Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 21 от 12.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 6 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ НА ДЕЦАТА НА МЕДАЛИСТИ, ЧИЕТО ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ МЕСЕЧНИ ПРЕМИИ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА Е ПРЕКРАТЕНО П Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 7 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 7 МАРТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 42 ОТ 01.03.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н АРНАУД АДРИАНУС МАРИЯ (АРНО) БРОК - КРАЛСКИ КОМИСАР ЗА ПРОВИНЦИЯ ФРИЗИЯ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 44 ОТ 07.03.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 19 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-575 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ (ДВ, БР. 22 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ ПО ЧЛ. 239, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ (ДВ, БР. 75 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ Виж повече