Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 8.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 4 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 Н Виж повече
  • УКАЗ № 61 ОТ 28.03.2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 3 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 4 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И У Виж повече
  • НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 19 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (ДВ, БР. 120 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗАДАЧИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (ДВ, БР. 42 ОТ 2014 Виж повече