Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

  • РЕШЕНИЕ № 15528 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 11647/2017 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И ЗА ТЯХНАТА РЕИНТЕГРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ЗА 2019 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 102 ОТ 02.05.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ Виж повече