Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 9.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. (ДВ, БР. 24 ОТ 1993 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 172 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 3 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕШНА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДУНАВ Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СДРУЖЕНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЪРА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2022 Г. (Одобрена с Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ (ДВ, БР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-14 ОТ 2009 Г. ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ПЪТЯ И В ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (ДВ, БР. 71 Виж повече