Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 33 от 19.IV

  • УКАЗ № 76 ОТ 15.04.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 77 ОТ 15.04.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 3 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РАДОН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 16 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 15 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 17 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АПОСТОЛИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАПА ФРАНЦИСК В БЪЛГАРИЯ ОТ 5 ДО 7 МАЙ 2019 Г. В ГР. СОФИЯ И В ГР. РАКОВСКИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ДВ, БР. 92 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) Виж повече
  • ОБРЪЩЕНИЕ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД 140-АТА ГОДИШНИНА ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (Ратифицирано със закон, приет от 44-то На Виж повече