Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 3.XII

  • НАРЕДБА № 1 ОТ 22 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 28 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 28 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ П Виж повече
  • УКАЗ № 269 ОТ 25.11.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯВОР АНТОНОВ МАТЕЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА "68 БРИГАДА "СПЕЦИАЛНИ СИЛИ", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА "СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ" И УДОСТОЯВАНЕТО М Виж повече
  • УКАЗ № 270 ОТ 25.11.2019 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НЕДЯЛЧО ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КОСОВО Виж повече
  • УКАЗ № 271 ОТ 25.11.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГУДЖЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КОСОВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПРИЩИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 28 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С П Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 28 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г. Виж повече