Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 15 от 19.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЛАБОРАНТ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА" Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВОЕННОСЛУЖЕЩ - САНИТАРЕН ИНСТРУКТОР" Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 31 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА С КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И С МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛА ЗА ОСИГУРЯ Виж повече
  • УКАЗ № 25 ОТ 12.02.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УНГАРИЯ И Виж повече
  • УКАЗ № 26 ОТ 13.02.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО С Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-1-3 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2018 Г.) Виж повече