Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 7.V

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 41 от 2007 г.)

§ 1. Навсякъде в методиката изразите „и инженерите“, „и инженери“, „или инженер“ „или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ и „и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ се заличават.

§ 2. В чл. 2, ал. 2 изразът „и инженерите“ се заличава.

§ 3. В чл. 7 ал. 2 добива следната редакция:

„(2) Себестойността по ал. 1 се определя в приложения към методиката, както следва:

1. приложение № 1 – Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Инвестиционно проектиране“;

2. приложение № 2 – Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Устройствено планиране“;

3. приложение № 3 – Себестойност на проектантски услуги по част „Паркоустройство и благоустройство“.“

§ 4. В чл. 13 ал. 2 се отменя.

§ 5. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби изречение второ се заличава.

§ 6. В допълнителните разпоредби се създава нов § 1а:

„§ 1а. Настоящата методика се прилага за определяне на възнагражденията за предоставяните проектантски услуги от ландшафните архитекти и урбанисти – членове на Камарата на архитектите в България.“

§ 7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 8. Приема приложения № 1 и 2 към чл. 7, ал. 2:

„Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Инвестиционно проектиране“

Част І

Общи предписания

Чл. 1. Предписанията на това приложение служат за определяне на себестойността и изчисляването на възнагражденията на архитектите за предоставените проектантски услуги съгласно чл. 7 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

Чл. 2. (1) Проектантските услуги се подразделят на основни, допълнителни и специални.

(2) Основните проектантските услуги обхващат тези проектни разработки, които са необходими и достатъчни като цяло за нормалното изпълнение на инвестиционния проект. Основни проектантски услуги, които са свързани обективно и неразделно една с друга, се обединяват в проектни фази.

(3) Допълнителните и специалните проектантски услуги могат да бъдат добавяни към основните проектантските услуги, когато за изпълнението на възложените услуги се поставят допълнителни и специални изисквания, или да бъдат възлагани отделно.

Чл. 3. (1) Използваните в това приложение термини се дефинират по следния начин:

1. „Обекти“ са сгради, други строежи, съоръжения, външни строителни дейности и обемни съоръжения.

2. „Ново строителство и нови съоръжения“ са новостроящи се или подлежащи на изграждане обекти.

3. „Възстановявания“ са повторно изграждани разрушени обекти на вече съществуващи части от строежи или съоръжения. Те се приемат за нов строеж, доколкото за тях има нов проект.

4. „Строителни разширения“ са допълнения към вече съществуващ строеж, например надстрояване на етажи или пристроявания.

5. „Преустройство“ е преоформяне на вече съществуващ обект със съществено изменение на конструкция и/или на завареното му състояние.

6. „Модернизиране“ представлява строително мероприятие с цел трайно повишаване на търговската стойност на даден обект, доколкото не попада под т. 4, 5 или 10, но включва влизащите в тези мероприятия ремонти.

7. „Обемно пространствено оформяне (интериор)“ е вътрешното оформление или преградни работи във вътрешните пространства без съществени промени в конструкцията. Те могат да бъдат осъществявани във връзка с дейности по т. 2 до 6.

8. „Предмети на обзавеждането“ са тези, които се изработват според частични проекти (по детайл), без да се произвеждат серийно и без да са съществени съставни части на проекта.

9. „Интегрирани рекламни съоръжения“ са тези, които служат за реклама на строежа, тясно са свързани с обекта и служат за външното му оформяне.

10. „Възстановителни работи“ представляват дейности за възстановяване на обекта до състоянието да изпълнява предвидените функции, доколкото не съвпадат с т. 3 или не са предизвикани от обстоятелства по т. 6.

11. „Поддръжка на обект“ представлява дейности по поддържането на обекта до състоянието да изпълнява предвидените функции.

12. „Външни съоръжения“ са проектно оформени външни площадки и пространства, както и съответно оформени съоръжения, които са свързани или са в сгради.

Чл. 4. (1) Възнагражденията за предоставените проектантски услуги се определят с писмен договор за възлагането и изпълнението им в рамките на определените от това приложение стойности.

(2) Установената от това приложение себестойност на проектантските услуги на архитекта може да бъде намалена с писмено споразумение в изключителни случаи и при условията на чл. 12, ал. 2 и 3 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

(3) Определеното по това приложение възнаграждение се приема за договорено, ако писмено и изрично не се споменава друго.

Чл. 5. Ако по искане на възложителя на проекта е необходимо да се извършат допълнителни проектантски услуги, към основното възнаграждение се начислява съответно допълнително възнаграждение. Ако времето за проектиране или за изпълнение на строителството се удължи от обстоятелства, за които изпълнителят не носи отговорност, може да бъде договорено допълнително възнаграждение.

Чл. 6. (1) Ако не са възложени всички фази от описа на проектантските услуги по чл. 19, се определят само частични възнаграждения, предвидени за възложените фази.

(2) Ако не са възложени всички основни проектантски услуги на дадена фаза по чл. 19, то за извършената услуга се определя възнаграждение, което съответства на частта на осъщественото проектиране спрямо проектантските услуги за цялата фаза. Това важи и за случаите, когато съществени части от основни проектантски услуги са възложени на друг изпълнител. В този случай се определят и допълнителни разходи за координиране и интегриране в проектантския процес.

(3) Ако е договорено основни проектантски услуги да се поемат изцяло или отчасти от други изпълнители без необходимост от начисляване на допълнителни разходи по ал. 2, то се определя възнаграждение, което отговаря на намаления обем на работа на изпълнителя.

(4) За специални услуги, които се добавят към основните проектантски услуги, се договаря допълнително възнаграждение само в случай, че тези услуги водят до съществен разход на труд и време. Допълнителното възнаграждение се определя като процент от възнаграждението за основната проектантста услуга, спрямо която съответната специална проектантска услуга е сравнима по вид и обхват. Ако специалната услуга не е сравнима с никоя от основните проектантски услуги, възнаграждението се определя по вложено време според чл. 8.

(5) За специални проектантски услуги, които при изчерпване на техническо-икономическите възможности за решение водят до значими намаления на разходите без понижения на строителните стандарти, може предварително да бъде договорено възнаграждение за успех до 20 % от спестените разходи от изпълнителя чрез неговите услуги.

(6) Ако специалните проектантски услуги заместват изцяло или отчасти основните проектантски услуги, се определя възнаграждение, което отговаря на възнаграждението за заместените основни проектантски услуги.

Чл. 7. Определянето на себестойността на проектантските услуги за междинни стойности на записаните в таблици 1, 2, 3 и 4 се извършва чрез интерполация.

Чл. 8. (1) Определяне на себестойността на проектантските услуги по вложено време се прилага, когато е невъзможно определянето й по това приложение, и се изчислява на базата на часовите ставки според чл. 19 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

(2) Определянето на необходимото време за предоставяне на проектантска услуга се извършва въз основа на Норма времетраене в инвестиционното проектиране.

Чл. 9. (1) При определяне на себестойността на предоставените услуги могат да се начисляват допълнителни разходи като:

1. Пощенски и далекосъобщителни такси.

2. Разходи за размножаване на документи, чертежи, както и за изработване на филми и снимков материал.

3. Разходи за офис на строежа, включително обзавеждането, осветлението и отоплението му.

4. Пътни разноски за пътувания на разстояния над 15 км от адреса на проектантското бюро на изпълнителя.

5. Обезщетения за други разходи при по-дълги пътувания според т. 4, което се договаря предварително.

6. Възнаграждения за извъндоговорни проектантски услуги на изпълнителя, които са възложени от него на трети лица със съгласието на възложителя.

(2) Допълнителните разходи могат да бъдат определени и договорени като твърда сума според единични разходни документи.

Чл. 10. (1) Цялостното възнаграждение за предоставени проектантски услуги се заплаща, когато е завършена договорената проектантска услуга и е представена подлежаща на проверка фактура.

(2) Междинни плащания могат да се договарят на разумни промеждутъци от време за доказани услуги.

(3) Допълнителните разходи се признават по представени разходни документи, ако не е договорено друго.

(4) Други начини за разплащане могат да бъдат извършвани, ако са договорени предварително.

Чл. 11. Изпълнителят има право на възстановяване на данък добавена стойност, който се начислява върху договореното според това приложение възнаграждение и върху допълнителните разходи според чл. 9 съгласно Закона за данък върху добавената стойност. Това важи и за междинните плащания съгласно чл. 10, ал. 2.

Част ІІ

Определяне на възнагражденията за предоставени проектантски услуги за сгради, външни съоръжения и открити площни обекти и обемно-пространствено оформяне (интериор)

Чл. 12. (1) Възнагражденията за предоставени основни проектантски услуги се определят съобразно присъщите разходи по обекта съгласно таблица № 6 и според хонорарната зона на обекта, определена в таблици, както следва:

1. При сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) според таблици на чл. 20.

2. При външни съоръжения според таблица на чл. 21.

(2) Присъщите разходи по обекта се определят по методиката на ценообразуването според таблица № 6, както следва:

1. За фазите на работа 1 до 4 – според предварителната строителна стойност, а ако тя не е изготвена – според прогнозната строителна стойност. Прогнозната строителна стойност се публикува периодично от УС на КАБ.

2. За фазите на работа 5 и 6 – според реалната строителна стойност, а ако тя не е установена – според тръжната строителна стойност.

3. За фазите на работа 7 – според реалната строителна стойност, а ако тя не е установена – според тръжната строителна стойност.

(3) Присъщи разходи при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериори) са и разходите за инсталации, технически съоръжения, обслужващи инсталациите, и съоръжения и оборудване, свързани със сградата (таблица № 6, ценови групи 3.2, 3.4 и 3.5.2 до 3.5.4), които архитектът не проектира или не надзирава тяхното изпълнение. Те се определят, както следва:

1. Изцяло, ако са до 25 % от останалите присъщи разходи.

2. Наполовина за частта им, която надхвърля 25 % от останалите присъщи разходи.

(4) При външни съоръжения подлежат на калкулиране присъщите разходи за основни проектантски услуги, и по-специално присъщите разходи за следните строителства и съоръжения, доколкото те се проектират или се надзирават от изпълнителя – архитект:

1. Отделностоящи водоеми с предимно екологично или ландшафтно предназначение.

2. Езера без стени.

3. Земнонасипни работи за ландшафтно оформление.

4. Несложни пробиви и брегоукрепвания като средство за ландшафно устройство, доколкото не са необходими проектантски услуги (по приложение № 4 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране).

5. Шумопредпазни стени като средство за ландшафтно оформяне.

6. Предпазни съоръжения и подпорни стени без транспортно натоварване като средства за ландшафтно оформяне, без извършването на проектантски услуги според приложение № 3.

7. Пешеходни и транспортни мостове, без да са необходими проектантски услуги според приложение № 3.

8. Пътища без пригодност за редовни транспортни нужди с прости отводнителни съоръжения, както и пътища и други укрепени площи, проектирани като съпътстващи елементи на външни съоръжения и за които не са необходими проектантски услуги според (приложение № 4).

(5) Към присъщите разходи за изчисляване на себестойността на основните проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) не влизат присъщите разходи за:

1. Разноските по придобиването на терена за строителство и освобождаването му за строеж (таблица № 6, ценови групи 1.1 – 1.3).

2. Оборудването на строителната площадка (таблица № 6, ценова група 1.4) в случаите, когато архитектът не проектира, нито надзирава изпълнението на строежа.

3. Официалната регистрация и за други еднократни плащания (таблица № 6, ценови групи 2.12 – 2.3).

4. Оборудване на строителната площадка (таблица № 6, ценови групи 5.3 и 5.7) като прокарване на ВиК и транспортни комуникации, доколкото архитектът нито ги проектира, нито надзирава изпълнението им.

5. Външните съоръжения (таблица № 6, ценова група 5), ако не влиза в т. 4.

6. Съоръжения от всякакъв вид, които са приведени в таблица № 6, ако архитектът нито ги проектира, нито има надзор върху изпълнението им, нито участва по какъвто и да е начин в оформянето им.

7. Прибори и стопански предмети, които влизат в таблица № 6, ценови групи 4 и 5.4, или се доставят от възложителя без съдействието на архитекта.

8. Предмети на изкуствата, които не представляват съществена част от проекта.

9. Художествено оформени строителни елементи, доколкото архитектът нито ги проектира, нито участва в надзора върху изпълнението им.

10. Обезщетения и обезщетителни плащания.

11. Строителни допълнителни присъщи разходи (таблица № 6, ценова група 7).

12. Далекосъобщителни и други централни съоръжения на далекосъобщителната техника за локални точки, както и съоръжения на машинната техника, които не са предвидени за обслужване на сградата, доколкото нито се проектират, нито се надзирават от архитекта.

(6) Към присъщите разходи за изчисляване на себестойността на основните проектантски услуги за външни съоръжения не влизат присъщите разходи за:

1. Сградата (таблица № 6, ценова група 3), както и разходите според ал. 5 от т. 1 до 4 и от т. 6 до 13 разходи.

2. Подлезите и надлезите в пешеходните зони, с изключение на присъщите разходи за укрепване на повърхностите.

Чл. 13. (1) Хонорарните зони при сгради се определят по чл. 14 на базата на следните оценъчни белези:

1. Хонорарна зона І:

Сгради с минимални проектантски изисквания, т.е. със:

– Незначителни изисквания към вписването в околната среда

– Една функционална област

– Незначителни архитектурни изисквания

– Най-проста конструкция

– Без или със просто техническо обзавеждане

– Без или със прости довършителни работи

2. Хонорарна зона ІІ:

Сгради с незначителни проектантски изисквания, т.е. със:

– Незначителни изисквания за вписването в околната среда

– Малко функционални области

– Незначителни изисквания към архитектурата

– Проста конструкция

– Незначително техническо оборудване

– Незначителни довършителни работи

3. Хонорарна зона ІІІ:

Сгради със средностатистически проектантски изисквания, т.е. със:

– Средни изисквания за вписването в околната среда

– Няколко прости функционални възможности

– Несложни архитектурни изисквания

– Нормални или обикновени конструкции

– Средно техническо оборудване

– Нормални довършителни работи

4. Хонорарна зона ІV:

Сгради с проектантски изисквания над средностатистическите, т.е. със:

– Изисквания за вписването в околната среда над средните

– Много функционални възможности в разнообразни отношения

– Изисквания към архитектурата над средните

– Изисквания към конструкцията над средните

– Техническо оборудване над средното

– Довършителни работи над средните изисквания

5. Хонорарна зона V:

Сгради с много високи изисквания към проектирането, т.е. със:

– Много високи изисквания към вписването в околната среда

– Голям брой функционални възможности и всеобхватни направления

– Много високи оформителски изисквания

– Много високи изисквания към конструкцията

– Многообразни технически оборудвания с високи технически изисквания

– Многообразни довършителни работи с много високо качество.

(2) Ако за една сграда са приложими оценъчни белези от няколко хонорарни зони, поради което възниква съмнение относно това, към коя зона тя трябва да бъде причислена, то се определят съответен брой оценъчни точки по реда на ал. 3, като сградата се причислява със сумата от събраните точки към съответната хонорарна зона, както следва:

1. Хонорарна зона І: сграда с до 10 точки

2. Хонорарна зона ІІ: сграда с 11 до 18 точки

3. Хонорарна зона ІІІ: сграда с 19 до 26 точки

4. Хонорарна зона ІV: сграда с 27 до 34 точки

5. Хонорарна зона V: сграда с 35 до 42 точки

(3) Определянето на една сграда към съответната хонорарната зона се оценява в зависимост от степента на трудност съгласно изискванията към проектирането по отношение на критериите: вписване в околната среда, конструктивни изисквания, техническо оборудване и довършителните работи по точкова система до шест броя точки, а за функционалност и за естетически изисквания – до девет точки.

Чл. 14. Видовете сградни обекти се определят по таблица № 1 на това приложение, разделени в пет хонорарни зони.

Чл. 15. (1) Хонорарни зони за проектантски услуги по външни съоръжения и открити площни обекти се определят по чл. 16 на базата на следните данни:

1. Хонорарна зона І: Външни съоръжения с незначителни проектантски изисквания, т.е. със:

– Ниски изисквания по отношение на обвързване с ландшафта

– Ниски изисквания по отношение на защита, развитие и грижи за околната среда и ландшафта

– Единично функционално предназначение

– Ниски изисквания към архитектурата

– Без или със незначителни изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения

2. Хонорарна зона ІІ: Външни съоръжения с незначителни проектантски изисквания, т.е. със:

– Незначителни изисквания към обвързване с ландшафта

– Ниски изисквания по отношение на защита, развитие и грижи за околната среда и ландшафта

– Малко функционални предназначения

– Незначителни изисквания към архитектурата

– Незначителни изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения

3. Хонорарна зона ІІІ: Външни съоръжения със средни проектантски изисквания, т.е. със:

– Средни изисквания към обвързване с ландшафта

– Средни изисквания спрямо защита, развитие и грижи за околната среда и ландшафта

– Няколко функционални предназначения с обикновени взаимовръзки

– Средносложни архитектурни изисквания

– Нормални защита, развитие и грижи за околната среда и ландшафта

– Нормални изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения

4. Хонорарна зона ІV: Външни съоръжения с проектантски изисквания над средните, т.е. със:

– Изисквания към обвързване с ландшафта над средните

– Изисквания към защита, развитие и грижи за околната среда над средните

– Многобройни функционални предназначения с разнообразни взаимовръзки

– Сложни архитектурни изисквания

– Много високи изисквания към технически, хигиенни и канализационни съоръжения

5. Хонорарна зона V: Външни съоръжения с високи изисквания към проектирането, т.е. със:

– Много високи изисквания по отношение обвързване с ландшафта

– Много високи изисквания по отношение защита, развитие и грижи за околната среда и ландшафта

– Многобройни функционални предназначения с разнообразни взаимовръзки

– Високи архитектурни изисквания

– Много високи специални изисквания по отношение техническото оборудване на обекта въз основа на специални технически дадености.

(2) Ако за едно външно съоръжение са приложими оценъчни белези от няколко хонорарни зони, поради което възниква съмнение относно това, към коя зона тя трябва да бъде причислена, то броят на оценъчните точки се определя според ал. 3. На базата на сумите на оценъчните точки сградата се причислява към следната хонорарна зона:

1. Хонорарна зона І: Външни съоръжения с до 8 точки

2. Хонорарна зона ІІ: Външни съоръжения с точки от 9 до 15

3. Хонорарна зона ІІІ. Външни съоръжения с точки от 16 до 22

4. Хонорарна зона ІV: Външни съоръжения с точки от 23 до 29

5. Хонорарна зона V: Външни съоръжения с точки от 30 до 36.

(3) При определянето на една сграда към съответната хонорарна зона трябва да се оценява степента на трудност на проектантската работа, оценъчните белези на обвързването на сградата с ландшафта, конструктивните изисквания, техническото оборудване и вътрешните строително-монтажни работи по точкова система до осем, а оценъчните белези – брой на функционалните възможности и оформителските изисквания до шест точки.

Чл. 16. Видовете външни съоръжения и открити обекти се определят по таблица № 2 на това приложение в пет хонорарни зони.

Чл. 17. (1) Хонорарната зона за проектантски услуги при обемно-пространствено оформяне (интериор) се определя по чл. 18 на базата на следните оценъчни белези:

1. Хонорарна зона І: Обемно-пространствено оформяне (интериор) със съвсем незначителни проектантски изисквания, т.е. със:

– Една функционална насоченост

– Съвсем незначителни изисквания към осветеността

– Съвсем незначителни изисквания към разпределение на помещенията и към пропорциите на обемите

– Без или със незначителни технически обзавеждания

– Съвсем незначителни изисквания към цвета и материалите

– Съвсем незначителни изисквания към детайлните изпълнения

2. Хонорарна зона ІІ: Обемно-пространствено оформяне (интериор) с малки проектантски изисквания, т.е. със:

– Малко функционални предназначения

– Незначителни изисквания към осветеността

– Незначителни изисквания към разпределение на помещенията и към пропорциите на обемите

– Незначително техническо обзавеждане

– Незначителни изисквания към цвета и материалите

– Незначителни изисквания към детайлните изпълнения

3. Хонорарна зона ІІІ: Обемно-пространствено оформяне (интериор) със средни проектантски изисквания, т.е. със:

– Няколко прости функционални направления

– Средни изисквания към осветеността

– Средни изисквания към разпределение на помещенията и към пропорциите на обемите

– Средно техническо обзавеждане

– Средни изисквания към цвета и материалите

– Средни изисквания към детайлните изпълнения

4. Хонорарна зона ІV: Обемно-пространствено оформяне (интериор) със проектантски изисквания над средните, т.е. със:

– Многобройни функционални направления с разностранни връзки

– Изисквания към осветеността над средната

– Изисквания към вътрешните СМР над средните равнища

– Изисквания към цвета и материалите над средните равнища

– Изисквания към детайлните изпълнения над средните равнища

5. Хонорарна зона V: Обемно-пространствено оформяне (интериор) с много високи проектантски изисквания, т.е. със:

– Многобройни функционални направления

– Много високи изисквания към осветеността

– Много високи изисквания към вътрешните СМР

– Многообразни технически устройства с високи технически изисквания

– Високи изисквания към цвета и материалите

– Високи изисквания към детайлните изпълнения.

(2) Ако за едно обемно-пространствено оформяне (интериор) са приложими оценъчни белези от няколко хонорарни зони, поради което възниква съмнение относно това, към коя зона тя трябва да бъде причислена, то броят на оценъчните точки трябва да се определя според ал. 3. На базата на сумите на оценъчните точки на обемно-пространственото оформяне (интериор) се причисляват към следната хонорарна зона:

1. Хонорарна зона І: с точки до 10

2. Хонорарна зона ІІ: с точки от 11 до 18

3. Хонорарна зона ІІІ: с точки от 19 до 26

4. Хонорарна зона ІV: с точки от 27 до 34

5. Хонорарна зона V: с точки от 35 до 42.

(3) При определяне на обемно-пространственото оформяне (интериор) към съответната хонорарна зона трябва да се оценява степента на трудност на проектантската работа, оценъчните белези на обвързването на сградата с ландшафта, конструктивните изисквания, техническото оборудване и вътрешните строително-монтажни работи по точкова система до осем, а оценъчните белези за цветни материали и оформителски работи с до девет точки.

Чл. 18. Хонорарните зони за обемно-пространствено оформяне (интериор) се определят по таблица № 3 в пет хонорарни зони.

Чл. 19. (1) Описът на дейностите на основните проектантски услуги при проектиране на обект обхваща проектантските услуги при нови строежи, нови съоръжения, възстановително строителство, разширения, преустройства, модернизации, обемно-пространствено оформяне (интериор), поддръжки и ремонти на сгради и са обобщени във фази от 1 до 9 на ал. 2. Себестойността на проектантските услуги по отделните фази се определя като процент от общата себестойност на предоставената проектантска услуга в долната таблица:

Оценяване на основните проектантски услуги в % от общата себестойност

сгради

площни обекти

интериори

ФАЗА 1 – Предварителни (прединвестиционни) проучвания

2

3

2

ФАЗА 2 – Обемно-устройствени проучвания

7

10

7

ФАЗА 3 – Идеен проект

15

16

15

ФАЗА 4 – Технически проект

3

4

2

ФАЗА 5 – Работен проект (работни чертежи и детайли)

25

25

30

ФАЗА 6 – Изготвяне на количествени сметки и оформянето им във вид на тръжни книжа

10

7

7

ФАЗА 7 – Съдействие при организация и провеждане на търг (търгове за избор на изпълнител/и)

4

3

3

ФАЗА 8 – Инвеститорски контрол, авторски контрол, координация на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация

32

30

32

ФАЗА 9 – Комплектуване на архивна документация, установяване на дефекти по обекта и съдействие за отстраняването им в рамките на гаранционните срокове

2

2

2

100

100

100

(2) Описанието на основните проектантски услуги, включени в отделните фази, е:

Фаза 1 – Предварителни (прединвестиционни) проучвания

Фазата в зависимост от обекта може да включва дейности и служи за изясняване на:

1. изясняване на инвестиционното строително намерение, изясняване на възлагането, посещение и оглед на площадката, обсъждане на необходимите процедури и проучвателни дейности, определяне на останалите специалисти;

2. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;

3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;

4. проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими културни ценности;

5. геодезически проучвания;

6. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;

7. технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

8. обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

9. проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

10. вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;

11. специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура;

12. микросеизмично изследване – за енергийни, хидротехнически, транспортни и други специфични обекти;

13. други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи, като климатични, водностопански, почвено-мелиоративни, аграрно-икономически и земеустройствени проучвания – при проекти на хидромелиоративни системи, проекти за противосвлачищни и брего-укрепителни съоръжения и др.;

14. прогнозен график за продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15;

15. определяне на прогнозна стойност на строителното намерение.

Фаза 2 – Обемно-устройствено проучване

Фазата може да включва предварителни дейности, като:

Съгласуване на предстоящата дейност с останалите специалисти на вижданията за крайния резултат, изисквания и конфликтни моменти. Изясняване и обясняване на взаимни връзки и зависимости (градоустройствени, обемно-пространствени, функционални икономически, енергийнозависими, социални и т.н.)

Предварителни разговори за възможностите за одобряване на проекта, предварителна оценка на стойността на обекта в сравнение със зададените финансови параметри

Като основната дейност на архитект-проектантът:

1. определя очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да отговарят на зададените с действащия подробен устройствен план и/или на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;

2. определя обема на застрояване в рамките на зададените с действащия подробен устройствен план и/или в рамките на нормативно допустимите височина – етажност, интензивност на застрояване;

3. представя обобщено функционално-пространствено решение за отделните етажи на сградата (сградите);

4. представя обобщено обемно-фасадно решение на сградата (сградите);

5. определя обобщено оформянето на околното пространство на сградата (сградите) в поземления имот или в групата поземлени имоти;

6. дава обобщено решение на инженерните мрежи в поземления имот (имоти), когато това има съществено значение за функционалното и архитектурно-обемното решение;

7. определя задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижими културни ценности и тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към тях;

8. обемно-устройственото проучване се представя със следните минимално необходими чертежи:

9. ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта (кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;

10. схематични разпределения на етажите с обобщени групи помещения в М 1:500 или М 1:200;

11. схематични фасади-силуети с обобщено оформяне на обемите в М 1:500 или М 1:200.

Към обемно-устройственото проучване могат да се представят допълнително по преценка на проектанта или при договаряне с възложителя и следните чертежи: схематични разрези, схема на разположението на мрежите на техническата инфраструктура, аксонометрични изгледи, перспективни изгледи, фотомонтажи, компютърна анимация, макет и др.

Обемно-устройственото проучване се придружава от обяснителна записка, която пояснява предложените решения, тяхната целесъобразност и постигнатите технико-икономически показатели.

Обемно-устройственото проучване може да се договаря за изработване във варианти.

Фазата може да послужи за изготвяне на задание към останалите специалности, координирането и интегрирането им, изработване на план-график със съществените дейности, свързани с проектирането и строителството.

Фаза 3 – Идеен проект

Фазата идеен проект се изготвя с отразяване на съществените изисквания, условия и предпоставки на основата на предпроектните проучвания. Идейният проект служи като предпоставка за следващите фази и изяснява изискващите се нормативно действия за одобряване на проекта с включване на проектни работи от останалите специалности.

Част архитектурна представя решения за:

– функционално-пространствената композиция на обекта (сградата) в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за проектиране;

– архитектурно-художествения образ на обекта (сградата);

– вписването на обекта в околната архитектурна и ландшафтна среда;

– създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда.

Част архитектурна се представя в следните чертежи:

1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;

2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии;

3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите;

4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата и вертикалната комуникация в сградата.

По преценка на проектанта или в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране) могат да се представят допълнително:

5. фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждане и елементи от фасадите;

6. перспективни и аксонометрични изгледи;

7. фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.

Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗУТ, разработката по част архитектурна съдържа допълнително:

8. количествена сметка за архитектурно-строителните работи;

9. спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти; когато е предвидено със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна може да се приложи стойностна сметка на обекта.

Фазата идеен проект може да послужи за изчисляване на приблизителна стойност на обекта и сравняване с предварителната оценка за стойността и продължаване на уточняване в графика за работа по обекта.

Фаза 4 – Технически проект

Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:

1. ситуационно решение върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;

2. разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи размерите и площите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;

3. фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;

4. напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки;

5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане;

При договаряне с възложителя допълнително могат да се представят чертежи за:

6. фрагменти на характерни и повтарящи се помещения с обзавеждането;

7. фрагменти от елементи на фасадите;

8. характерни архитектурни детайли.

В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР.

Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка и количествена сметка за видовете архитектурно-строителни работи.

Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна се прилага стойностна сметка на обекта.

Фаза 5 – Работен проект (Проект за изпълнение на строителството)

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията на идейния проект и/или на техническия проект и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а когато проектирането е еднофазно във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения.

Част архитектурна на работния проект представя освен решенията от ТП и решения за:

– необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

– изпълнението на хидроизолациите, звукоизолациите и топлоизолациите на обекта;

– осигуряването на естественото и изкуственото осветление в помещенията;

– изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;

– акустичната обработка на стени и тавани, когато такава е необходима или се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Част архитектурна на работния проект се представя в следните чертежи:

Освен чертежите от ТП:

1. допълнителни чертежи с подробни параметри и фрагменти от по-важни части на обекта, поясняващи проектните решения;

2. архитектурни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР в интериора и екстериора на обекта, в т.ч. покриви, стени, тавани, подове, настилки, облицовки, изолации, дограми, козирки, стълби, парапети, комини, шахти и др.;

Част архитектурна на работния проект се придружава от обяснителна записка, която освен описанията, посочени в записката на ТП, съдържа:

3. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

Към част архитектурна на работния проект се прилага стойностна сметка на обекта, когато това е предвидено със заданието (договора) за проектиране.

По искане на възложителя в част архитектурна на работния проект може да се изработи и решение за цветово оформление на обекта (сградата).

С решението за цветово оформление се определят:

цветовото третиране и видът на фасадите, цокълните и покривните материали;

местата и размерите на фасадните пана и реклами.

Решението за цветово оформление се представя в следните чертежи:

4. цветово решение и материали на фасадите;

5. цветово решение и материали на покривните линии;

6. характерни детайли на екстериора.

Фаза 6 – Изготвяне на количествени сметки и оформянето им като тръжни книжа

В тази фаза архитект-проектантът извършва следните видове проектантски услуги:

1. обсъжда с възложителя изпълнението на проекта с предвидените материали;

2. окончателно уточнява изискванията към влаганите материали;

3. изготвя спецификации на врати и прозорци, обзавеждане и оборудване;

4. изчислява количествата на материалите и строително-монтажните работи;

5. изработва подробни количества, описания и спецификации на основата на работното проектиране, включително количествата на всички останали специалности;

6. извежда стойността на обекта според стойността по отделните части;

7. оформя цялостна документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител;

8. определя срок за възлагане.

Фаза 7 – Съдействие при организация и провеждане на търг/търгове за избор на изпълнител/и

В тази фаза архитект-проектантът извършва следните видове проектантски услуги:

1. съставя генерална количествено-стойностна сметка по всички специалности, ангажирани с проектирането;

2. обсъжда с възложителя начините на възлагане на строителството;

3. подготвя тръжна документация;

4. подготвя общите условия и изисквания за провеждане на търг за избор на изпълнител/и;

5. обявява и провежда търг (отделни търгове);

6. изготвя сравнителна таблица по показатели на офертите, сравнява единичните цени и количества от офертите;

7. извършва проверка на променени позиции и описания на строителни дейности;

8. изготвя препоръчителна оценка;

9. съдейства при изготвяне на договора за строителство.

Фаза 8 – Инвеститорски и авторски контрол, координация на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация

В тази фаза архитект-проектантът извършва следните видове проектантски услуги:

1. изпълнява цялостен инвеститорски и архитектурен контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти;

2. участва в изготвянето на календарен график за изпълнение от фирмата/фирмите- изпълнител/и и контролира неговото спазване; координира работата на инженерните специалности, изпълняващи авторски и инвеститорски контрол;

3. приема завършени етапи от СМР като качество и количество, писмено отразява евентуални пропуски и недостатъци на този етап с копие до възложителя; намира и прилага решения за незабавното им отстраняване, включително и детайли;

4. проверява стойностите по представените актове и авансови искове и тяхното съответствие с офертните цени, подписва и представя на възложителя съгласие за изплащането им, ако са изпълнени условията за това;

5. извършва корекция и съгласуване на архитектурни детайли в процеса на строителството, дава устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите, възникнали по време на строителството, за които писмено се уведомява възложителят;

6. извършва контрол и евентуална корекция на елементите, доставени от изпълнителя/изпълнителите;

7. изготвя екзекутивни чертежи.

Фаза 9 – Комплектоване на архивна документация, установяване на дефекти по обекта и съдействие за отстраняването им в рамките на гаранционните срокове

В тази фаза архитектът може да извършва следните дейности:

1. регистрира и извършва технически измервания на деформации и повреди;

2. разследва и установява причините за повредите;

3. описва и документира повредите;

4. организира изпълнение на мероприятия за защита и наблюдаване на обекта в полза на ползвателя му;

5. изготвя специализирана оценка за възможни претенции на установените недостатъци в рамките на гаранционните срокове в продължение на не повече от петгодишна давност от датата на приемането.

Чл. 20. Определянето на стойностите на себестойността на основните проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) се определя, както следва:

– на съдържащите се в чл. 19 основни проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) – по хонорарна таблица № 4;

– на основни проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор), чиито строителни стойности по изчисления са под 50 000 лв., се определя според чл. 8 по вложено време или като тотална сума, но не повече от най-ниската себестойност според хонорарна таблица № 4 за строителни стойности от 50 000 лв.;

– на основни проектантски услуги при сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор), чиито разходи за изпълнението им надминават най-високата строителна стойност от 50 000 000 лв. в хонорарна таблица № 4, може да бъде договорен свободно.

Чл. 21. Определянето на стойностите на себестойността на основните проектантски услуги за външни съоръжения и открити площни обекти се определя, както следва:

– на основните проектантски услуги за външни съоръжения и открити площни обекти – по хонорарна таблица № 5;

– на основни проектантски услуги за външни съоръжения и открити площни обекти, чиито строителни стойности по изчисления са под 40 000 лв., се определя според чл. 8 по вложено време или като тотална сума, но не повече от най-ниската себестойност според хонорарна таблица № 5 за строителни стойности от 40 000 лв.;

– на основни проектантски услуги за външни съоръжения и открити площни обекти, чиито разходи за изпълнението им надминават най-високата строителна стойност от 3 000 000 лв. в хонорарна таблица № 5, може да бъде договорен свободно, но не по-малко от най-високата себестойност според хонорарна таблица № 5.

Чл. 22. Себестойността на основните проектантски услуги за сгради и на основните проектантски услуги за външни съоръжения се определят поотделно. Това обаче не е валидно в случаи, когато разделното определяне е за строителни разходи, по-малки от 15 000 лв.

Чл. 23. (1) При възлагане на проектантска услуга във фаза 3 на чл. 19 – идеен проект, предназначен за одобряване и издаване на разрешение за строеж по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 за фаза 3 проценти се определят 23 % от общото възнаграждение според чл. 20.

(2) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга във фаза 4 на чл. 19 – технически проект за обекти от І хонорарна зона на таблици № 1, № 2 и № 3, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят 22 % от общото възнаграждение според чл. 20 или 21 в зависимост от вида на проектантската услуга.

(3) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга само във фаза 4 на чл. 19 – технически проект за обекти от ІІ и по-високи хонорарни зони на таблици № 1, № 2 и № 3, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят 25 % от общото възнаграждение според чл. 20 или 21 в зависимост от вида на проектантската услуга.

(4) При самостоятелно възлагане на проектантска услуга само във фаза 3 и фаза 5 на чл. 19 – без изпълнение на фаза 4 – технически проект, за фаза 5 вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят 28 % от общото възнаграждение според чл. 20 или 21 в зависимост от вида на проектантската услуга.

Чл. 24. При възлагане на единична проектантска услуга, чиито предходни или следващи фази се изработват от друг проектант, процентите в чл. 19 се променят, както следва:

– Ако проектиране (във фаза 3, 4 или 5 на чл. 19) на сграда бъде възложено като единична проектантска услуга, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят следните проценти от общото възнаграждение според чл. 20:

1. За фаза 3 – 20 %.

2. За фаза 4 – 8 %.

3. За фаза 5 – 30 %.

– Ако проектиране (във фаза 3, 4 или 5 на чл. 19) на външни съоръжения бъде възложено като единична проектантска услуга, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят следните проценти от общото възнаграждение според чл. 21:

1. За фаза 3 – 18 %.

2. За фаза 4 – 8 %.

3. За фаза 5 – 28 %.

– Ако проектиране (във фаза 2, 3 или 4 на чл. 19) на обемно-пространствено оформяне (интериор) бъде възложено като единична проектантска услуга, то в този случай вместо предвидените в чл. 19, ал. 1 проценти се определят следните проценти от общото възнаграждение според чл. 20:

1. За фаза 3 – до 20 %.

2. За фаза 4 – до 10 %.

3. За фаза 5 – до 35 %.

– Ако инвеститорският и архитектурният контрол, координирането на строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация (фаза 8 на чл. 19) се възложи като единична проектантска услуга, възнаграждението се определя като процент от общата себестойност на проектантската услуга спрямо присъщите разходи за обекта по чл. 12, както следва:

1. 35 % при сгради от хонарарна зона 2;

2. 37 % при сгради от хонорарна зона 3;

3. 38 % при сгради от хонорарна зона 4;

4. 40 % при сгради от хонорарна зона 5.

Чл. 25. Когато по искане на възложителя за един и същ обект се изготвят няколко варианта на предпроектни проучвания, идейни или технически проекти (фаза 1, 3 или 4 на чл. 19) по принципно различни изисквания, възнаграждението за съответната фаза се определя за най-обхватния вариант, а за всеки следващ вариант се добавя половината от това възнаграждение.

Чл. 26. При възлагане на проектантска услуга, която обхваща една или няколко сгради (обекти) и се предвижда етапно изпълнение на услугата в по-големи отрязъци от време, то за цялостната услуга трябва да се предвиди възнаграждение, което е равно на сумата за всеки от етапите при самостоятелен обект или съответно на сумата от възнагражденията за всяка от сградите (обектите) при няколко сгради.

Чл. 27. Текстът на чл. 26 се прилага и за външни съоръжения и за обемно-пространствено оформяне (интериор).

Чл. 28. (1) При възлагането на проект за няколко еднакви по същество или огледални сгради, които трябва да бъдат построени заедно по време и място и при еднакви обстоятелства или представляват еднотипни сгради, при 1 до 5 повторения се начисляват 50 % от предвидени за фази 1 до 6 в чл. 19 възнаграждения, а при повторения от 5 и повече се начисляват 40 %, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. За еднакви се приемат сгради, които се изпълняват по принципно еднакъв проект.

(2) Ако няколко възложители възложат на един изпълнител проектирането на сгради, които са еднакви, огледални или по същество еднакви и които трябва да бъдат построени заедно по време и място и при еднакви обстоятелства, се прилагат разпоредбите на ал. 1 с уговорката, че изпълнителят разпределя намалението на възнаграждението равномерно върху всички възложители.

(3) Ако едно възлагане обхваща проектантски услуги, които вече са били предмет на друго възлагане за сграда по същия или огледален проект между страните по договора, разпоредбите на ал. 1 се прилагат и тогава, когато услугите не са извършени и свързани по време и на едно и също място.

Чл. 29. (1) Ако едновременно се извършва възстановяване, разширение, преустройство или обемно-пространствено оформяне (интериор) (чл. 3, т. 3, 4, 5 и 7), трябва да се установят разходите за отделните проектантски услуги и възнаграждението да се определи поотделно за тях.

(2) Ако обемът на всяка отделна проектантска услуга се намалява чрез провеждането на проектантските услуги по ал. 1, това трябва да се вземе предвид при определяне на възнаграждението.

Чл. 30. (1) Възнаграждението за преустройства и модернизации по смисъла на чл. 3, т. 5 и 6 се определя според присъщите разходи на обекта по чл. 12, хонорарната зона, към която трябва да се причисли според чл. 13, по съответната фаза на чл. 19 и на хонорарната таблица на чл. 20, като се договаря писмено процентното увеличение. При това договаряне трябва в голяма степен да се има предвид степента на трудност на проектантските услуги. В зависимост от степента на трудност се определя повишение от 20 до 33 %. Ако няма писмени договорености, важи увеличение от 20 %.

(2) Ако при преустройства и модернизации по смисъла на чл. 3, ал. 5 и 6 се поставят завишени изисквания при изясняване и оценка на даденостите относно пригодността на обекта и проектирането му във фаза 2 или фаза 3 на чл. 19 или при фаза 7, договорните страни вместо договарянето на допълнение към възнаграждението по силата на ал. 1 могат писмено да договорят основните проектантски услуги за тези фази да се оценяват по-високо, отколкото това се допуска от чл. 19, ал. 1.

(3) Архитектурното заснемане на съществуващи сгради и обекти е допълнителна проектантска услуга и за нея се определя възнаграждение по вложено време по силата на чл. 8.

Чл. 31. (1) Ако на един изпълнител, който изпълнява основни проектантски услуги в една сграда по чл. 19, се възложи обемно-пространствено оформяне (интериор) в сградата, която се ремонтира, възстановява, преустройва или се изгражда, за обемно-пространствено оформяне (интериор) в тази сграда не може да се договаря отделно възнаграждение. Тези проектантски услуги трябва да се предвидят при договарянето на възнаграждение за основните проектантски услуги в сградата в рамките на предвидените за целта цени по себестойност.

(2) За обемно-пространствено оформяне (интериор) в съществуващи сгради писмено се договаря процентно увеличение на възнаграждението. При договаряне на процента на увеличението трябва да се има предвид степента на трудност на проектантски услуги. В зависимост от степента на трудност се договаря еднократно увеличение от 25 до 50 %.

Чл. 32. Възнаграждението за проектантски услуги за проекти на предмети на вътрешното обзавеждане и за интегрирани рекламни съоръжения могат да бъдат договорени като тотална сума. Ако при възлагането на разработката възнаграждението не се договори писмено като тотална сума, то се определя възнаграждение по вложено време по силата на чл. 8.

Чл. 33. Възнаграждението за проектантски услуги при ремонти и поддръжки се изчислява според чл. 12, според хонорарната зона, към която се причислява сградата, според работните фази на чл. 19 и на хонорарната таблица на чл. 20 с уговорката, че възнаграждението за дейности по работна фаза 7 на чл. 19 се договаря на 20 %.

Част ІІІ

Допълнителни проектантски услуги

Чл. 34. (1) Готовите елементи представляват серийно произведени конструкции или предмети в строителството.

(2) Към готовите елементи спадат по-специално:

– носещи конструции, като колони, греди, рамкови напречници;

– готови монтажни елементи, като неносещи разделителни стени, санитарни кабини, окачени тавани;

– таванни и покривни конструкции, както и фасадни елементи;

– готови елементи от обзавеждането, като стенни пана, мебели, осветителни тела.

(3) Възнаграждението за проектантски услуги за производство на готови елементи може свободно да бъде договаряно като тотална сума. Ако не е уговорена писмено и изрично тотална сума, то се определя възнаграждение по вложено време според чл. 8. Не се договаря възнаграждение по предходното изречение, ако проектантските услуги са извършени по чл. 19.

Чл. 35. (1) Ефективни рационализации представляват особени проектантски услуги, които се извършват за първи път и представляват значими архитектурни и научно-технически решения извън рамките на обичайната проектантска практика, с което водят до намаляване на строителните и експлоатационните разходи на обекта. Поставените от възложителя в този случай параметрични изисквания не трябва да бъдат понижавани.

(2) Възнаграждения за рационализиращи проектантски услуги се начисляват само ако преди това са писмено договорени. Те могат да бъдат договорени като специално възнаграждение за успехи според съотношението между проектните или възложените резултати и постигнатите резултати или да бъдат договорени като възнаграждение по вложено време според чл. 8.

Чл. 36. (1) Проектантски услуги по управление на проекта се извършват от изпълнителя, когато възприема функциите на възложителя при управлението на проекта с няколко направления. Тук се причисляват по-специално:

1. Уточняване на задачата, съставяне и координиране на програмата за цялостния проект.

2. Уточняване на предпоставките за наемането на плановици и други участници в планирането.

3. Съставяне и наблюдаване на организационните и разплащателните планове и на план-програмите при проекта и неговите участници.

4. Координация и контрол на участниците в проекта с изключение на фирмите изпълнители.

5. Подготовка и подпомагане на участието на изпълнителите на проекта.

6. Проследяване напредването на работите и потушаване на конфликтите.

7. Текуща информация към възложителя относно развитието на проекта и изискване на своевременни решения от страна на възложителя.

8. Координиране и контрол на обработката на финансовите и разрешителни задачи.

(2) Възнаграждения за проектантски услуги по управлението на проекта могат да се предвиждат само тогава, когато са уговорени писмено при възлагането на проекта. Те могат свободно да бъдат договоряни.

Чл. 37. (1) Възнаграждения за проектантски услуги по зимното строителство са проектантски услуги на изпълнителя за провеждане на строителство при зимни условия.

(2) Към тях спадат:

– Изследване на рентабилността на строителните изпълнения със и без зимно строителство, например под формата на изчисления на съотношението разходи – полза;

– Изследване относно целесъобразността на предпазните мерки;

– Изследване относно най-подходящите строителни материали, методи и конструктивни детайли за зимно строителство;

– Подготовка за предаване и съдействие при предаването на зимни предпазни мероприятия.

(3) Възнаграждения за проектантски услуги при зимното строителство могат свободно да бъдат договорени като тотални суми. Ако възнаграждението във вид на тотална сума не бъде уговорено писмено, се определя по вложено време според чл. 8.

Част ІV

Експертизи

Чл. 38. Възнагражденията за експертизи по проектантски услуги, които са обхванати от това приложение, могат да бъдат определяни свободно. Ако възнаграждението не е изрично определено писмено при възлагането, се определя по вложено време по силата на чл. 8.

Таблица № 1. Определяне на хонорарната зона на видовете сгради

Вид сграда

I хонорарна

зона

II хонорарна

зона

III хонорарна

зона

IV хонорарна

зона

V хонорарна

зона

Жилищни сгради

Бунгала за кратък престой и нощувания, както и други спомагателни сгради за временно обитаване

Едноетажни жилищни и вилни сгради с обикновени изисквания

Жилищни и вилни сгради със средни изисквания,

жилищни сгради при редово застрояване, жилищни сгради до 4 етажа включително над терена

Жилищни сгради с повишени изисквания, апартаментни блокове – жилищни сгради с 5 и повече етажа над терена, жилища за инвалиди, терасовидни жилищни сгради, жилища с общественообслужващи части в партерните етажи, жилищни сгради в сгъстен начин на застрояване върху малки парцели

Луксозни, представителни жилищни сгради с високи изисквания, резиденции,

реконструкция, реставрация и адаптация на исторически жилищни сгради – паметници на културата

Жилищни сгради за колективно обитаване

Нощни приюти

Пансиони за социално слаби и бездомни, семейни пансионати, ученически, студентски и работнически общежития, домове за възрастни – дневно обитаване

Домове за възрастни за постоянно обитаване

Реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството, общественото хранене и развлеченията

Бунгала, заведения за бързо обслужване – тип бюфет, павилион, каравана

Сгради за краткосрочно пребиваване без хранителен блок: къмпинги, малки хижи, туристически спални и заслони, пансион (хостел); сгради със стаи за даване под наем, закусвални, обикновени кафе-сладкарници и питейни заведения

Семен хотел, хотели и ресторанти 2-ра и 3-та категория, мотели, планински хижи с хранителен блок, почивни домове, ваканционни селища, туристически селища, заведения за бързо хранене, луксозни кафе-сладкарници, нощни клубове, дискотеки, игрални домове, казина, барове

Хотели и ресторанти 4-та и 5-а категория, многофункционални развлекателни комплекси

Реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството

Малки обществени клубове за култура, естради

Циркови зали,

центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др., библиотеки и читалища, кинозали, танцови зали, изложбени сгради

Музеи, художествени галерии, концертни, оперни, театрални и други зали, специализирани библиотеки, кинокомплекси

Театри, опери, и концертни зали с национално значение, реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за обществено обслужване в областта на търговията и др.

Малки едноетажни търговски обекти

Търговски зали за провеждане на

търгове

Супермаркети, борси, автосалони, базари, безистени и покрити пазари, панаирни халета, специализирани магазини и бутици

Универсални магазини, търговски центрове

Реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради – учебни и за научни изследвания

Сгради на детски градини, общообразователни училищни сгради, колежи, метеорологични станции

Специални училища за лица с увреждания и специализирани училища, университетски комплекси, академии, университетски сгради за научноизследователска дейност, обсерватории

Научноизследователски лаборатории и центрове

Сгради за административно обслужване

Обществени клубове до 50 места

Общински административни центрове,

полицейски участъци, малки офис сгради

Обществени центрове, сгради на централните и териториалните администрации, редови съдебни сгради, банкови и небанкови финансови сгради, представителни офис сгради

Правителствени, парламентарни сгради, посолства, легации, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на Върховния съд, прокуратура и др., реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за обществено обслужване с култово и религиозно предназначение

Параклиси, текета

Малки сгради с култово и религиозно предназначение, погребални стени и гробници

Храмове за богослужение, катедрали, църкви, джамии, синагоги и др., манастирски комплек- си, крематориуми и обредни домове, погребални (ритуални) салони

Реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за обществено обслужване в областта на здраве- опазването и социалните грижи

Аварийни и санитарни постове, аптеки и дрогерии, ветеринарни лечебници (клиники), селскостопански и ветеринарни аптеки, сгради за индивидуални и групови практики за медицинска помощ

Лечебни заведения за извънболнична помощ – амбулатории за първична медицинска помощ и за специализирана медицинска помощ и детски консултации, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, медицински, стоматологични центрове и медико-стоматологични центрове, сгради на затворнически болници, домове за медико-социални грижи с медицинско обслужване за стари хора и лица с увреждания; сгради на инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, лечебници (вкл. ветеринарни) и др.

Лечебни заведения за болнична помощ (родилни домове, психиатрични болници, диспансери, центрове за спешна медицинска помощ), медицински центрове, центрове за трансфузионна хематология, центрове за хемодиализа, диагностично-консултативни центрове, болници за долекуване, продължителни терапии и/или рехабилитация, сгради за почивка и лечение, в които се осигурява медицинско обслужване, балнеосанаториуми и други санаториални заведения; сгради, използвани за събиране и съхранение на кръв и биопродукти за хуманни цели и др.

Многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, болници с висок клас на лечебно обслужване, университетски и военни болници и клиники

Сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и съобщенията

Открити

навеси, паркинги, хангари и навеси за велосипеди, автомобилни и железопътни спирки, крайни далекосъобщителни постове – телефонни кабинки

Гаражни постройки като допълващо застрояване, едноетажни гаражи, станции на кабинкови и открити въжени линии, сгради на фарове (маяци) и др., пристанищни съоръжения, блок-постове на жп сигнализация, пешеходни надлези (пасарелки) и подлези

Многоетажни гаражи, паркинги, интегрирани с други видове експлоатация; диагностични транспортни пунктове, самолетни хангари; хангари и депа за релсови превозни средства, приемни сгради и съоръжения на: летища, автогари, железопътни гари, морски и речни гари, метростанции и съоръжения, пощенски сгради, радио- и телевизионни кули, телефонни централи; радио-телевизионни и звукозаписни студия

Сгради на телекомуникациите, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали, диспечерски кули за контрол на въздушния трафик

Реконструкция, реставрация и адаптация на исторически сгради – паметници на културата

Сгради за битово обществено обслужване и други сгради, некласифицирани другаде

Обществени тоалетни

Сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, обществени бани и сауни, затвори, пожарни станции

Сгради за спорт в урбанизирани и извънурбанизирани територии

Малки обслужващи сгради към открити игрища и съоръжения

Малки обслужващи сгради към спортни обекти за ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм и спортове с развлекателен характер

Тренировъчни зали за всички видове спортове без места за публика, сгради към яхтклубове, сърф- клубове, аероклубове и др.;

зали за спорт с развлекателни съоръжения – миниголф, миникрикет, боулинг и др.

Спортни зали за: лекоатлетически и гимнастически игри, плувни спортове – плуване, скокове във вода, водна топка, колективни игри с топка – футбол, хандбал, волейбол, баскетбол и др., зали за тенис, скуош, тенис на маса, бадминтон; зали за зимни спортове – кънки, хокей, кърлинг и др., зали за бокс, борба, джудо, фехтовка, вдигане на тежести и др., зали за стрелба, стрелба с лък и др., комплекси за отдих и развлечения

Олимпийски комплекси, спортни комплексни съоръжения – стадиони с покрити терен и трибуни за многофункционално спортно предназначение

Сгради

с производствено предназначение

Складови

халета – немеханизирани

Еднопространствени фабрики, магазини на едро, затворени, едноетажни халета: обикновени работилници без кранов път

Многоетажни производствени сгради,

административно-обслужващи сгради към производствени обекти; производствени сгради за: мебелна и дървообработваща промишленост, текстилна и обувно-кожарска промишленост,

Производствени сгради за: хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната про- мишленост, машиностроенето, електротехническата промишленост

Атомни електроцентрали, изследователски и производствени корпуси с опасно производство, производствени сгради за металодобив: агломерационни сгради, коксови заводи, стоманодобивни цехове

Селскостопански сгради

Хамбари, плевни, открити навеси, сеновали, открити сушилни и други прости селскостопански сгради

Немеханизирани складове за зърнени храни и концентриран фураж, сушилни, механизирани зърноплощадки; сгради за селскостопанска техника, парници, оранжерии

Животновъдни ферми, конюшни, механизирани сушилни за плодове и зеленчуци, хранителни и фуражни кухни, изолационни и карантинни сгради, механизирани ремонтни работилници, доилни блокове, кланици, битови и административнообслужващи сгради

Животновъдни ком- плекси: кравеферми, овцеферми, птицеферми, конезаводи и др., лозаро-винарски предприятия, сгради за тютюнопроизводство, сгради за преработване на мляко, месо и риба

Складови сгради

Немеха-

низирани складове

Складове, обслужвани ръчно или механизирано с техника, движеща се по пода

Едноетажни и многоетажни складове, обслужвани с мостови кранове, резервоари за вода, силози, резервоари за гориво, бензиностанции, газостанции

Закрити складове, обслужвани с транс- манипулатори

 

Таблица № 2. Определяне на хонорарната зона за външни съоръжения и открити площни обекти

I хонорарна

зона

II хонорарна

зона

III хонорарна

зона

IV хонорарна

зона

V хонорарна

зона

Оформление на местности в открит ландшафт; ветрозащитни насаждения; ливади за игрища, склонове за ски и спортни шейни без технически съоръжения

Площи на открито с опростено застрояване при по-малки селища, при единични строителни съоръжения и при селскостопански постройки; зелени площи на транспортни съоръжения, доколкото не са споменати в хонорарна зона І или ІІІ; тревни връзки без специално външно оформление; игрища за игра с топка; склонове за ски и спортни шейни с технически съоръжения; спортни площадки без писти или други технически съоръжения; оформление на площи и насаждения за сметища и насипища; насаждения в открит ландшафт, доколкото не са споменати в хонорарна зона І, озеленявания в покрайнините на дадено място

Площи на открито и обществени строителни съоръжения, доколкото не са споменати в хонорарни зони ІІ, ІV и V; зелени площи като допълнение към транспортни съоръжения с повишени изисквания по отношение опазване, грижа и развитие на природата и ландшафта; площи за опазване на биосферата и видовете, доколкото не са споменати в хонорарни зони ІV или V; мемориални гробища, мемориални паметници; комбинирани игрища, спортни съоръжения тип D и други спортни съоръжения, доколкото не са споменати в хонорарна зона ІІ или ІV; къмпинги, палаткови къмпинги и къпални, малки градински съоръжения

Площи на открито със специални топографски връзки или такива по отношение на помещенията при частни или обществени строителни конструкции; зелени площи в населени места, оформление на повърхности и засаждения за участъци по течението на реки; общирни зелени площи по покриви; площи за опазване на биосферата и видовете с диференцирани изисквания по отношение на оформянето или със свързващи функции по отношение на биосферата; спортни съоръжения тип А до С, спортни площадки, стадиони, открити къпални, игрища за голф; гробищни паркове, паркинги, сцени на открито, училищни градини, опитни полета

Градини и гробищни паркове с високи представителни изисквания, терасовидни градини и градини на покриви, интензивно покривно озеленяване; площи на открито във връзка с исторически постройки; исторически паркове, градини и места; ботанически и зоологически градини; площи на открито със специално оформление по отношение на високи изисквания за употреба, градински изложби и такива в халета

 

Таблица № 3. Определяне на хонорарната зона за интериори

I хонорарна

зона

II хонорарна

зона

III хонорарна

зона

IV хонорарна

зона

V хонорарна

Зона

Вътрешни транспортни площи, открити помещения за почивка и игри, обикновени вътрешни помещения за временно ползване и престой

Помещения с обикновени изисквания за: живеене, престой и офиси, работилници; търговски складове, помощни помещения в спортни съоръжения, обикновени търговски павилиони; вътрешни помещения, които са оформени при употребата на серийно произведени мебели и предмети за оформление с обикновено качество

Помещения със средни изисквания за: престой, офиси, заведения за хранене, жилищни, социални, търговски помещения, помещения за събрания, както и хотелски, болнични и учебни стаи и къпални, помещения със средни изисквания към оборудване или средно техническо обзавеждане; панаирни щандове при използване на системни и модулни строителни части; вътрешни помещения със средно по сложност оформление, което в значителна част става при използването на серийно произведени мебели и предмети за обзавеждане

Помещения с повишени изисквания за: живеене, престой, лечение, търговия, работа, заседания,

за изнасяне на доклади, аули, заведения за хранене, библиотеки, изложби, панаирни щандове, доколкото не са споменати в хонорарни зони ІІ или ІІІ; приемни и комутационни халета с завишени изисквания за оформление или надвишаващо средното ниво на техническо обзавеждане и оборудване, например болници, хотели, банки, магазини, търговски центрове или кметства; парламентарни и съдебни зали, многофункционални зали за религиозни, културни или спортни цели; помещения на плувни басейни и обществени заведения и сгради; молитвени храмове; вътрешни помещения с надвишаващи средните архитектурни решения/оформление при използване на серийно произведени мебели и предмети за обзавеждане със завишено качество

Помещения с високи изисквания: концертни и театрални зали; студия за радио, телевизия и театър; бизнес зали, зали за събрания с изискано и скъпо обзавеждане и помещения с много високи изисквания към интериора; вътрешни помещения с представителна цел с взискателно изграждане, скъпо обзавеждане или с много високи изисквания по отношение на техническото оборудване и предмети на обзавеждане с повишено качество и висока стойност

Таблици № 4 и № 4* от приложение № 1 по чл. 7, ал. 2 (допустимо прилагане на корекционен коефициент 0,70/допустимо намаляване на себестойността на проектантския труд до 30 процента)

Таблица № 4 за сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) (в левове)

Строителна себестойност

І хонорарна зона

ІІ хонорарна зона

ІІІ хонорарна зона

ІV хонорарна зона

V хонорарна зона

50 000 лв

3 880 лв

4 720 лв

5 850 лв

7 540 лв

8 670 лв

60 000 лв

4 650 лв

5 620 лв

6 950 лв

8 900 лв

10 200 лв

70 000 лв

5 440 лв

6 570 лв

8 100 лв

10 400 лв

11 900 лв

80 000 лв

6 200 лв

7 500 лв

9 200 лв

11 800 лв

13 550 лв

90 000 лв

6 990 лв

8 400 лв

10 400 лв

13 300 лв

15 200 лв

100 000 лв

7 760 лв

9 250 лв

11 400 лв

14 600 лв

16 700 лв

200 000 лв

15 510 лв

18 550 лв

22 610 лв

28 700 лв

32 760 лв

300 000 лв

23 270 лв

27 490 лв

33 120 лв

41 570 лв

47 200 лв

400 000 лв

31 020 лв

36 200 лв

43 100 лв

53 450 лв

60 350 лв

500 000 лв

38 770 лв

44 720 лв

52 650 лв

64 540 лв

72 470 лв

600 000 лв

44 770 лв

51 750 лв

61 060 лв

75 010 лв

84 320 лв

700 000 лв

49 790 лв

57 930 лв

68 790 лв

85 070 лв

95 930 лв

800 000 лв

54 100 лв

63 400 лв

75 810 лв

94 420 лв

106 830 лв

900 000 лв

57 720 лв

68 200 лв

82 160 лв

103 120 лв

117 080 лв

1 000 000 лв

60 630 лв

72 260 лв

87 770 лв

111 030 лв

126 540 лв

2 000 000 лв

110 340 лв

130 760 лв

157 990 лв

198 840 лв

226 070 лв

3 000 000 лв

160 090 лв

189 300 лв

228 240 лв

286 660 лв

325 600 лв

4 000 000 лв

209 760 лв

247 750 лв

298 400 лв

374 380 лв

425 030 лв

5 000 000 лв

259 440 лв

306 230 лв

368 610 лв

462 180 лв

524 560 лв

6 000 000 лв

311 320 лв

363 970 лв

434 160 лв

539 450 лв

609 640 лв

7 000 000 лв

363 210 лв

421 710 лв

499 720 лв

616 730 лв

694 740 лв

8 000 000 лв

415 100 лв

479 460 лв

565 280 лв

694 000 лв

779 820 лв

9 000 000 лв

466 980 лв

537 200 лв

630 830 лв

771 280 лв

864 910 лв

10 000 000 лв

518 870 лв

594 950 лв

696 390 лв

848 560 лв

950 000 лв

20 000 000 лв

1 037 740 лв

1 179 410 лв

1 368 300 лв

1 651 640 лв

1 840 530 лв

30 000 000 лв

1 556 610 лв

1 753 370 лв

2 015 720 лв

2 409 250 лв

2 671 600 лв

40 000 000 лв

2 075 480 лв

2 316 840 лв

2 638 660 лв

3 121 380 лв

3 443 200 лв

50 000 000 лв

2 594 350 лв

2 882 940 лв

3 267 720 лв

3 844 890 лв

4 229 670 лв

 

Таблица № 4* за сгради и обемно-пространствено оформяне (интериор) (в Euro)

Строителна себестойност

І хонорарна зона

ІІ хонорарна зона

ІІІ хонорарна зона

ІV хонорарна зона

V хонорарна зона

25 565 Ђ

1 984 Ђ

2 413 Ђ

2 991 Ђ

3 855 Ђ

4 433 Ђ

30 000 Ђ

2 325 Ђ

2 826 Ђ

3 497 Ђ

4 498 Ђ

5 169 Ђ

35 000 Ђ

2 719 Ђ

3 299 Ђ

4 075 Ђ

5 236 Ђ

6 012 Ђ

40 000 Ђ

3 101 Ђ

3 762 Ђ

4 647 Ђ

5 968 Ђ

6 853 Ђ

45 000 Ђ

3 494 Ђ

4 234 Ђ

5 221 Ђ

6 702 Ђ

7 689 Ђ

50 000 Ђ

3 881 Ђ

4 697 Ђ

5 780 Ђ

7 413 Ђ

8 496 Ђ

100 000 Ђ

7 755 Ђ

9 278 Ђ

11 311 Ђ

14 360 Ђ

16 393 Ђ

150 000 Ђ

11 635 Ђ

13 753 Ђ

16 578 Ђ

20 818 Ђ

23 644 Ђ

200 000 Ђ

15 510 Ђ

18 115 Ђ

21 586 Ђ

26 792 Ђ

30 263 Ђ

250 000 Ђ

19 385 Ђ

22 384 Ђ

26 380 Ђ

32 373 Ђ

36 369 Ђ

300 000 Ђ

22 484 Ђ

25 983 Ђ

30 650 Ђ

37 643 Ђ

42 309 Ђ

350 000 Ђ

25 060 Ђ

29 131 Ђ

34 561 Ђ

42 700 Ђ

48 131 Ђ

400 000 Ђ

27 272 Ђ

31 922 Ђ

38 127 Ђ

47 432 Ђ

53 637 Ђ

450 000 Ђ

29 144 Ђ

34 382 Ђ

41 362 Ђ

51 840 Ђ

58 820 Ђ

500 000 Ђ

30 671 Ђ

36 488 Ђ

44 243 Ђ

55 876 Ђ

63 631 Ђ

1 000 000 Ђ

55 293 Ђ

65 535 Ђ

79 193 Ђ

99 682 Ђ

113 340 Ђ

1 500 000 Ђ

80 167 Ђ

94 804 Ђ

114 317 Ђ

143 592 Ђ

163 105 Ђ

2 000 000 Ђ

105 005 Ђ

124 033 Ђ

149 401 Ђ

187 455 Ђ

212 823 Ђ

2 500 000 Ђ

129 845 Ђ

153 271 Ђ

184 503 Ђ

231 352 Ђ

262 584 Ђ

3 000 000 Ђ

155 660 Ђ

182 183 Ђ

217 541 Ђ

270 581 Ђ

305 940 Ђ

3 500 000 Ђ

181 605 Ђ

211 053 Ђ

250 321 Ђ

309 221 Ђ

348 488 Ђ

4 000 000 Ђ

207 550 Ђ

239 927 Ђ

283 101 Ђ

347 856 Ђ

391 030 Ђ

4 500 000 Ђ

233 491 Ђ

268 798 Ђ

315 877 Ђ

386 495 Ђ

433 574 Ђ

5 000 000 Ђ

259 435 Ђ

297 672 Ђ

348 656 Ђ

425 135 Ђ

476 119 Ђ

10 000 000 Ђ

518 870 Ђ

589 823 Ђ

684 426 Ђ

826 334 Ђ

920 937 Ђ

15 000 000 Ђ

778 305 Ђ

877 041 Ђ

1 008 690 Ђ

1 206 165 Ђ

1 337 814 Ђ

20 000 000 Ђ

1 037 740 Ђ

1 159 131 Ђ

1 320 989 Ђ

1 563 771 Ђ

1 725 629 Ђ

25 000 000 Ђ

1 297 175 Ђ

1 442 062 Ђ

1 635 242 Ђ

1 925 012 Ђ

2 118 192 Ђ

25 564 594 Ђ

1 326 470 Ђ

1 474 024 Ђ

1 670 759 Ђ

1 965 861 Ђ

2 162 596 Ђ

 

Таблици № 5 и № 5* от приложение № 1 по чл. 7, ал. 2 (допустимо прилагане на корекционен коефициент 0,70/допустимо намаляване на себестойността на проектантския труд до 30 процента)

Таблица № 5 за външни съоръжения и открити площни обекти (в левове)

Строителна себестойност

І хонорарна зона

ІІ хонорарна зона

ІІІ хонорарна зона

ІV хонорарна зона

V хонорарна зона

40 000 лв

4 650 лв

5 700 лв

7 090 лв

9 180 лв

10 570 лв

50 000 лв

5 790 лв

7 090 лв

8 820 лв

11 410 лв

13 140 лв

60 000 лв

6 900 лв

8 450 лв

10 510 лв

13 600 лв

15 660 лв

70 000 лв

8 010 лв

9 800 лв

12 190 лв

15 760 лв

18 150 лв

80 000 лв

9 110 лв

11 140 лв

13 850 лв

17 900 лв

20 610 лв

90 000 лв

10 190 лв

12 460 лв

15 480 лв

20 010 лв

23 030 лв

100 000 лв

11 260 лв

13 760 лв

17 090 лв

22 080 лв

25 410 лв

200 000 лв

21 300 лв

25 920 лв

32 070 лв

41 310 лв

47 460 лв

300 000 лв

30 080 лв

36 440 лв

44 920 лв

57 640 лв

66 120 лв

400 000 лв

37 680 лв

45 400 лв

55 680 лв

71 120 лв

81 400 лв

500 000 лв

44 020 лв

52 720 лв

64 320 лв

81 730 лв

93 330 лв

600 000 лв

52 820 лв

62 600 лв

75 630 лв

95 190 лв

108 220 лв

700 000 лв

61 630 лв

72 270 лв

86 460 лв

107 740 лв

121 930 лв

800 000 лв

70 430 лв

81 730 лв

96 790 лв

119 390 лв

134 450 лв

900 000 лв

79 240 лв

90 950 лв

106 560 лв

129 970 лв

145 580 лв

1 000 000 лв

88 030 лв

99 940 лв

115 820 лв

139 650 лв

155 530 лв

2 000 000 лв

176 070 лв

194 470 лв

219 000 лв

255 800 лв

280 330 лв

3 000 000 лв

264 100 лв

290 280 лв

325 190 лв

377 560 лв

412 470 лв

 

Таблица № 5* за външни съоръжения и открити площни обекти (в Euro)

Строителна себестойност

І хонорарна зона

ІІ хонорарна зона

ІІІ хонорарна зона

ІV хонорарна зона

V хонорарна зона

20 452 Ђ

2 378 Ђ

2 914 Ђ

3 625 Ђ

4 694 Ђ

5 404 Ђ

25 000 Ђ

2 896 Ђ

3 547 Ђ

4 412 Ђ

5 708 Ђ

6 573 Ђ

30 000 Ђ

3 453 Ђ

4 228 Ђ

5 259 Ђ

6 805 Ђ

7 836 Ђ

35 000 Ђ

4 008 Ђ

4 904 Ђ

6 100 Ђ

7 887 Ђ

9 083 Ђ

40 000 Ђ

4 559 Ђ

5 575 Ђ

6 931 Ђ

8 959 Ђ

10 316 Ђ

45 000 Ђ

5 100 Ђ

6 237 Ђ

7 749 Ђ

10 017 Ђ

11 529 Ђ

50 000 Ђ

5 636 Ђ

6 889 Ђ

8 556 Ђ

11 056 Ђ

12 723 Ђ

100 000 Ђ

10 664 Ђ

12 978 Ђ

16 059 Ђ

20 687 Ђ

23 768 Ђ

150 000 Ђ

15 082 Ђ

18 275 Ђ

22 532 Ђ

28 918 Ђ

33 174 Ђ

200 000 Ђ

18 922 Ђ

22 808 Ђ

27 983 Ђ

35 754 Ђ

40 929 Ђ

250 000 Ђ

22 149 Ђ

26 542 Ђ

32 398 Ђ

41 189 Ђ

47 045 Ђ

300 000 Ђ

26 410 Ђ

31 337 Ђ

37 903 Ђ

47 758 Ђ

54 323 Ђ

350 000 Ђ

30 815 Ђ

36 187 Ђ

43 350 Ђ

54 095 Ђ

61 258 Ђ

400 000 Ђ

35 215 Ђ

40 933 Ђ

48 555 Ђ

59 991 Ђ

67 612 Ђ

450 000 Ђ

39 619 Ђ

45 565 Ђ

53 490 Ђ

65 377 Ђ

73 303 Ђ

500 000 Ђ

44 016 Ђ

50 083 Ђ

58 172 Ђ

70 309 Ђ

78 398 Ђ

1 000 000 Ђ

88 035 Ђ

97 296 Ђ

109 643 Ђ

128 165 Ђ

140 512 Ђ

1 500 000 Ђ

132 050 Ђ

145 172 Ђ

162 670 Ђ

188 919 Ђ

206 416 Ђ

1 533 876 Ђ

135 032 Ђ

148 418 Ђ

166 267 Ђ

193 043 Ђ

210 893 Ђ

Таблица № 6. Видове разходи за сгради, външни съоръжения и вътрешни оформления (интериори)

Група разходи

Забележки

1. Имот

1.1. Стойност на имота

1.2. Странични разходи по отношение на имота

1.2.1. Такси за измервания

1.2.2. Съдебни такси

1.2.3. Нотариални такси

1.2.4. Разходи за търговско посредничество

1.2.5. Данъци за придобиване

1.2.6. Установяване на стойността, проучвания

1.2.7. Такси за съответни разрешителни/одобрения

1.2.8. Такси за регулиране на границите на имота

1.2.9. Странични разходи по отношение на имота, други

Разходи, които са във връзка с придобиване на даден имот

 

Установяване на стойността, проучвания по отношение на стари задължения и тяхното отстраняване, проучвания по отношение на строителния терен и проучвания по отношение застрояваемостта, доколкото те служат за оценяване стойността на имота

1.3. Освобождаване

1.3.1. Парични обезщетения

1.3.2. Смяна на вещни права

1.3.3. Освобождаване, други

Разходи, които се правят за освобождаване на даден имот от задължения

Парични и други обезщетения за произлизащи права на ползване, например договори за наем и аренди

Смяна на задължения или ограничения, например права за строеж на пътища

2. Подготовка и усвояване

Разходи за подготвителни мероприятия, за да може имотът да се застрои

2.1. Подготовка

2.1.1. Мероприятия по отношение на обезопасяване

2.1.2. Мероприятия за събаряне на сгради

2.1.3. Отстраняване на стари задължения

2.1.4. Подготовка на повърхността на имота

2.1.5. Подготовка, други

Разходи за подготвителни мероприятия върху строителния терен

Защита на наличните строителни конструкции, строителни части, снабдителни съоръжения, както и осигуряване на растителността и вегетационните пластове

Събаряне и отстраняване на наличните строителни конструкции, съоръжения за снабдяване и за отвеждане на отпадъци, както и транспортни съоръжения

Отстраняване на вредни вещества, саниране на замърсени почви

Подготване за изкореняване на растителността, планиране, движение на почвени слоеве, включително осигуряване на горния слой почва

2.2. Обществено усвояване

2.2.1. Отвеждане на отпадни води

2.2.2. Водоснабдяване

2.2.3. Газоснабдяване

2.2.4. Топлофикация

2.2.5. Електроснабдяване

2.2.6. Телекомуникации

2.2.7. Усвояване на транспорта

2.2.8. Обществено усвояване, други

Разходи въз основа на законови предписания (вноски за усвояване) и разходи въз основа на обществено-правни договори за:

– набавяне или придобиване на площи за усвояване срещу парично обезщетение на носителите на общественото усвояване;

– прокарване или промяна на общо използвани технически съоръжения, например отвеждане на отпадни води, както и снабдяване с вода, отопление, газ, електричество и телекомуникации;

– първоначално изработване или застрояване на обществени транспортни площи, на терени или други площи на открито за обществено ползване

Субсидирането на разходите и разходите за включване трябва да се посочват отделно

Вноски за включване, разходи за включване

Субсидиране на разходите, разходи за включване

Еднократни парични обезщетения за поставяне в готовност и промяна на точките за включване в мрежата

Вноски за усвояване за транспортни съоръжения и съоръжения на открито, включително тяхното отводняване и осветление

2.3. Необществено усвояване

Разходи за транспортни площи и технически съоръжения, които се изработнат и допълват без обществено-правни задължения или възлагане на поръчка с цел по-късно предаване за ползване от цялото общество Разходите за съоръжения върху собствен терен принадлежат към група разходи 5

Доколкото се изисква, група разходи 2.3 може да бъде подраздел на група 2.2

2.4. Изравнителни налози

Разходи, произлизащи въз основа на държавно-правните определения или на местен правилник по повод планирания строителен обект еднократно или допълнително към вноските за усвояване. Тук се отнася по-специално смяната на задълженията от обществено-правните предписания, например за дървесни насаждения и др.

3. Строително съоръжение – строителна конструкция

Разходи за строителни услуги или доставки за изработване на строителното съоръжение, но без техническите съоръжения (група разходи 4). Тук се отнасят също така свързаните със строителното съоръжение вграждания, които служат на специалното предназначение, както и съответни мероприятия във връзка със строителните конструкции

При преустройства и модернизации тук се причисляват и разходите за работи по частично събаряне, обезопасяване и демонтаж

3.1. Строителен изкоп

3.1.1. Изработване на почвената основа

3.1.2. Обграждане на почвената основа

3.1.3. Водоотлив

3.1.4. Почвена основа, други

Изземване на изкопната маса, строителен изкоп, включително работни пространства и откоси, складиране, засипване, извозване и превозване

Укрепване, например шлицови, пилотни, шпунтови, трегерни, инжек- ционни и пневмобетонови стени, включително анкерно укрепване, подпиране на крепежа

Отводняване на основата и слоевете по време на строежа

3.2. Фундамент

3.2.1. Подобряване на почвената основа

3.2.2. Плоски фундаменти

3.2.3. Дълбоки фундаменти

3.2.4. Подпорни пластове и фундаментни плочи

3.2.5. Подови настилки

3.2.6. Уплътнение на строителното съоръжение

3.2.7. Дренажи

3.2.8. Фундамент, други

Групите разходи съдържат прилежащите земни работи и защитни слоеве

Изкопаване на почвата, уплътняване, пресиране

Единични и лентови фундаменти, фундаментни плочи

Пилотни фундаменти, включително скари, каптажни основи; анкерно закрепване

Подпорни пластове и фундаментни плочи, които не служат на фундаментирането

Настилки върху почвата и фундаментната плоча, например под с безшевно покритие, уплътнителни, изолационни, предпазни, полезни пластове

Уплътнение на строителното съоръжение,

включително филтерни, разделителни и предпазни слоеве

Тръбопроводи, шахти, уплътнителни подложки

3.3. Външни стени

 

3.3.1. Носещи външни стени

3.3.2. Неносещи външни стени

3.3.3. Външни подпори

3.3.4. Външни врати и прозорци

3.3.5. Облицовка на външни стени – отвън

3.3.6. Облицоване на външни стени – отвътре

3.3.7. Външни стени с елементи

3.3.8. Противослънчева защита

3.3.9. Външни стени, други

Стени и подпори, които са изложени на климатични влияния отвън, съответно граничат с пода с безшевно покритие или с други строителни съоръжения

Носещи външни стени, включително хоризонтални уплътнения

Външни стени, подпрозоречни зидове, преграждане, но без облицовка

Подпори и колони със съотношение на напречното сечение <,= 1 : 5

Прозорци и витрини, врати и портали, включително прозоръчни первази, рамки, облицовки, задвижващи механизми, вентилационни елементи и други вградени елементи

Външни облицовки, включително пластове мазилка, уплътнение, изолация и предпазни слоеве на външни стени и подпори

Облицоване от страна на помещението, включително слой мазилка, уплътнение, изолация и защитен слой на външни стени и подпори

Стени с елементи, състоящи се от външна стена, външни прозорци, врати и облицовка

Закрепени щори, ролетки и жалузи, включително задвижващи механизми

Решетки, парапети и перила

3.4. Вътрешни стени

3.4.1. Носещи вътрешни стени

3.4.2. Неносещи вътрешни стени

3.4.3. Вътрешни подпори

3.4.4. Вътрешни врати и прозорци

3.4.5. Облицовка на вътрешни стени

3.4.6. Вътрешни стени с елементи

3.4.7. Вътрешни стени, други

Вътрешни стени и вътрешни подпори

Носещи вътрешни стени, включително хоризонтални уплътнения

Вътрешни стени, прегради, но без облицовки

Подпори и колони със съотношение на напречното сечение < 1:5

Врати и портали, прозорци и витрини, включително рамки, обковки, задвижващи механизми и други вградени елементи

Облицовки, включително слой мазилка, уплътнение и изолация, защитен слой на вътрешни стени и подпори

Стени с елементи, състоящи се от вътрешни стени, врати, прозорци, облицовки, например нагънати и пълзящи стени, санитарни преградни стени, обшивки на крепеж

Решетки, парапети, перила, закрепени щори, включително задвижващи механизми

3.5. Тавани

3.5.1. Таванни конструкции

 

3.5.2. Облицовки на тавани

 

3.5.3. Общивки на тавани

 

3.5.4. Тавани, други

Тавани, стълби и рампи над фундамента и под повърхността на покрива

Конструкции от тавани, стълби, рампи, балкони, ложи, включително надлъжници и рамгреди, запълващи части, като кухи тела, черен под, насипвания, но без облицовки и обшивки

Облицовки върху таванни конструкции, включително подове с безшевно покритие, двойни слоеве за уплътнение, изолация, защита и полезни слоеве; вибрационни и инсталационни двойни дъна

Обшивки под покривните конструкции, включително пласт мазилка, уплътнение, изолация и защитни пластове; тавани с осветление и комбинирани тавани

Междуетажни покрития/плочи, капаци на шахти, скари, парапети, перила, стълби, стълби с изтегляща се конструкция

3.6. Покриви

3.6.1. Покривни конструкции

 

 

3.6.2. Тавански прозорци, капандури

3.6.3. Покривни обшивки

 

3.6.4. Покривни облицовки

 

3.6.5. Покриви, други

Плоски или наклонени покриви

Конструкции от покриви, висящи покривни конструкции, носещи пространствени конструкции и куполи, включително надлъжници и рамгреди, пълнежни части, като кухи тела, черен под, насипвания, но без обшиващи и облицовки

Прозорци, изходни врати, включително рамки, покрития, задвижващи механизми, вентилационни елементи и други вградени елементи

Обшивки и покривни конструкции, кофражи, летвени обшивки, наклонени, уплътнителни, изолационни, защитни и полезни пластове; отводняване или покривна повърхност до включването в отводнителните съоръжения

Покривни облицовки под покривната конструкция, включително мазилка, уплътнителни, изолационни и защитни пластове; тавани, през които минава светлина, или комбинирани тавани под покриви

Парапети, опорни талпи, предпазни решетки, снегосъбиране, покривни стълби, противослънчева защита

3.7. Строително-конструктивни монтажи/вграждания

3.7.1. Общи вграждания

 

3.7.2. Специални вграждания

3.7.3. Строително-конструктивни вграждания, други

 

 

Вграждания, които служат на общото предназначение, например вградени мебели, като мебели за седене и лежане, столове, подиуми, маси, тезгяси, шкафове, гардероби, етажерки

Вграждания, които служат на специалното предназначение, например работни маси в цехове, лабораторни маси в лаборатории, завеси на сцени в театри, олтари в църкви, вградени спортни уреди в спортни зали, операционни маси в болници

3.8. Други мероприятия по отношение на строителните конструкции

3.8.1. Обзавеждане/оборудване на строителната площадка

 

 

 

3.8.2. Скелетни конструкции

3.8.3. Обезопасителни мероприятия

3.8.4. Мероприятия за събаряне

3.8.5. Възстановяване/ремонт

3.8.6. Рециклиране, междинно складиране и изхвърляне

3.8.7. Строителство при лошо време

3.8.8. Допълнителни мероприятия

 

3.8.9. Други мероприятия по отношение строителните конструкции, други

Мероприятия във връзка със строителната конструкция, които не се отнасят в отделни групи разходи или които могат да бъдат обхванати в други групи разходи

Съоръжаване, експлоатиране, почистване на оборудването на строителната площадка, например навеси/складове за материали и уреди, складове, перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли, смесителни и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици, складови и работни места, обезопасяване на транспорта, покривни или подови конструкции, строителни табели, строителни и предпазни огради, осветление, отстраняване на трошляк

Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции

Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения, например подхващане на фундамент, укрепване с подпори

Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране на частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения материал

Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба по определеното предназначение

Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на материалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните части или вследствие извършване на строителни услуги

Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното съоръжение, почистване на снега

Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане в експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение защита на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните работи; обезопасяване срещу вибрации

Съоръжения за затваряне, шахти, комини, доколкото не са обхванати в други групи разходи

4. Строително съоръжение – технически съоръжения

Разходи за всички вградени в строителното съоръжение, включените към него или свързаните здраво с него технически съоръжения или части от съоръжения

Отделните технически съоръжения съдържат в себе си прилежащите корпуси, укрепвания, арматури, топлоизолация и студоизолация, предохранителни съоръжения срещу шум и пожар, покрития, обшивки, боядисване, обозначения, като съоръжения за измерване, управление и регулиране

4.1. Съоръжения за отпадъчни води, водни и газови инсталации

4.1.1. Съоръжения за канални/отпадни води

4.1.2. Водни съоръжения

 

4.1.3. Газови съоръжения

 

 

4.1.4. Противопожарни съоръжения

4.1.5. Съоръжения за отпадни води, водни и газови съоръжения, други

 

 

Отток, тръбопроводи за отпадни води, съоръжения за събиране на отпадни води, съоръжения за обработване на отпадни води, подемни съоръжения

Съоръжения за добиване на вода, водоочистни съоръжения и съоръжения за повишаване на налягането, тръбопроводи, децентрални водонагреватели, санитарни обекти

Газови съоръжения за промишлена топлина:

съоръжения за намиране на находища и добиване на газ, предавателни станции, съоръжения за регулиране на налягането и газопроводи, доколкото не са отнесени в група разходи 4.2 или 4.7

Разпръсквателни и СО2 съоръжения, проводи за вода за гасене, стенни хидранти, уреди за гасене на огъня

Инсталационни блокове, санитарни клетки

4.2. Съоръжения за топлоснабдяване

4.2.1. Съоръжения за производство на топлина

 

4.2.2. Топлоразпределителни мрежи

4.2.3. Нагревателни повърхности в помещения

4.2.4. Топлоснабдителни съоръжения, други

 

Снабдяване с горивни материали,

топлопредавателни станции, производство на топлина въз основа на горивни материали или неизчерпаеми енергийни източници, включително включване в горивни/димоотводни тръби, централни водонагревателни съоръжения

Помпи, разпределителни устройства; тръбопроводи за нагревателни повърхности в помещения, вентилационни съоръжения за помещения и други консуматори на топлина

Отоплителни тела, плоски (панелни) отоплителни системи

Горивни/димоотводни тръби, доколкото не са обхванати в други групи разходи

4.3. Вентилационно-технически съоръжения

4.3.1. Вентилационни уредби

 

 

4.3.2. Частични климатични уредби

4.3.3. Климатични уредби

4.3.4. Процесни вентилационно-технически съоръжения

4.3.5. Хладилни уредби

 

4.3.6. Вентилационно-технически съоръжения, други

Съоръжения със или без вентилационна функция

Съоръжения за отвеждане на въздуха навън, съоръжения за приточен въздух, съоръжения за отвеждане и приток на въздух без или със термодинамична функция за обработване на въздуха, механични съоръжения за отвеждане на дим

Съоръжения с две или три термодинамични функции за обработка на въздуха

Съоръжения с термодинамични функции за обработка на въздуха

Съоръжения за отделяне на цветни аерозоли, процесни системи за отпадъчен въздух, всмукателни съоръжения

Хладилни уредби с вентилационно-технически съоръжения; уредби за студопроизводство и за снабдяване с оборотна вода, включително помпи, разпределни устройства и тръбопроводи

Вентилационни капаци, хладилни капаци, прозорци за отвеждане на въздух; инсталационни двойни дъна, доколкото не са обхванати в други групи разходи

4.4. Силнотокови уредби/съоръжения

4.4.1. Съоръжения за високо и средно напрежение

4.4.2. Съоръжения за снабдяване със собствена енергия

4.4.3. Електроразпределителни устройства за ниско напрежение

 

Електроразпределителни устройства, трансформатори

Агрегати за добиване на ток, включително охлаждане, уредби за използване на отпадъчни газове и снабдяване с горивни материали, централни батерийни съоръжения и съоръжения за снабдяване с непрекъснат ток, фотоволтови съоръжения

Главни разпределителни устройства за ниско напрежение, устройства за компенсация на реактивен ток, съоръжения за максимален контрол

4.4.4. Инсталационни съоръжения за ниско напрежение

4.4.5. Осветителни уредби

4.4.6. Съоръжения за гръмозащита и заземяване

4.4.7. Силнотокови уредби, други

Кабели, проводници, подразпределителни устройства, системи за полагане, инсталационни уреди

Неподвижни осветителни тела, включително средства за осветление

Уловителни устройства, отводи, заземяване

Честотни преобразуватели

4.5. Далекосъобщителни и информационно-технически съоръжения

4.5.1. Телекомуникационни съоръжения

4.5.2. Търсещи и сигнални устройства

4.5.3. Устройства за време

4.5.4. Електроакустични устройства

4.5.5. Телевизионни и антенни съоръжения

4.5.6. Сигнални уредби за опасност и аварийни уредби

4.5.7. Преносни мрежи

4.5.8. Далекосъобщителни и информационно-технически уредби/съоръжения, други

 

 

Отделните уредби съдържат прилежащите разпределителни устройства, кабели и проводници

Повиквателни уредби, повиквателни уредби със светлина и звън, домофони и уредби за отваряне на врати

Устройства за регистриране на час и време

Озвучителни устройства, конферентни и преводачески уредби, дуплексни уредби и уредби за двустранна симплексна разговорна връзка

Телевизионни уредби, доколкото не са обхванати в търсещите, съобщителни, сигнални и сигнални уредби за опасност, включително предавателни и приемателни антенни уредби, ретранслатор

Сигнални уредби за пожар, нападение и кражби с взлом, мониторно-контролни уредби, уредби за контрол на достъпа и наблюдение на помещението

Кабелни мрежи за пренос на данни, говор, текст и картина, доколкото не са обхванати в други групи разходи

Системи за полагане, доколкото не са обхванати в група разходи 4.4.4; телемеханични устройства, системи за направляване на паркиране

4.6. Транспортни/подемни уредби

4.6.1. Асансьори

4.6.2. Ескалатори

4.6.3. Контролни/обхождащи уредби

4.6.4. Транспортни уредби

4.6.5. Кранови уредби

4.6.6. Транспортни/подемни уредби, други

 

Асансьори за хора, товарни асансьори

Фасадни асансьори и други обхождащи уредби

Автоматични уредби за превоз на стоки, транспортни уредби за архиви/документи, уредби за пневматична (тръбна) поща

Включително подемни механизми

Подемни платформи

4.7. Специфични по отношение на ползването съоръжения/уредби

 

 

 

4.7.1. Кухненско-технически съоръжения

4.7.2. Съоръжения за пране и почистване

4.7.3. Снабдителни съоръжения

4.7.4. Медицинско-технически съоръжения

4.7.5. Лабораторно-технически съоръжения

 

4.7.6. Технически съоръжения за къпални

4.7.7. Охладителни съоръжения

4.7.8. Съоръжения за изхвърляне на отпадъци

4.7.9. Специфични по отношение на ползването съоръжения, други

Разходи за здраво свързаните със строителното съоръжение уредби, които служат на специалното му предназначение, но без строително-конструктивни вграждания (група разходи 3.7)

За разграничаване спрямо група разходи 6.1 е меродавно специфичните по отношение на ползването съоръжения да изискват технически и планови мероприятия, например изготвяне на работни планове, изчисления, включване на други технически съоръжения

Оборудване за приготвяне, раздаване и складиране на храна и напитки, включително прилежащите хладилни уредби

Включително прилежащото оборудване за приготвяне на водата, дезинфекция и стерилизация

Медицински и технически газове, вакуум, течни химикали, разтворители, пълноподсолена вода, включително складиране, съоръжения за добиване, предавателни станции, съоръжения за регулиране на налягането, проводи и отвеждащи арматури

Неподвижни медицинско-технически уреди, доколкото не са обхванати в група разходи 6.1

Неподвижни лабораторно-технически уреди, доколкото не са обхванати в група разходи 6.1

Водоочиствателни уредби за плувни басейни, доколкото не са обхванати в група разходи 4.1

Студоснабдяващи съоръжения, доколкото не са обхванати в други групи разходи; ледени спортни площадки

Съоръжения за изхвърляне на отпадъци, прахосмукачки устройства, доколкото не са обхванати в група разходи 6.1

Платформено-технически съоръжения, съоръжения за бензиностанции и миячни уредби

4.8. Автоматизиране на сгради

4.8.1. Автоматизационни системи

4.8.2. Енергийни (силови)части

4.8.3. Централни устройства

4.8.4. Автоматизиране на сграда, други

Разходи за автоматизиране на съоръженията, включително прилежащите разпределителни устройства, кабели и проводници/проводи

Автоматизационни станции, уредби за обслужване и наблюдение, програмиращи устройства, сензори и актори, комуникационни устройства за обмен на информация, софтуер на автоматизационните станции

Разпределителни шкафове с конструктивно обединени елементи за мощност, управление и обезопасяване

Главни станции с периферни устройства, устройства със системна комуникация по отношение на автоматизационните станции

4.9. Други мероприятия по отношение на техническите съоръжения

4.9.1. Оборудване на строителната площадка

 

 

 

 

4.9.2. Скелетни конструкции

4.9.3. Мероприятия по обезопасяване

4.9.4. Мероприятия за събаряне

4.9.5. Възстановяване/ремонт

4.9.6. Рециклиране, междинно складиране и изхвърляне

4.9.7. Строителство в условията на лошо време

4.9.8. Допълнителни мероприятия

4.9.9. Други мероприятия по отношение на техническите съоръжения, други

Мероприятия във връзка със строителната конструкция, които не се отнасят в отделни групи разходи или които могат да бъдат обхванати в други групи разходи

Съоръжаване, експлоатиране, почистване на обзавеждането на строителната площадка, например навеси/складове за материали и уреди, складове, перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли, смесителни и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици, складови и работни места, обезопасяване на транспорта, покривни или подови конструкции, строителни табели, строителни и предпазни огради, осветление, отстраняване на трошляк

Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции

Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения, например подхващане на фундамент, укрепване с подпори

Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране на частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения материал

Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба по определеното предназначение

Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на материалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните части или вследствие извършване на строителни услуги

Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното съоръжение, почистване на снега

Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане в експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение защита на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните работи; обезопасяване срещу вибрации

5. Външни съоръжения

Разходи за строителни услуги и доставки за изработването на всички теренни и транспортни площи, строителни конструкции и технически съоръжения извън строителното съоръжение, доколкото не са обхванати в група разходи 2

5.1. Теренни площи

5.1.1. Обработка на терена

5.1.2. Вегетационно-техническо обработване на почвата

5.1.3. Начини на предпазно строителство

5.1.4. Растения

5.1.5. Тревни площи

5.1.6. Озеленяване на подработени площи

5.1.7. Водни площи

5.1.8. Теренни повърхности, други

Почвен изкоп и почвен насип; работи на и над земната повърхност

Разрохване на почвата, подобряване на почвата, например торене, подсилващи почвата вещества

Вегетационни части/парчета, геотекстил, машинно съоръжение

Включително грижа за окончателното изработване

Включително грижа за окончателното изработване; без спортни тревни площи (виж група разходи 5.2.5)

Върху подземни гаражи, включително грижа за защита на корените и за окончателното изработване

 

Близки до природата водни площи

Грижа за развитието

5.2. Укрепени площи

5.2.1. Пътища

5.2.2. Улици

5.2.3. Площади, дворови

5.2.4. Места за складиране

5.2.5. Терени на спортни площадки

Укрепени площи за пешеходни и колоездачни пътеки

Площи за лекотоварен и тежкотоварен транспорт; пешеходни зони с транспорт за доставка

Оформени зелени площи, вътрешни дворове

Площи за складово стопанство

Тревни спортни площи, спортни площи с изкуствена настилка

5.2.6. Терени на игрища

5.2.7. Релсови съоръжения

5.2.8. Укрепени площи, други

5.3. Строителни конструкции във външни съоръжения

5.3.1. Ограждения

5.3.2. Защитни конструкции

5.3.3. Зидове, стени

5.3.4. Рампи, стълби, трибуни

5.3.5. Покриви/навеси

5.3.6. Мостове, прегради

5.3.7. Канални и шахтови строителни съоръжения

5.3.8. Водностроителни съоръжения

5.3.9. Строителни конструкции във външни съоръжения, други

 

 

Огради, зидове, врати, порти, бариери на жп прелези

Звукоизолационни стени, стени за предпазване от видимост, предпазни решетки

Подпорни и гравитационни стени

Рампи за детски колички и инвалиди, секции за блокиране и управление, трибуни за зрители на спортни площадки

За предпазване от лошо време, стоянки; дъгови покривни конструкции за градини

Дървени и стоманени конструкции

Строителни съоръжения за транспортно усвояване

 

Кладенци, водоеми, регулиране на потоци

5.4. Технически съоръжения във външни съоръжения

5.4.1. Съоръжения за отвеждане на отпадни води

5.4.2. Водни съоръжения

5.4.3. Газови съоръжения

5.4.4. Съоръжения за топлоснабдяване

5.4.5. Вентилационно-технически съоръжения

5.4.6. Силнотокови съоръжения

5.4.7. Далекосъобщителни и информационно-технически съоръжения

5.4.8. Специфични по отношение на ползването съоръжения

5.4.9. Технически съоръжения във външни съоръжения, други

Разходи за технически съоръжения върху терена, включително снабдяване на строителното съоръжение и отвеждане на отпадъци

Пречиствателни съоръжения на отпадни води, съоръжения за отводняване на повърхността и строителното съоръжение, събирателни ями, очистители, подемни съоръжения

Съоръжения за добиване на вода, водоснабдителни мрежи, хидрантни съоръжения, съоръжения за повишаване на налягането и дъждуване

Мрежи за газоснабдяване, съоръжения за течен газ

Съоръжения за топлодобив, топлоснабдителни мрежи, отопление на открити площи и рампи

Строителни елементи на вентилационно-технически съоръжения, например всмукване на външен въздух, издухване на отпадъчен въздух, студоснабдяване

Електроснабдителни мрежи, открити трафопостове, съоръжения за добиване на собствен ток, съоръжения за външно и прожекторно осветление, включително стълбове и закрепване

Мрежи от проводници, озвучителни и транспортно-сигнални съоръжения, електронни информационни табла, съоръжения за охраняване на обекти,

насочващи системи за паркиране

 

 

Съоръжения за снабдяване, съоръжения на бензиностанции, технически съоръжения за къпални

5.5. Вграждания във външни съоръжения

5.5.1. Общи вграждания

5.5.2. Специални вграждания

5.5.3. Вграждания във външни съоръжения, други

 

Стопански предмети, например мебели, щендери за велосипеди, табели, цветарници, кошчета за отпадъци, стълбове за знамена

Вграждания за спортни и игрищни съоръжения, настилки за предвижване на животни

5.6. Други мероприятия по отношение на външните съоръжения

5.6.1. Обзавеждане/оборудване на строителната площадка

 

 

 

Мероприятия във връзка с външните съоръжения, които не се отнасят в отделни групи разходи за външни съоръжения

Съоръжаване, експлоатиране, почистване на обзавеждането на строителната площадка, например навеси/складове за материали и уреди, складове, перални, тоалетни и помещения за престой, строителни коли, смесителни и транспортни съоръжения, енергийни и водни връзки, строителни улици, складови и работни места, обезопасяване на транспорта, покривни или подови конструкции, строителни табели, строителни и предпазни огради, осветление, отстраняване на трошляк

5.6.2. Скелетни конструкции

5.6.3. Обезопасителни мероприятия

5.6.4. Мероприятия за събаряне

5.6.5. Възстановяване/ремонт

5.6.6. Рециклиране, междинно складиране и изхвърляне

5.6.7. Строителство при лошо време

5.6.8. Допълнителни мероприятия

5.6.9. Други мероприятия по отношение на външните съоръжения, други

Монтиране, престрояване, демонтиране на скелетни конструкции

Обезопасителни мероприятия по наличните строителни съоръжения, например подхващане на фундамент, укрепване с подпори

Работи по събаряне и демонтаж, включително междинно складиране на частите, които ще се използват повторно, извозване на разрушения материал

Мероприятия за възстановяване на състоянието, отговарящо за употреба по определеното предназначение

Мероприятия за рециклиране, междинно складиране и изхвърляне на материалите от събарянето, демонтажа или от доизграждането на строителните части или вследствие извършване на строителни услуги

Защитни предохранителни мерки при зимно строителство, като аварийно остъкляване, покрития и защитни обвивки, затопляне на строителното съоръжение, почистване на снега

Защита на хората, материалите и функциите; почистване преди пускане в експлоатация; мероприятия въз основа на изисквания по отношение защита на водата, ландшафта, звукоизолация по време на строителните работи; обезопасяване срещу вибрации

6. Обзавеждане и художествени произведения

Разходи за всички подвижни или закрепващи се без специални мероприятия неща, които се изискват за използването, за общото ползване или за художественото оформление на строителното съоръжение и на външните съоръжения (виж забележките към групи разходи 3.7 и 4.7)

6.1. Обзавеждане

6.1.1. Общо обзавеждане

6.1.2. Специално обзавеждане

6.1.3. Обзавеждане, други

Мебели, например мебели за седене и лежане, шкафове, етажерки, маси; тектили, например завеси, стенни украси, килими, бельо; домакински, стопански, градински и почистващи уреди

Предмети за обзавеждане, които служат на дадено специално предназначение, като например научни, медицински, технически уреди

Пътепоказатели, табели за ориентиране, цветни системи за водене (направляване), рекламни съоръжения

6.2. Художествени произведения

6.2.1. Художествени обекти

6.2.2. Художествено оформени строителни елементи на сградата/строителното съоръжение

6.2.3. Художествено оформени строителни елементи на външните съоръжения

6.2.4. Произведения на изкуството, други

Предмети на изкуството за художествено обзавеждане на сградата/строителното съоръжение и на външните съоръжения, включително носещи конструкции, например скулптури, обекти, картини, мебели, антикварни предмети, олтари

Разходи за художествено оформление, например живопис, релефи, мозайки, стъклени и ковани работи, работи от дялан камък

Разходи за художествено оформление, например живопис, релефи, мозайки, стъклени и ковани работи, работи от дялан камък

7. Странични разходи при строителство

Разходи, явяващи се при планирането и изпълнението въз основа на съответните хонорари, такси или по по-нататъшни договорни споразумения

7.1. Задачи на предприемача

7.1.1. Ръководене на проекта

7.1.2. Управление на проекта

 

7.1.3. Консултации по отношение работата и организацията

7.1.4. Задачи на предприемача, други

Разходи, които прави предприемачът с цел надзор/наблюдение и представителство интересите на предприемача

Разходи за управление на проекта в смисъла на HOAI, както и за други услуги, които са свързани с управлението и контрола на организацията на проекта, сроковете, разходите и качеството

Разходи за консултации, например за организация на работата, за оформяне на работното място, за изработване на функционална програма, за планиране протичането на работата и за пускане в експлоатация

Оказване на помощ в процеса на строителството

7.2. Подготовка на планирането на обекта

7.2.1. Проучвания

7.2.2. Установяване на стойността

7.2.3. Градоустройствени услуги

7.2.4. Услуги по отношение планирането на ландшафта

7.2.5. Конкурси

7.2.6. Подготовка на планирането на обекта, други

Анализ на мястото, експертиза на строителната основа, експертиза за транспортните връзки, анализ на наличността, например проучвания за състоянието на сградата при мероприятия за преустройство и модернизация, проучвания на поносимостта на околната среда

Експертизи за установяване на стойността на сградата, доколкото не са обхванати в група разходи 1.2.6

Подготвителни проучвания по отношение на застрояването

Подготвителни проучвания на плана за озеленяване

 

Разходи за конкурси за представяне на идеи и реализация

7.3. Услуги на архитекти и инженери

7.3.1. Сгради

7.3.2. Съоръжения на открито

7.3.3. Образуващи помещения разширения

7.3.4. Инженерни строителни съоръжения и транспортни съоръжения

7.3.5. Планиране на носещата конструкция

7.3.6. Техническо оборудване

7.3.7. Услуги на архитекти и инженери

Разходи за обработване на описаните в HOAI услуги (хонорари за основни услуги и специални услуги), съответно след договорно споразумение

7.4. Експертизи и консултации

7.4.1. Термична строителна физика

7.4.2. Звукоизолация и акустика на помещението

7.4.3. Земна механика, земно строителство и изграждане на основите

7.4.4. Измервания

7.4.5. Осветителна техника и техника за работа при дневна светлина

7.4.6. Експертизи и консултации, други

Разходи за обработването на описаните в HOAI услуги (хонорари за основни и специални услуги), съответно след договорно споразумение

 

 

 

 

 

Измервателно-технически услуги с изключение на услуги, които се извършват въз основа държавно-правни предписания за целите на топографско измерване и на кадастъра за недвижими имоти

(виж група разходи 7.7.1)

7.5. Изкуство

7.5.1. Конкурси за произведения на изкуството/художествени предмети

7.5.2. Хонорари

7.5.3. Изкуство, други

Разходи за провеждане на конкурси за изработване концепция за художествени произведения или художествено оформени строителни елементи

Разходи за идейно-творчески услуги по отношение на художествените произведения или художествено оформените строителни елементи, доколкото не се съдържат в група разходи 6.2.0

7.6. Финансиране

7.6.1. Разходи за финансиране

7.6.2. Лихви преди започване на ползването

7.6.3. Финансиране, други

Разходи за набавяне на дълготрайни финансови средства, за отпускане на чуждестранен капитал, за набавяне на междинни кредити и частични остойностявания на дълготрайните финансови средства

Разходите за всички лихви във връзка с финансирането на проекта до момента на започване на ползването

7.7. Общи странични строителни разходи

7.7.1. Проверки, разрешителни, приемания

7.7.2. Разходи за стопанисване

 

7.7.3. Разходи за мостри

7.7.4. Производствени разходи по време на строежа

7.7.5. Общи странични строителни разходи, други

 

Разходи във връзка с проверки, разрешителни и приемания, например проверка на планирането на носещата конструкция, такси за измервания за кадастъра за недвижими имоти

Надзор на строителната площадка, обезщетения по отношение на ползването по време на строежа; откриване на бюра за ръководене на строежа на строителната площадка, както и тяхното отопление, осветление и почистване

Моделно-макетни методи на изпитване, образци/прототипи, опити по отношение на пригодността, измервания по отношение на пригодността

Разходи за временна работа, по-специално на технически съоръжения до пускане в експлоатация

Разходи за размножаване и документация, пощенски и телефонни такси, разходи за строителни празници, например полагане на основи и др.

7.8. Други странични строителни разходи

 

Прогнозна строителна стойност към чл. 12, ал. 2, т. 1 от приложение № 1 на методиката в евро на кв. м от бруто РЗП на сградата, без ДДС

Вид сграда

Средни цени за категории

стандарт

подобрена

лукс

1.

Пететажна монолитна жилищна сграда

220

258

302

1а.

Пететажна жилищна сграда – ППП

1б.

Пететажна жилищна сграда – ЕК

2.

Двуетажна еднофамилна къща

275

317

370

3.

Едноетажна самостоятелна монолитна универсална търговска сграда

321

345

378

4.

Едноетажна самостоятелна универсална производствена сграда

263

305

5.

Четириетажна универсална търговска сграда

280

310

370

6.

Четириетажна универсална производствена сграда

268

289

7.

Пететажна административна сграда

303

333

390

8.

Двуетажна административно-търговска сграда

297

342

380

9.

Еднофамилна вила на два етажа

351

394

455

10.

Едноетажна постройка лек тип

139

177

11.

Универсални навеси с три стени

69

12.

Едносекционна панелна сграда

205

13.

Производствено хале от сглобяем стоманобетон

260

14.

Производствено хале, стомана – студено

273

15.

Производствено хале, стомана – топло

334

373

16.

Монолитен гараж в двор

132

17.

Едноетажна търговска сграда от стоманена конструкция

354

402

18.

Едноетажна обслужваща монолитна сграда

307

358

19.

Едноетажна обслужваща сграда – стоманена конструкция

300

346

20.

Хотел *** – категория „три звезди“

269

21.

Хотел ** – категория „две звезди“

245

22.

Мотел *** – категория „три звезди“

23.

Четириетажна монолитна жилищна сграда

236

280

315

 

Забележка. Под „Бруто РЗП“ на сградата се разбира пълната строителна РЗП на сградата, представляваща дефинираната РЗП в § 5, т. 18 от ЗУТ, плюс площта на всички етажи под нивото на терена, т.е. всички подземни етажи.

Норма времетраене в инвестиционното проектиране към чл. 8, ал. 2 от приложение № 1 на методиката

Фаза

Видове дейности, съпътстващи изготвянето на техническата документация на инвестиционния проект

Времетр.

в дни

Видове дейности по изготвяне на техн. документация на инвестиционния проект

Времетр.

в дни

Фаза 1 –Предварителни (прединвестиционни) проучвания

1. Изясняване на инвестиционното намерение

2. Проучвания за определяне на линии и обем на застрояване, съобразяване с действащ ПУП

3. Специфични проучвания при реконструкции, пристрояване и надстрояване (заснемания, оглед на контрукция и инсталации)

4. Оглед на строителната площадка

5. Геодезическо заснемане (гранични линии и теренни коти), оформяне на графичен материал

6. Сравняване на имотни граници с кадастрални данни и регулация

7. Хидрогеоложко обследване

8. Изготвяне на хидрогеоложки доклад

9. Проучвания на условия за присъединяване, обследване на съществуващата канализация и водопровод

10. Технологични проучвания за избор

на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо

11. Технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант

12. Прогнозен график за продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15

13. Определяне на прогнозна стойност на строителното намерение

1

1

2

1

2

1

2

1

1

3

 

 

3

 

 

1

1

Общо:

20 дни

Фаза 2 – Обемно-устройствени проучвания

1. Определяне очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да отговарят на зададените с действащия подробен устройствен план и/или на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;

определяне обема на застрояване в рамките на зададените с действащия подробен устройствен план и/или в рамките на нормативно допустимите височина – етажност, интензивност на застрояване

2. Определяне на задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижими културни ценности и тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към тях

3. Предварителни разговори за възможностите за одобряване на проекта

4. Предварителна оценка на стойността на обекта, сравнение със зададените финансови параметри

5. Изработване на план-график със съществените дейности, свързани с проектирането и строителството

6. Обобщаване, изясняване и документиране на резултатите от фазата

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

2

3

2

1. Представяне на обобщено функционално-пространствено решение за отделните етажи на сградата (сградите)

2. Представяне на обобщено обемно-фасадно решение на сградата (сградите)

3. Определяне на обобщено оформяне на околното пространство на сградата (сградите) в поземления имот или в групата поземлени имоти

4. Обобщено решение на инженерните мрежи в поземления имот (имоти), когато това има съществено значение за функционалното и архитектурно-обемното решение

6

2

 

1

 

2

Общо:

11 дни

Общо:

11 дни

Фаза 3 – Идеен проект

1. Определяне очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да отговарят на зададените с действащия подробен устройствен план и/или на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;

определяне обема на застрояване в рамките на зададените с действащия

подробен устройствен план и/или в рамките на нормативно допустимите височина – етажност, интензивност на застрояване

2. Определяне на задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижими културни ценности и тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към тях

3. Предварителни разговори за възможностите за одобряване на проекта

4. Предварителна оценка на стойността на обекта в сравнение със зададените финансови параметри

5. Изработване на план-график със съществените дейности, свързани с проектирането и строителството

6. Обобщаване, изясняване и документиране на резултатите от фазата

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1. Ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП

2. Разпределения на всички етажи и план на покривните линии

3. Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите

4. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата и вертикалната комуникация в сградата

5. Перспективни и аксонометрични изгледи

6. Фотомонтажи, компютърна анимация, макети и др.

Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗУТ

7. Количествена сметка за архитектурно-строителните работи

8. Спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия)

 

 

 

2

5

3

3

2

 

5

3

3

 

Общо:

6 дни

Общо:

26 дни

Фаза 4 – Технически проект

1. Изработване и събиране на документи и доказателства за процедура по одобряване или съгласувателни действия, необходими разговори в община с представяне и на материали от останалите специалности

2. Набавяне на допълнителни необходими документи за одобряване

3. Допълване и оформяне на документацията, обяснителните текстове и изчисления

Забележка: В „необходими документи“ не се включват предварителни договори с експл. дружества, чието набавяне е задължение на възложителя.

 

 

 

1

2

1

1. Ситуационно решение върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа

2. Разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи размерите и площите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата

3. Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка

4. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки

5. Чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане

6. Обяснителна записка

7. Количествена сметка за видовете архитектурно-строителни работи

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

6

5

 

 

3

3

1

3

Общо:

4 дни

Общо:

24 дни

Фаза 5 – Работен проект (работни чертежи и детайли)

1. Изготвяне на документация, предназначена за работа на останалите специалисти, както и координиране и съгласуване на техническите им решения

2. Продължаване на работа по времевия план за строителство на основата на договорените срокове с отделни изпълнители

3. Проверка на съответствието между технологично планираното от проектантите време за изпълнение с действителния времеви план

 

3

1

 

1

1. Допълнителни чертежи с подробни параметри и фрагменти от по-важни части на обекта, поясняващи проектните решения

2. Архитектурни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР в интериора и екстериора на обекта, в т.ч. покриви, стени, тавани, подове, настилки, облицовки,

изолации, дограми, козирки, стълби, парапети, комини, шахти и др.

3. Обяснителна записка, която освен описанията, посочени в записката на ТП, съдържа:

спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти

4. Решение за цветово оформление на обекта (сградата): цветовото третиране и вида на фасадните, цокълните и покривните материали; местата и размерите на фасадните пана и реклами.

10

 

 

20

 

 

 

 

2

 

2

Общо:

5 дни

Общо:

34 дни

Общо минимално времетраене на дейностите

Общо:

46 дни

Общо минимално времетраене на дейностите по изготвяне на техническата документация

Общо:

95 дни

 

Забележки:

1. Настоящата норма на времетраенето в инвестиционното проектиране е изготвена във връзка с разпоредбите на чл. 8 от приложение № 1 и се основава на „Описание на основните проектантски услуги, включени в отделните фази“ – чл. 19, ал. 2 от приложение № 1 към Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставени проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

2. При самостоятелно възлагане на фаза 3 или фаза 4 към времетраенето им се добавя това на предходните фази.

3. При възлагане на точно определени дейности от таблицата, когато това не противоречи на други нормативни документи, времетраенето се определя от конкретно възложеното.

4. Минималните срокове за изготвяне на инвестиционен проект се определят като сбор от определените дни в колони 3 и 5.

5. Проектантски бюра, включващи в състава си повече от двама архитекти и проектанти от инженерните специалности, могат да редуцират времетраенето на дейностите по колона 4 с до 30 %.

6. За определяне на времетраенето в зависимост от хонорарната зона, към която се отнася обектът, се използват следните корекционни коефициенти:

Хонорарна зона

Коефициент

I

0,50

II

0,75

III

1,00

IV

1,25

V

1,50

7. Времетраенето в дни се определя за 8-часов работен ден. При необходимост от съкратени срокове се допуска времетраенето да се изчислява за работен ден с продължителност до 12 часа, като себестойността на проектантската услуга се завишава с коефициенти 1,2 до 1,5, съгласно чл. 6 от методиката, съответстващи на удълженото работно време.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране“

1. Област на приложение

Прилага се при определяне на себестойността на дейностите при изработване на схеми и планове в устройственото планиране (в обем и съдържание съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове) (ДВ, бр. 57 от 2001 г.).

2. Основни принципи

2.1. Законосъобразност;

2.2. Приемственост с нашата и европейската проектантска практика;

2.3. Обвързване с пазарните механизми и условия;

2.4. Вариантност и яснота при определяне на себестойността на проектните работи.

3. Видове планове и схеми съгласно нормативната уредба и тяхната себестойност

Таблица № 1

Нива

Вид план (схема) съгласно Наредба № 8 от 2001 г.

Себестойност

Национално ниво

Нац. устр. схема, специализирани устр. схеми, районни устр. схеми

план-сметка по вложено време

Регионално ниво

Комплексни район. устройствени схеми

план-сметка по вложено време

Специализирани район. устройствени схеми

план-сметка по вложено време или по таблица № 4

Локално ниво

ОУП на общини и части от общини

план-сметка по вложено време или по таблица № 4

ОУП на градове със землищата им и на селищни образувания с национално значение

по таблица № 4

Директивна план-схема за територ. структура и обемно-пространствено изграждане

план-сметка по вложено време или по таблица № 4

 

План-схема на комуникацион. транспортната система към ОУП

план-сметка по вложено време или по себестойност съгласно КИИП

План-схема за организация на МОПТ

Подробни устройствени планове (ПУП)

ПРЗ

100 % съгласно таблица № 4

ПЗ

80 % съгласно таблица № 4

ПР

20 % съгласно таблица № 4

ПУР

12 % съгласно таблица № 4

РУП, в т.ч.: фасадни планове и разрези

план-сметка по вложено време

Парцеларен план

план-сметка по вложено време

 

4. Структура на себестойността на устройствените схеми и планове

Себестойността на устройствените схеми и планове се определя на база:

4.1. Оценка на състоянието на територията преди проекта (топография, геология, ландшафт, защитеност като екосреда, паметници на културата, степен на изграденост на инженерните мрежи);

4.2. Оценка на необходимите за постигане показатели (застроеност, плътност на застрояване, устройствено зониране, проектни дейности по опазване на екологичната среда и др.);

4.3. Площта на територията в обхвата на плана (схемата) и съответстващата й цена на земята в левове по данъчна оценка съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ – таблица № 1 и таблица № 2).

Себестойността на проектните работи се определя по следния начин:

а) дават се оценки на показателите, изброени по-долу, от 1 до 5 точки; сборът от оценките отразява диагнозните и прогнозните качества на плана или схемата;

б) цената на земята в обхвата на плана е другият критерий, който формира себестойността на проектните работи и се изчислява съгласно таблици № 1 и № 2 в зависимост от вида на земята – урбанизирана, земеделска земя, земи в горския фонд, или сума от цените на видовете земи, обхванати от плана или схемата.

5. Показатели, характеризиращи плана или схемата и тяхната оценка

5.1. Топографски и геоложки дадености, усложняващи проектирането – от 1 до 5 т.

5.2. Ландшафтна даденост, строително и паметниково опазване, усложняващи проектирането съгласно норми на НИПК и др. – от 1 до 5 т.

5.3. Степен на изграденост на инженерните мрежи и комуникации – от 1 до 5 т.

5.4. Плътност на застрояване – съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и норма- тиви за устройство на отдел- ните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.) или по задание за проектиране - от 1 до 5 т.

до 20 % – 1 т.;

до 40 % – 2 т.;

до 60 % – 3 т.;

до 80 % – 4 т.;

до 100 % – 5 т.

5.5. Вид на устройствената зона съг- ласно Наредба № 7 от 2003 г., ЗМДТ и Закона за устройство и застро- яване на Столичната община или съгласно заданието – от 1 до 5 т.

– Зони за озеленяване – 1 т.

– Зони за спорт и атракции – 2 т.

– Производствени и складови зони, терени специфични нужди – 3 т.

– Защитени територии, обществено обслужващи зони, смесени многофункционални зони, жилищни зони – 4 т.

– Централни устройствени зони – 5 т.

5.6. Предвиждане на проекта за защита на околната среда и екологичните условия като степен на сложност – от 1 до 5 т.

6. Цена на земите в обхвата на плана или схемата

Цената на земите се определя съгласно таблица № 1 и таблица № 2, които са извадка от Закона за местните данъци и такси като базисни данъчни стойности – валидни за цяла България (всички коригиращи коефиценти и допълнителни подобрявания са приети за К=1).

Базисната стойност на земите се определя съгласно таблица № 2 и таблица № 3, аналогични съответно на таблица № 3 (колони 7 и 8) към чл. 13, ал. 1 и таблица 11 към чл. 20 от приложение № 2 към ЗМДТ, по които се изчисляват данъчните оценки на земята в строителните граници и извън тях – валидни за цяла България. Базисната данъчна стойност и всички корекционни коефиценти за подобрения са приети за К=1, поради което базисните стойности на земите в таблици № 2 и № 3 са в лв./кв. м.

6.1. Урбанизирани територии

Таблица № 2

Урбанизирани територии – базисна стойност на земята в обхвата на плана (схемата) в лв./кв. м

категория населени места

в строителни граници

извън строителни граници

София

25.7

23.4

Варна

25.7

23.4

Бургас

21.1

18.7

Стара Загора

21.1

18.7

Пловдив

21.1

18.7

I, 1 група

18.7

16.4

I, 2 група

9.0

6.8

II категория

6.5

5.4

III категория

5.4

4.3

IV, V категория

4.3

3.2

VI, VII, VIII категория

2.4

2.2

 

6.2. Земеделски земи

Таблица № 3

Начин на трайно ползване

Земеделски земи в обхвата на плана (схемата) – базисна данъчна стойност по категории (лв./кв. м) (чл. 20 от приложение № 2 на ЗМДТ – таблица № 11)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Х

Трайни насаждения

0,338

0,306

0,270

0,234

0,180

0,147

0,090

0,063

0,039

0,014

Ниви

0,188

0,168

0,147

0,129

0,098

0,081

0,050

0,035

0,023

0,009

Ливади

0,122

0,111

0,098

0,084

0,066

0,054

0,032

0,023

0,014

0,005

Пасища

0,072

0,066

0,059

0,050

0,039

0,032

0,018

0,014

0,008

0,003

 

Забележка. При промяна на тези таблици в ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси) същите се прилагат автоматично в тази методика.

6.3. Земи в горски фонд

Цените на земи от горския фонд се оценяват като гори върху земеделски земи с трайни насаждения по таблица № 3 (съгласно чл. 19, ал. 2 от приложение № 2 на ЗМДТ).

7. Себестойност на плановете и схемите

Получените стойности – от една страна, сумата от точки, чрез които са оценени показателите на проекта, и от друга страна – цената на земите, получена по таблици № 1 и № 2, определят основната себестойност на плановете и схемите съгласно таблица № 4.

Таблица № 4

Зони за себестойност на устройственото планиране

Цена на земята,

хил. лв.

Зона І

до 10 т.

себест. лв.

Зона ІІ

11 – 15 т.

себест. лв.

Зона ІІІ

16 – 20 т.

себест. лв.

Зона ІV

21 – 25 т.

себест. лв.

Зона V

26 – 30 т.

себест. лв.

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

840

1690

3370

5050

6740

8420

10110

11600

12710

13830

14940

16040

17160

18280

19260

20180

21110

22040

22970

23900

24800

25750

26680

27580

28510

29460

33420

37020

40650

44270

47900

53560

58490

63330

67920

72430

1053

2110

3790

5473

7160

8843

10483

11878

12990

14108

15215

16320

17440

18525

19490

20413

21343

22273

23203

24125

25038

25983

26905

27813

28748

30450

34320

37928

41555

45178

49315

54793

59700

64478

69048

73734

1265

2530

4210

5895

7580

9265

10855

12155

13270

14385

15490

16600

17720

18770

19720

20645

21575

22505

23435

24350

25275

26215

27130

28045

28985

31440

35220

38835

42460

46085

50730

56025

60910

65625

70175

75038

1478

2950

4630

6318

8000

9688

11228

12433

13550

14663

15765

16880

1800

19015

19950

20878

21808

22738

23668

24575

25513

26448

27355

28278

29223

32430

36120

39743

43365

46993

52145

57258

62120

66773

71303

76341

1690

3370

5050

6740

8420

10110

11600

12710

13830

14940

16040

17160

18280

19260

20180

21110

22040

22970

23900

24800

25750

26680

27580

28510

29460

33420

37020

40650

44270

47900

53560

58490

63330

67920

72430

77645

 

Забележки:

1. Стойностите под 5000 лв. и над 1 000 000 лв. могат да се договарят по вложено време или да се екстраполират.

2. Междинните стойности се интерполират.

3. При смяна на предназначението на земите се определят оценки на показателите и цена на земята съгласно бъдещото предназначение на територията.

4. Когато в обхвата на плана или схемата попадат различни видове територии, общата себестойност е сбор от отделните стойности.

5. Актуализацията на планове и схеми се определя в процент от себестойността за нов план или схема, като се приспада процентът на използваемост на действащия.

6. При РУП силуетните планове се договарят допълнително по вложено време или съгласно приложение № 1 за инвестиционно проектиране.

7. Цената, определена по таблица № 4, е за подробни планове за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ).

8. Цените за устройствените и специализираните схеми се договарят между 30 и 60 % от цената по таблица № 4.

9. При инфлация над 3 % годишно (по данни на Националния статистически институт за текущата година) цените се коригират с процента на инфлация.

10. При участие в процедура по ЗОП или пряко договаряне цената по таблица № 4 може да се намали до 20 % по преценка на главния проектант.

8. Корекционни коефициенти

Получената себестойност по таблица № 4 е основна и същата се коригира в зависимост от допълнителни изисквания, като:

8.1. Се създава документация в различни мащаби съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове – К = 0,8 – 1,5.

8.2. При липса на по-високо ниво на устройствено планиране – К = 1 – 2,5 (за ІІІ до VІІІ категория населено място).

8.3. Отдалеченост на териториите – К = 1 – 1,8 (за ІІІ до VІІІ категория).

Забележка. Когато при определяне на стойността се прилагат два или повече корекционни коефициента, те се начисляват върху цената поотделно.

9. Допълнителни проучвания и планови схеми

9.1. Регулационен план – 20 % от себестойността по таблица № 4.

9.2. Задължителни схеми съгласно Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, като процент от себестойността по таблица № 4 и корекциите по т. 7.

– инженерна геология 4

– водоснабдяване 3

– канализация 4

– електрификация 4

– газификация 3

– озеленяване 8

– санитарно-хигиенна обосновка 5

– схема на комуникациите 10

– схема на собствеността 5

– схема идейна вертикална планировка 11

– набиране на допълнителна техническа информация 10

9.3. Допълнителни схеми

– топлофикация 4

– телефонизация 2

– радиофикация 2

– обществено обслужване – социална инфраструктура 3

– комплексна оценка на екологическата обстановка 5

– сборна схема на техническа инфраструктура 4

10. Фази на проектиране

10.1. Предварителен проект – 70 %

10.2. Окончателен проект – 30 %

10.3. Еднофазно проектиране – 80 %

11. Други устройствени проектни работи

Себестойността на неупоменати и специфични проектни работи в устройственото планиране се договаря свободно по вложено време с план-сметка.

Към тези работи спадат:

– експертизи;

– документации за обществени поръчки;

– специални устройствени проекти;

– разработване на нормативни документи;

– други.“

Заключителни разпоредби

§ 9. Изменението и допълнението на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 10. Настоящото изменение и допълнение на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране се приема на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 6, т. 7 и чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и чл. 5, т. 8 от Устава на Камарата на архитектите в България.

Методиката е приета от 18-ото извънредно общо събрание на Камарата на архитектите в България на 9.03.2019 г.

Председател: Б. Игнатов

3197

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-19-7706-90 от 19 април 2019 г.

На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и чл. 32, ал. 1 от ЗА одобрявам проекта на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в землището на с. Кичево и план-схема в участъка на урбанизираната територия на община Варна и община Аксаково, област Вар- на, за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 37099.61.229 по КККР на с. Кичево, община Аксаково“, попадащ в територията на община Варна и община Аксаково, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Варна пред Административния съд – Варна.

Областен управител: Ст. Пасев

3291

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 1387 от 29 март 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.219“, в зона по § 4 от ЗСПЗЗ, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.28 и 40124.134.63, земеделска територия, общинска собственост, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Кр. Германова

3292

 

РЕШЕНИЕ № 1388 от 29 март 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.95“, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 40124.134.79 и 40124.134.94, земеделска територия, общинска собственост, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Кр. Германова

3293

429. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 май 2019 г.

3384

61. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление“, дисциплина „Здравен, балнео- и СПА туризъм“, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ABM – Р – 0419 – 04. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

3311

62. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Икономика и управление на ресурсите и природоползването“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“, дисциплина „Макроикономика“, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ABM – AsP – 0419 – 05. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

3312

63. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Дървообработващи машини“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост“, дисциплина „Рязане на дървесината и режещи инструменти“, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Код на процедурата: WWW – Р – 0419 – 06. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

3313

64. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Дендрология“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“, дисциплина „Горска генетика и селекция“, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Код на процедурата: FOR – P – 0419 – 07. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

3314

65. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор към катедра „Патология на растенията и химия“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“, дисциплина „Горска фитопатология“, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA – Р – 0419 – 08. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

3315

28. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

3286

929. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“, за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

3347

230. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Генетика“, за нуждите на Катедрата по медицинска генетика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая № 661, тел. 02/952 03 57.

3348

231. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гръдна хирургия“, за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия към МБАЛББ „Света София“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 8 до 16 ч.

3349

232. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Имунопатология и алергология“, за нуждите на Катедрата по алергология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски № 1, Катедра по алергология, кабинет № 5 – Венета Ранева, тел. 02/9230 226 от 8 до 14 ч.

3350

233. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Имунология“, за нуждите на Катедрата по клинична имунология на база Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски № 1, Катедра по клинична имунология, тел. 02/9230 690.

3351

234. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ревматология“, за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

3352

235. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биохимия“, за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към Медико-биологичен комплекс, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/9172 656.

3353

236. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“, за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория – нов лабораторен блок, ет. 2, тел. 02/9230 929.

3354

237. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Анна“ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

3355

414. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Физиология на растенията“, лаборатория „Фотосинтеза – активност и регулация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, адрес: София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел.: 872-81-70 и 979-26-06.

3303

91. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, с решение на Научния съвет (протокол № 26 от 19.03.2019 г.) обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“, за нуждите на Клиника по вътрешни болести, Отделение по ендокринология и болести на обмяната. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.

3317

4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема на кабелна линия НН на обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф ШК-5 до нов РК-3 пред УПИ ХІХ-2672, кв. 102 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен ден на техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Аксаково.

3287

36. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Транспортен достъп“ между имоти с идентификатори 43243.36.1 и 43243.37.7 м. Банята по КККР на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп е с дължина 20,05 м и преминава през поземлен имот с идентификатор 43243.36.3, м. Банята, с. Левуново – канал на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

3288

37. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Нова водопроводна връзка от магистрален тръбопровод на напоителни системи до съществуващ водопровод на община Сандански за Регионално депо за неопасни отпадъци и компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ в имоти с идентификатори 65334.210.650 и 65334.210.47 по КККР на гр. Сандански и имоти с идентификатори 56839.89.12 и 56839.91.493 по КККР на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград. Трасето на водопровода е с дължина 437 м и преминава през поземлени имоти с идентификатори, както следва: 65334.7.326, м. Могилата – канал на община Сандански; 65334.9.318, м. Могилата – канал – МЗХ; 65334.13.310, м. Могилата – полски път на община Сандански; 65334.39.10, м. Подината – собственост на X.X.X.; 65334.39.15, м. Подината – полски път на община Сандански; 65334.39.334, м. Подината – канал на община Сандански; 65334.40.333, м. Подината – полски път на община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

3289

86. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, провеждане на процедура по учредяване право на сервитут, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.4; 65365.35.11; 65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър – София, с възложител „Дако 15“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

3318

4. – Община гр. Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м. Каваците, с трасе, преминаващо в част от ПИ с идентификатор 67800.54.111 по КК на гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

3290

1. – Община Чепеларе на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС и Решение № 542 от 28.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, е издадена Заповед № 56 от 4.02.2019 г. на кмета на община Чепеларе за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на обект: „Разширение и изместване на съществуващ скипът (ПИ № 80371.0.555) и обособяване на детска скиписта с влек в ПИ 80371.144.16, 80371.144.17, 80371.144.18, 80371.144.19“: част от имот с идентификатор 80371.144.15, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване 1,648 дка, собственост на н-ци на X.X.X. и н-ци на X.X.X., целият с площ 3,201 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в размер 4944 лв.; част от имот с идентификатор 80371.144.16, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване 0,663 дка, собственост на н-ци на X.X.X., целият с площ 1,000 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в размер 1989 лв.; част от имот с идентификатор 80371.144.19, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване 0,824 дка, собственост на н-ци на X.X.X., целият с площ 1,000 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в размер 2472 лв.; част от имот с идентификатор 80371.144.25, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване 1,212 дка, собственост на X.X.X., целият с площ 6,800 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, в размер 3636 лв.; част от имот с идентификатор 80371.144.26, намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с площ за отчуждаване 0,330 дка, собственост на н-ци на X.X.X., целият с площ 2,099 дка, с трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, в размер 990 лв.

3335

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. от Сливен, Бетина Данаил Дикова от Плевен и X.X.X. от Ардино чрез процесуалния им представител адв. Мирослав Неврокопски, всичките със съдебен адрес: София, ул. Ивац войвода № 26, ет. 2, против Наредба № Н-1 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия във връзка с възстановяването им в случаите по чл. 260, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 8 от 2013 г. Административно дело № 3316/2019 г. е насрочено за 17.09.2019 г.

3333

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с искане да се отмени като незаконосъобразна Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица, алтернативно в частта й относно чл. 22, т. 4, приета с Решение № 335 по протокол № 22 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, за което е образувано адм. д. № 238/2019 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 14.06.2019 г. от 9,30 ч.

3374

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, с който е оспорена Наредба № 19 за управление на горските територии, собственост на Община Криводол. По протеста е образувано адм. дело № 312/2019 г., насрочено за 18.06.2019 г. от 10,30 ч.

3378

Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура – Габрово, против чл. 20, ал. 4 и чл. 28, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение № 248 от 27.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Дряново, по което е образувано адм. д. № 84/2019 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 5.06.2019 г. от 11 ч.

3377

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от областния управител на област Добрич, с която се оспорва Решение № 1096 по протокол № 49 от заседание на Общинския съвет на община Добричка, проведено на 28.03.2019 г., с което е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“, община Добричка, по която жалба е образувано а.д. № 254/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 18.06.2019 г. от 13,15 ч.

3376

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Стрелча, по отношение на чл. 29, ал. 2, т. 2, 3 и 11, приета с Решение № 402 от 29.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча. По протеста е образувано адм. дело № 427 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г., което е насрочено в открито съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 9,45 ч.

3375

Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1121 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 21, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Съединение.

3379

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 39, ал. 1, т. 1 и 4 от Наредбата за реда и управление на горските територии на община Гълъбово, по което е образувано адм. дело № 231/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за 13.06.2019 г. от 11,30 ч.

3373

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 80 състав, по гр. дело № 6290/2019 г. кани държателя на следните временни удостоверения: Временно удостоверение № 7, емисия 1998 г., брой акции 41 820, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 1431 до 43250 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 418 200 лв., дата на вписване 26.05.1998 г.; Временно удостоверение № 1, емисия 1999 г., брой акции 31 250, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 1 до 31250 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 312 500 лв., дата на вписване 21.06.1999 г.; Временно удостоверение № 3, емисия 1999 г., брой акции 30 000, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 31426 до 61425 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 300 000 лв., дата на вписване 9.07.1999 г.; Временно удостоверение № 4, емисия 1999 г., брой акции 17 282, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 61426 до 78707 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 172 820 лв., дата на вписване 17.08.1999 г.; Временно удостоверение № 7, емисия 1999 г., брой акции 4000, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 89243 до 93242 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 40 000 лв., дата на вписване 4.11.1999 г.; Временно удостоверение № 8, емисия 1999 г., брой акции 4500, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 93243 до 97742 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 45 000 лв., дата на вписване 15.11.1999 г.; Временно удостоверение № 9, емисия 1999 г.; брой акции 2622, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 97743 до 100346 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 26 220 лв., дата на вписване 8.12.1999 г.; Временно удостоверение № 10, емисия 1999 г., брой акции 12 500, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 100365 до 112864 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 125 000 лв., дата на вписване 17.12.1999 г.; Временно удостоверение № 11, емисия 1999 г., брой акции 10 000, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 112865 до 122864 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 100 000 лв., дата на вписване 28.12.1999 г.; Временно удостоверение № 4, емисия 2000 г., брой акции 14 875, обикновени, поименни, с право на глас в общото събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ – АД, Сливен, с номера от 1477 до 16351 включително, всяка с номинална стойност 10 лв., на обща стойност 148 750 лв., дата на вписване 30.08.2000 г., собственост на Министерството на земеделието, храните и горите, да заяви по настоящото дело правата си върху тези временни удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 3.06.2019 г. от 10,30 ч., когато ще се разгледа молбата на Министерството на земеделието, храните и горите за обезсилване на тези удостоверения. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценните книги ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книги. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 13.05.2019 г. от 10 ч., за когато да се призове молителят Министерството на земеделието, храните и горите.

3372

Софийският районен съд призовава Теодорос Аргирос, роден на 18.05.1971 г., без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. № 60992/2018 г. по описа на Софийския районен съд, 79 състав, да се яви в двуседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“, в съда за получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от „Топлофикация София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, искова молба с вх. № 2025972/14.09.2018 г. по описа на СРС, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

3380

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 89 състав, е образувал гр.д. № 15045/2019 г. по иск с правно основание чл. 49 СК от X.X.X. срещу Раджендра Мишра, без известен адрес в Република България, като ответникът в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се запознае с исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

3381

Софийският районен съд, ІІІ ГО, 84 състав, е образувал гр.д. № 6561/2019 г. по иска с правно основание чл. 560 – 568 ГПК от „Райфайзенбанк“ – ЕАД: кани държателя на временно удостоверение № 9, издадено от „Дружество за касови услуги“ – АД, ЕИК 175327305, вписано в книгата на акционерите на „ДКУ“ – АД, на 14.01.2010 г. за 2500 бр. налични поименни акции от № 10001 до № 12500 с номинална стойност 1000 лв. на всяка акция, да заяви по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 27.06.2019 г. от 11,45 ч., когато ще се разгледа молбата на „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, ЕИК 831558413, за обезсилване на това временно удостоверение. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценните книжа ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се извършват никакви плащания по гореописаните ценни книжа. Насрочва делото в открито съдебно заседание на 27.06.2019 г. от 11,45 ч., за когато да се призове молителят „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, ЕИК 831558413.

3386

Софийският районен съд, ІІ ГО, 63 състав, призовава всяко от посочените лица – X.X.X.-X., X.X.X. и X.X.X., без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждането им да заплатят суми, представляващи стойността на незаплатена топлинна енергия и законна лихва за забава върху нея, цена за дялово разпределение и законна лихва върху нея, които вземания са във връзка представена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ се в София, ж.к. Дружба 1, бл. 5, вх. Г, ап. 64, по която искова молба е образувано гр.д. № 21435/2018 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 63 състав. Предупреждава призоваваните лица, че ако въпреки публикацията не се явят в съда в посочения срок, ще им бъде назначен особен представител.

3387

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско дело № 2174/2018 г. по предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез X.X.X. в качеството на председател с адрес: София, ул. Г. С. Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против X.X.X. с постоянен адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, X.X.X. с постоянен адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, действаща в настоящото производство чрез назначения особен представител адв. X.X.X., и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: Провадия, ул. Желез Йорданов № 56, действаща в настоящото производство чрез назначения особен представител адв. X.X.X., обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 153 във връзка с чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на ответниците на обща стойност 302 168,46 лв., както следва:

А) Срещу X.X.X. за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 147 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Парични средства в левове и валута с левова равностойност в размер на 9935,78 лв., в т.ч.:

5 броя банкноти с номинал 100 евро, или 500 евро;

38 броя банкноти с номинал 50 евро, или 1900 евро;

24 броя банкноти с номинал 20 евро, или 480 евро;

22 броя банкноти с номинал 10 евро, или 220 евро;

33 броя банкноти с номинал 5 евро, или 165 евро,

или общо 3265 евро с левова равностойност 6385,78 лв. и

71 броя банкноти с номинал 50 лв., или 3550 лв.,

иззетите от дома на X.X.X., предадени за отговорно пазене с протокол за опис на движими вещи от 26.07.2018 г. на ДСИ при СИС към РС – Варна, се съхраняват към настоящия момент в сейф № 434 в Обществен трезор на „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, съгласно договор № 80810НК-АА-0498 за наем на сейф, сключен между банката и КПКОНПИ на 8.09.2014 г.

– Златни накити с общо тегло 2,5 кг на стойност 100 000 лв., в т.ч.:

1. Гривна широка модел „Версаче“ от 14-каратово злато с тегло 22,35 г.

2. Дамска гривна широка модел „Версаче“ от 14-каратово злато с тегло 23,96 г.

3. Дамска гривна модел „Версаче“, тясна, от 14-каратово злато с тегло 15,74 г.

4. Дамска гривна модел „Версаче“, тясна, от 14-каратово злато с тегло 15,77 г.

5. Дамска гривна с мотив синджир от 14-каратово злато, с тегло 16,72 г.

6. Дамска гривна с мотив синджир от 14-каратово злато, с тегло 17,89 г.

7. Дамски гривни, тесни, гръцки мотив, 4 бр. от 14-каратово злато със следното тегло: 10,80 г; 10,70 г; 10,78 г; 10,91 г.

8. Дамски гривни с флорални мотиви – 2 бр. от 14-каратово злато с тегло – 12,63 г и 12,71 г.

9. Дамска гривна, тип белезник, от 14-каратово злато с тегло 19,07 г.

10. Дамска гривна, матиран гръцки мотив, от 14-каратово злато с тегло 12,34 г.

11. Дамска гривна, гравирана, от 14-каратово злато с тегло 6,74 г.

12. Дамска гривна матирано злато, флорален мотив, от 14-каратово злато с тегло 12,34 г.

13. Мъжка гривна, тип белезник, с мотив „Версаче“ от 14-каратово злато с тегло 40,11 г.

14. Гравирани дамски гривни тесни 5 бр. от 14-каратово злато с общо тегло 29,51 г.

15. Детски гривни 5 бр. от 14-каратово злато с общо тегло 27,82 г.

16. Дамски гривни 4 бр., модел „Шанел“, от 14-каратово злато с тегло 30,53 г.

17. Дамски гривни, 17 броя, цели тесни гравирани, от 14-каратово злато с общо тегло 109,74 г.

18. Дамска гривна с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 11,04 г.

19. Медальон с форма на слънце (сватбен накит) от 14-каратово злато с тегло 73,07 г.

20. Шарнирно колие, изработено от жълт метал, с тегло 25,18 г.

21. Сватбен накит с камъни във формата на слънце от 14-каратово злато с тегло 59,81 г.

22. Дамско колие от 14-каратово злато с жълти висящи камъчета и полумесеци с тегло 14,04 г.

23. Дамски синджир с медальон във формата на кръг, целият от сърца, в средата с мотив „Версаче“, от 14-каратово злато с тегло 66,77 г.

24. Елементи и фрагменти на части от златни накити от 14-каратово злато с общо тегло 47,79 г.

25. Мъжки ланци – 3 броя, от 14-каратово злато с мотив „Версаче“ с общо тегло 206,36 г.

26. Дамско колие с мотив пеперуда от 14-каратово злато с тегло 103,42 г.

27. Мъжки ланец от 14-каратово злато, мотив „Версаче“, с тегло 62,31 г.

28. Дамски комплект колие и гривна от 14-каратово злато, модел „Версаче“, с тегло 17,97 г.

29. Два броя ажурни дамски пръстени от 14-каратово злато с тегло 7,44 г.

30. Един чифт обеци от 14-каратово злато с мотив „Коко шанел“ с тегло 3,79 г.

31. Дамско колие, шарнирно, с мотив от 14-каратово злато с тегло 16,29 г.

32. Дамско колие, тип шарнирно, от 14-каратово злато с тегло 12,29 г.

33. Дамска гривна, шарнирна, от 14-каратово злато с тегло 19,16 г.

34. Дамски синджир с надпис „MELEK“ от 14-каратово злато с тегло 8,06 г.

35. Повредено дамско колие с медальон обърнато сърце, с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 25,91 г.

36. Дамско колие, модел „Жълъди“, от 14-каратово злато с тегло 59,41 г.

37. Дамско колие от 14-каратово злато, мотив „Версаче“, с тегло 45,71 г.

38. Дамски ланец от 14-каратово злато с тегло 90,77 г.

39. Комплект черна силиконова гривна с 14-каратови златни мотиви и колие черно силиконово с 14-каратови златни мотиви с тегло 23,02 г.

40. Мъжка гривна, шарнирна, със старогръцки мотив от 14-каратово злато с тегло 24,74 г.

41. Кръст с разпятие от 14-каратово злато, маркиран с държавен титър 585, с тегло 12,01 г.

42. Гривна, шарнирна, от 14-каратово злато с тегло 22,89 г.

43. Колие от 14-каратово злато, мотив „Версаче“, с тегло 30,50 г.

44. Мъжки синджир, плетка картие, с кръст от 14-каратово злато с тегло 16,54 г.

45. Синджир от 14-каратово злато с тегло 13,87 г.

46. Гривна със седемнадесет броя пръстени с общо тегло 69,61 г, представляващи отделно:

– гривна, шарнирна дамска, от 14-каратово злато с тегло 9,28 г;

– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато, маркиран с държавен титър, с тегло 6,92 г;

– дамски пръстен с форма на квадрат с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 4,11 г;

– дамски пръстен с бели и червено камъче от 14-каратово злато с тегло 1,81 г;

– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 3,59 г;

– дамски пръстен от 14-каратово злато с тегло 3,46 г;

– дамски пръстен без камъни от 14-каратово злато с тегло 1,49 г;

– дамски пръстен с липсващо камъче от 14-каратово злато с тегло 1,51 г;

– дамски пръстен с форма на бадем от 14-каратово злато с тегло 3,02 г;

– дамски пръстен от 14-каратово злато с тегло 1,48 г;

– дамски пръстен от 14-каратово злато с тегло 2,79 г;

– дамски пръстен с 4 бр. бели камъни от 14-каратово злато с тегло 2,13 г;

– дамски пръстен с бели и сини камъни във формата на сърце от 14-каратово злато с тегло 2,37 г;

– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 3,93 г;

– мъжки пръстен с един бял камък, матиран с държавен титър 585, от 14-каратово злато с тегло 5,04 г;

– мъжки пръстен, маркиран с държавен титър 585, с тегло 2,89 г;

– мъжки пръстен с пет броя малки бели камъчета, маркиран с държавен титър 585, с тегло 4,13 г;

– мъжки пръстен с бели камъчета и мотив орел от 14-каратово злато с тегло 9,68 г.

47. Гривна със седем броя пръстени с общо тегло 54,39 г, представляващи отделно:

– гривна тип шарнирна от 14-каратово злато с тегло 7,49 г;

– дамски пръстен от 14-каратово злато, мотив „Версаче“, с тегло 4,85 г;

– ажурен дамски пръстен от 14-каратово злато с тегло 6,33 г;

– ажурен дамски пръстен от 14-каратово злато с тегло 6,01 г;

– дамски пръстен с емайл и бели камъни от 14-каратово злато с тегло 5,67 г;

– дамски пръстен на три нива, ромбовиден с бели камъни, от 14-каратово злато с тегло 9,31 г;

– дамски пръстен с бели камъни от 14-каратово злато с тегло 9,17 г;

– дамски пръстен с бели камъни във формата на сърчица от 14-каратово злато с тегло 5,56 г;

48. 1 чифт дамски обеци с жълти, бели и сини камъни от 14-каратово злато с тегло 5,50 г.

49. 1 чифт дамски обеци – халки, от 14-каратово злато с тегло 2,41 г.

50. Дамско синджирче с висулка с камъче от 18-каратово злато с тегло 5,78 г.

51. 1 чифт дамски обеци с английско закопчаване от 14-каратово злато с тегло 2,92 г.

52. 1 чифт дамски обеци – халки с бели камъчета, от 14-каратово злато с тегло 1,38 г.

53. Детско пръстенче с коте (хело кити), маркирано с държавен титър 585, с тегло 1,26 г.

54. 1 чифт дамски обеци с бели и сини камъчета от 14-каратово злато с тегло 2,52 г.

55. 1 чифт обеци – гравирани халки, от 14-каратово злато с тегло 1,06 г.

56. 1 чифт обеци от 14-каратова злато с тегло 0,70 г.

57. 1 чифт обеци халки, гравирани с висулка сърчице, от 14-каратово злато с тегло 1,61 г.

58. Медальон „Версаче“ с бели и сини камъни от 14-каратово злато с тегло 25,76 г.

59. Медальон с обкована австрийска монета на Франц Йосиф от 18-каратово злато, като монетата е 23,65 карата, с тегло 5,79 г.

60. Златна монета – турска лира, решад от 22-каратово злато – проба 916, с тегло 7,19 г.

61. 1 чифт обеци халки, тип кавърджик, с мотив „Версаче“, повредени, от 14-каратово злато с тегло 7,77 г

иззетите от дома на X.X.X., предадени за отговорно пазене с протокол за опис на движими вещи от 26.07.2018 г. на ДСИ при СИС към РС – Варна, се съхраняват към настоящия момент в сейф № 434 в Обществен трезор на „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, съгласно договор № 80810НК-АА-0498 за наем на сейф, сключен между банката и КПКОНПИ на 8.09.2014 г.

Б) Срещу X.X.X., за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 34 887,45 лв., представляваща предоставени и възстановени заеми.

– Сумата в размер 4064 лв., представляваща предоставени и невъзстановени заеми.

– Сумата в размер 24 172,05 лв., представляваща получени лихви по предоставени заеми.

– Сумата в размер 3053,02 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове № 21573766, открита на 20.02.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

В) Срещу X.X.X. за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове от капитала на „Севда и Мелек“ – ЕООД, ЕИК 202125983.

– Недвижим имот, представляващ: 150 кв. м ид.ч. от дворно място с площ 540 кв. м, съставляващо УПИ XXXII-2764, намиращо се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. Цанко Церковски № 88, при граници: улица и имоти № XXXII-2763, XXXIV-2765 и имот извън регулацията, ведно с построената в мястото 19,55 кв. м ид.ч. от жилищна сграда с площ 44 кв. м и 1,78 кв. м ид.ч. от второстепенна сграда с площ 4 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том II, рег. № 3111, дело № 361 от 27.05.2009 г. (акт № 129, том V, дело № 930/2009 г. на СВ – Провадия) и признати по отношение на X.X.X. ид.ч. от построените в имота сгради с Решение № 155/30.07.2012 г., влязло в законна сила на 25.08.2012 г., на Районния съд – Провадия, с пазарна стойност към настоящия момент – 16 000 лв.

– Недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, ул. Бойчо Желев № 16, а именно: 360 кв. м от дворно място, цялото с площ 600 кв. м, с планоснимачен № 472 в кв. 26 по плана на града, ведно с построената в северната част на мястото жилищна сграда на два етажа със застроена площ 66 кв. м и гараж с площ 25 кв. м, при граници на цялото дворно място: от две страни улица, ПИ № Х-471 и ПИ № VII-473, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 16.05.2017 г. на ЧСИ (акт № 130, том V, дело № 720/2017 г. на СВ – Варна), с пазарна стойност към настоящия момент – 24 000 лв.

– Сумата в размер 1840 лв., представляваща вноски по спестовна сметка в левове № BG 96 TTBB 9400 4526 5536 13, открита на 16.12.2013 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Г) Срещу X.X.X. за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 151 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 15 619,99 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната цена по сделката към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 71, том II, рег. № 3829, дело № 224 от 21.12.2013 г. (акт № 141, том LXXXI, дело № 16962/2013 г. на СВ – Варна) и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 81, том I, рег. № 738, дело № 68 от 30.01.2015 г. (акт № 156, том IV, дело № 755/2015 г. на СВ – Варна).

– Сумата в размер 18 498,75 евро, равняващи се на 36 180,41 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната цена по сделката към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 154, том I, рег. № 1837, дело № 92 от 26.06.2015 г. (акт № 185, том XXXVIII, дело № 8089/2015 г. на СВ – Варна) и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том 2, рег. № 4655, дело № 181 от 11.11.2016 г. (акт № 110, том LXXVII, дело № 16340/2016 г. на СВ – Варна).

– Сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с рег. № В 2124 ВС, дата на първа регистрация 12.09.2006 г., рама № WV2ZZZ7HZ7Н028010, придобит на 10.02.2016 г. и отчужден на 6.10.2017 г.

– Сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № В 0850 НК, дата на първа регистрация 9.01.2006 г., рама № WVWZZZ3CZ6E144987, придобит на 5.02.2014 г. и отчужден на 5.03.2014 г.

– Сумата в размер 8000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 730 Д“ с рег. № В 1421 ВА, дата на първа регистрация 21.04.2006 г., № на рама WBAHM21010DS69387, № на двигател 306D323136201, придобит на 14.10.2014 г. и отчужден на 6.10.2017 г.

Д) Срещу X.X.X. чрез законния й представител X.X.X., действаща в настоящото производство чрез особен представител адв. Мария Антонова, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 4235 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове № BG95 TTBB 9400 1526 6040 76, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 466,17 лв., представляваща платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG95 TTBB 9400 1526 6040 76, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 506,71 лв., представляваща платени лихви по депозити по разплащателна сметка в левове № BG95 TTBB 9400 1526 6040 76, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Е) Срещу X.X.X. чрез законния й представител X.X.X., действаща в настоящото производство чрез особен представител адв. Красимир Киряков, за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 4235 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове № BG67 TTBB 9400 1526 6040 95, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 466,17 лв., представляваща платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG67 TTBB 9400 1526 6040 95, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 506,71 лв., представляваща платени лихви по депозити по разплащателна сметка в левове № BG67 TTBB 9400 1526 6040 95, открита на 18.02.2014 г. в „СЖ Експресбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.09.2019 г. в 9,30 ч.

Указва на заинтересованите лица да предявят претенциите си върху имуществото в срок до датата, предхождаща деня на насроченото първо съдебно заседание, или в срок до 5.09.2019 г., като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.

3330

Русенският окръжен съд на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 41/2019 г. по искова молба с вх. № 761/21.01.2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X. с постоянен адрес: гр. Исперих, област Разград, ж.к. Васил Априлов № 4, вх. Б, ет. 4, ап. 10, и настоящ адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. Екзарх Антим І № 2, вх. А, и X.X.X. с постоянен адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. Лудогорие № 64, и настоящ адрес: гр. Исперих, област Разград, ул. Димитър Полянов № 37, с което на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 25 от 16.01.2019 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 1 349 667,76 лв., както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих и представляващ гараж № 6 в бл. 12, кв. 50, УПИ I – КЖС, бивш адрес: блок ЕПЖБ „Кристал“ № 2 в кв. 19, със застроена площ 24,01 кв. м, ведно с 2,74 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: гараж № 5, долу – избени помещения на блок 12, и горе – жилищен етаж на блок 12, придобит с нотариален акт № 178, том VII, pег. № 6600, дело № 768 от 2.10.2009 г. (акт № 141, том 5, дело № 899 от 5.10.2009 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 17,501 дка, м-ст Коджа къшла, съставляваща имот с идентификатор № 15953.50.10, при граници: имоти с идентификатори № 15953.50.33, 15953.50.26, 15953.50.35, 15953.50.28, 15953.50.11, 15953.50.12 и 15953.50.27, придобит с нотариален акт № 136, том II, pег. № 2416, дело № 279 от 19.05.2010 г. (акт № 123, том 2, дело № 344 от 19.05.2010 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 11,220 дка, м-ст Коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 028043 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 28044, 028039, 028031, 028012, 028013 и 028014; имотът е образуван от имот № 028032, придобит с нотариален акт № 52, том I, рег. № 519, дело № 46 от 3.02.2011 г. (акт № 188, том 1, дело № 189 от 3.02.2011 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 9,993 дка, м-ст Кьоклюк, съставляваща имот с идентификатор № 15953.25.1, при граници: имоти с идентификатори № 15953.65.619, 15953.25.59, 15953.25.29 и 15953.25.45, придобит с нотариален акт № 12, том II, рег. № 1461, дело № 168 от 12.03.2012 г. (акт № 144, том 3, дело № 549 от 12.03.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 87285, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,998 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009138 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 009138, 009167, 009108 и 009158; имотът е образуван от имот № 009107, придобит с нотариален акт № 99, том V, рег. № 5346, дело № 663 от 16.07.2012 г. (акт № 125, том 9, дело № 1721 от 16.07.2012 г. на СВ – Исперих), собственост на X.X.X.;

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 87285, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,998 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009158 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 009137, 009138, 000062 и 009108; имотът е образуван от имот № 009107, придобит с нотариален акт № 100, том V, рег. № 5348, дело № 664 от 16.07.2012 г. (акт № 123, том 9, дело № 1719 от 16.07.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Вазово, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 26,060 дка, м-ст Коджа екенлик, втора категория, съставляваща имот с идентификатор № 10015.13.6, при граници: имоти с идентификатори № 10015.13.21, 10015.13.22, 10015.13.98, 10015.13.7 и 10015.13.65, придобит с нотариален акт № 132, том VI, рег. № 6810, дело № 871 от 22.08.2012 г. (акт № 35, том 11, дело № 2016 от 22.08.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 7,334 дка, м-ст Домуз орман, трета категория, съставляваща имот № 012218 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 012198, 012119, 012219 и 012120; имотът е образуван от имот № 012011, придобит с нотариален акт № 198, том VII, рег. № 8208, дело № 1098 от 3.10.2012 г. (акт № 136, том 12, дело № 2313 от 3.10.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,800 дка, м-ст Папурлук, втора категория, съставляваща имот № 005010 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 005011, 000014, 005002 и 000100; имотът е образуван от имот № 005003, придобит с нотариален акт № 149, том VIII, рег. № 9065, дело № 1226 от 24.10.2012 г. (акт № 87, том 13, дело № 2459 от 24.10.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,800 дка, м-ст Папурлук, втора категория, съставляваща имот № 005011 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 005010, 000014, 005012 и 000100; имотът е образуван от имот № 005003, придобит с нотариален акт № 150, том VIII, рег. № 9066, дело № 1227 от 24.10.2012 г. (акт № 88, том 13, дело № 2460 от 24.10.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 7,033 дка, м-ст Коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 027005 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 027142, 027160, 000001, 029070 и 027140, придобит с нотариален акт № 52, том IX, рег. № 9635, дело № 1311 от 6.11.2012 г. (акт № 174, том 13, дело № 2544 от 6.11.2012 г. на СВ – Исперих);

– поземлен имот, намиращ се в землището на с. Яким Груево, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 87285 с начин на трайно ползване нива с площ 13 дка, м-ст Данаьолукоджаикинлик, четвърта категория, съставляваща имот № 009223 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 009015, 009023, 009126, 009199, 009198, 009183 и 009014; имотът е образуван от имот № 009185 и имот № 009184, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег .№ 11537, дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);

– поземлен имот, намиращ се в землището на с. Лудогорци, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 24116 с начин на трайно ползване нива с площ 13,401 дка, м-ст Ерекияна, трета категория, съставляваща имот № 022020 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 022019, 022008, 022007, 022021 и 022068, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);

– поземлен имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874 с начин на трайно ползване нива с площ 15,401 дка, м-ст Айорман, трета категория, съставляваща имот № 011079 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 011078, 011135, 011080 и 011202, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);

– поземлен имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874 с начин на трайно ползване нива с площ 2,992 дка, м-ст Вазово-коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 017034 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 017032, 017033, 017036 и 000117; имотът е образуван от имот № 017012, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);

– поземлен имот, намиращ се в землището на с. Вазово, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 10015 с начин на трайно ползване нива с площ 3,992 дка, м-ст Коджа екинлик, втора категория, съставляваща имот № 10015.13.82 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 10015.13.81, 10015.13.83, 10015.13.84, 10015.13.85 и 10015.13.97, придобит с нотариален акт № 81, том XI, рег. № 11537, дело № 1637 от 27.12.2012 г. (акт № 112, том 16, дело № 2958 от 27.12.2012 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 4,621 дка, м-ст Мандрата, трета категория, съставляваща имот № 037054 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 037053, 037002, 037018, 037017 и 037028; имотът е образуван от имот № 037001, придобит с нотариален акт № 104, том III, рег. № 2203, дело № 306 от 21.03.2013 г. (акт № 143, том 4, дело № 747 от 21.03.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 29,001 дка, м-ст Воденичарски път, трета категория, съставляваща имот № 013004 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 013007, 013008, 000034, 013003, 013005 и 013006, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468 от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от 26.04.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 6,799 дка, м-ст Келемне, трета категория, съставляваща имот № 016018 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 016014, 000058, 016017, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468 от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от 26.04.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 29,107 дка, м-ст Воденичарски път, трета категория, съставляваща имот № 013003 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 013004, 000034, 000116, 013001, 013002, 013005, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468 от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от 26.04.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 5,005 дка, м-ст Келемне, трета категория, съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 016018, 000058, 016016, 016014, придобит с нотариален акт № 154, том IV, рег. № 3498, дело № 468 от 26.04.2013 г. (акт № 176, том 6, дело № 1180 от 26.04.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,849 дка, м-ст Иб чаир, трета категория, съставляваща имот № 031051 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 031050, 031047, 031052, 000513; имотът е образуван от имот № 031004, придобит с нотариален акт № 13, том V, рег. № 3844, дело № 523 от 13.05.2013 г. (акт № 26, том 7, дело № 1232 от 13.05.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 6,949 дка, м-ст Шараман, трета категория, съставляваща имот № 046021 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 046020, 046004, 046006, 046015, 000503; имотът е образуван от имот № 046016, придобит с нотариален акт № 13, том V, рег. № 3844, дело № 523 от 13.05.2013 г. (акт № 26, том 7, дело № 1232 от 13.05.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Конево, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 38296, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10,999 дка, м-ст Коренежа, четвърта категория, съставляваща имот № 005036 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 005026, 005105, 005048, 005112, придобит с нотариален акт № 95, том X, рег. № 10938, дело № 1437 от 22.10.2013 г. (акт № 84, том 13, дело № 2451 от 22.10.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Конево, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 38296, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 14,004 дка, м-ст Волноски блок, четвърта категория, съставляваща имот № 060061 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 060044, 060060, 000067, 060092, придобит с нотариален акт № 95, том X, рег. № 10938, дело № 1437 от 22.10.2013 г. (акт № 84, том 13, дело № 2451 от 22.10.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 7,399 дка, м-ст Бебер кюклюк, трета категория, съставляваща имот № 040023 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 000524, 040022, 040020, 000152, 040024, придобит с нотариален акт № 130, том X, рег. № 11157, дело № 146 от 25.10.2013 г. (акт № 117, том 13, дело № 2484 от 25.10.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Китанчево, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 3,001 дка, м-ст Саръ чалъ, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 37010.55.27, при граници: имоти № 37010.55.19, 37010.55.26, 37010.55.2, 37010.55.28, придобит с нотариален акт № 29, том XII, pег. № 12925, дело № 1730 от 28.11.2013 г. (акт № 22, том 15, дело № 2783 от 28.11.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Китанчево, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10,498 дка, м-ст Кору алтъ, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 37010.58.4, при граници: имоти № 37010.58.8, 37010.58.5, 37010.56.22, 37010.58.3, 37010.58.1, придобит с нотариален акт № 52, том XII, рег. № 13038, дело № 1753 от 2.12.2013 г. (акт № 70, том 15, дело № 2831 от 2.12.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 15,002 дка, м-ст Коджа къшла, съставляваща имот с идентификатор № 15953.50.12, при граници: имоти с идентификатори № 15953.50.10, 15953.50.35, 15953.50.15, 15953.50.12, придобит с нотариален акт № 182, том V, рег. № 5946, дело № 810 от 13.06.2014 г. (акт № 184, том 6, дело № 1158 от 13.06.2014 г. на СВ-Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 8,493 дка, м-ст Пери кулак, от които 6,393 дка четвърта категория, 0,900 дка трета категория и 1,200 дка втора категория, съставляваща имот № 014163 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 014164, 013138, 014056 и 014106; имотът е образуван от имот № 014055, придобит с нотариален акт № 50, том II, рег. № 1455, дело № 194 от 27.02.2015 г. (акт № 36, том 2, дело № 227 от 27.02.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Старо селище, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 69047, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 5,726 дка, м-ст Теке йолу, трета категория, съставляваща имот № 013160 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 013161, 013132, 013141, 013050, 013057; имотът е образуван от имот № 013071, придобит с нотариален акт № 50, том II, рег. № 1455, дело № 194 от 27.02.2015 г. (акт № 36, том 2, дело № 227 от 27.02.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 11,277 дка, м-ст Джибер юртлу, трета категория, съставляваща имот № 130002 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 130001, 130006, 130003, 000120, 000585, 000120, придобит с нотариален акт № 78, том III, рег. № 2715, дело № 356 от 9.04.2015 г. (акт № 3, том 3, дело № 401 от 9.04.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Вазово, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 4,173 дка, м-ст Биюк канете, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 10015.10.51, при граници: имоти с идентификатори № 10015.10.52, 10015.10.19, 10015.10.14, 10015.10.49, придобит с нотариален акт № 185, том V, рег. № 5791, дело № 775 от 2.07.2015 г. (акт № 182, том 6, дело № 1173 от 2.07.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 17 дка, м-ст Пунар екинлик, трета категория, съставляваща имот № 032018 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 032074, 032072, 032017, 032011, 032100, придобит с нотариален акт № 102, том VI, рег. № 6606, дело № 871 от 23.07.2015 г. (акт № 131, том 7, дело № 1308 от 23.07.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 11 дка, м-ст Карасан, от които 6,600 дка трета категория и 4,400 дка втора категория, съставляваща имот № 035047 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 035046, 035036, 035037, 035085, 035082, придобит с нотариален акт № 102, том VI, рег. № 6606, дело № 871 от 23.07.2015 г. (акт № 131, том 7, дело № 1308 от 23.07.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 32874, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 9,768 дка, м-ст Вазово-коджа екинлик, трета категория, съставляваща имот № 017016 по плана за земеразделяне на града, при граници: имоти № 017020, 017021, 000117, 017015, 017024, 017017, 017018, 017019, придобит с нотариален акт № 102, том VI, рег. № 6606, дело № 871 от 23.07.2015 г. (акт № 131, том 7, дело № 1308 от 23.07.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бърдоква, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 07452, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 20,001 дка, м-ст Келемне, трета категория, съставляваща имот № 016002 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 000111, 016005, 016002, 000092, придобит с нотариален акт № 1, том VII, рег. № 7277, дело № 955 от 7.08.2015 г. (акт № 23, том 8, дело № 1399 от 7.08.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Лъвино, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 44358, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10,502 дка, м-ст Дьонлок, трета категория, съставляваща имот № 014053 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 014026, 014044, 014054; имотът е образуван от имот № 014027, придобит с нотариален акт № 2, том X, рег. № 10987, дело № 1477 от 10.11.2015 г. (акт № 8, том 11, дело № 1983 от 10.11.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Тодорово, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 72578, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10,898 дка, м-ст Юртлук, трета категория, съставляваща имот № 014064 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 014065, 000080, 000007; имотът е образуван от имот № 014049, придобит с нотариален акт № 92, том X, рег. № 11432, дело № 1547 от 24.11.2015 г. (акт № 87, том 11, дело № 2066 от 24.11.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Лъвино, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 44358, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10,502 дка, м-ст Дьонлок, трета категория, съставляваща имот № 014054 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 014026, 014044, 014053; имотът е образуван от имот № 014027, придобит с нотариален акт № 11, том XI, рег. № 12122, дело № 1643 от 8.12.2015 г. (акт № 177, том 11, дело № 2158 от 8.12.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Здравец, община Самуил, област Разград, с ЕКАТТЕ 30630, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 8,502 дка, м-ст Кьоклюк, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 30630.27.19, при граници: имоти № 30630.27.39, 30630.27.18, 30630.27.49, 30630.27.20, 30630.27.29, придобит с нотариален акт № 187, том XI, рег. № 12890, дело № 1763 от 23.12.2015 г. (акт № 103, том 12, дело № 2290 от 23.12.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Здравец, община Самуил, област Разград, с ЕКАТТЕ 30630, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 12,202 дка, м-ст Кьоклюк, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 30630.19.19, при граници: имоти № 30630.19.20, 30630.19.31, 30630.19.18, 30630.19.28, придобит с нотариален акт № 187, том XI, рег. № 12890, дело № 1763 от 23.12.2015 г. (акт № 103, том 12, дело № 2290 от 23.12.2015 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 10 дка, м-ст Кара ач, трета категория, съставляваща имот № 041009 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 041008, 000170, 041010, 000528, придобит с нотариален акт № 164, том III, рег. № 2630, дело № 345 от 14.04.2016 г. (акт № 141, том 4, дело № 748 от 14.04.2016 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 16,003 дка, м-ст Ян тарла, трета категория, съставляваща имот с идентификатор № 15953.42.14, при граници: имоти с идентификатори № 15953.42.5, 15953.42.15, 15953.42.3, 15953.42.12, придобит с нотариален акт № 88, том V, рег. № 4412, дело № 589 от 29.06.2016 г. (акт № 3, том 8, дело № 1420 от 30.06.2016 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот, намиращ се в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, с ЕКАТТЕ 56945, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 9 дка, м-ст Есенлер, трета категория, съставляваща имот № 061015 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имоти № 061014, 000532, 061052, 061041, 061030, придобит с нотариален акт № 94, том II, рег. № 2182, дело № 232 от 12.05.2017 г. (акт № 8, том 5, дело № 823 от 12.05.2017 г. на СВ – Исперих).

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– самостоятелни обекти в сграда с търговско предназначение „кафе-бар“, с обща застроена площ 78,75 кв. м, представляващи помещение № 7 със застроена площ 30,79 кв. м при съседи: горе – търговски обект, долу – търговски обект, на етажа – помещения № 5, № 6 и № 7а, и помещение № 7а със застроена площ 47,96 кв. м при съседи: горе – търговски обект, долу – търговски обект, на етажа – помещения № 7 и № 6а, преустроени в кафе-бар, който включва търговска зала с площ 58 кв. м, кухня с площ 14 кв. м и сервизни помещения с площ 6,75 кв. м, разположени в сутерена на четириетажна сграда, застроена в поземлен имот с начин на ползване – общинско дворно място, намиращо се в чертите на гр. Исперих, ул. Христо Ясенов № 2, област Разград, за което по скица № 274/15.04.2008 г. на Община Исперих и ПУП на града е отреден парцел I в кв. 82 с площ 1488,77 кв. м, при граници и съседи на имота: от три страни улици и парцел I за КОО, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, придобити с нотариален акт № 197, том I, рег. № 960, дело № 72 от 16.02.2009 г. (акт № 114, том I, дело № 74 от 16.02.2009 г. на СВ – Исперих);

– самостоятелни обекти в сграда с търговско предназначение „Фирмени офиси“ – 4 броя, с обща застроена площ 66,50 кв. м, представляващи четири еднотипни помещения, всяко със застроена площ 16,63 кв. м, застроени при отстъпено право на строеж съгласно Разрешение за строеж № 37/23.03.2004 г. на Община Исперих върху поземлен имот с начин на ползване – общинско дворно място, намиращо се в чертите на гр. Исперих, ул. Христо Ясенов № 2, област Разград, за което по скица № 274/15.04.2008 г. на Община Исперих и ПУП на града е отреден парцел I в кв. 82 с площ 1488,77 кв. м, при граници и съседи на имота: от три страни улици и парцел I за КОО, и при съседи на фирмените офиси: изток – незастроена площ на парцел I, север – улица, запад – незастроена площ на парцел, и юг – четириетажна административна сграда, ведно с правото на строеж върху мястото 66,53 кв. м, придобити с нотариален акт № 197, том I, pег. № 960, дело № 72 от 16.02.2009 г. (акт № 114, том I, дело № 74 от 16.02.2009 г. на СВ – Исперих), собственост на X.X.X.;

– недвижим имот: търговско помещение „кафе-бар“, намиращо се в гр. Русе, ул. Александровска № 71, в първи сутерен на шестетажна масивна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 63427.2.1516.1, цялата със застроена площ 256 кв. м, което помещение е с обща площ 284,70 кв. м и се състои от три търговски зали, склад за стоки и инвентар, битови помещения за персонала, две санитарни помещения с преддверия към тях и офис (като от горната квадратура 30 кв. м са припадащите се на този имот части от стълбище с вход на партера откъм улицата), преустроено съгласно удостоверение на Община Русе от два самостоятелни обекта, намиращи се в първи сутерен на посочената сграда и индивидуализирани като самостоятелни обекти в сградата, както следва: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1516.1.3, адрес на имота: гр. Русе, ул. Александровска № 71, етаж: -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1516, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 235,58 кв. м, прилежащи части: 12,1767 % ид.части от сградата, неразделна част от идентификатор 63427.2.1516.1.11, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 63427.2.1516.1.1, 63427.2.1516.1.2, 63427.2.1516.1.11; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1516.11, адрес на имота: гр. Русе, ул. Александровска № 71, етаж: 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1516, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 49,12 кв. м, прилежащи части: 2,6249 % ид.части от сградата, неразделна част от идентификатор 63427.2.1516.1.3, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.1516.1.1, 63427.2.1516.1.2, 63427.2.1516.1.4, под обекта: 63427.2.1516.1.3, над обекта: 63427.2.1516.1.6, придобит с постановление за възлагане на недвижим имот от 20.01.2012 г. на ЧСИ Иван Хаджииванов с рег. № 832 в регистъра на КЧСИ (акт № 50, том 4, дв. вх. рег. № 1277 от 10.02.2012 г. на СВ – Русе);

– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена на сградата и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който обект се намира в сграда № 5, представляваща жилищна сграда с общественообслужващ партер, състояща се от пет жилищни етажа и сутерен, построена в гр. Русе, по ул. Ивац и ул. Майор Атанас Узунов, централна градска част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП 1812,70 кв. м, завършена в груб строеж съгласно Удостоверение № 0804/4750 от 21.09.2010 г. на Община Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5547, които идеални части реално представляват подземно гаражно място № 2 с площ 12,50 кв. м, при граници: техническо помещение ВиК, ул. Ивац, подземно гаражно място № 3 и общо маневрено хале, заедно с 1,529 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 6,76 кв. м, придобит с нотариален акт № 136, том I, рег. № 2823, дело № 113 от 13.03.2012 г. (акт № 119, том 7, дело № 1329 от 14.03.2012 г. на СВ – Русе);

– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена на сграда и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който обект се намира в сграда № 5, представляваща жилищна сграда с общественообслужващ партер, състояща се от пет жилищни етажа и сутерен, построена в гр. Русе, по ул. Ивац и ул. Майор Атанас Узунов, централна градска част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП 1812,70 кв. м, завършена в груб строеж съгласно Удостоверение № 0804/4750 от 21.09.2010 г. на Община Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5547, които идеални части реално представляват подземно гаражно място № 5 с площ 12,50 кв. м, при граници: подземно гаражно място № 4, ул. Ивац, подземно гаражно място № 9 и общо маневрено хале, заедно с 1,529 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 6,76 кв. м, придобит с нотариален акт № 136, том I, рег. № 2823, дело № 113 от 13.03.2012 г. (акт № 119, том 7, дело № 1329 от 14.03.2012 г. на СВ – Русе);

– 12,50/248,06 ид.части от правото на собственост върху паркинга, разположен в сутерена на сграда и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5547.5.22 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на и.д. на АК, с адрес на имота: гр. Русе, ул. Ивац № 12, етаж: -1, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, с площ 248,06 кв. м, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, с прилежащи части: общо 9 броя гаражни паркоместа, който обект се намира в сграда № 5, представляваща жилищна сграда с общественообслужващ партер, състояща се от пет жилищни етажа и сутерен, построена в гр. Русе, по ул. Ивац и ул. Майор Атанас Узунов, централна градска част, със застроена площ 245,41 кв. м и обща РЗП 1812,70 кв. м, завършена в груб строеж съгласно Удостоверение № 0804/4750 от 21.09.2010 г. на Община Русе, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5547, които идеални части реално представляват подземно гаражно място № 4 с площ 12,50 кв. м, при граници: подземно гаражно място № 3, ул. Ивац, подземно гаражно място № 5 и общо маневрено хале, заедно с 1,529 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 6,76 кв. м, придобит с нотариален акт № 136, том I, рег. № 2823, дело № 113 от 13.03,2012 г. (акт № 119, том 7, дело № 1329 от 14.03.2012 г. на СВ – Русе);

– недвижим имот, намиращ се в с. Зебил, община Главиница, област Силистра, а именно: незастроен поземлен имот с площ 11 510 кв. м, обозначен с № 166 в кв. 2 по плана на селото, при граници: улица, УПИ № V-160, УПИ № VI-162, УПИ № VII-163, УПИ № VIII-163, УПИ № IX-163, УПИ № Х-164, УПИ № XI-165, УПИ № XV-166, УПИ № XVI-166, УПИ № XXVII-166, ПИ № 167 и ПИ № 171, придобит с нотариален акт № 47, том III, рег. № 2571, дело № 334 от 12.06.2012 г. (акт № 72, том VII, дело № 1251 от 12.06.2012 г. на СВ – Тутракан);

– самостоятелен обект с начин на трайно ползване – търговски обект „магазин за промишлени стоки“, преустроен от гараж № 3, намиращ се в чертите на гр. Исперих, област Разград, ж.к. Васил Априлов, застроен блок 12, със застроена площ 24,23 кв. м, както и 2,25 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, построен в УПИ I-КЖС в кв. 50 по плана на града, при съседи: отляво – самостоятелен обект с начин на трайно ползване гараж № 2, отдясно – гараж № 4, и от двете страни – меж- дублоково пространство, придобит с нотариален акт № 28, том XII, рег. № 12924, дело № 1729 от 28.11.2013 г. (акт № 23, том 15, дело № 2784 от 28.11.2013 г. на СВ – Исперих);

– недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.170.1.73, намиращ се в гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Студентска № 9, вх. 1, ет. 0, обект № 9; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.170, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива: 1, със застроена площ 107,31 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.1.170.1.74, 63427.1.170.1.70, 63427.1.170.1.72, под обекта: 63427.1.170.1.81, 63427.1.170.1.82, 63427.1.170.1.83, 63427.1.170.1.90, 63427.1.170.1.89, 63427.1.170.1.88, над обекта: 63427.1.170.1.11, 63427.1.170.1.8, ведно с 1,096 % ид.части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 63427.1.170, намиращ се в гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Студентска № 9, целият с площ 2021 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар идентификатор: 3632, кв. 378, парцел ІІ-3632, начин на трайно ползване: високо застрояване над 15 м, придобит с нотариален акт № 198, том II, рег. № 4099, дело № 284 от 24.06.2016 г. (акт № 191, том 22, дело № 4483 от 24.06.2016 г. на СВ – Русе);

– сума в размер 2500 лв., представляваща равностойността на 25 дяла от капитала на „Казино Ескейп гр. Исперих“ – ООД, ЕИК 200716044, седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Васил Левски № 67;

– сума в размер 5000 лв., представляваща равностойността на 100 дяла от капитала на „Заложна къща Еврокеш“ – ЕООД, ЕИК 200820331, седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Лудогорие № 64;

– сума в размер 13 690,81 лв., представляваща левовата равностойност на предоставен на 18.05.2009 г. заем в размер 7000 евро на Бойко Николов.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сума в размер 1900 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград: поземлен имот с начин на трайно ползване нива с площ 20,003 дка, м-ст Курт дюня, съставляваща имот с идентификатор № 15953.22.14, при граници: имоти с идентификатори № 15953.22.61, 15953.22.49, 15953.22.47, 15953.22.4 и 15953.22.5, отчужден с нотариален акт № 181, том V, рег. № 5943, дело № 809 от 13.06.2014 г. (акт № 192, том 6, дело № 1166 от 13.06.2014 г. на СВ – Исперих);

– сума в размер 14 150,03 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2015 г. по сметка в евро IBAN BG 12 СЕСВ 9790 1442 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева;

– сума в размер 11 362,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2009 г. по сметка в левове IBAN BG 46 СЕСВ 9790 1042 5635 03 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева;

– сума в размер общо 24 516 лв., представляваща вноски на каса през 2015 г. по сметка в левове IBAN BG 62 СЕСВ 9790 4042 5635 01 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 5000 лв., представляваща вноска от трето лице, постъпила през 2016 г. по сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр X.X.X. и впоследствие прехвърлена по сметка в левове IBAN BG 62 СЕСВ 9790 4042 5635 01 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 3000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2009 г. по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сумата в размер общо 3130,46 лв., представляваща вноски на каса през 2009 г. от титуляря по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 10 000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2010 г. по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 1123,96 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през 2012 г. по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 120 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г. по сметка в левове IBAN BG 89 СЕСВ 9790 4042 5635 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Даниела Митева, непреобразувана в друго имущество.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сума в размер 30 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, блок № 3, вх. В, ет. 5, представляващ самостоятелен обособен обект в сграда, с начин на трайно ползване – жилище, апартамент № 18 със застроена площ 44,64 кв. м, състоящ се от: дневна, столова, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащото към апартамента избено помещение № 17 с полезна площ 3,02 кв. м, както и 2,57 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на апартамента: на етажа: на запад – апартамент № 17, на юг – апартамент № 19, отгоре – апартамент № 22, отдолу – апартамент № 14, и съседи на избеното помещение: от изток – изба № 18, от запад – изба № 16, отчужден с нотариален акт № 9, том IX, рег. № 9924, дело № 1324 от 8.10.2015 г. (акт № 51, том 10, дело № 1828 от 8.10.2015 г. на СВ – Исперих);

– сума в размер 9000 лв., представляваща равностойността на правото на строеж, придобито с нотариален акт № 1139, том VI, рег. № 10239, дело № 1025 от 27.11.2008 г. (акт № 180, том 4, дело № 7761 от 27.11.2008 г. на СВ – Велико Търново);

– сума в размер 750 лв., представляваща равностойността на 25 отчуждени дяла от капитала на „Ем Джи Кеш“ – ООД, ЕИК 200508246, седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Хан Аспарух, бл. 4, вх. Б, ет. 1, ап. 17;

– сума в размер 1660 лв., представляваща вноска от трето лице по разплащателна сметка № 18589006 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 15 153 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 12 861 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 1002 лв., представляваща вноска на каса от титуляря през 2015 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 31 420 лв., представляваща вноски от трети лица през 2016 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 8000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2017 г. по универсална сметка в левове IBAN BG 06 СЕСВ 9790 4043 4313 01, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 4200 лв., представляваща вноски от трети лица през 2010 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 68 918,21 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи Кеш“ – ЕООД, през 2010 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 4128 лв., представляваща вноски от трети лица през 2011 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 1000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2012 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 22 400 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи Кеш“ – ЕООД, през 2012 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 46 243,50 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през 2012 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер общо 7091,48 лв., представляваща вноски от трети лица през 2013 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 5000 лв., представляваща постъпили средства от „Ем Жи Кеш“ – ЕООД, през 2013 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 2490 лв., представляваща вноска от трето лице през 2014 г. по спестовна сметка в левове IBAN BG 33 СЕСВ 9790 4043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума общо в размер 797,60 лв., представляваща вноски от трето лице и изплатена щета през 2009 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 71 СЕСВ 9790 1043 4313 00, с титуляр X.X.X., непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер 49,78 лв., представляваща вноски на каса през 2009 г. по спестовна сметка в бр. лири IBAN BG 24 СЕСВ 9790 4243 4313 00, с титуляр X.X.X.;

– сума в размер общо 15 255,47 лв., представляваща вноски на каса по спестовна сметка в евро IBAN BG 15 СЕСВ 9790 4443 4313 00, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за 28.10.2019 г. от 10 ч.

Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред първата инстанция в срок до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

3329

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Дружество на анестезиолозите в България“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 11.06.2019 г. в 15 ч. по седалището на сдружението: София, бул. Свети Георги Софийски № 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на името на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената от УС промяна в името на дружеството, като за ново име определя: „Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение“; 2. вземане на решение за промяна в дейността на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението на УС за промяна в дейността на дружеството, като към сега действащата да се добави, че дружеството може да извършва стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; 3. промени в устава; проект за решение – ОС приема предложението от УС за промени в устава, които да го приведат в съответствие с приетите решения за промяна в името и предмета на дейност; 4. приемане на отчета за дейността на дружеството за 2018 г., както и годишния счетоводен отчет и баланс за 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018г., както и годишния счетоводен отчет и баланс за 2018 г. Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се делегати.

3358

11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по ендокринология“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 18.06.2019 г. в 14 ч. в София, ул. Димитър Моллов № 10 – УМБАЛ „Софиямед“, база 2, учебна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2018 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3357

1. – Управителният съвет на сдружение „Браншова Асоциация Полимери (БАП)“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете си на 20.06.2019 г. в 13,30 ч. на адрес София, ул. Велико Търново № 22, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 г. и доклада за дейността на сдружението за 2018 г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2018 г. и доклада за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.; 3. освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС; проект за решение – ОС приема решение за освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС; 4. промени в устава на сдружението; проект за решение – ОC приема промени в устава на сдружението; 5. приемане на програма за дейността на БАП за 2019 г.; проект за решение – ОC приема програма за дейността на БАП за 2019 г.; 6. приемане на бюджет на БАП за 2019 г.; проект за решение – ОC приема бюджет на БАП за 2019 г.; 7. актуализиране на членския състав на Браншова Асоциация Полимери; проект за решение – ОС приема актуализирания състав на членовете на сдружението; 8. разни. В случай че един член на сдружението представлява друг, упълномощеното лице следва да представи изрично пълномощно. Не се допуска един пълномощник да представлява повече от трима упълномощители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14,30 ч. на същото място и ще бъде редовно без значение на представения кворум. Материалите за общото събрание са на разположение в офиса на сдружението – ул. Велико Търново № 22, София 1504.

3356

X.X.X. – ликвидатор на сдружение „Добри хора за добра кауза“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.06.2019 г. в 10 ч. на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на ликвидатора; 2. приемане на баланса към датата на приключване на ликвидацията; 3. приемане на пояснителния доклад към баланса; 4. приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност; 5. приемане на решение за разпределение на имуществото на сдружението; 6. приемане на решение за заличаване на сдружението. При липса на кворум общото събрание ще се проведе час по-късно – в 11 ч., същия ден, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

3275

23. – Управителният съвет на Спортен клуб джудо „Локомотив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 20.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Спортен клуб джудо „Локомотив“, София, за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на Спортен клуб джудо „Локомотив“, София, за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3299

24. – Управителният съвет на Ръгби клуб „ЖСК – Локомотив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 20.06.2019 г. в 13 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Ръгби клуб „ЖСК – Локомотив“, София, за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на Ръгби клуб „ЖСК – Локомотив“, София, за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3300

25. – Управителният съвет на спортен клуб „Бокс, кикбокс, тайбокс, таекуондо „Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 21.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3. отчет на управителния съвет за дейността за 2018 г.; 4. промени в управителния съвет на сдружението (освобождаване на членове, приемане на нови членове); 5. приемане на годишните финансови отчети за 2017 и 2018 г. и обявяването им в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията; 6. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3346

25. – Управителният съвет на Спортен клуб самбо „Локомотив“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 24.06.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Спортен клуб самбо „Локомотив“, София, за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на Спортен клуб самбо „Локомотив“, София, за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3301

26. – Управителният съвет на Спортен клуб тенис на корт „Локомотив – 1929 София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 24.06.2019 г. в 13 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на Спортен клуб тенис на корт „Локомотив – 1929 София“ за 2018 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на Спортен клуб тенис на корт „Локомотив – 1929 София“ за 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за 2019 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3302

5. – Управителният съвет на сдружение „Български институт по зависимостите“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС от 23.04.2019 г. свиква извънредно общо събрание на сдружението на 25.06.2019 г. в 17 ч. в седалището на сдружението в София, ж.к. Младост 1, бл. 40, вх. 1, ет. 11, ап. 38, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения в устава на сдружението; 2. разни.

3296

3. – Управителният съвет на Българската асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ) „Оптима“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.06.2019 г. в 10 ч. в Бест Уестърн Арт Плаза Хотел на ул. Христо Белчев № 46, София, при следния дневен ред: 1. отчет на дейностите в периода юли 2018 – юни 2019 г.; 2. финансов отчет за календарната 2018 г.; 3. планиране на дейности за юли 2019 – юни 2020 г.; 4. прием на нови членове; 5. разни.

3334

6. – Управителният съвет на сдружение „Обединен футболен клуб „София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12 от устава на сдружението свиква общо събрание на 5.07.2019 г. в 9 ч. в София, район „Красно село“, бул. Пенчо Славейков № 5, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет от началото на мандата; 2. приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.; 3. вземане на решение за приемане на нов член на сдружението по повод на постъпила молба; 4. смяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 5. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. разни. Канят се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на сдружението. При поискване те могат да бъдат предоставени на всеки член на сдружението безплатно. При липса на кворум на основание чл. 13 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 10 ч. независимо от броя на присъстващите.

3308

1. – Управителният съвет на Спортен клуб по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение на УС от 11.04.2019 г. свиква общо събрание на 25.06.2019 г. в 19 ч. в Ботевград, бул. България № 20 – Спортна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устава на Клуба по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград; 2. избор на нов управителен съвет съобразно новия устав; 3. приемане на финансов отчет; 4. други. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 20 ч. и при същия дневен ред.

3294

9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Деметра“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.06.2019 г. в 16 ч. в Бургас, ул. Шейново № 102А, в офиса на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението за 2018 г. и обявяването му в Агенцията по вписванията; 2. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3345

6. – Управителният съвет на СКБ „Витяз – Панев“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ съгласно устава на сдружението свиква общо събрание на 25.06.2019 г. в 18,30 ч. във Варна, ул. Преспа № 1, стая 3, при следния дневен ред: 1. избор на нови членове на клуба и нов управителен съвет, изменение на устава; 2. доклад за дейността на клуба за 2018 г. и приемане на годишния технически и финансов отчет за 2018 г.; 3. заявяване и обявяване пред Агенцията по вписванията – търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, годишните финансови отчети за 2017 г. и 2018 г.; 4. предложения за обсъждане на други актуални за клуба въпроси. Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 19,30 ч.

3298

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Форта – Костенец“, Костенец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на 29.06.2019 г. в 15 ч. в Костенец, ул. Боровец № 73, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба; 2. финансов отчет за 2018 г.; 3. освобождаване и изключване на членове на клуба; 4. приемане на нови членове на клуба; 5. избор на нов председател и нов управителен съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3247

5. – Управителният съвет на СНЦ „Несебър Яхт Клуб“ – Несебър, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 22.06.2019 г. в 12 ч. в Несебър – Яхтено пристанище (кафе-клуб), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на дружеството; 2. вземане на решение за приемане на нови членове и изключване на стари членове; 3. разпускане на управителния съвет; 4. вземане на решение за промени в устава на сдружението; 5. избор на нов управителен съвет, председател, заместник-председател и секретар; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

3295

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Армейски гребен клуб „Тракия“, Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.06.2019 г. в 18,30 ч. в Пловдив, ул. Пролет № 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. представяне, обсъждане и приемане на ГФО на сдружението за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността на сдружението през 2018 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.; 5. доклад на председателя на сдружението за актуалния списък на членовете на сдружението от учредяването до датата на провеждане на общото събрание, разглеждане на молби за приемане на нови членове до деня на провеждане на общото събрание, разглеждане на молби за освобождаване на членове на сдружението, както и предложения за изключване на членове; 6. представяне, обсъждане и приемане на предложението за нов устав на сдружението; 7. избор на нов управителен съвет; 8. избор на нов председател на управителния съвет; 9. избор на нов контролен съвет; 10. други. По предложение в дневния ред могат да се включват за обсъждане и решаване и други въпроси. Канят се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

3297