Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 22.II

  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 27 ОТ 14.02.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ И ДИМИТЪР ДАНЧЕВ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ПО ВЪВЕЖДАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПРЕДСТАВЯНЕТО И ПУБЛИЧНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО ИМ В КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ИЗБОР Н Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP (ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 3, Т. 2 И 3 ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9.02.2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ГОТВАЧ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 26 ОТ 1968 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г. - ДВ, бр. 12 от 2019 г. В сила от деня на влизането Виж повече