Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 11.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 201 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 7 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 71 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНОВ ПРЕГЛЕД И РЕМОНТ НА МОТОРЕН КОРАБ "ПАРАХОД РАДЕЦКИ", ГР. КОЗЛОДУЙ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE) (Приети с Резолюция MSC.16(58) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 ма Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА (ДВ, БР. 65 ОТ 2003 Г.) Виж повече