Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 31.XII

  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 798 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2020 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 801 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "РАВДА - ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА Виж повече
  • УКАЗ № 294 ОТ 23.12.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • УКАЗ № 295 ОТ 23.12.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 296 ОТ 23.12.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА РЕДА И СРОКОВЕТЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ Виж повече