Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 18.VII

  • ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Виж повече
  • ТЪРГОВСКИ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ Виж повече
  • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • КОДЕКС НА ТРУДА Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ Виж повече
  • КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО Виж повече