Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 17 от 26.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПЛАНОВЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ПРЕЗ 2019 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА С Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2018 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 28 ОТ 19.02.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ Виж повече