Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 5.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 1 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРС Виж повече
  • УКАЗ № 59 ОТ 28.03.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА Виж повече
  • УКАЗ № 62 ОТ 28.03.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 63 ОТ 28.03.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИН РАЙКОВ НИКОЛОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛОНДОН Виж повече
  • УКАЗ № 64 ОТ 28.03.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-920 ОТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2017 Г.) Виж повече