Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 20.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 Г. (ДВ, БР. 34 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-18 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУЖЕБНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА СТРУКТУРА НА НАТО И/ИЛИ НА ИЗПРАЩАЩА ДЪРЖАВА И НА ЛИЧНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦИВИЛНИЯ КОМПОНЕНТ ОТ СЪЮЗНИЧ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 283, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г. Виж повече