Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 10.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОРТАЛ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА Ф Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 279 ОТ 05.12.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ФРА ДЖАКОМО ДАЛА ТОРЕ ДЕЛ ТЕМПИО ДИ САНГУИНЕТО - ВЕЛИК МАГИСТЪР НА СУВЕРЕННИЯ ВОЕНЕН ХОСПИТАЛИЕРЕН ОРДЕН НА СВ. ЙОАН ОТ ЙЕРУСАЛИМ, РОДОС И МАЛТА, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С П Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. Виж повече