Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 3.VII

  • НАРЕДБА № 14 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ОТ ПРИРОДНИ И ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ЧОВЕКА БЕДСТВИЯ (УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 272 ОТ 23 АПРИЛ 2020 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА КАНДИДАТ ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ "ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР", И НА КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Виж повече