Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 7.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 179, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ДВ, БР. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ, ПРИЕТА С ПМС № 147 ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 48 ОТ 201 Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ (ДВ, БР. 87 ОТ 1995 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.) Виж повече