Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 5.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 1 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-194 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗИРАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕ НА ДЕЦА И НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Виж повече
  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Виж повече