Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

  • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 13 "ПЛАЩАНИЯ ЗА РАЙОНИ С ПРИРОДНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. Виж повече