Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 17.VII

  • УКАЗ № 133 ОТ 09.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ (ПРОЕКТ IGB), ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 10 ОКТОМВР Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 473 ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "МАЛЪК ПЛАЖ - ЛОЗЕНЕЦ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 134 ОТ 10.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 479 ОТ 13 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КУБРАТ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУСЕЛИЕВО, ОБЩИН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 480 ОТ 13 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЛАМБУРЛУКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ВЕСЕЛИНОВО, Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 474 ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ДЕЛФИН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 475 ОТ 10 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ОБЗОР-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДВ, БР. 58 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-17 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ) И ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ) ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕРЖАНТСКИ (СТАРШИНСКИ) КОЛЕЖИ (ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2018 Г.) Виж повече