Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 14.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-462 от 23 юни 2020 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че обектите са унищожени и във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите писмо с вх. № 05-08-1235/11.05.2020 г. от РИОСВ – Пазарджик:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:

1.1. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies), намиращо се в местност Самара, отдел 273 „е“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 916.

1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), намиращо се в местност Типчовица, отдел 88 „г“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 150.

1.3. Вековно дърво от вида ела (Abies spp.), намиращо се в местност Михалковия елак, отдел 220 „а“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 166.

1.4. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica), намиращо се в местност Пандово дере, отдел 312 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено със Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1422.

1.5. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica), намиращо се в местност Пандово дере, отдел 312 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено със Заповед № 1027 от 1.12.1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 101 от 1982 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1421.

1.6. Вековно дърво от вида смърч (Picea abies), намиращо се в местност Минкова поляна, отдел 263 „в“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 917.

1.7. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus sylvatica), намиращо се в местност Пандово дере, отдел 305 „ж“ по ЛУП от 1973 г., землището на с. Голямо Белово, община Белово, област Пазарджик, обявено с Постановление № 1169 от 18.03.1950 г. на Министерството на горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 151.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Е. Димитров

5019

 

ЗАПОВЕД № РД-465 от 23 юни 2020 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и писмо на Ботаническата градина към Българската академия на науките (с вх. № 33-00-88 от 25.06.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с цел опазване на растителен вид редкоцветен салеп (Anacamptis laxiflora [Syn: Orchis laxiflora]) и неговото местообитание:

1. Обявявам защитена територия – защитена местност „Ливади Морянци“, в землището на с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали, с площ 3 дка.

2. Защитена местност „Ливади Морянци“ включва поземлен имот с идентификатор 49103.12.120 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Морянци, с ЕКАТТЕ 49103, община Крумовград, област Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-386 от 25.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 3 дка.

3. В границата на защитената местност се забранява:

3.1. промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.2. всякакво строителство и прокарване на нови пътища;

3.3. разораване и разкопаване на земята;

3.4. внасяне на неместни растителни видове;

3.5. използване на торове и пестициди;

3.6. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.7. паша – в периода от 1 март до 31 юли.

4. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР на землището на с. Морянци, община Крумовград, област Кърджали.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Е. Димитров

5020

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-13 от 7 юли 2020 г.

На основание чл. 2, ал. 3 и чл. 3, ал. 1 и 3 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление във връзка с решението на Надзорния съвет на НОИ от 12.05.2020 г. по т. 3, Решение Ц-29 от 1.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и писмо № Е-03-09-2 от 7.07.2020 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране нареждам:

1. Определям корекционен коефициент по чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление на стойност 1,561.

2. Определям 99,16 лв. месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 1 ноември 2020 г. – 31 март 2021 г.

Министър: Д. Сачева

5089

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 483-УД от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 158, ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове във връзка с чл. 102, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор реши:

Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на УД „ОББ Асет Мениджмънт“ – ЕАД, ЕИК 131239768, в „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ, Белгия, корпоративен номер 0469444267 (KBC Asset Management NV, Belgium).

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

5005

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-64 от 24 юни 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-50053-6.04.2020 г. на СГКК – Пазарджик, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Добровница, EKATTE 21556, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21556.41.197: площ: 1285 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница;

поземлен имот с идентификатор 21556.41.198: площ: 3601 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.42.191: площ: 15 084 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.61.161: площ: 4883 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.61.162: площ: 6999 кв. м, овощна градина, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.45: площ: 5154 кв. м, отводнителен канал, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.46: площ: 733 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.47: площ: 2177 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.48: площ: 3213 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.49: площ: 8466 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.101.38: площ: 9963 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.101.39: площ: 3283 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21556.41.75: площ: 1428 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница;

поземлен имот с идентификатор 21556.41.193: площ: 3636 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.42.186: площ: 15 386 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.61.94: площ: 5034 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.61.124: площ: 7037 кв. м, овощна градина, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.21: площ: 944 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.32: площ: 3260 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.34: площ: 2520 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21556.94.43: площ: 8487 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 21556.101.27: площ: 3480 кв. м, нива, собственост на кметство с. Добровница;

поземлен имот с идентификатор 21556.101.32: площ: 10 641 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

II. С. Мало Конаре, EKATTE 46749, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-248 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 46749.114.141: площ: 11 872 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.88: площ: 60 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.89: площ: 4787 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.90: площ: 1787 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.91: площ: 115 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.92: площ: 136 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.93: площ: 387 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.94: площ: 576 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.95: площ: 295 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.96: площ: 21 502 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.120.128: площ: 9510 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.273: площ: 51 кв. м, за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.274: площ: 622 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.275: площ: 997 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.276: площ: 1902 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.277: площ: 1253 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.278: площ: 1489 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.279: площ: 2484 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.123: площ: 853 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.124: площ: 320 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.125: площ: 1005 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.126: площ: 139 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.127: площ: 6620 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.16: площ: 2765 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.17: площ: 2708 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.18: площ: 545 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.19: площ: 693 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.20: площ: 1567 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.21: площ: 527 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.36: площ: 615 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.37: площ: 596 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.38: площ: 429 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.39: площ: 1333 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.40: площ: 1545 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.41: площ: 2113 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.42: площ: 685 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.43: площ: 2096 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.44: площ: 1353 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.45: площ: 623 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;

сграда с идентификатор 46749.116.42.1: площ: 28 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.82.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.82.2: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.83.1: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.83.2: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.83.3: площ: 60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.83.4: площ: 22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.85.1: площ: 38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.85.2: площ: 27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.85.3: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.96.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.116.96.2: площ: 60 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.1: площ: 20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.2: площ: 38 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.3: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.4: площ: 26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.5: площ: 31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.6: площ: 30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.7: площ: 35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.8: площ: 25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.9: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.10: площ: 50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.11: площ: 28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.12: площ: 21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.13: площ: 17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.14: площ: 46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.15: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.16: площ: 30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.17: площ: 28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.18: площ: 26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.19: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.20: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.21: площ: 26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.22: площ: 115 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.23: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.89.24: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.94.1: площ: 33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.94.2: площ: 35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.94.3: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.95.1: площ: 130 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.95.2: площ: 34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.95.3: площ: 15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.116.1: площ: 279 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.116.2: площ: 78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.116.3: площ: 95 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.116.4: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.118.116.5: площ: 12 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.1: площ: 93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.2: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.3: площ: 37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.4: площ: 140 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.5: площ: 41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 46749.135.270.6: площ: 27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 46749.114.135: площ: 16 874 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.67: площ: 21 530 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.74: площ: 165 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.75: площ: 572 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.76: площ: 369 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.77: площ: 403 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.78: площ: 1679 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.79: площ: 1669 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.80: площ: 886 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.116.81: площ: 2399 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.1: площ: 1173 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.2: площ: 5290 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.3: площ: 1677 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.4: площ: 2000 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.5: площ: 1959 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.6: площ: 2366 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.116: площ: 1579 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.117: площ: 1475 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.121: площ: 1379 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.137: площ: 4105 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.138: площ: 66 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.151: площ: 2000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.152: площ: 2401 кв. м, нива, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.135.271: площ: 673 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.59: площ: 6640 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 46749.138.108: площ: 4156 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.1: площ: 2340 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.3: площ: 2288 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.6: площ: 1802 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.7: площ: 193 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.8: площ: 1336 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.13: площ: 425 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.164.15: площ: 420 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.6: площ: 380 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.8: площ: 546 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.9: площ: 2427 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.14: площ: 840 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.15: площ: 249 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.16: площ: 1162 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.17: площ: 886 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.23: площ: 405 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.24: площ: 256 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.165.25: площ: 1861 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.166.11: площ: 801 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 46749.166.15: площ: 1574 кв. м, пасище, собственост на ДПФ – МЗГ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5046

 

ЗАПОВЕД № КД-14-65 от 29 юни 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-14921/29.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Беласица, EKATTE 03294, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 03294.1.32: площ: 1096 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.33: площ: 21 310 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.34: площ: 4958 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.35: площ: 8744 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.36: площ: 46 092 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.37: площ: 12 280 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.38: площ: 2448 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.39: площ: 9679 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 03294.3.64: площ: 3464 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.3: площ: 2556 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.4: площ: 28 535 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03294.25.70: площ: 23 215 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 03294.48.11: площ: 8307 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03294.60.25: площ: 182 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.60.26: площ: 1017 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.68.6: площ: 4220 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.9: площ: 179 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.10: площ: 333 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.11: площ: 607 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.6: площ: 2721 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.11: площ: 170 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.40: площ: 664 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.109.35: площ: 845 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.200.811: площ: 413 кв. м, за съоръжение на водопровод, собственост на държавата – МОСВ;

сграда с идентификатор 03294.47.1.1: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.48.4.1: площ: 64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.48.4.2: площ: 15 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.65.93.1: площ: 16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.91.1.1: площ: 75 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.91.1.2: площ: 2 кв. м, сграда за битови услуги, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.102.7.1: площ: 105 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.102.9.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.102.10.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.105.2.2: площ: 8 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.111.1.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.111.1.2: площ: 114 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.111.1.3: площ: 23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.13.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.13.2: площ: 54 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.19.1: площ: 97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.20.1: площ: 42 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.20.2: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.21.1: площ: 93 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.21.2: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.21.3: площ: 42 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.23.1: площ: 127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.23.2: площ: 9 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.26.1: площ: 39 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.28.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.28.2: площ: 48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.29.1: площ: 36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.121.37.1: площ: 57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.4.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.12.1: площ: 45 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.1: площ: 138 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.2: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.3: площ: 26 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.4: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.5: площ: 67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.6: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.7: площ: 112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.8: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.9: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.10: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.11: площ: 7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.12: площ: 46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.13: площ: 21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.14: площ: 46 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.20.15: площ: 126 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.122.681.1: площ: 143 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.1.1: площ: 56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.1.2: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.366.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.1: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.2: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.3: площ: 6 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.4: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.5: площ: 61 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.6: площ: 4 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.7: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.8: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.9: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.10: площ: 30 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.123.808.11: площ: 27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.124.65.1: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.124.71.1: площ: 152 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.124.71.2: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 03294.124.71.3: площ: 14 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 03294.1.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 617 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.22: нива, собственост на X.X.X., площ: 9783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.28: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 29 068 кв. м, площ след промяната: 29 039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3940 кв. м, площ след промяната: 2030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.224: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 99 910 кв. м, площ след промяната: 13 484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.298: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 14 931 кв. м, площ след промяната: 11 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.343: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1052 кв. м, площ след промяната: 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.1.400: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 27 410 кв. м, площ след промяната: 13 283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.2.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2104 кв. м, площ след промяната: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.3.121: напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1107 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.3.342: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3105 кв. м, площ след промяната: 3017 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.9.152: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3221 кв. м, площ след промяната: 3189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.9.309: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1859 кв. м, площ след промяната: 1487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.10.226: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 25 167 кв. м, площ след промяната: 22 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.11.308: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 973 кв. м, площ след промяната: 716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.12.229: водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 16 237 кв. м, площ след промяната: 16 029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.13.150: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 1727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.15.96: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1306 кв. м, площ след промяната: 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.15.346: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 612 кв. м, площ след промяната: 578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.16.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2583 кв. м, площ след промяната: 2238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 814 кв. м, площ след промяната: 219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 525 кв. м, площ след промяната: 219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.230: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 28 996 кв. м, площ след промяната: 1825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.17.311: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 4787 кв. м, площ след промяната: 2839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.18.3: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 193 кв. м, площ след промяната: 111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.18.288: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 537 кв. м, площ след промяната: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.18.363: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 3785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.20.62: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 462 кв. м, площ след промяната: 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.21.362: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2541 кв. м, площ след промяната: 2665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.22.498: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.24.318: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 692 кв. м, площ след промяната: 1253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.31.302: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 495 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.35.335: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 26 859 кв. м, площ след промяната: 26 693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.37.167: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 040 кв. м, площ след промяната: 14 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.37.240: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1362 кв. м, площ след промяната: 1340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.48.287: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 319 кв. м, площ след промяната: 5720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.51.162: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7839 кв. м, площ след промяната: 7838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.52.123: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 5385 кв. м, площ след промяната: 5359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.52.237: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6470 кв. м, площ след промяната: 6467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.52.239: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 990 кв. м, площ след промяната: 1050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.52.271: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1066 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.53.270: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1103 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.58.196: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3823 кв. м, площ след промяната: 3919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.58.197: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2714 кв. м, площ след промяната: 2713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.58.275: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2206 кв. м, площ след промяната: 2160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.59.188: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 643 кв. м, площ след промяната: 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.59.190: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1384 кв. м, площ след промяната: 1686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.59.277: напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ: 638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.59.284: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1095 кв. м, площ след промяната: 1094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.60.187: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2495 кв. м, площ след промяната: 2494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.60.232: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7941 кв. м, площ след промяната: 6321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.61.210: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 242 кв. м, площ след промяната: 10 382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.66.211: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 694 кв. м, площ след промяната: 36 266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.66.655: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 912 кв. м, площ след промяната: 12 494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.68.280: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8486 кв. м, площ след промяната: 3934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.166: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 9589 кв. м, площ след промяната: 7400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.293: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 105 кв. м, площ след промяната: 114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.295: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 579 кв. м, площ след промяната: 249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.75.296: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 708 кв. м, площ след промяната: 481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1186 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.3: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 169 кв. м, площ след промяната: 165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.4: напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 797 кв. м, площ след промяната: 794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.25: пасище, собственост на X.X.X., площ: 3709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.31: нива, собственост на X.X.X., площ: 3953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1394 кв. м, площ след промяната: 1376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7554 кв. м, площ след промяната: 7553 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.66: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2803 кв. м, площ след промяната: 2789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.76: нива, собственост на X.X.X., площ: 1312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.81: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4778 кв. м, площ след промяната: 3232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 596 кв. м, площ след промяната: 578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.98: нива, собственост на X.X.X., площ: 1501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.99: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 16 013 кв. м, площ след промяната: 14 665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.100: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 6805 кв. м, площ след промяната: 6240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.114: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 64 094 кв. м, площ след промяната: 62 646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.118: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 30 866 кв. м, площ след промяната: 27 421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 3879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.3: нива, собственост на X.X.X., площ: 2971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.10: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.-X., площ: 6049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.23: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6109 кв. м, площ след промяната: 6006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.24: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 441 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.27: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ: 3000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.84.632: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 585 кв. м, площ след промяната: 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 774 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3805 кв. м, площ след промяната: 3805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.33: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 406 кв. м, площ след промяната: 203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.35: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1617 кв. м, площ след промяната: 1479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.36: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 89 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 118 кв. м, площ след промяната: 96 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.221: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4802 кв. м, площ след промяната: 11 566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.640: напоителен канал, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1244 кв. м, площ след промяната: 80 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.651: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 761 кв. м, площ след промяната: 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.670: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 835 кв. м, площ след промяната: 212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.86.652: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 434 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.87.664: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 40 426 кв. м, площ след промяната: 38 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.98.641: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 637 кв. м, площ след промяната: 350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.1: пасище, собственост на X.X.X., площ: 974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.4: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5898 кв. м, площ след промяната: 5897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.519: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната: 2160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.534: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 606 кв. м, площ след промяната: 12 060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.535: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ: 5916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.101.536: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6698 кв. м, площ след промяната: 6197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.7: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2074 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.9: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.223: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2746 кв. м, площ след промяната: 5407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.510: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6776 кв. м, площ след промяната: 6775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.512: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3276 кв. м, площ след промяната: 2851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.539: пасище, собственост на X.X.X., площ: 3296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.540: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 33 072 кв. м, площ след промяната: 31 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.605: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4533 кв. м, площ след промяната: 4591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.671: пасище, собственост на X.X.X., площ: 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.699: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.716: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 95 374 кв. м, площ след промяната: 93 015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2173 кв. м, площ след промяната: 2174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.10: нива, собственост на X.X.X., площ: 1416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.105.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 630 кв. м, площ след промяната: 367 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.108.10: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1593 кв. м, площ след промяната: 1484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.109.13: нива, собственост на „Моник“ – АД, площ: 2176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.109.14: водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 6373 кв. м, площ след промяната: 5358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.11: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2286 кв. м, площ след промяната: 2287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.12: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната: 2137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.13: нива, собственост на X.X., площ: 3029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.18: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1170 кв. м, площ след промяната: 1007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.19: за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 53 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.21: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3260 кв. м, площ след промяната: 3259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.635: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9017 кв. м, площ след промяната: 8840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.692: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2732 кв. м, площ след промяната: 2909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.122.693: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 61 570 кв. м, площ след промяната: 61 570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.131.646: водоем, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 14 438 кв. м, площ след промяната: 10 572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.131.714: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 202 827 кв. м, площ след промяната: 206 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03294.200.809: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 7 235 807 кв. м, площ след промяната: 7 235 393 кв. м;

сграда с идентификатор 03294.112.3.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 49 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 03294.2.227: площ: 1229 кв. м, отводнителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.11.231: площ: 226 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.15.50: площ: 190 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.25.170: площ: 21 194 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 03294.31.186: площ: 177 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 03294.37.337: площ: 483 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.52.321: площ: 265 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.66.292: площ: 1140 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.66.357: площ: 1063 кв. м, напоителен канал, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.219: площ: 4788 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.220: площ: 3148 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.76.673: площ: 85 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.215: площ: 2218 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.85.653: площ: 626 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.102.6: площ: 554 кв. м, пасище, собственост на Общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.17: площ: 330 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 03294.110.222: площ: 1517 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5047

 

ЗАПОВЕД № КД-14-66 от 29 юни 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-16193-30.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Камена, EKATTE 35688, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-548 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 35688.25.37: площ: 715 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 35688.32.23: площ: 921 кв. м, дере, собственост на Община Петрич.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 35688.1.32: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 877 кв. м, площ след промяната: 842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.1.35: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 20 791 кв. м, площ след промяната: 18 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.1.37: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6714 кв. м, площ след промяната: 4052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.2.132: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2235 кв. м, площ след промяната: 2209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.7.159: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 872 кв. м, площ след промяната: 869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.7.169: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6812 кв. м, площ след промяната: 5974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.21.14: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 602 кв. м, площ след промяната: 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.21.186: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 716 кв. м, площ след промяната: 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5595 кв. м, площ след промяната: 4939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.28: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 2600 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.29: нива, собственост на X.X.X., площ: 4002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.31: нива, собственост на X.X.X., площ: 1015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.32: нива, собственост на X.X.X., площ: 1030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.33: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 25 843 кв. м, площ след промяната: 22 033 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.25.39: водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 3075 кв. м, площ след промяната: 6050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.27.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 960 кв. м, площ след промяната: 14 238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.27.2: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6569 кв. м, площ след промяната: 3940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.27.3: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 20 735 кв. м, площ след промяната: 20 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.27.4: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната: 2096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.28.112: водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 10 667 кв. м, площ след промяната: 10 552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.29.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2343 кв. м, площ след промяната: 1531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.29.4: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6461 кв. м, площ след промяната: 6088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.29.75: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1637 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.29.163: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 116 кв. м, площ след промяната: 94 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.29.222: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 413 кв. м, площ след промяната: 25 082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.1: ливада, собственост на X.X.X., площ: 1923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.20: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4420 кв. м, площ след промяната: 4056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 598 кв. м, площ след промяната: 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.23: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1058 кв. м, площ след промяната: 1399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.24: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1117 кв. м, площ след промяната: 1147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.30.211: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1376 кв. м, площ след промяната: 1373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.32.18: ливада, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 19 954 кв. м, площ след промяната: 19 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.32.19: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6602 кв. м, площ след промяната: 6691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.37.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 533 кв. м, площ след промяната: 13 474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.37.10: нива, собственост на X.X.X., площ: 4739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.37.178: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6668 кв. м, площ след промяната: 6654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.37.202: водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 19 608 кв. м, площ след промяната: 19 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.7: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1670 кв. м, площ след промяната: 1662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.25: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3902 кв. м, площ след промяната: 3670 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.26: овощна градина, собственост на X.X.X., площ: 1314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.27: нива, собственост на X.X.X., площ: 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.29: нива, собственост на X.X.X., площ: 442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.31: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4092 кв. м, площ след промяната: 3886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 594 кв. м, площ след промяната: 586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.34: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 207 кв. м, площ след промяната: 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.35: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 319 кв. м, площ след промяната: 306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.36: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3246 кв. м, площ след промяната: 3187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.39.37: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната: 1048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.41.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3586 кв. м, площ след промяната: 3169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.41.3: нива, собственост на X.X.X., площ: 4634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.41.4: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5119 кв. м, площ след промяната: 3209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.41.109: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6193 кв. м, площ след промяната: 5880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.2: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2152 кв. м, площ след промяната: 1608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.3: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3903 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.4: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1052 кв. м, площ след промяната: 1063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.28: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2863 кв. м, площ след промяната: 2846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.30: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 484 кв. м, площ след промяната: 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.99: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3256 кв. м, площ след промяната: 3151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.42.190: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2847 кв. м, площ след промяната: 2840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.43.7: пасище, собственост на X.X.X., площ: 2339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.43.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 761 кв. м, площ след промяната: 602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.43.10: нива, собственост на X.X.X., площ: 2810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.43.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1379 кв. м, площ след промяната: 1043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 2030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1544 кв. м, площ след промяната: 1524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.6: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 5582 кв. м, площ след промяната: 5369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.7: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5450 кв. м, площ след промяната: 5335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.8: за стопански двор, собственост на X.X.X., площ: 5916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.10: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1029 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.11: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4897 кв. м, площ след промяната: 4457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.13: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6004 кв. м, площ след промяната: 5697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 192 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3955 кв. м, площ след промяната: 6599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.45.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 3504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.45.49: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1870 кв. м, площ след промяната: 2429 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.45.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2897 кв. м, площ след промяната: 3050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.197: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2111 кв. м, площ след промяната: 2148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.11: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1194 кв. м, площ след промяната: 1090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.12: нива, собственост на X.X.X., площ: 1107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.13: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.14: гробищен парк, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4740 кв. м, площ след промяната: 4456 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 198 кв. м, площ след промяната: 189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.46.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3352 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.47.1: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6394 кв. м, площ след промяната: 5857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.47.2: нива, собственост на X.X.X., площ: 578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.47.3: нива, собственост на X.X.X., площ: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.47.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 334 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.47.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4259 кв. м, площ след промяната: 5912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.1: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7977 кв. м, площ след промяната: 7993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.3: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1029 кв. м, площ след промяната: 1484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 1533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.9: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1504 кв. м, площ след промяната: 907 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.11: нива, собственост на X.X.X., площ: 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1684 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.46: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 754 кв. м, площ след промяната: 10 930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.49: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 705 кв. м, площ след промяната: 689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2202 кв. м, площ след промяната: 9809 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.193: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2893 кв. м, площ след промяната: 1582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.203: водно течение, река, собственост на държавата-МОСВ, площ преди промяната: 18 276 кв. м, площ след промяната: 18 294 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.263: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4095 кв. м, площ след промяната: 3514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.277: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди промяната: 313 003 кв. м, площ след промяната: 312 586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.8: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2371 кв. м, площ след промяната: 2269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.9: нива, собственост на X.X.X., площ: 5531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.10: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2094 кв. м, площ след промяната: 2080 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.22: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.95: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 286 413 кв. м, площ след промяната: 286 288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.49.187: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 1453 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.51.9: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3311 кв. м, площ след промяната: 3191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.51.10: нива, собственост на X.X.X., площ: 3001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.51.11: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 855 кв. м, площ след промяната: 1138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.51.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1677 кв. м, площ след промяната: 92 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.162: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8747 кв. м, площ след промяната: 8521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.192: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2668 кв. м, площ след промяната: 4515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.276: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди промяната: 4 886 043 кв. м, площ след промяната: 4 887 022 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 35688.44.9: площ: 783 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.59: площ: 2117 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.195: площ: 1722 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5048

 

ЗАПОВЕД № КД-14-67 от 29 юни 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г. на СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Бяла река, EKATTE 07692, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-687 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 07692.25.317: площ: 2440 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 07692.27.619: площ: 4822 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 07692.27.620: площ: 368 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 07692.17.526: площ: 674 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 07692.17.527: площ: 1117 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 07692.10.201: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 19 790 кв. м, площ след промяната: 19 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.10.238: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7017 кв. м, площ след промяната: 7581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.11.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1780 кв. м, площ след промяната: 1220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.25.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 968 кв. м, площ след промяната: 10 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.25.240: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 049 кв. м, площ след промяната: 10 262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.25.244: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 17 677 кв. м, площ след промяната: 16 674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.25.259: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4983 кв. м, площ след промяната: 4460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.27.303: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9941 кв. м, площ след промяната: 10 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.28.301: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9084 кв. м, площ след промяната: 5885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.28.334: за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1669 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.29.327: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 124 583 кв. м, площ след промяната: 123 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.37.325: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2688 кв. м, площ след промяната: 2328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.37.338: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3327 кв. м, площ след промяната: 3310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.42.326: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 98 576 кв. м, площ след промяната: 98 207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.100.245: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 77 139 кв. м, площ след промяната: 76 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 07692.100.615: данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 17 866 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 17 927 кв. м, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 07692.17.500: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 25 464 кв. м, площ след промяната: 23 673 кв. м.

II. С. Маломир, EKATTE 46773, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-693 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 46773.14.256: площ: 308 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 46773.19.281: площ: 78 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.285: площ: 1175 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.115: площ: 12 097 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 46773.26.252: площ: 631 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 46773.26.253: площ: 1118 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 46773.18.270: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5451 кв. м, площ след промяната: 5444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.19.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7770 кв. м, площ след промяната: 7751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.19.280: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 6961 кв. м, площ след промяната: 4738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5341 кв. м, площ след промяната: 5285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.9: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 22 195 кв. м, площ след промяната: 21 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.11: овощна градина, собственост на „Агроенерджи“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 2093 кв. м, площ след промяната: 1942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.16: овощна градина, собственост на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 1677 кв. м, площ след промяната: 1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.17: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2212 кв. м, площ след промяната: 2031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.20: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2389 кв. м, площ след промяната: 2380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.22: овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 947 кв. м, площ след промяната: 687 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.283: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 617 кв. м, площ след промяната: 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.21.284: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3168 кв. м, площ след промяната: 3157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.1: овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4747 кв. м, площ след промяната: 4125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.2: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след промяната: 1787 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.3: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2161 кв. м, площ след промяната: 1937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.4: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1867 кв. м, площ след промяната: 1707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.5: овощна градина, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2108 кв. м, площ след промяната: 1920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.6: овощна градина, собственост на „Златно рало“ – ЕООД, площ преди промяната: 2191 кв. м, площ след промяната: 2034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.8: овощна градина, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната: 2357 кв. м, площ след промяната: 2155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.9: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2382 кв. м, площ след промяната: 2189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.10: овощна градина, собственост на „Д-р Преслав“ – ЕООД, площ преди промяната: 4470 кв. м, площ след промяната: 4307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.11: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4295 кв. м, площ след промяната: 4230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.12: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1778 кв. м, площ след промяната: 1365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.33: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1183 кв. м, площ след промяната: 878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.34: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1005 кв. м, площ след промяната: 758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.42: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1158 кв. м, площ след промяната: 1051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.43: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1159 кв. м, площ след промяната: 1049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.76: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 6945 кв. м, площ след промяната: 5203 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.81: ливада, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2481 кв. м, площ след промяната: 1389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.121: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5579 кв. м, площ след промяната: 5388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.286: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1196 кв. м, площ след промяната: 1175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.287: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1880 кв. м, площ след промяната: 1862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.288: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2827 кв. м, площ след промяната: 2802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.24.289: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 27 647 кв. м, площ след промяната: 27 041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.2: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5872 кв. м, площ след промяната: 5441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.3: пасище, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 7998 кв. м, площ след промяната: 7512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.4: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 35 028 кв. м, площ след промяната: 34 657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.77: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 542 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.80: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1719 кв. м, площ след промяната: 1634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.25.114: изоставено трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 21 914 кв. м, площ след промяната: 21 523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.26.14: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 512 479 кв. м, площ след промяната: 512 163 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 46773.26.105: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 57 122 кв. м, площ след промяната: 54 439 кв. м.

III. С. Нова бяла река, EKATTE 51785, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-760 от 19.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 51785.4.217: площ: 2879 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.14.131: площ: 2948 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.14.132: площ: 539 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.15.15: площ: 560 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.190: площ: 535 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.191: площ: 3058 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.192: площ: 4690 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.193: площ: 5626 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.194: площ: 6963 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 51785.4.45: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1282 кв. м, площ след промяната: 1238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.4.46: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 817 кв. м, площ след промяната: 14 019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.4.210: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 426 кв. м, площ след промяната: 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.5.3: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1802 кв. м, площ след промяната: 1813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.5.28: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2340 кв. м, площ след промяната: 2542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.6.1: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4694 кв. м, площ след промяната: 4595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.6.2: пасище, собственост на „Росаграфонд“ – ООД, площ преди промяната: 2939 кв. м, площ след промяната: 2816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.6.3: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 362 кв. м, площ след промяната: 9697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.7.3: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.7.101: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 378 893 кв. м, площ след промяната: 378 842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.14.101: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 30 724 кв. м, площ след промяната: 30 654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.14.126: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8555 кв. м, площ след промяната: 8539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.14.129: изоставено трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2278 кв. м, площ след промяната: 2181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.15.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7002 кв. м, площ след промяната: 6985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.17.68: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 31 145 кв. м, площ след промяната: 32 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.19.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2266 кв. м, площ след промяната: 2249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51785.20.108: изоставено трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 30 509 кв. м, площ след промяната: 30 493 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 51785.14.130: площ: 26 286 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5049

 

ЗАПОВЕД № РД-18-235 от 29 юни 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Люляково, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5050

 

ЗАПОВЕД № РД-18-236 от 29 юни 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Просеник, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5051

 

ОБЩИНА ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 89 от 11 юни 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, одобрява общ устройствен план на община Бяла във фаза окончателен проект.

Председател: М. Антонов

5040

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

ЗАПОВЕД № 185 от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на Решение № 36, взето на редовно заседание на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, с протокол № 4 от 5.06.2020 г.:

І. X.X. градина „Пролет“ – с. Езерче, чрез вливане в Детска градина „Славейче“ – гр. Цар Калоян, считано от 1.07.2020 г.

II. Определям:

1. Наименование, седалище и официален адрес на детската градина: Филиал на ДГ „Славейче“ – гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, ул. Тотлебен № 7.

2. Адрес на сградата, в която ще се провежда обучението: с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ул. Димчо Дебелянов № 1.

3. Организация на предучилищното образование в детската градина: Във филиала на ДГ „Славейче“ – гр. Цар Калоян, се осъществява целодневна организация на предучилищното образование на деца от 3- до 6-годишна възраст в 3 групи в сградата в с. Езерче.

4. Условия и ред за пренасочване на децата: Групите към детската градина ще продължат да функционират в населеното място, както и преди преобразуването. Децата няма да се пренасочват към други групи в други населени места.

5. Условия и ред за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото: Задължителната документация на ДГ „Пролет“ – с. Езерче, наличният инвентар, сградният фонд и поземлени имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване от ДГ „Славейче“ – гр. Цар Калоян, като се състави приемателно-предавателен протокол.

6. Финансиращ орган: Община Цар Калоян.

7. Трудови правоотношения с персонала: Трудовоправните отношения с персонала на ДГ „Пролет“ – с. Езерче, да бъдат уредени при условията на чл. 123 от КТ.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Белгин Хюсеин – зам.-кмет по „Социални дейности и образование“ на Община Цар Калоян.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Кмет: Д. Аляовлу

5006

60. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С200022-091-0000216/29.06.2020 г. възлага на „Сима транс 2013“ – ЕООД, с ЕИК 202790029, адрес: Перник, ул. Бучински път, бл. 11, ет. 2, ап. 4, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 61577.601.51, намиращ се в гр. Радомир, ЗТМ Червена могила, община Радомир, област Перник, с площ 24 023 кв. м, урбанизирана, при съседи: 61577.601.125, 61577.601.124, 61577.601.136, 61577.601.65, 80488.12.12, 61577.601.49, 61577.601.9528, и сгради, които попадат върху имота: 1. 61577.601.51.1 ЗП 470 кв. м; 2. 61577.601.51.2, ЗП 603 кв. м; 3.61577.601.51.3, ЗП 1168 кв. м; 4. 61577.601.51.4, ЗП 582 кв. м; 5. 61577.601.51.5, ЗП 311 кв. м; 6. 61577.601.51.6, ЗП 705 кв. м; 7. 61577.601.51.7, ЗП 708 кв. м; 8. 61577.601.51.8, ЗП 696 кв.м.; 9. 61577.601.51.9, ЗП 703 кв. м; 10. 61577.601.51.10, ЗП 52 кв. м; 11. 61577.601.51.11, ЗП 72 кв. м; 12. 61577.601.51.12, ЗП 9 кв. м, за сумата 43 888 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

5025

73. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С200001-091-0000218/29.06.2020 г. възлага на „Булселект Сървисиз“ – ЕООД, с ЕИК 201286243, следния недвижим имот: сграда с идентификатор 56126.601.1491.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис ІІІ № 17, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 56126.601.1491, застроена площ: 303 кв. м, брой етажи: 5, брой самостоятелни обекти в сградата: 9, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, при съседи на имота: 56126.601.238; 56126.601.1490; 56126.601.1492; 56126.601.237, а съгласно нотариален акт № 97, том I, pег. № 1357, дело № 98 от 2001 г., представлява: пететажна масивна сграда – битов комбинат, построена в парцел X, имот пл. № 1491 в кв. 43 по плана на гр. Петрич, целият парцел от 480 кв. м, при съседи: от две страни улици, парцел IX и парцел XI, ведно със следните самостоятелни обекти, намиращи се в сградата: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 303 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта: 56126.601.1491.2.3; 56126.601.1491.2.2; 56126.601.1491.2.1; 56126.601.1491.2.4; над обекта: 56126.601.1491.2.6; 56126.601.1491.2.7; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 127,40 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56126.601.1491.2.7; под обекта – 56126.601.1491.2.5; над обекта – 56126.601.1491.2.8; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 127,40 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56126.601.1491.2.6; под обекта – 56126.601.1491.2.5; над обекта – 56126,601.1491.2.8; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект се намира на ет. 3 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 254,80 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – 56126.601.1491.2.6; 56126.601.1491.2.7; над обекта – 56126.601.1491.2.9; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Цар Борис III № 17, самостоятелният обект се намира на ет. 4 в сграда с идентификатор 56126.601.1491.2, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1491, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 254,80 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – 56126.601.1491.2.8; над обекта – няма. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Петрич.

5034

5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2020/2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на МС и Решение № 6 от 29 юни 2020 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси; 5. медицинско свидетелство. Срок за подаване на документи – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в КСК Център, тел. 0631/66-381.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата

редовна

задочна

3.8. Икономика

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(Финанси)

(Застраховане и социално дело)

7

2

3

2

Статистика и демография

1

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(Счетоводство)

(Анализ)

(Контрол)

2

-

1

2

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Световно стопанство и МИО

2

2

Планиране

2

2

Маркетинг

2

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

1

1

2

2

2

1

2

2

3.7. Администрация и управление

Социално управление

3

3

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Общо:

32

30

 

4980

5а. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“, за нуждите на катедра „Международни икономически отношения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 0631/66-362.

4981

917. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“, за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

5026

66. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за 2 задочни докторантури за 2020 г. в условията на Заповед № ОХ-456 от 17.06.2020 г. на министъра на отбраната, публикувана на официалния сайт на университета https://www.nvu.bg/node/2479 и на сайта на МО, по научна специалност, както следва: „Организация и управление на въоръжените сили“ – 2 бр., задочни, за офицери. Сроковете и изискванията към кандидатите са определени с посочената заповед. Документи – в регистратурата за НКИ на университета. За контакти: тел. (062) 618875; Siemens: 62075; GSM: 0884541585; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

4982

456. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява следните докторантури за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Докторантура

Форма на обучение

Брой

Докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

 

2

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

3

1

Докторска програма „Предучилищна педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

3

1

Докторска програма „Специална педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

1

2

Докторска програма „Методика на обучението по музика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по техника и технологии“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Методика на обучението по география“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма „Германски езици (Английски език – Съвременен английски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Германски езици (Съвременен немски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Тюркски езици (Турски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Руска литература (Руска литература на XX век)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „История на България (Нова българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Нова и най-нова обща история (Нова обща история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Археология (Средновековна българска археология)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Археология (Археология на българските земи XV – XVII)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

редовна

задочна

3

2

Докторска програма „Журналистика (Връзки с обществеността)“ от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

задочна

1

Докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Екология и опазване на околната среда“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Изчислителна математика“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Геометрия и топология“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Диференциални уравнения“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

 

1

Докторска програма „Информатика“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление» от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма „Картография (вкл. тематично географско картографиране)“ от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

1

Докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

задочна

2

1

Докторска програма „Административна сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма „Организационна сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма „Корпоративна сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

 

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб.107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

5027

6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор, научно направление 4.4. Науки за Земята (Експериментална минералогия и кристалография) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.

5003

1. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“; главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Полимеризационни процеси“ – двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979 22 09.

5028

7. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 195 по протокол № 14 от 28.05.2020 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на план за регулация на улица между о.т. 23а-о.т. 5б и о.т. 4б; откриване на нова улица с нови о.т. от о.т. 106-о.т. 105-о.т. 101-о.т. 102-о.т. 100 до о.т. 101; откриване на нова улица с нови о.т. 102-о.т. 103 до о.т. 104; сливане на УПИ І-3301 – „за чисти технологии, склад и офиси“, УПИ ІІ-2600 – „за КО“, и УПИ ІІІ-773, 6075, 3793 – „за търговия, склад, офиси, трафопост и ПГ“, за създаване на нов УПИ ІІІ-4092.65, 4092.66, 4092.67, 4092.3301, 4083.6140, 4083.6141 – „за магазини, офиси, складове, жилища, ПГ и ТП“, съставен от ПИ с идентификатори: 68134.4092.65, 68134.4092.66, 68134.4092.67, 68134.4092.3301, 68134.4083.6140, 68134.4083.6141 по КККР на Младост, кв. 14, м. Цариградско шосе 7 – 11 км, район „Младост“. Решението и проектът са изложени в район „Младост“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4999

9. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 233 по протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния общински съвет е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част (диспозитива) и графичната част на Решение № 59 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет – план за застрояване, както следва: В т. 2 от диспозитива вместо „…Отреждане на парцели: XXXVI-76; XXXVII-77; XXXVIII-758; XXXIХ-778; LII – „за озеленяване“; XI-747; XII-82; XIII-81; XIIII-776; XIIV-775; XIV-644; XIVI-644а, XIVII – общ; XIVIII-777; XIIХ-79; I-78 и II-719…“ да се чете „…Отреждане на парцели: XXXVI-76; XXXVII-77; XXXVIII-758; XXXIХ-778; LII – „за озеленяване“; XL-747; XLI-82; XLII-81; XLIII-776; XLIV-775; XLV-644; XLVI-644а, XLVII – общ; XLVIII-777; XLIХ-79; L-78 и LI-719…“. В графичната част на плана за застрояване навсякъде вместо „XL-774, XXIХ-778, XLVI“ да се чете „XL-747, XXXIХ-778, XLVI-644а“. Поправките в графичната част на плана за застрояване да се отразят с виолетов цвят. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 59 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5060

10. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 196 по протокол № 14 от 28.05.2020 г. на СОС е одобрен план за регулация (ПР) на УПИ V-626, 631, кв. 71, м. Надежда част 2б, район „Надежда“, представляващ неразделна част от ПУП – план за регулация и застрояване на м. Надежда част 2б, район „Надежда“, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС. Проектът е изложен в район „Надежда“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5035

11. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 99 на СОС по протокол № 10 от 12.03.2020 г. е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ І, ІІ и ІІІ от кв. 20а, план за улична регулация между о.т. 165 – о.т. 165г, м. В.з. Русия, с. Войняговци, район „Нови Искър“, който е изложен в район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5036

13. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 228 по протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект на план за улична регулация, проект на план за регулация, проект на план за застрояване, план-схема за вертикално планиране с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираните улици и план-схеми на техническата инфраструктура за нови кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, м. Терасите – Герман, район „Панчарево“. Решението и проектите са изложени в район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5000

49. – Община гр. Белица, област Благоевград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 113 от 30.04.2020 г. на ОбС – гр. Белица, е одобрен ПУП – план за регулация по отношение на част от УПИ VІІІ-717, кв. 87, като се образува нов УПИ IX с площ 500 кв. м с предназначение „За обществено обслужване и търговия“ с възложител Община Белица, представлявана от X.X.X.. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Белица до Административния съд – Благоевград.

5021

2. – Община Белослав на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 87 от протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Белослав, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект „Ново външно ел. захранване на ГРС – Страшимирово“ към обект „ГРС – Страшимирово на територията на с. Страшимирово, община Белослав“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.

5099

64. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация за битови отпадни води до имот с идентификатор 04279.23.37, местност Стара гара, по КК на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.26.330 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.27.38 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая 214 в сградата на Община Благоевград.

5008

14. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10-14 от 27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас (бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност До регулация), землище на кв. Банево, гр. Бургас, с което се предвижда обособяване на три самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ I – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2102, УПИ II – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2103, и УПИ III – отреден за ПИ с идентификатор 07079.13.2104, с функционално отреждане „за жилищно строителство“, с лица и площи в съответствие с чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, при съобразяване с действащата улична регулация на кв. Банево, в условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ с приложена редукция от 7%, с предвидено ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност – до 30%; височина – до 10 м (3 ет.); Кинт. – до 1,0, и озеленяване – мин. 60%, и обособяване на нова обслужваща улица с габарит 9 м от о.т. 79 до о.т. 79а. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5100

15. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10-11 от 27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас (бивша местност Наневия чифлик), землище гр. Бургас, с който за ПИ 07079.3.1119 по КК на гр. Бургас и при съобразяване с ПУП – ПУР, одобрен с Решение № 56-15 от 30.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, се обособява УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2444 по КК, с функционално отреждане „за обществено обслужване, търговия, административни и складови функции“, с предвидено в него ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, разположени на отстояние 3 м от странични регулационни линии и на 5 м от уличната регулационна линия на обслужваща улица, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП за устройствената зона, както следва: Пл. застр. – до 60%; Кинт. – до 3,0; озеленяване – мин. 30%; височина – до 15 м, с предвидено паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червените и сините линии и надписи и условните цветове върху плана и схемите към него, които са неразделна част от решението. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5101

16. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10-12 от 27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелни линии 20 kV – 2 бр., между ЖР № 78 (ПИ с идентификатор 07079.1.1343 по КК на гр. Бургас) на въздушен електропровод „Разтоварище“ до ТП „Стар“ (ПИ с идентификатор 07079.820.706 по КК на гр. Бургас) и ТП „Сарафово 3“ (ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КК на гр. Бургас), кв. Сарафово, Бургас, съгласно приложения проект за ПУП – ПП, който е неразделна част от решението. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5102

64. – Община Габрово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 127 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за изграждане на кабелна линия СрН между ТП „Кряковци“, гр. Габрово, и ТП „Богданчовци“, община Габрово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Габрово до Административния съд – Габрово.

5007

3. – Община гр. Девин, област Смолян, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за водовземане СОЗ пояс 1/в ПИ 006196 по КВС (ПИ 6.206 по КК) – ДГФ, ПУП – ПП за водопровода, свързващ извора до предприятие за бутилиране на изворна вода, и ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ II – терен за промишленост, кв. 21, с. Осиково, община Девин, област Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4983

3. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за поземлени имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за преработка на етеричномаслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на гр. Добрич“. Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община гр. Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на Община Добрич.

5104

849. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 122 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външен водопровод за база за отдих в ПИ с идент. № 23025.39.58, ПИ с идент. № 23025.39.86, ПИ с идент. № 23025.39.71 и ПИ с идент. № 23025.39.87 в м. Келебека по КККР на гр. Доспат“, с възложител „Мегаимоти“ – ЕООД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

5063

850. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 128 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Нов МТП в ПИ с идент. № 23025.40.24 в м. Далоското по КККР на гр. Доспат“, с възложител „Електроразпределение Юг“ – ЕАД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

5064

85. – Община Дулово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 1а, по регулационния план на с. Черник и частично изменение на улична регулация от о.т. 69 до о.т. 70 с цел поставяне на регулационни линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81966.500.958 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на с. Черник и разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ). Проектът е изложен в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5042

42. – Община Каварна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 101 от 22.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, е променено предназначението на 1484 кв. м общинска собственост, част от УПИ ІІ, кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, отреден „за озеленяване“ (нереализирано) в територия за техническа инфраструктура – „за паркинг и озеленяване“, и е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ ІІ – „за озеленяване“, и УПИ V – „за курортна дейност“, кв. 327, предвиждащ: разделяне на УПИ ІІ – „за озеленяване“, на нови урегулирани поземлени имоти – УПИ VІ и УПИ Х, отредени „за озеленяване“, и УПИ VІІ, отреден „за паркинг и озеленяване“; обособяване на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ V, отредени за ПИ 35064.48.66 и ПИ 35064.48.67, чиито регулационни линии съвпадат с кадастралните граници на имотите, а именно: УПИ ІХ-66 и УПИ VІІІ-67; промяна на уличната регулация между о.т. 1331 и о.т. 1335, така че да съвпадне с кадастралната граница на ПИ 35064.48.66, и отпадане на уличната отсечка от о.т. 1327 до о.т. 1329. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал 1 от ЗУТ пред Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

5109

3. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи от опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в землището на гр. Баня, община Карлово“. С ПУП – ПП се предвижда трасето да се прекара през следните имоти, общинска собственост: имот с и.д. 02720.79.43, м. Горния върбак, публична общинска собственост, дължина на трасето 4,52 м, и имот с и.д. 02720.76.215, м. Бряста, публична общинска собственост, дължина на трасето 272,90 м. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на общината. Проектът може да бъде разгледан в стая № 203, ет. 2, в сградата на Община Карлово. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

5009

74. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, подобект: „Кабел 0,4 kV“, в УПИ І-3107 (ПИ 51500.31.7) в кв. 11 по плана на зона „Инцараки“, м. Юрта – Балкана, землище гр. Несебър – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „земеделска“, и начин на трайно ползване „пасище“, частна общинска собственост, продължава в ПИ 51500.31.3 с площ 2217 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „пасище“, частна общинска собственост, и завършва в ново ТЕПО в ПИ 51500.31.7 – частна урбанизирана територия. Дължината на трасето е 321,87 м в земеделска територия, като 126,81 м попадат в ПИ 51500.31.3 и 195,06 м в ПИ 51500.29.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Юрта – Балкана. Създава се сервитутна граница по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 430,65 кв. м в земеделска територия, като 253,51 кв. м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177,14 кв. м попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Юрта – Балкана. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5010

28. – Община Пазарджик, дирекция „АТУ“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 62 от 26.03.2020 г., взето с протокол № 4, на Общинския съвет – гр. Пазарджик, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 30, 33, 38 и 78 по плана на гр. Пазарджик. Проектът за изменение на ПУП – ПРЗ е с цел преструктуриране на терена между бул. Хр. Ботев, ул. Петър Бонев, ул. Осми март и ул. Никола Фурнаджиев, който обхваща кв. 30, 33, 38 и 78 по плана на гр. Пазарджик. За новопроектираните УПИ се запазва начинът и характерът на застрояване по действащия план при устройствени зони „ Оо“ и „Жс“ съгласно приложения проект. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5103

26. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води в УПИ 35.73 – пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив, подобект: довеждащ колектор“, като комплексен проект на основание чл. 150, ал. 2 от ЗУТ. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 406, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5023

8. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през юни 2020 г. е извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1938 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), и построената в него сграда с идентификатор 63427.11.84.1 със застроена площ 339 кв. м, представляваща едноетажна масивна комбинирана сграда „баня – фурна“, с адрес: гр. Русе. кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС № 7180 от 14.02.2014 г., продаден по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на X.X.X. с достигната цена 58 258,37 лв., с вкл. ДДС, еднократно платена.

5041

8. – Община Самоков на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект – публична общинска собственост, а именно нова пътна връзка от съществуващ път „с. Горни Окол – с. Долни Окол“ до новата жилищна територия в землището на с. Горни Окол, засягаща поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори: 16599.37.2, 16599.37.99, 16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26, 16599.39.27, 16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32, 16599.39.33, 16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38, 16599.39.40, 16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44, 16599.39.46, 16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6, 16599.40.7, 16599.40.8, 16599.40.17, 16599.40.18, 16599.40.26, подлежащи на отчуждаване съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязло в сила Решение № 1006 по протокол № 28 от 22.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, както следва:

Заповед за отчуждаване с № 01-626 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.39.33 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.586 съгласно скица-проект № 15-954534-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 845 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/12 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес.

Заповед за отчуждаване с № 01-628 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.39.38 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.593 съгласно скица-проект № 15-954508-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 52 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес.

Заповед за отчуждаване с № 01-629 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.39.40 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.39.590 съгласно скица-проект № 15-954504-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 80 кв. м. Правоимащите лица X.X.X., собственик на 1/24 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/72 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/72 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/192 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/96 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/96 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот, X.X.X., собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот, и X.X.X., собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот, не са намерени на настоящите и постоянните им адреси.

Заповед за отчуждаване с № 01-634 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.40.5 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.70 съгласно скица-проект № 15-954571-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 178 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес.

Заповед за отчуждаване с № 01-636 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.40.7 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.62 съгласно скица-проект № 15-954573-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 718 кв. м. Правоимащите лица X.X.X., собственик на 1/10 ид.ч. от поземления имот, и X.X.X., собственик на 1/10 ид.ч. от поземления имот, не са намерени на настоящите и постоянните им адреси.

Заповед за отчуждаване с № 01-637 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.40.8 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.59 съгласно скица-проект № 15-954568-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 1636 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/6 ид.ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес.

Заповед за отчуждаване с № 01-638 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.40.18 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.40.56 съгласно скица-проект № 15-954565-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване от 1091 кв. м. Правоимащите лица X.X.X., собственик на 1/4 ид.ч. от поземления имот, и X.X.X., собственик на 1/12 ид.ч. от поземления имот, не са намерени на настоящите и постоянните им адреси.

Посочените заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок чрез кмета на община Самоков пред Административния съд – София област, съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗОС.

5024

445. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Транспортен достъп“ до имот с идентификатор 20780.41.23, м. Фусковица, по КККР на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп е с дължина около 170 м и широчина 6 м, като преминава през поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.25, м. Фусковица, по КККР на с. Джигурово – ниви, собственост на „ПЕ Еко Транс“ – ЕООД. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. ІV в сградата на Община Сандански, и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – гр. Сандански.

5097

12. – Община Сливен на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 254 от 25.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване като план-извадка от приет предварителен проект за част от кв. 47, кв. Асеновец, гр. Сливен, като се проектира нова улица от о.т. 116 до о.т. 117в и за имот с идентификатор 67338.565.344 се отреждат жилищно-строителни УПИ V-344 и УПИ VІ-344. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.

5065

119. – Община Трън на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с решение на Общинския съвет – гр. Трън, е одобрено изменение на УПИ XI-59, кв. 9, и улица с о.т. 41-42-43 по ПУП на с. Банкя, община Трън. От уширението на улицата при о.т. 41-42-43 към УПИ XI-59 се придават 119 кв. м. При така направената промяна новообразуван УПИ XI-59, кв. 9, с. Банкя, става с площ 355 кв. м. Техническото оформление на проекта е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5001

120. – Община Трън на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 39, ал. 1, т. 8 и чл. 43 от НРПУРОИ на Община Трън съобщава, че с решение на Общинския съвет – гр. Трън, се одобрява: 1. изменение на УПИ V – общ., и УПИ VI – общ., и образуване на нови УПИ V-231 и УПИ VI-231, кв. 11, с. Главановци, община Трън, съгласно сключен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ; 2. план за застрояване на УПИ V-231 и УПИ VI-231, кв. 11, с параметри – максимална плътност на застрояване – 50 %; максимален коефициент на интензивност – 1,0; минимална озеленена площ – 40 %; максимална височина – 10 м; начин на застрояване – свободно. Техническото оформление на проекта е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5002

1. – Община гр. Чепеларе, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 92 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за поземлен имот с идентификатор 80371.173.16 – общинска собственост, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, представляващ улица, и част от поземлен имот с идентификатор 80371.173.12 – държавна собственост, по кадастралната карта на гр. Чепеларе, представляваща реализирано уширение към улицата в к. к. Пампорово, община Чепеларе. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Чепеларе, пред Административния съд – Смолян.

5045

56. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 79, прието по протокол № 9 от 27.05.2020 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен ПУП – парцеларен план на „Довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Кожари, община Борино, област Смолян, с тръби PE-HD 110“, с териториален обхват на обекта, като трасето на водопровода започва в ПИ № 0.127, преминава през имоти ПИ № 0.138, ПИ № 0.148, ПИ № 0.163, ПИ № 0.164, ПИ № 0.170, ПИ № 0.171, ПИ № 17.15, ПИ № 25.5, ПИ № 25.9 и ПИ № 25.11, всичките в кадастралната карта на с. Кожари, община Борино, с дължина 3191 л. м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Борино пред Административния съд – Смолян.

5096

99. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 112 от заседанието на Общинския съвет – с. Лесичово, проведено на 26.06.2020 г., протокол № 15, е одобрен ПУП – парцеларен план на ВС „Надлеза“ и трасето на подземния електропровод КСН БКТП „Ресторанта“ – ВС „Надлеза“, землищата на с. Динката и с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Лесичово пред Административния съд – Пазарджик.

5022

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на Фондация „Гринберг“ срещу Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Павел баня, приета с Решение № 680 по протокол № 42 от 29.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Павел баня, по което е образувано адм. д. № 189/2020 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 4.08.2020 г. от 14,30 ч.

5125

Софийският градски съд на основание чл. 595 и сл. от ГПК във връзка с чл. 75, ал. 6 от ЗА заличава от регистъра на адвокатските дружества вписаното по парт. 451, том 8, стр. 62, ф.д. № 92/2017 г., „Адвокатско дружество Димитрова и Дограмаджиев“ със седалище: София, ул. Иван Денкоглу № 2, ет. 1, офис 1 и 2.

5138

Районният съд – Велинград, съобщава на Чоу Я Юан, родена на 19.10.1983 г., гражданка на Китайската народна република, с неизвестен към момента адрес за призоваване, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда за получаване на препис от искова молба и приложенията към нея в превод на английски език за писмен отговор в едномесечен срок на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК, като й указва възможността да ползва правна помощ и че ако въпреки публикацията не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, съдът ще й назначи особен представител на разноски на ищеца като ответница по гр.д. № 188/2020 г. с предмет на делото чл. 49 от СК, заведено от X.X.X. с адрес гр. Попово, ул. Есперанто № 2.

5094

Районният съд – Димитровград, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Мароко, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.09.2020 г. в 10 ч. като ответник по гр. дело № 658/2020 г., заведено от Пенка И. Здравкова на основание чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

5068

Плевенският районен съд, 9-и граждански състав, призовава ответницата X.X.X., род. на 4.12.1967 г., гражданка на Русия, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския районен съд, стая 114, за връчване на препис от искова молба ведно с приложенията, както и препис от разпореждане № 5955 от 2.07.2020 г. по гр.д. № 2393/2020 г. на ПлРС. Гр. д. № 2393/2020 г. на РС – Плевен, е образувано по предявен от X.X.X. иск на основание чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5095

Поповският районен съд обявява, че е образувано производство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета за издаване на европейско удостоверение за наследство на починалия Мартин Антъни Кинг, починал на 28.05.2019 г. в Търговище – гражданин на Обединено кралство Великобритания, под № 279/2020 г. Дава възможност на евентуални бенефициери да заявят правата си по отношение на установяване на удостоверяваните елементи в настоящото производство, както и да предявяват правата си по същите в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред ПпРС по гр.д. № 279/2020 г. по описа на ПпРС.

5069

Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ Катлеен Щрюмпе, гражданка на Германия, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата молба и приложенията по гр. дело № 74308/2019 г., подадена от X.X.X., с правна квалификация чл. 127а от Семейния кодекс, както и да подаде писмен отговор. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител.

5070

Софийският районен съд, гражданско отделение, 62-ри състав, гр.д. № 50089/2019 г., издава европейско удостоверение за наследство по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от X.X.X., ЕГН **********, с вх. № 2022409 от 29.08.2019 г. за удостоверяване на качеството й на наследник по силата на закона – преживяла съпруга на X.X.X., ЕГН **********, български гражданин, починал на 14.01.2019 г. в Република България, гр. София, със съставен акт за смърт № 75 от 15.01.2019 г., което качество на наследник по закон е придобито заедно с X.X.X., ЕГН ********** – син на починалия X.X.X., при квоти в наследството, оставено от X.X.X.: 1/2 идеална част за X.X.X. и 1/2 идеална част за X.X.X.. Решението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд в двуседмичен срок от връчването му.

5091

Софийският районен съд, І гражданско отделение, 175 състав, уведомява лицето X.X.X., ЛНЧ 1001401164, родена на 12.12.1965 г., че е ответница по гр.д. № 67180/2018 г. по описа на Софийския районен съд, 175 състав, и в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в сградата на Софийския районен съд на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за получаване на препис от исковата молба с приложенията към нея.

5092

Софийският районен съд, І гражданско отделение, 175 състав, уведомява лицето Гари Джон Дъфи, гражданин на Ирландия, роден на 16.07.1952 г., че е ответник по гр.д. № 65853/2015 г. по описа на Софийския районен съд, 175 състав, и в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в сградата на Софийския районен съд на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за получаване на препис от исковата молба с приложенията към нея.

5093

Софийският градски съд, търговско отделение, ТО, VІ-12 състав, призовава кредиторите на „44БИТ“ – ЕООД, с последен адрес: София, бул. Янко Сакъзов № 19, ет. 8, ап. 23, да се явят в съда на 7.08.2020 г. в 9 ч. по ч.т.д. № 1110/2020 г., заведено от „Уотърфол Къмпани“ – ЕООД, на основание чл. 679 ТЗ.

5076

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 13295/1998 г. на политическа партия с наименование Съюз на патриотичните сили „Защита“, както следва: Вписва изменения в устава, приети с решение на Петия редовен конгрес на партията, проведен на 1.02.2020 г. Вписва нов председател и представляващ партията: X.X.X.. Вписва нов Национален съвет в следния състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва ново Изпълнително бюро в следния състав: X.X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X. – зам.-председател, X.X.X. – член, X.X.X. – член, X.X.X. – член. Вписва нов състав на Централната контролна комисия в състав: X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

5114

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д. № 6/2020 г. политическа партия с наименование: „Има такъв народ“, със седалище и адрес на управление София, ул. Одрин № 70, ет. 7, ап. 18. Вписва устав на партията, приет на учредително събрание на 16.02.2020 г. Постановява вписване на ръководни органи, както следва: национални: Национална конференция; Национален съвет; Изпълнителен съвет; председател; главен секретар; Арбитражно-контролна комисия; териториални: областен координатор; общинско събрание; общински координатор. Постановява вписване на Изпълнителен съвет на партията в състав от 7 членове, както следва: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.. Постановява вписване на Арбитражно-контролна комисия в състав от 7 членове, както следва: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

5137

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

43. – Управителният съвет на фондация „X.X.“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква на 24.09.2020 г. в 18 ч. в сградата на „Банка ДСК“, София, ул. Г. Бенковски № 5, общо събрание на фондацията при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на фондация „X.X.“ и изпълнението на бюджета за 2019 г.; 2. приемане програма за дейността и бюджет на фондация „X.X.“ за 2020 г.; 3. приемане на нови настоятели; 4. разни.

5126

6. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса Пирдоп 2000“ – Пирдоп, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо събрание на 25.08.2020 г. в 17 ч. в Пирдоп, ул. Панагюрско шосе № 1, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. избор на управител; 3. отчет и доклад за дейността, приемане на ГФО. Поканват се членовете на сдружението да присъстват. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на посочения адрес.

5113

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Царев брод, област Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 24.08.2020 г. в 17,30 ч. в залата на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Царев брод, при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. отчет на управителния съвет; 3. отчет на контролния съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5. избор на председател на сдружението; 6. избор на УС; 7. избор на КС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5061

Поправка. Редакцията прави следната поправка в решение на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 61 от 2020 г., стр. 85): думите „Решение № 3691 от 25 юни 2020 г.“ да се четат: „Решение № 3691-П от 25 юни 2020 г.“.

5133

5133