Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 3.V

  • РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 19 АПРИЛ 2019 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 107 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 96 ОТ 30.04.2019 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ МУТАФЧИЙСКИ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР", СЧИТАНО ОТ 6 МАЙ 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 97 ОТ 30.04.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВИЦЕАДМИРАЛ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ФИДАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА "ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА ВЪВ ВОЕННИЯ КОМИТЕТ НА НАТО И ВЪВ ВОЕННИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ", И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 23 Ю Виж повече
  • УКАЗ № 98 ОТ 30.04.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ КИРИЛ ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА "НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪЮЗНОТО КОМАНДВАНЕ ПО ОПЕРАЦИИТЕ НА НАТО В МОНС, БЕЛГИЯ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ Н Виж повече