Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 34 от 23.IV

  • РЕШЕНИЕ № 11999 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 12089 ОТ 2016 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 37 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 79 ОТ 17.04.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, УНГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ОТНОСНО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО ИЗПЪ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 153 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА Виж повече
  • УКАЗ № 88 ОТ 17.04.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 213 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЕНДЖИ-СЕВЕР", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА КРЕМЕНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 220 ОТ 19 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ПОКРОВАН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКРОВА Виж повече