Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 26.XI

  • УКАЗ № 260 ОТ 18.11.2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2019 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 690 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ОРЕШЕ", УЧАСТЪЦИ "СЕВЕРЕН" И "ЮЖЕН", РАЗПОЛОЖЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 256 ОТ 11.11.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н АБДУЛУАХАБ НАСЪР АЛ НАДЖАР - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече