., инженер-електромеханик.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., финанси.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител, машинен инженер.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист по аграрно-промишлено производство.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-застраховател.

X.X.X., икономист-счетоводител.

Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по строителството.

X.X.X., стоковед-икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист- стокознание, качество и експертиза на стоките.

X.X.X., икономист – международни икономически отношения.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X.-X., инженер-химик.

X.X.X., инженер по информационни технологии.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., строителен инженер – транспортно строителство.

X.X.X., строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., геодезия и земеразделяне.

Даниел Ликаса Бокана, селскостопански машинен инженер.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., архитект.

X.X.X., инженер-геодезист.

X.X.X., инженер – корабен механик.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., инженер.

X.X.X., машинен инженер, пътнотранспортна техника.

X.X.X., инженер-електромеханик.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер по свързочна техника.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., инженер.

X.X.X., инженер-геодезист.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер по компютърна техника.

Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., радиофизика и електроника.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, пътнотранспортна техника.

X.X.X., машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер, транспортна техника и технологии.

X.X.X., инженер по компютърна техника.

X.X.X., инженер по транспорта, технология и управление на транспорта.

Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X.-X., инженер-химик.

X.X.X., инженер по информационни технологии.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., електроинженер-технолог.

X.X.X., инженер.

X.X.X., машинен инженер, пътнотранспортна техника.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер.

X.X.X., инженер-геодезист.

Съдебна компютърнотехническа експертиза

X.X.X., инженер компютърни системи.

X.X.X., инженер по информационни технологии.

X.X.X., инженер – комуникационна техника и технологии.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., инженер по електроника и автоматика.

X.X.X., инженер по компютърна техника.

Съдебна строителнотехническа експертиза

X.X.X.-X., строителен инженер.

X.X.X., строителен техник.

X.X.X., строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., инженер-земеустроител.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., строителен техник.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., архитект.

X.X.X., икономист-осигурител.

X.X.X., архитект.

Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., инженер пожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., инженер по пожарна и аварийна безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер по пожарна и аварийна безопасност.

X.X.X., противопожарна техника и безопасност.

X.X.X., инженер по пожарна и аварийна безопасност.

X.X.X., инженер по пожарна и аварийна безопасност.

Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X., аграрен инженер, агроном.

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., биолог.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X., аграрен инженер, агроном.

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., биолог.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

Съдебна микробиологична експертиза

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., биолог.

Съдебно-ентомологична експертиза

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., биолог.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

Съдебно-екологична експертиза

X.X.X., инженер по горско стопанство.

Клас „Експертизи за материали, вещества и изделия“

Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер-химик.

Съдебно-физическа експертиза

X.X.X., инженер-физик, ядрена техника.

Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X., инженер-химик.

X.X.X., инженер-химик.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X., ветеринарен лекар.

Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X., агроном.

X.X.X., аграрен инженер, агроном.

X.X.X., агроном.

X.X.X., инженер-мениджър, индустриален мениджмънт.

X.X.X., аграрикономист.

Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X., специалист историк и учител по история, археология.

Клас „Оценителни експертизи“

X.X.X.-X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на машини и съоръжения и оценител на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., оценител недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., специалист историк и учител по история, археология.

X.X.X., оценител земеделски земи.

X.X.X., оценител недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., оценител на недвижими имоти.

X.X.X., археолог, нумизмат.

X.X.X., оценител недвижими имоти.

X.X.X., археолог, нумизмат.

Клас „Други съдебни експертизи“

Гарабед Саркис Саркисян, оценил благородни метали.

X.X.X., съдебно-маркови и оценителски експертизи.

X.X.X., специалист историк и учител по история, археология.

X.X.X., строителен инженер, икономика на строителството.

X.X.X., биохимик – клиничен химик.

X.X.X., делби на недвижими и земеделски земи.

X.X.X., оценка на злато и скъпоценни камъни.

X.X.X., оперативни програми на Европейския съюз.

X.X.X., рентгенов лаборант.

X.X.X., подготовка, изработване и управление на проекти по програми на ЕС.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.

X.X.X., преводач – турски език.

X.X.X., преводач – гръцки език.

X.X.X., преводач – турски език.

Сафуан А И Каршоли, преводач – арабски език.

X.X.X.-X., преводач – гръцки език.

X.X.X., преводач – турски език.

X.X.X., преводач – френски и английски език.

X.X.X., преводач – френски и италиански език.

X.X.X., преводач – немски език.

X.X.X., преводач – гръцки език.

X.X.X., преводач – турски език.

Цветомир Валтер Цветанов, преводач – румънски език.

515

124. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X., машинен инженер и графолог.

X.X.X., експерт-криминалист.

Трасологични експертизи.

X.X.X., експерт-криминалист.

Съдебно-балистични експертизи

X.X.X., експерт-криминалист.

Биометрични криминалистични експертизи

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-р X.X.X., патолог.

Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р X.X.X., хирург.

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.

Д-р X.X.X., акушер-гинеколог.

Д-р X.X.X., акушерство и гинекология.

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

X.X.X., биохимик, микробиолог, вирусолог.

X.X.X., молекулярен биолог.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

X.X.X., биохимик, микробиолог, вирусолог.

X.X.X., молекулярен биолог.

Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

X.X.X., биохимик, микробиолог, вирусолог.

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Д-р Вилияна Цончева, невролог.

Д-р X.X.X., очен лекар.

Д-р X.X.X., ортопед.

Д-р X.X.X., ортопед.

Д-р X.X.X., хирург.

Д-р X.X.X., специалност: очни болести.

Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние

Съдебнопсихиатрична експертиза

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., психиатър.

Д-р X.X.X., съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.

Съдебнопсихологична експертиза

X.X.X., психолог, допълнителна квалификация – консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Съдебносчетоводна експертиза

X.X.X., икономист, строителен инженер.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., аграрен икономист.

X.X.X., счетоводител.

X.X.X., икономист.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., аграрен икономист.

X.X.X., икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист по търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист по строителство.

X.X.X., специалност – финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X., специалност – финанси, банково дело.

X.X.X., специалност – икономика и счетоводство на предприятието.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – икономика и управление на кооперациите.

X.X.X., специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.

Съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

X.X.X., стопанско управление, инженер по радиоелектроника.

X.X.X., аграрен икономист.

X.X.X., аграрна икономика, оценител земеделски земи.

X.X.X., строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист по строителство.

X.X.X., специалност – финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X., специалност – финанси, банково дело.

X.X.X., специалност – икономика и счетоводство на предприятието.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – икономика и управление на кооперациите.

X.X.X., специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.

Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., икономист по търговска дейност.

X.X.X., икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.

X.X.X., икономист-финансист.

X.X.X., икономист по строителство.

X.X.X., специалност – финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X., специалност – финанси, банково дело.

X.X.X., специалност – икономика и счетоводство на предприятието.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – икономика и управление на кооперациите.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.

X.X.X., машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., стопанско управление, инженер по радиоелектроника.

X.X.X., инженер-технолог.

X.X.X., машинен инженер, топлинна и масообменна техника.

X.X.X., машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.

X.X.X., инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.

X.X.X., доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.

X.X.X., гл. асистент катедра „Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.

X.X.X., гл. асистент, катедра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе.

X.X.X., гл. асистент в катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.

X.X.X., машинен инженер, специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.

X.X.X., машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност

X.X.X., електроинженер.

X.X.X., инженер по транспорта.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., машинен инженер.

X.X.X., технология и управление на транспорта.

X.X.X., стопанско управление, инженер по радиоелектроника.

X.X.X., машинен инженер и графолог.

X.X.X., машинен инженер – транспортна техника и технологии.

X.X.X., инженер-технолог, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.

X.X.X., инженер, специалност технология и управление на транспорта.

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., инженер-технолог.

X.X.X., машинен инженер, топлинна и масообменна техника.

X.X.X., машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.

X.X.X., инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

X.X.X., инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Съдебна компютърнотехническа експертиза

X.X.X., инженер по информатика.

X.X.X., инженер по електроника и комуникации, доп. квалификация „Иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла“.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., строителен инженер – ВиК.

X.X.X., технически инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., архитектура и строителство.

X.X.X., строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.

X.X.X., инженер-геодезист, земеразделяне.

X.X.X., икономист, строителен инженер.

X.X.X., ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., архитект.

X.X.X., архитект.

X.X.X., строителен инженер.

X.X.X., инженер-технолог, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., технически инженер, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., архитектура и строителство.

X.X.X., машинен инженер, топлинна и масообменна техника.

X.X.X., машинен инженер, специалност – технология на машиностроенето.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти.

Съдебна пожаротехническа експертиза

Съдебно-енергийна експертиза

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Съдебно-ботаническа експертиза

Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X., инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

Съдебно-химическа експертиза

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X., ветеринарен лекар.

X.X.X., инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X., инженер-геодезист, земеразделяне.

X.X.X., аграрна икономика, оценител земеделски земи.

X.X.X., икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.

X.X.X., фермерство, оценител на стопанско имущество.

X.X.X., строителен инженер, оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт.

X.X.X., инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.

X.X.X., икономика на строителството, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., оценител на земеделски земи.

X.X.X., ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X., агроном.

X.X.X., специалист: аграрна икономика, допълнителна квалификация „Експерт-оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения“.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X., инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

Клас „Оценителни експертизи“

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., педагог

X.X.X., строителен инженер – ВиК.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

X.X.X., технология и управление на транспорта.

X.X.X., оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., преводач от турски език.

X.X.X., валутен и митнически контрол, финансов анализатор.

Д-р X.X.X., биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.

X.X.X., машинен инженер, охрана на труда.

X.X.X., инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на европейски публични проекти.

X.X.X., преводач – английски език.

X.X.X., преводач – полски език.

Н.с. X.X.X., специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература – немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи, оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения.

Мерал Неджати Мехмед, преводач – турски и руски език.

519

125. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2019 г.

Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.

X.X.X., всички видове криминалистични експертизи.

X.X.X., криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

X.X.X., криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.

X.X.X., криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП – Смолян.

X.X.X., всички видове криминалистични експертизи.

X.X.X., всички видове криминалистични експертизи.

X.X.X., всички видове криминалистични експертизи.

X.X.X., трасологични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X., трасологични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X., трасологични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X., трасологични и дактилоскопни експертизи.

X.X.X., трасологични и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева идентификация.

X.X.X., всички видове криминалистични експертизи.

Клас „Съдебномедицински експертизи“

Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек

X.X.X., специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

X.X.X., специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог със специализация микробиология.

Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

X.X.X., специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог със специализация микробиология.

Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“

Съдебнопсихологична експертиза

X.X.X., социална приложна психология; съдебна психология.

X.X.X., социална приложна психология, психолог.

X.X.X.-X., психология, военна психология.

X.X.X.-X., социална приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология; съдебна психология.

X.X.X.-X., социална приложна психология, психолог; клиничен психолог.

X.X.X., психология.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., народностопанско планиране.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводство и контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.

X.X.X., счетоводна отчетност, квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., счетоводство и контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., счетоводител и консултант, квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., счетоводство и контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

X.X.X., икономика и управление на строителството, квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., икономика и управление на машиностроенето; квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

X.X.X., икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.

X.X.X., счетоводна отчетност; квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., икономика на промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.

X.X.X., прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство, финанси и контрол.

X.X.X., икономика на вътрешната търговия.

X.X.X., финанси.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.

X.X.X., организация на производството и управлението в промишлеността.

X.X.X., икономика на вътрешната търговия.

X.X.X., икономика, планиране и отчет.

X.X.X.-X., финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.

X.X.X., счетоводство и контрол и финанси, квалификация – експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X., аграрна икономика.

X.X.X., счетоводна отчетност.

X.X.X., счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.

X.X.X., макроикономика.

X.X.X., специалност „Счетоводна отчетност и контрол“.

X.X.X., икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.

X.X.X., специалност „Икономика и организация на труда“; квалификация – съдебносчетоводен експерт.

X.X.X., специалност „Финансов мениджмънт“.

X.X.X., специалност „Аграрна икономика“ и квалификация – икономист.

X.X.X., счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.

X.X.X., счетоводство и контрол, регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

X.X.X., валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност „Финанси“, оценител на земеделски земи.

X.X.X., счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебносчетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.

X.X.X., икономика на строителството, квалификация – икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., стопанско управление.

X.X.X.-X., икономист-организатор в промишленото производство.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X.-X., организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., управление и планиране на народното стопанство.

X.X.X., международни икономически отношения.

X.X.X., икономист, международни икономически отношения, специализация „Международна търговия“; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.

X.X.X., минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.

X.X.X., хладилна технология.

X.X.X., механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване на технологии и изделия.

X.X.X., ел. инженер – ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки – екология; трудово законодателство; енергетика.

X.X.X., електроинженер – електроенергетика и електрообзавеждане.

X.X.X., техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност „Климатична, вентилационна техника и топлотехника“, специалност „Стопанско управление“ и квалификация – стопански ръководител и мениджър.

X.X.X., топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.

Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, с професионална квалификация „Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника“.

X.X.X., магистър инженер транспортна техника и технологии, редовен докторант „Технически науки“, професионално направление „Машинно инженерство“ (автомобилна техника).

Съдебна строителнотехническа експертиза

X.X.X., инженер-геодезист.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.

X.X.X., строителен техник – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., хидроенергийно строителство.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X., среден техник архитектура и строителство.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., строителство и архитектура – строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., хидротехническо строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектантска правоспособност.

X.X.X., геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура.

X.X.X., строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – геодезия и картография.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

X.X.X.-X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

X.X.X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология.

X.X.X., хидротехническо строителство.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство; лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X., Техникум по строителство и архитектура; правоспособност да извършва дейности по кадастъра.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции.

X.X.X., маркшайдерство и геодезия – специалист геодезия и регулация.

X.X.X., строителство и архитектура, специалист геодезист.

Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

Н.с. инж. X.X.X., химическа технология на дървесината и технология на пластмасите.

Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).

X.X.X., инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X.-X., ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.

Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X., агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.

X.X.X., инженер по горско стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

X.X.X., инженер по горско стопанство.

X.X.X., инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

X.X.X., стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

Клас „Оценителни експертизи“

Оценка на недвижими имоти

X.X.X., счетоводна отчетност; квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.

X.X.X., счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономика на строителството, квалификация – икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.

X.X.X., икономист, международни икономически отношения, специализация „Международна търговия“; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.

X.X.X., геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителство и архитектура – строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X., геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

X.X.X.-X., строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.

X.X.X., промишлено и гражданско строителство; лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X., стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X., инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Оценка на машини и съоръжения

X.X.X., счетоводство и контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.

X.X.X.-X., финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

X.X.X., икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.

X.X.X., машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.

X.X.X., инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.

X.X.X., ел. инженер – ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки – екология; трудово законодателство; енергетика.

Оценител на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X., валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност „Финанси“, оценител на земеделски земи.

X.X.X., агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.

X.X.X., инженер по горско стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

X.X.X., инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Клас „Други съдебни експертизи“

Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

Експертиза по писмени данни

X.X.X., специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.

626

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-1 от 23.01.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-12 от 21.03.2018 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, участък от км 370+400 до км 372+000, подобекти: изменение на техническия проект за мост над Сухата река при км 370+500 и подлез при км 371+570 (ДВ, бр. 28 от 2018 г.), при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

754

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-2 от 29.01.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-85 от 22.12.2016 г. (ДВ, бр. 2 от 2017 г.) за обект: Строеж: Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2, Етап: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово, подобекти: Противопожарен водопровод в гара Маноле; Противопожарен водопровод в гара Белозем; Шумозаглушителни и предпазни огради при гара Маноле; Шумозаглушителни и предпазни огради при гара Белозем; Реконструкция на водостоци при км 30+191 и км 31+914; Пешеходна пасарелка при км 32+559,82, подходни пътища и навеси към тях; Усилване на стълб № 31-9 на контактната мрежа; Укрепване на жп откоси от км 42+215 до км 42+679 и от км 42+358,50 до км 42+550,50, при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

755

5. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-3 от 4.02.2019 г. за обект: Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) с 20 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

912

17. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000883/29.11.2018 г. по изпълнително дело № 22090006841/2009 г. по описа на ТД на НАП – София, възлага на „Криейтив трейд“ – ЕООД, ЕИК 203787046, седалище и адрес на управление – София, ул. Позитано № 34, ет. 2, представлявано от X.X.X., следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 02659.2193.1019 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: Банкя, ул. Трапезица № 2, с площ по нотариален акт 2950 кв. м, а по кадастрална скица 2619 кв. м, с начин на трайно ползване – за санаториум/балнеосанаториум/профилакториум, заедно с построената върху него масивна сграда с идентификатор 02659.2193.1019.1, със застроена площ 580 кв. м по нотариален акт и 552 кв. м по кадастрална скица, състояща се от мазе и четири надземни етажа, с предназначение – курортна/туристическа сграда, с граници за поземления имот – имоти с кадастрални идентификатори: 02659.2193.485; 02659.2193.463; 02659.2193.3086; 02659.2193.462; 02659.2193.461; 02659.2193.3087; 02659.2193.495.

811

23. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, съобщава, че на основание чл. 253 и чл. 248, ал. 12 от ДОПК с постановление № С190022-091-0000026/21.01.2019 г. възлага на „Капитал груп“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 110545202, адрес за кореспонденция – Троян, ул. Христо Смирненски № 42, вх. А, адрес по чл. 8 от ДОПК – Троян, ул. Христо Смирненски № 42, вх. А, представлявано от X.X.X., следния недвижим имот: търговски обект (магазин) на партерния етаж с площ 192,15 кв. м заедно с 21,37 % ид. части от общите части на сградата – масивна стоманенобетонна кооперация – жилищен блок на 3 жил. етажа, площ 192,15 кв. м, подробно описани в АДС № 3390/2.06.1974 г., при съседи: над магазина – 1-ви жилищен етаж, под магазина – избени помещения, построен в парцел УПИ XIV – за общо жилищно строителство, в квартал 83 по плана на гр. Долна Оряховица, ул. Георги Измирлиев № 8, намиращ се в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с граници недвижим имот, намиращ се в Долна Оряховица, представляващ магазин на партерен етаж на жилищен блок на три етажа, построен в парцел, кв. 83 по плана на гр. Долна Оряховица. 1/1 (една/една) идеални части, собственост на: идеални части от „Бронз“ – ЕООД. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението. Данъкът за придобиване на правото на собственост върху моторното превозно средство/имота е внесен от купувача „Капитал груп“ – ООД, с квитанция/платежно нареждане, серия 20190116029970033135 от 16.01.2019 г.

832

7. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, за преподаване на учебните дисциплини: „Теория на управлението“, „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи“, „Архитектури и средства за описание на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната“ и „Методи и модели за изследване на комуникационните и информационните системи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № СИ29-РД03-9 от 10.01.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02-92-26-512, 02-92-26-675.

820

416. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 341 от 21.05.2018 г. преобявява 1 редовна докторантура по научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може да бъде изтеглена от сайта на университета – https://ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално заверени копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ, не се изисква нотариална заверка); допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има такива); медицинско свидетелство; удостоверение от психодиспансер; свидетелство за съдимост; документ за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (60 лв.), два самоадресирани плика. Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02 868 86 32.

772

89. – Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Хирургия“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща и оперативна хирургия“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“, УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ и Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ към УМБАЛ „Св. Марина“; главен асистент: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Фармакология“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Първа катедра по вътрешни болести, УС по белодробни болести и алергология и Клиника по пневмология и фтизиатрия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Кардиология“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Първа катедра по вътрешни болести, УС по кардиология и Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Очни болести“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Очни болести и зрителни науки“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Вирусология“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Микробиология и вирусология“ и Лаборатория по вирусология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Хирургия“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Хирургически болести“, УС „Коремна хирургия“ и Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „Медицинска биология“ – един за нуждите на Факултет „Фармация“, Катедра „Биология“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Медицина на бедствените ситуации“ – един за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“; област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност „Физиология на животните и човека“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Физиология и патофизиология“, УС „Физиология“; област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хематология“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Втора катедра по вътрешни болести и Клиника по клинична хематология към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 318, тел.: 052/677-055 и 052/677-084.

823

49. – Медицинският университет – Плевен, обявява въз основа на Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет докторантури за учебната 2018/2019 г. по следните специалности:

(преразпределени)

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Обща хирургия

1

Урология

1

Неврология

-

1

Общо:

1

2

 

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за платена такса за изпит по специалност и изпит по западен език; 7. декларация за обработка на лични данни; 8. две снимки. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Приемът на документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/ 884-103.

827

3. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – един; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един; област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Декоративни растения“ – един, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 032/654 274.

735

1. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ преобявява следните докторантури за учебната 2018/2019 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Докторантура

Форма на обучение

Брой

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Предучилищна педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Археология (Праистория и античност) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Археология (Антична археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Медицинска физика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

2

Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

2

 

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

828

162. – Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия по научните специалности „Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции)“ – един, и „Технология и механизация на строителното производство“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 80 29 160.

749

1. – Институтът за литература към БАН – София, обявява два конкурса в професионално направление 2.1. Филология: един за професор по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ и един за главен асистент по научна специалност „Теория и история на литературата“ – двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.

824

8. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, с трасе в имот с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на съоръжение – нов ТП – 20 kV за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър“ на „Мото – Пфое“ – ЕООД, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.182, м. Могилите, кв. Враждебна, който е изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.

778

6. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за НИ № 500.570 по ПНИ на местност Старите лозя, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, с териториален обхват: НИ № 500.543 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, и НИ № 500.570 – земеделска земя с НТП лозови насаждения (нетерасирани), собственост на X.X.X.. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, ст. 6. Приемен ден на техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Аксаково.

744

1. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Шатрово, община Бобов дол, приети с протокол № РД-18-188 от 13.11.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния управител на област Кюстендил, изработени от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно договор № АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

813

2. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица. че са изработени помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Бабинска река, община Бобов дол, приети с протокол № РД-18-186 от 13.11.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния управител на област Кюстендил, изработени от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно договор № АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

814

3. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Голема Фуча, община Бобов дол, приети с протокол № РД-18-183 от 13.11.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния управител на област Кюстендил, изработени от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно договор № АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

815

2. – Община гр. Брезово, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно ел. захранване – подземна кабелна линия 1 kV за помпена станция, от ТП № 2 в кв. 18 по плана на с. Стрелци до ПИ № 081018, местност Горен данлък, землище с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив. Трасето започва от крайната северна регулация на с. Стрелци, преминава през ПИ № 000375, НТП: местен път, през ПИ № 081021, НТП: селскостопански път, и достига до имота за електроснабдяване ПИ № 081018. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Брезово, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

801

1. – Община гр. Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на основание Решение № 46-231 по протокол № 46 от 22.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Бяла, област Варна, е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Бяла, област Варна. Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план е изложен в сградата на общината и в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Бяла.

782

3. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Канализация и външен канализационен колектор“, в с. Беляковец, община Велико Търново – на етапи, разположен в обхвата на имоти извън урбанизираната територия на с. Беляковец и гр. Велико Търново – ПИ № 03798.21.197 – местен път на Община Велико Търново, ПИ № 03798.22.197 – местен път на Община Велико Търново, ПИ № 03798.65.197 – местен път на Община Велико Търново, и ПИ № 10447.33.60 – местен път на Община Велико Търново, част от клон 34, част от дъждовен клон 1 и част от дъждовен клон 2 в ПИ № 03788.89.308 – пасище на Община Велико Търново, и авариен изпускател в ПИ № 03798.23.345 – пасище на община Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

802

4. – Община гр. Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на територията на община Перник в местностите: с. Радуй – Зад Шамака, При селото, Наметни дол, Скубаница, Камен дол, Шамак, Раздолци, Гробищата, Средни рид, с. Расник – Криво падине, Калачица и Шаварна бара, приети с протокол № 3 от 14.12.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № РР-16 от 7.12.2018 г. на областния управител на област с административен център Перник. Помощните планове се намират в сградата на общинската администрация – Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А. За справка: ет. 12, стая № 8. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващите ги документации до кмета на община Перник.

704

86. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разпределителен полиетиленов газопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56126.19.53 по КККР на гр. Петрич“, местност Бухото – Поляните, землище гр. Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 56126.19.37, 56126.19.51 и 56126.19.54 по КККР на гр. Петрич, подробно описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП за обект: „Разпределителен полиетиленов газопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56126.19.53 по КККР на гр. Петрич“, местност Бухото – Поляните, землище гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

745

194. – Община Стралджа на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на електропровод 20 kV за захранване на КС „Лозенец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУЕП“ на община Стралджа и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

803

1. – Община гр. Трън, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план в обхвата на кв. 4, 5 и 9 по отменен регулационен план от 1990 г., с. Врабча, община Трън, област Перник. Проектът е изработен на базата на изменения кадастрален план за същия район. Новопроектираните урегулирани поземлени имоти са, както следва: УПИ I-164, УПИ II-163, УПИ III-34 в кв. 4, УПИ I-35, УПИ II-36, УПИ III-165, УПИ IV-37, УПИ V-159, УПИ VI-160, УПИ VII-161, УПИ VIII-162, УПИ IX-158 в кв. 5, УПИ I-33, УПИ II-166, УПИ III-32, УПИ IV-31, УПИ V-30, УПИ VI-29 в кв. 9 и УПИ III за общ. дом в кв. 10, с. Врабча. Проектират се нови улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50, 52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60. Проектът е на разположение в стая № 18 на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

804

1. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на Преливник 1, в ПИ 81414.1.368, ПИ 81414.40.541 и ПИ 81414.40.542 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора“. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата на Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

805

2. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор IIIа в участъка от РШ 100 до РШ 105, в ПИ 81414.147.363, ПИ 81414.147.171, ПИ 81414.147.172 и ПИ 81414.147.173 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора“. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата на Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

806

190. – Община с. Макреш, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) 58+128,47 (километраж по проект). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Макреш и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

771

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Камено, приета с решение на Общинския съвет – гр. Камено, по т. 3, протокол № 8 от 22.04.2008 г., в цялост, както и на самостоятелно основание срещу чл. 9, чл. 15, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 6 и чл. 19, ал. 2 в частта „... гражданите заплащат режийни разноски в размер 0,5 на сто от стойността на имота“ от същата наредба. По оспорването е образувано адм. дело № 83/2019 г.

829

Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от „Био Клима“ – ЕООД, с ЕИК 102887331, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 132, вх. А, ет. 3, представлявано от X.X.X., на Решение № 43-8 от 26.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ-690 и УПИ ХІІ-690 в кв. 18 по плана на ж.к. Лазур, Бургас, с което УПИ ІХ-690, отреден за „жилищно строителство и КОО“, и УПИ-690, отреден за „учебен център“, се обединяват в един общ УПИ ІХ с ново функционално предназначение „за детска градина“, с предвидено ново застрояване и установени показатели за застрояване. Графичната част на проекта е обявена за неразделна част от заповедта. По оспорването е образувано адм.д. № 2609/2018 г. по описа на съда. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление по чл. 218, ал. 2 от ЗУТ до съда. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.04.2019 г. от 13,30 ч.

876

Административният съд – Варна, ХІV състав, по адм. д. № 131/2019 г. на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че с протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, са оспорени разпоредбите на чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета от Общинския съвет – с. Ветрино, с Решение № 346 по протокол № 17 от 28.04.2005 г., изменена с Решение № 600 по протокол № 43 от 21.12.2006 г., Решение № 670 по протокол № 49 от 29.06.2007 г. и Решение № 288 по протокол № 16 от 28.10.2008 г. Съдът указва, че съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

767

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 32/2019 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 25, ал. 2, 3 и 5 от Наредбата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Брусарци, приета с Решение № 68 от протокол № 12 от 11.08.2008 г. на Общинския съвет – гр. Брусарци. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 32/2019 г. е насрочено за 29.03.2019 г. от 10 ч.

874

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против чл. 49, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 28 от 21.02.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик, взето с протокол № 2. По протеста е образувано административно дело № 1 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за разглеждане на 13.02.2019 г. от 9,45 ч.

790

Административният съд – Перник, обявява на основание чл.181, ал.1 от АПК, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу текстовете в разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 1 в глава втора, раздел I „Условия и ред за установяване на жилищни нужди и картотекиране“ в частта относно „български“ и разпоредбата на чл. 44 в глава седма „Наемни и продажни цени“ в частта относно „режийни разноски в размер 2%“ от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън, област Перник, приета с Решение № 58 от 18.06.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трън.Образувано е административно дело № 13/2019 г. по описа на Административният съд – Перник.

791

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3511 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ състав, по жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу нормата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пловдив.

768

Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 7, ал. 4 и чл. 83, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в населените места на община Исперих, приета с Решение № 114 от 1.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Исперих, по който е образувано адм.д. № 14/2019 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 19.02.2019 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.

736

Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Московска № 31, сега с неизвестен адрес, X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Св. Климент Охридски № 59, ап. 7, сега с неизвестен адрес, X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Алтънлъ Стоян Войвода № 33, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 11.03.2019 г. в 11 ч. като заинтересовани страни по адм. дело № 329/2018 г., заведено от Георги Т. Бозуков, Севда Д. Шишманова, Екатерина И. Димитрова, Катя Й. Няголова, Маринка Д. Петрова, Марин Г. Бозуков. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

831

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба вх. № РНИ18-ГР94-1078/31.01.2018 г. на X.X.X. срещу Решение № 360 от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет (СОС) в частта относно ПР, ПЗ и план-схеми на мрежите и съоръженията на инженерната инфраструктура, касаещи УПИ ХІІІ – „За ЖС и озеленяване“, кв. 6, с. Локорско, район „Нови Искър“ – СО (отреден за ПИ с идентификатор по КККР № 44224.5773.167), по което е образувано адм. дело № 11596/2018 г. по описа на Административния съд – София-град, насрочено за 20.03.2019 г. от 14 ч. Заинтересованите лица могат да подадат заявления за конституиране като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 218, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

830

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба на X.X.X. срещу Решение № 544 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет в частта относно ПРЗ на УПИ ІІ – „За озеленяване и режим на Тго“, от кв. 8а, обнародвано в ДВ, бр. 71 от 2018 г., по което е образувано адм. дело № 13020/2018 г. по описа на Административния съд – София-град. Заинтересованите лица могат да подадат заявления за конституиране като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда по реда и със съдържанието по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.

875

Административният съд – София-град, второ отделение, 29 състав, съобщава на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ, че е образувано административно дело № 12314/2018 г. по описа на съда по жалба срещу Решение № 605 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, обнародвано в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, брой 75 от 11.09.2018 г. Заинтересованите лица имат право да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“, като подадат заявления до съда със съдържание съгласно посоченото в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.

792

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 102/2019 г. по описа на АССО, което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 10.04.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжната прокуратура – София, срещу чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 45, ал. 3 в частта „…2 % режийни разноски по сметка на Общината“ от Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Годеч, приета от Общинския съвет – гр. Годеч.

737

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д. № 135/2019 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.04.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общинския съвет – гр. Долна баня, с Решение № 160 по протокол № 9 от 9.10.2008 г., алтернативно – против чл. 12, ал. 2, чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общинския съвет – гр. Долна Баня, с Решение № 160 по протокол № 9 от 9.10.2008 г.

769

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 128/2019 г. по описа на АССО, което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за общинските жилища, приета от Общинския съвет – гр. Пирдоп, с Решение № 22 по протокол № 4 от 28.03.2013 г., алтернативно – против чл. 7, ал. 1, т. 8 в частта й „български гражданин“ и чл. 26, ал. 2 от наредбата в частта й „застрашени са от самосрутване“.

793

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета – домашни любимци, и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково, приета с Решение № 485 от 25.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Гурково, по който е образувано адм. д. № 19/2019 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2019 г. от 10,30 ч.

794

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, изм. и доп. с Решение № 905 от 29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е образувано адм. д. № 25/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 7.03.2019 г. от 11 ч.

840

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 40, ал. 5, чл. 23, ал. 7 и чл. 54 в частта „или от определени от него лица“ от Наредба № 7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на община Свиленград, по който е образувано адм. д. № 2/2019 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 6.03.2019 г. от 10 ч.

770

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 46, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никола Козлево, приета с Решение № 89 по протокол № 8 от 29.07.2008 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево. Въз основа на протеста е образувано адм. дело № 45/2019 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 11.03.2019 г. от 10 ч.

763

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 56, ал. 3 и чл. 57, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смядово. Въз основа на протеста е образувано адм. дело № 51/2019 г. по описа на Административния съд – Шумен.

826

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 40 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тополовград, приета с Решение № 68 от 30.04.2008 г. на Общинския съвет – Тополовград, по което е образувано адм. дело № 30/2019 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 21.03.2019 г. от 9,30 ч.

795

Русенският районен съд, ХІ гр. състав, съобщава на X.X.X., родена на 30.11.1983 г. в гр. Мурманск, Русия, гражданин на република Украйна, с неизвестен адрес, че в Районния съд – Русе, е образувано гр.д. № 7806/2018 г., заведено от X.X.X., по иск за развод, като в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на съда, ул. Александровска № 57, в качеството на ответник, за да получи препис от исковата молба, приложените към нея писмени доказателства и разпореждане по чл. 131 от ГПК.

818

Русенският районен съд, гражданска колегия, VІІ състав, призовава X.X.X. с адрес Република Македония, с. Желино, област Тетово, ул. 101 БР ББ, да се яви в районния съд – Русе, ул. Александровска № 57, за получаване на препис от искова молба и приложенията към нея по гр. дело № 7172/2018 г., заведено от X.X.X., за развод, или да посочи съдебен адрес, на който да му бъдат връчвани съдебните книжа.

819

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 92 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Сенди Джийм Колев-Спиърс, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея и разпореждане по гр. дело № 80725/2018 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от гр. София, иск с правно основание чл. 21 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще назначи особен представител на основание чл. 48 от ГПК.

817

Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, по гр.д. № 42276/2018 във връзка с образувано производство за издаване на европейско удостоверение за наследници. С Решение № 7830 от 10.01.2019 г. се издава европейско удостоверение за наследство по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от X.X.X. с вх. № 2018299/26.06.2018 г. за удостоверяване на качеството му на наследник по силата на закона – син на X.X.X.-X., българска гражданка, починала на 15.10.2016 г. във Франция, Страсбург, с обичайно местопребиваване в Република България, с адрес към настъпването на смъртта – София, което качество на наследник по закон е придобито заедно с X.X.X. – дъщеря на починалата X.X.X.-X., при квоти в наследството, оставено от X.X.X.-X.: идеална част за X.X.X. и идеална част за X.X.X..

796

Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, по гр.д. № 49635/2018 във връзка с образувано производство за издаване на европейско удостоверение за наследници. С Решение № 7767/10.01.2019 г. се издава европейско удостоверение за наследство по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от X.X.X. с вх. № 2021330/26.07.2018 г. за удостоверяване на качеството й на наследник по силата на закона – дъщеря на X.X.X., българска гражданка, починала на 11.07.2016 г. в София, с адрес към настъпването на смъртта – София, което й качество на наследник по закон е придобито заедно с X.X.X. – преживял съпруг на починалата Илияна Фильова, X.X.X. – дъщеря на починалата Илияна Фильова, при квоти в наследството, оставено от Илияна Фильова: 1/3 идеална част за X.X.X.; 1/3 идеална част за X.X.X. и 1/3 идеална част за X.X.X..

797

Старозагорският районен съд, ІV граждански състав, съобщава на ответника Мая Радивойев, родена на 3.06.1981 г., за заведеното гр.д. № 3643 по описа за 2018 г. на Старозагорския районен съд от ищеца X.X.X. за родителски права – правно основание чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 1 и 2 СК, че следва да се яви в канцеларията на Старозагорския районен съд в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да й бъде връчен препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, подадена от X.X.X., с която е предявен иск по чл. 127, ал. 2 СК, като в случай че не се яви, ще й бъде назначен особен представител при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

760

 

Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 468/2018 г. със страни: ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, и ответници – X.X.X. и X.X.X., двамата от гр. Добрич, ул. Балкан № 12, с искане по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) за отнемане от двамата ответници в полза на държавата на имущество на обща стойност 603 613,82 лв., както следва:

От X.X.X.:

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на 25 % от капитала на „Диамант Мел“ – ООД, ЕИК 201337218, регистрирано в търговския регистър на 16.11.2010 г., със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Хан Маламир № 39, ет. 2, ап. 2.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща равностойността на 20 % от капитала на „Еко ресурс Енерджи“ – АД, ЕИК 200607333, регистрирано в търговския регистър на 13.02.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 1, вх. Б, ет. 5, ап. 19.

– Сумата в размер 2420 лв., представляваща касова вноска от титуляря по банкова сметка в левове № ВG 76 ВРВI 7943 1074 6606 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 100 лв., представляваща превод от трето лице по банкова сметка в левове № ВG 76 ВРВI 7943 1074 6606 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 50 лв., представляваща касова вноска от титуляря по спестовна сметка в левове № ВG 66 СЕСВ 9790 40D8 4107 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 325 216,56 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова сметка № ВG 47 ІАВG 74951000663500 в „Интернешънъл асет Банк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 28 000 лв., представляваща касова вноска от титуляря по банкова сметка в левове № ВG 41 РIRВ 7180 1603 6463 59 в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр X.X.X..

От X.X.X. и X.X.X.:

– Недвижим имот, намиращ се в гр. Добрич, ул. Балкан № 12, представляващ: дворно място 300 кв. м с кадастрален идентификатор № 72624.615.3520, пристройка към сграда с кадастрален идентификатор с площ 18,36 кв. м по разрешение за строеж № 329/17.10.2011 г. и надстройка над сграда с кадастрален идентификатор с площ 118,44 кв. м по разрешение за строеж № 329/17.10.2011 г.

– Поземлен имот с идентификатор № 72624.902.38 с площ 805 кв. м по скица на АГКК – СГКК – гр. Добрич, а по нотариален акт с площ 850 кв. м, намиращ се в гр. Добрич, местност Гаази Баба, с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „лозе“, със стар идентификатор пл. № 381, при съседни поземлени имоти с идентификатори № 72624.902.39, 72624.902.400, 72624.902.37, 2624.902.36, 72624.902.35, 72624.902.34, 72624.902.33, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

– Полуремарке марка „Беналу“, модел „ЕТ 32 П 38 А“, pег. № ТХ 8361 ЕХ, рама № 290473, дата на първа регистрация 18.03.2003 г.

От X.X.X.:

– Сумата в размер 6250 лв., представляваща равностойността на 5000 дружествени дяла от „Конкортгруп България“ – АД, ЕИК 202333920, учредено на 12.11.2012 г., регистрирано в търговския регистър на 27.11.2012 г., със седалище и адрес на управление с. Герман, община Столична, област София, ул. Патриарх Герман № 96А.

– Сумата в размер 2530 лв., представляваща вноски на каса през 2009 г. и 2011 г. от титуляря по депозитна сметка в левове № BG 77 СЕСВ 9790 2028 9283 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 100 лв., представляваща вноска на каса през 2009 г. от титуляря по разплащателна сметка в левове № BG 25 СЕСВ 9790 1028 9283 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в общ размер 8905 лв., представляваща касови вноски през 2011 г. и през 2012 г. от титуляря по спестовен влог № 19856604 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

От X.X.X.:

– Сумата в размер 3986,64 лв., представляваща предоставен заем от X.X.X. на „Стрелец ДС“ – ЕООД, през 2009 г.

– Сумата в размер 1075,62 лв., представляваща предоставен заем от X.X.X. на „Агроком В. Търново“ – ЕООД, през 2011 г.

От X.X.X. и X.X.X.:

– Сумата в размер 82 840 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следните недвижими имоти:

а) нива (земеделска земя) с площ 24,999 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Плачи дол, община Добричка, ЕКАТТЕ 56695, съставляваща имот № 37010, включена в парцел 10 от масив 37, при граници и съседи имотите: № 000070, 037009, 037002, 000068, 000071, имот образуван от имот № 037001;

б) нива (земеделска земя) с площ 3,500 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Плачи дол, община Добричка, ЕКАТТЕ 56695, местност Гол. могила, съставляваща имот № 23063, включена в парцел 63 от масив 23, при граници и съседи имотите: № 023062, 023058, 023064, 023071, имот, образуван от имот № 023005, като за имота има право на преминаване през имоти № 023060, 023061, 023062 и право на преминаване за имот № 023064;

в) нива (земеделска земя) с площ 5 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Плачи дол, община Добричка, ЕКАТТЕ 56695, съставляваща имот № 038024, включена в парцел 24 от масив 38, при граници и съседи имотите: № 038023, 038020, 038025, 038031, имот, образуван от имот № 038011, като за имота има право на преминаване през имот № 038023 и право на преминаване за имот № 038025;

г) нива (земеделска земя) с площ 7,800 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Плачи дол, община Добричка, ЕКАТТЕ 56695, съставляваща имот № 039020, включена в парцел 20 от масив 39, при граници и съседи имотите: № 039015, 039008, 039018, 039019, 000071, имот, образуван от имот № 039009;

д) нива (земеделска земя) с площ 20,499 дка, трета категория, намираща се в землището на с. Плачи дол, община Добричка, ЕКАТТЕ 56695, съставляваща имот № 028017, включена в парцел 17 от масив 28, при граници и съседи имотите: № 028008, 028012, 028018, 000047, имот, образуван от имот № 028009.

– Сумата в размер 1300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег. № ТХ 2831 СХ, рама № WSХ000073Р4142889, двигател № С14CNZ19967072, дата на първа регистрация 23.04.1993 г.

– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛ 500“, рег. № ТХ 4858 ХС, рама № WDB2153751А015593, двигател № 11396030275495, дата на първа регистрация 23.03.2001 г.

– Сумата в размер 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 400 ЦДИ“, рег. № ТХ 7989 ХА, рама № WDB2110281А716422, двигател № 62896140038457, дата на първа регистрация 23.11.2004 г.

От X.X.X.:

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Конкорд 2“ – ЕООД, ЕИК 124700211, регистрирано по ф.д. № 111/2007 г. на ОС – Добрич, регистрирано в търговския регистър на 15.04.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. Бойчо Огнянов № 6.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят по реда на чл. 225, ал. 2 от ГПК и в срок до приключване на съдебното дирене в първата инстанция искове за самостоятелни права върху имуществото – предмет на искането за отнемане.

Първото по делото съдебно заседание е насрочено за дата 19.06.2019 г. от 13 ч.

748

Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 2361/2018 г., III граждански състав, по мотивирано искане на КПКОНПИ с вх. № 30465 от 18.10.2018 г. против П. П. П., с което е предявен иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 314 020,92 лв., както следва:

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) от П. П. П.:

1. дворно място с площ 960 кв. м, намиращо се в гр. Първомай, съставляващо УПИ III-1742 – печатни полиграф. дейн., в кв. 112А по плана на града, при граници: от двете страни улици и УПИ I – жил. стр., ведно с изградените в УПИ III-1742: двуетажна масивна жилищна сграда с площ 144 кв. м (два етажа по 72 кв. м), въведена в експлоатация с удостоверение № 21/10.07.2008 г. на Община Първомай, и масивни гаражи с обща площ 73,20 кв. м, въведени в експлоатация с удостоверение № 22/22.07.2008 г. на Община Първомай, с пазарна стойност към момента 115 000 лв.;

2. лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № РВ 6262 ХВ, рама № WVWZZZ1HZNW368386, първа регистрация 1.07.1993 г. и пазарна стойност към момента в размер на 1500 лв.;

3. лек автомобил „Пежо 106“ с рег. № РВ 9794 ВА, рама № VF31CCDZD51468080, първа регистрация 8.05.1996 г., спрян от движение на 26.10.2017 г., с пазарна стойност към момента 500 лв.;

4. лек автомобил „Мерцедес Вито 111“ с рег. № РВ 9425 МА, рама № WDF63970313012731, първа регистрация 3.12.2003 г., и пазарна стойност към момента 8000 лв.;

5. сума в размер 2600 лв., представляваща равностойността на 26 дружествени дяла с номинал по 100 лв. всеки от капитала на „Р. Г.“ – ООД, в ликвидация;

6. сума в размер 100 000 лв., внесена на 23.12.2010 г. по сметка в левове в ЧПБ „Тексим“ – АД;

7. сума в размер 1000 лв., внесена на 6.08.2010 г. по сметка в левове в „ОББ“ – АД;

8. сума в размер 977,92 лв., внесена през 2011 г. по разплащателна сметка в евро в „ЦКБ“ – АД;

9. сума в размер 79 000 лв., внесена като допълнителни парични вноски от едноличния собственик в „Р. П.“ – ЕООД, заличено в TP на 30.01.2018 г., която е послужила за увеличение на капитала.

На основание чл. 4. ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) от П. П. П.:

1. сума в размер 2085 лв., представляваща пазарна стойност от продажбата на мотоциклет „Ямаха ХВ 500 Вираго“ с рег. № РВ 1463 X, рама № JYA56E007FA003655, първа регистрация 29.07.1990 г.;

2. сума в размер 3358 лв., представляваща пазарна стойност от продажбата на мотоциклет „Ямаха ИЗФ 600 Р“ с рег. № РВ 1242 X, рама № JYA4TV00000006613, първа регистрация 17.04.1997 г.

Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на спора, чрез предявяване на иск по чл. 29 от ЗОПДИППД (отм.) в срок един месец преди датата на първото съдебно заседание, което ще се проведе на 15.05.2019 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

833

Разградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ е образувано гр. дело № 270/2018 г. по предявено на 22.10.2018 г. мотивирано искане, вписано в Службата по вписванията – Исперих, от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, представлявана от председателя X.X.X., срещу X.X.X. с постоянен адрес: област Шумен, община Венец, с. Габрица, ул. Дружба № 5, X.X.X. с постоянен адрес: област Шумен, община Венец, с. Габрица, ул. Дружба № 5, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: област Разград, община Исперих, гр. Исперих, ул. Добри Чинтулов № 61, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 248 460,20 лв., формирана като сбор от следните компоненти:

От X.X.X. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 121 360,20 лв., представляваща получени суми от трети лица от чужбина чрез системи за бързи плащания.

– Недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. Христо Смирненски № 7: УПИ VII в кв. 111 с площ 1264 кв. м ведно с построените в него: жилищна сграда със застроена площ 163 кв. м заедно с прилежащото към нея мазе с площ 16 кв. м; гараж със застроена площ 24 кв. м; второстепенна сграда със застроена площ 17 кв. м; второстепенна сграда със застроена площ 21 кв. м и подобрения, при граници: улица, УПИ V, УПИ XIII, УПИ VIII и УПИ VI от кв. 111 по плана на града, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 94, том VII, рег. № 7033, дело № 920 от 14.09.2016 г. (акт № 189, том 11, дело № 2189/2016 г. на СВ – Исперих), с пазарна стойност към настоящия момент – 38 000 лв.

От X.X.X. на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 5513 ВК, дата на първа регистрация 23.05.1997 г., № на рама ZFA17600000766645, № на двигател 176В20007349760, придобит на 28.06.2011 г. и отчужден на 15.08.2013 г.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с рег. № Н 3434 ВС, дата на първа регистрация 29.09.2004 г., № на рама WV2ZZZ7HZ5X014340, № на двигател AXD076467, придобит на 3.07.2017 г. и отчужден на 12.01.2018 г.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 7338 BP, дата на първа регистрация 18.05.2000 г., № на рама ZFA18800000160776, № на двигател 168А20001955853, придобит и отчужден на 10.03.2017 г.

От X.X.X. на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Русе, к-с Дружба III, бл. 11, вх. 7, на третия етаж: апартамент № 6 с идентификатор № 63427.4.533.7.6, състоящ се от две стаи, дневна, кухня-столова и сервизни помещения, със застроена площ 104,16 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: № на същия етаж: 63427.4.533.7.7, под обекта: 63427.4.533.7.3, над обекта: 63427.4.533.7.9, заедно с прилежащото избено помещение № 6 с площ 4,67 кв. м, намиращи се в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор № 63427.4.533 по кадастралната карта на гр. Русе, заедно с припадащите се 0,956 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 32, том IV, рег. № 5140, дело № 412 от 11.08.2014 г. (акт № 166, том 26, дело № 5122/2014 г. на СВ – Русе), с пазарна стойност на 1/2 ид.ч. от имота към настоящия момент – 35 000 лв.

– Лек автомобил „Пежо 307“ с рег. № Н 7340 BP, дата на първа регистрация 25.07.2001 г., № на рама VF33CNFUB82079503, № на двигател 1106765, придобит на 6.06.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.

От X.X.X. на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с рег. № Н 1702 АХ, дата на първа регистрация 26.08.1992 г., № на рама WV2ZZZ70ZNH133748, № на двигател 1X069815, придобит и отчужден на 11.03.2015 г.

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 9511 BP, дата на първа регистрация 2.03.2000 г., № на рама ZFA18800000125875, № на двигател 188А20001821349, придобит на 23.02.2017 г. и отчужден на 15.03.2017 г.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 0291 BP, дата на първа регистрация 1.01.2000 г., № на рама ZFA18800000173078, № на двигател 188А20001989825, придобит на 10.11.2015 г. и отчужден на 20.05.2016 г.

– Сумата в размер 100 лв., представляваща цената по договор към датата на отчуждаване на лек автомобил „ВАЗ 21061 1500С“ с рег. № Н 5052 АХ, дата на първа регистрация 29.05.1982 г., № на рама ХТА210610С0673903, № на двигател 5877347, придобит на 2.07.2008 г. и отчужден на 22.06.2015 г.

От X.X.X. на основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих, ул. Добри Чинтулов № 63: УПИ XXII в кв. 108 с площ 2002 кв. м ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда с разгърната застроена площ 150 кв. м, заедно с прилежащото към нея мазе с площ 75 кв. м и подобрения, при граници: УПИ XIV, УПИ XXIII, УПИ XXI, УПИ XX, УПИ XIX и УПИ XV от кв. 108 и УПИ XL от кв. 1 по плана на града, придобит от X.X.X. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том VI, рег. № 3187, дело № 627 от 20.07.2011 г. (акт № 198, том 6, дело № 1201/2011 г. на СВ – Исперих), с пазарна стойност към настоящия момент – 42 000 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.05.2019 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, предмет на искането, в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

871

Шуменският окръжен съд на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 16/2019 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X. с постоянен адрес Шумен, област Шумен, ул. Хан Омуртаг № 6, с което на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 4 от 9.01.2019 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 163 462,60 лв.:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, рама № WF0BXXGAFBKR16955, двигател № KR16955, рег. № Н 3988 ВВ, дата на първа регистрация 25.08.1990 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер 600 лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 99 637 лв., представляваща предоставени парични заеми;

– сумата в размер 6461,23 лв., представляваща получени лихви по предоставени заеми;

– сумата в размер 1087,59 лв., представляваща внесена и олихвена сума по депозитна сметка в левове № BG 06 BUIB 7221 2018 8214 00 в „СИ Банк“ – ЕАД;

– сумата в размер 7746 лв., представляваща внесени суми от титуляря по разплащателна сметка в левове № BG 06 UNCR 7000 1519699641 в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата в размер 12 лв., представляваща внесени суми от титуляря по спестовен влог в евро № BG 27 PIRB 7345 4604 3725 20 в „Банка Пиреос България“ – АД;

– сумата в размер 15 лв., представляваща внесени суми от титуляря по спестовен влог в евро № BG 43 PIRB 7345 4605 6955 06 в „Банка Пиреос България“ – АД;

– сумата в размер 128,62 лв., представляваща внесени суми от титуляря по разплащателна сметка в левове № BG 89 IORT 8006 1002502901 в „Инвестбанк“ – АД;

– сумата в размер 2835,17 лв., представляваща внесени суми от титуляря по кредитна карта в левове № BG 19 IORT 8006 1002502900 в „Инвестбанк“ – АД.

На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 4940 лв., представляваща открити парични средства на 17.09.2014 г. в дома на проверяваното лице.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 40 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване – апартамент № 22 с идентификатор № 83510.658.84.5.22 на шести жилищен етаж, вх. 1 на ул. Генерал Драгомиров № 52 в жилищна сграда – блок 16 с идентификатор № 83510.658.84.5, построен върху държавна земя с идентификатор № 83510.658.84, бивш ПИ I в квартал 569А в урбанизирана територия – Шумен, община Шумен, със застроена площ 40,08 кв. м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, ведно с принадлежащото му избено помещение № 24 със застроена площ 2,48 кв. м, заедно с 0,557 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото от 44,34 кв. м, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, том VII, рег. № 11092, дело № 1158/4.12.2015 г. (акт № 173, том 25, дело № 4996/4.12.2015 г. на СВ – Шумен).

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 10.05.2019 г. от 10 ч.

888

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 4 от ТЗ прекратява производството по несъстоятелност на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ 175689158, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Столетов № 15А, т.д. № 62/2017 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд. Постановява заличаване на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ 175689158, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Столетов № 15А. Решението следва да се обяви във фирменото отделение на Кюстендилския окръжен съд по партидата на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ 175689158, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Столетов № 15А. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от получаване на известието, че е изготвено, пред Софийския апелативен съд.

759

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на сдружение „Боулинг клуб Мега“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с т. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.03.2019 г. в 13 ч. в комплекс „SkyWay“ в София, ул. Момина сълза № 14А, при следния дневен ред: 1. освобождаване на председателя на сдружението по негова молба; 2. приемане на нов председател на сдружението; 3. избиране на нови членове на сдружението; 4. приемане на нови членове на управителния съвет; 5. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.

783

1. – Управителният съвет на сдружение Тенис клуб „Левски – София“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.03.2019 г. в 18 ч. в София, Борисовата градина, сградата на клуба, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през 2018 г.; 2. приемане на бюджет на клуба за 2019 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2018 г.; 4. приемане на одиторския доклад за 2018 г.; 5. избор на одитор за 2019 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

821

59. – Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) на основание чл. 33, ал. 2, т. 3 от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.03.2019 г. в 16 ч. в зала „Сердика“ на „Грандхотел София“, София, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на БПГА за дейността на асоциацията за изминалия отчетен период; 2. финансов отчет на дейността на сдружението за отчетния период; 3. обсъждане и приемане на бюджет на БПГА за 2019 г.; 4. обсъждане и приемане на промени в устава на асоциацията; 5. обсъждане и гласуване участието на БПГА в други организации (съгласно чл. 28 от устава на БПГА); 6. обсъждане и избор на нов управителен съвет на БПГА. Съгласно чл. 29, ал. 1 от устава общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 29, ал. 1 от устава на БПГА и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе и счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

764

6. – Управителният съвет на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България – София, на основание чл. 11, ал. 2 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.04.2019 г. в 13,30 ч. в „Рослин Сентрал парк хотел София“, конферентна зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за 2018 г.; проект за решение: общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.; проект за решение: общото събрание приема годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2019 г.; проект за решение: общото събрание приема бюджета за 2019 г.; 4. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет; проект за решение: общото събрание освобождава досегашните членове на управителния съвет и избира членове на управителния съвет и председател; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Подробните писмени материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на сдружението се легитимират чрез удостоверение за актуално състояние. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място с един час по-късно и при същия дневен ред.

777

3. – Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на камарата на 17.04.2019 г. в 13,30 ч. в София, „Централ хотел Форум“, бул. Цар Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2018 г.; 2. приемане отчета за дейността на контролния съвет за 2018 г.; 3. приемане бюджета на камарата за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същите дневен ред и място. Материалите по дневния ред са на разположение на всички членове в офиса на камарата.

776

10. – Управителният съвет на туристическо дружество „Васил Левски“ – Карлово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, протокол № 1 от 10.01.2019 г. и чл. 20, 21 и 22 от устава на дружеството свиква редовно общо събрание на дружеството на 11.04.2019 г. в 18 ч. в заседателна зала „В. Караиванов“ на Община Карлово, ул. Петко Събев № 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния и контролния съвет; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на управителния и контролния съвет за 2018 г.; 2. приемане бюджета на дружеството за 2018 г. и проект за бюджет за 2019 г.; 3. избиране на членове на нов УС; 4. избиране на членове на КС; 5. избиране на председател; 6. промяна в устава на дружеството; 7. избиране на делегат, който да представлява дружеството пред БТС. При липса на кворум на основание чл. 22, ал. 2 от устава на дружеството ведно с чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час и ще се проведе на същото място при предварително обявения дневен ред.

765

8. – Управителният съвет на Регионалната лозаро-винарска камара „Мизия“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на РЛВК „Мизия“ – Плевен, свиква общо събрание на камарата на 27.03.2019 г. в 11 ч. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен, при следния дневен ред: 1. избор на членове за нов състав на РДК при РЛВК „Мизия“; 2. избор на председател и зам.-председател на РДК; 3. разни. Регистрацията за събранието започва от 10 ч. на 27.03.2019 г. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. същия ден на същото място и при същия дневен ред.

838

5. – Управителният съвет на туристическо дружество „Бор“ – с. Горна махала, област Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.03.2019 г. от 14 ч. в местност Хижа „Воден камък“ при следния дневен ред: 1. доклад на председателя по заведено изпълнително дело № 20178250400600; 2. приемане на решение за извършване на разпоредителна сделка за собствения имот хижа „Воден камък“.

807