Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 29.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 14 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 И НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗГОТВЯНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 157 ОТ 22 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ЗА 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 160 ОТ 26 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-25 ВРАЦА-ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧР Виж повече