Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 24.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 9 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-9 ОТ 6 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 141 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА МАЯ БОРИСОВА ВАПЦАРОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧИМИТЕ Ѝ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • УКАЗ № 142 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА СИМЕОН КИРИЛОВ ИДАКИЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН ЗА ОСОБЕНО ГОЛЕМИТЕ МУ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • УКАЗ № 143 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА МЕТОДИ ФИЛЧЕВ ИЛИЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВТОРА СТЕПЕН ЗА ГОЛЕМИТЕ МУ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО Виж повече
  • УКАЗ № 144 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА ЕЛЕНА ФИЛИПОВА КУТЕВА-ТЪПКОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧИМИТЕ Ѝ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 2 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ - АНТИДОТНА ТЕРАПИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 502 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "РОБИНЗОН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕТО И ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020 Виж повече