Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 31.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-352 от 22 юни 2020 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции AP-CPH (20) 1, AP-CPH (20) 2 и AP-CPH (20) 3 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. В т. 2 от Заповед № РД-01-159 от 6.06.2019 г. (ДВ, бр. 56 от 2019 г.) думите „а допълнение 10.3 – от 1 януари 2021 г.“ се заменят с „допълнение 10.3 – от 1 януари 2021 г., допълнение 10.4 – от 1 април 2021 г., допълнение 10.5 – от 1 юли 2021 г., а допълнение 10.6 – от 1 януари 2022 г.“.

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър: К. Ананиев

5488

 

ЗАПОВЕД № РД-01-365 от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH (20) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. Определям 1 април 2021 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите Амобарбитал (0594), Амобарабитал натрий (0166), Барбитал (0170), Метрифонат (1133), Теобромин (0298) и Инсулин за инжекции, двуфазен (0831), съставляващи част от Европейската фармакопея.

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър: К. Ананиев

5489

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-60 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Кюстендил след Решение № 88 по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа в резултат на трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в община Кюстендил считано 15.09.2020 г. преобразувам Седмо ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Кокиче № 7, ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. София № 6, и Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Ефрем Каранов № 33, в Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, с официален адрес: ул. Ефрем Каранов № 33, първи допълнителен адрес: ул. Кокиче № 7, и втори допълнителен адрес: ул. София № 6.

1. Учениците от Седмо ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, и Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

2. Задължителната документация на Седмо ОУ „Ильо войвода“ – гр. Кюстендил, ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, и Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, да се съхранява в Шесто ОУ „Св. X.X.“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Кр. Вълчев

5468

 

ЗАПОВЕД № РД-14-61 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Кюстендил след Решение № 88 по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09–5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа в резултат на трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в община Кюстендил считано 15.09.2020 г. преобразувам ОУ „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Дондуков № 43, и ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, с адрес: бул. България № 35, в ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, с официален адрес: бул. България № 35, и допълнителен адрес: ул. Дондуков № 43.

1. Учениците от ОУ „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

2. Задължителната документация на ОУ „Даскал Димитри“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, да се съхранява в ОУ „Проф. X.X.“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Кр. Вълчев

5469

 

ЗАПОВЕД № РД-14-62 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Кюстендил след Решение № 88 по протокол № 6 от 27.02.2020 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил, становище от Регионалното управление на образованието – Кюстендил, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради оптимизиране на училищната мрежа в резултат на трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в община Кюстендил считано 15.09.2020 г. преобразувам Пето ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Спартак № 21, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, с адрес: ул. Гладстон № 2, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, с официален адрес: ул. Гладстон № 2, и допълнителен адрес: ул. Спартак № 21.

1. Учениците от Пето ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, да продължат образованието си в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

2. Задължителната документация на Пето ОУ „X.X.“ – гр. Кюстендил, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, да се съхранява в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил.

3. Финансиращ орган: Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Кр. Вълчев

5470

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-237 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Добромир, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5408

 

ЗАПОВЕД № РД-18-238 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Дюля, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5409

 

ЗАПОВЕД № РД-18-239 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Заимчево, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5410

ЗАПОВЕД № РД-18-240 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Рожден, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5411

 

ЗАПОВЕД № РД-18-241 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Средна махала, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5412

 

ЗАПОВЕД № РД-18-242 от 8 юли 2020 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Топчийско, община Руен, област Бургас.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5413

 

ЗАПОВЕД № РД-18-243 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5414

ЗАПОВЕД № РД-18-244 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5415

 

ЗАПОВЕД № РД-18-245 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5416

 

ЗАПОВЕД № РД-18-246 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5417

 

ЗАПОВЕД № РД-18-247 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5418

 

ЗАПОВЕД № РД-18-248 от 13 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5419

 

ЗАПОВЕД № КД-14-73 от 14 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-16251-30.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: с. Ключ, EKATTE 37349, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-819 от 5.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 37349.6.14: площ: 1179 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.15: площ: 307 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.16: площ: 3675 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.17: площ: 614 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.18: площ: 6893 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.19: площ: 3528 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.20: площ: 2487 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.21: площ: 2792 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.22: площ: 3042 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.23: площ: 181 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.24: площ: 2880 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.25: площ: 208 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.26: площ: 4498 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.9.21: площ: 1277 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.11.16: площ: 2610 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.15: площ: 1364 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.16: площ: 592 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.72.32: площ: 238 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.73.5: площ: 1296 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.97: площ: 6153 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.36: площ: 945 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.105.16: площ: 270 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез МОСВ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 37349.1.3: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2729 кв. м, площ след промяната: 2476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.1.4: нива, собственост на X.X.X., площ: 14 117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.1.39: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1225 кв. м, площ след промяната: 1206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.1.148: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2621 кв. м, площ след промяната: 2578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.1.169: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8759 кв. м, площ след промяната: 8400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.1.241: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1598 кв. м, площ след промяната: 1553 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1736 кв. м, площ след промяната: 1635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 511 кв. м, площ след промяната: 547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.5.48: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1812 кв. м, площ след промяната: 1701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1358 кв. м, площ след промяната: 1265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.117: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 795 кв. м, площ след промяната: 1869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.146: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 908 кв. м, площ след промяната: 1372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.229: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7500 кв. м, площ след промяната: 6758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.379: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез ТП „ДГС Петрич“, площ преди промяната: 3819 кв. м, площ след промяната: 3092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.380: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6031 кв. м, площ след промяната: 5931 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.385: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 843 кв. м, площ след промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.6.387: водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 45 277 кв. м, площ след промяната: 29 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.9.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5668 кв. м, площ след промяната: 5483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.9.17: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4175 кв. м, площ след промяната: 2388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.9.19: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 287 кв. м, площ след промяната: 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.11.107: водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 16 016 кв. м, площ след промяната: 13 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.25.279: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 913 кв. м, площ след промяната: 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.26.106: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2677 кв. м, площ след промяната: 2602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.26.110: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2263 кв. м, площ след промяната: 2420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.26.362: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 58 кв. м, площ след промяната: 25 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.47.388: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 406 кв. м, площ след промяната: 433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.50.114: водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 61 502 кв. м, площ след промяната: 61 589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.32: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.35: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1262 кв. м, площ след промяната: 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.37: нива, собственост на X.X.X., площ: 1166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.38: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.43: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 25 608 кв. м, площ след промяната: 25 582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.67.340: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.69.219: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 44 926 кв. м, площ след промяната: 44 929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.70.14: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4323 кв. м, площ след промяната: 3984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.8: нива, собственост на X.X.X., площ: 1347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2600 кв. м, площ след промяната: 2112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.108: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9282 кв. м, площ след промяната: 9760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.220: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6810 кв. м, площ след промяната: 6618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.71.316: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1428 кв. м, площ след промяната: 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.72.31: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 090 кв. м, площ след промяната: 15 068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.72.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1463 кв. м, площ след промяната: 1144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.73.4: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4286 кв. м, площ след промяната: 3093 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.9: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след промяната: 3347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.13: пасище, собственост на X.X.X., площ: 3660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.14: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3237 кв. м, площ след промяната: 3104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.25: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 570 кв. м, площ след промяната: 11 265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.308: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 934 кв. м, площ след промяната: 9514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.82.334: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1555 кв. м, площ след промяната: 1547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.82.335: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1723 кв. м, площ след промяната: 1700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.82.364: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 850 кв. м, площ след промяната: 839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.83.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 904 кв. м, площ след промяната: 750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.83.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2645 кв. м, площ след промяната: 2481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.83.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1780 кв. м, площ след промяната: 1609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.85.14: нива, собственост на X.X.X., площ: 3694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.85.224: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 408 кв. м, площ след промяната: 360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.87.1: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след промяната: 2716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.87.318: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 550 кв. м, площ след промяната: 501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.8: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 277 кв. м, площ след промяната: 14 267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.55: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9649 кв. м, площ след промяната: 2933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.56: нива, собственост на X.X.X., площ: 4234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.76: нива, собственост на X.X.X., площ: 349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.356: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3927 кв. м, площ след промяната: 2319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.420: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 322 кв. м, площ след промяната: 297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.90.19: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 622 кв. м, площ след промяната: 16 319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.90.227: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2136 кв. м, площ след промяната: 1967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.90.343: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 520 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.91.10: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 419 кв. м, площ след промяната: 5420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.91.228: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 77 537 кв. м, площ след промяната: 84 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.6: нива, собственост на X.X.X., площ: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 2273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.13: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 67 482 кв. м, площ след промяната: 65 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.344: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1603 кв. м, площ след промяната: 15 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.347: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след промяната: 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.10: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3023 кв. м, площ след промяната: 2660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.16: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 496 кв. м, площ след промяната: 10 083 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.24: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2444 кв. м, площ след промяната: 2317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.29: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3506 кв. м, площ след промяната: 2609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.30: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.15: нива, собственост на X.X.X., площ: 1751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.18: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 29 848 кв. м, площ след промяната: 27 169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.333: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4389 кв. м, площ след промяната: 4378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.338: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7521 кв. м, площ след промяната: 4885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.394: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2708 кв. м, площ след промяната: 2813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.105.14: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 6002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.105.15: природен парк, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 6 259 662 кв. м, площ след промяната: 6 259 391 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 37349.67.341: площ: 3071 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.78.314: площ: 2487 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.92.346: площ: 2035 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5420

 

ЗАПОВЕД № КД-14-74 от 14 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-16247-30.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: с. Яворница, EKATTE 87134, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-553 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 87134.6.18: площ: 514 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.19: площ: 879 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.20: площ: 1577 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.21: площ: 1078 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.22: площ: 1679 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.36: площ: 24 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.37: площ: 89 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.38: площ: 1749 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.1: площ: 213 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.2: площ: 134 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.48.4: площ: 4712 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.28: площ: 1794 кв. м, дере, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.73.31: площ: 949 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.74.16: площ: 542 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.23: площ: 2995 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.24: площ: 991 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.25: площ: 315 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.26: площ: 682 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.27: площ: 840 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.28: площ: 133 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 87134.1.61.1: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.61.2: площ: 29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.421.1: площ: 59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.59.22.1: площ: 54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.59.33.1: площ: 52 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.61.48.1: площ: 34 кв. м, сграда за търговия, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 87134.1.57: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, собственост на X.X.X., площ: 2139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 61 кв. м, площ след промяната: 53 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.76: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2618 кв. м, площ след промяната: 2266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.77: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3165 кв. м, площ след промяната: 3146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.84: пасище, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4199 кв. м, площ след промяната: 4200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.85: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 632 кв. м, площ след промяната: 234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.96: пасище, собственост на X.X., площ: 6797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.99: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 779 кв. м, площ след промяната: 639 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.101: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4985 кв. м, площ след промяната: 4695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5598 кв. м, площ след промяната: 8084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.291: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 988 кв. м, площ след промяната: 972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.406: нива, собственост на X.X.X., площ: 1180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.421: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6783 кв. м, площ след промяната: 6491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.969: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 117 кв. м, площ след промяната: 12 011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.998: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 880 кв. м, площ след промяната: 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.208: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4301 кв. м, площ след промяната: 1173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.224: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2140 кв. м, площ след промяната: 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.6.583: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 983 кв. м, площ след промяната: 10 048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.7.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13950 кв. м, площ след промяната: 13432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.14.319: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1548 кв. м, площ след промяната: 1542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.15.528: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 791 кв. м, площ след промяната: 750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.16.124: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1490 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.17.518: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2234 кв. м, площ след промяната: 2173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.3: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след промяната: 1342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.190: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 661 кв. м, площ след промяната: 6343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.191: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3335 кв. м, площ след промяната: 3285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.21.224: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2192 кв. м, площ след промяната: 5757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.31.256: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1153 кв. м, площ след промяната: 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.41.113: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3497 кв. м, площ след промяната: 5242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.41.547: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1895 кв. м, площ след промяната: 1330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.11: нива, собственост на X.X.X., площ: 4048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.214: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 31 345 кв. м, площ след промяната: 30 889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.222: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6188 кв. м, площ след промяната: 6036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.224: водно течение, река, собственост на държавата, чрез МОСВ, площ преди промяната: 6859 кв. м, площ след промяната: 11 043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.292: нива, собственост на X.X.X., площ: 1514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.398: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9455 кв. м, площ след промяната: 9377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.579: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 48 443 кв. м, площ след промяната: 46 378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.580: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 645 кв. м, площ след промяната: 15 117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.581: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2663 кв. м, площ след промяната: 2536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.582: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 27 715 кв. м, площ след промяната: 26 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.47.596: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 112 кв. м, площ след промяната: 98 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.48.112: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 17 421 кв. м, площ след промяната: 19 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.48.156: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 16 956 кв. м, площ след промяната: 9816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.15: нива, собственост на X.X.X., площ: 4060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.37: пасище, собственост на Община Петрич, площ: 6376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.62: нива, собственост на X.X.X., площ: 2784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.74: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4955 кв. м, площ след промяната: 4558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.75: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след промяната: 974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6236 кв. м, площ след промяната: 9254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.499: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 774 кв. м, площ след промяната: 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.564: водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 19 311 кв. м, площ след промяната: 21 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.569: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6988 кв. м, площ след промяната: 4994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.578: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 852 кв. м, площ след промяната: 1241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.892: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 338 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.48: пасище, собственост на X.X.X., площ: 918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.50: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.53: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2924 кв. м, площ след промяната: 2928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.352: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 446 кв. м, площ след промяната: 425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.38: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6075 кв. м, площ след промяната: 6072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.52: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2030 кв. м, площ след промяната: 2010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.53: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1574 кв. м, площ след промяната: 1248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.54: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 504 кв. м, площ след промяната: 415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.61: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 21028 кв. м, площ след промяната: 20855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.62.288: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 740 кв. м, площ след промяната: 729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5543 кв. м, площ след промяната: 5542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.111: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5053 кв. м, площ след промяната: 7444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.125: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1648 кв. м, площ след промяната: 552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.226: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9336 кв. м, площ след промяната: 7159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.67.527: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 895 кв. м, площ след промяната: 105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.8: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 964 кв. м, площ след промяната: 13 782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.20: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1268 кв. м, площ след промяната: 1204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.39: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 4093 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.44: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5973 кв. м, площ след промяната: 5019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.48: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 866 кв. м, площ след промяната: 11 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.609: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1957 кв. м, площ след промяната: 1871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.860: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9916 кв. м, площ след промяната: 9915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.862: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3036 кв. м, площ след промяната: 3011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.68.865: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9445 кв. м, площ след промяната: 9406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.13: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 23 827 кв. м, площ след промяната: 23 554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.15: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2827 кв. м, площ след промяната: 2275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.16: нива, собственост на X.X.X., площ: 1879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1059 кв. м, площ след промяната: 1043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.43: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 578 кв. м, площ след промяната: 14 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след промяната: 5586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.69.609: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4067 кв. м, площ след промяната: 4063 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.73.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5056 кв. м, площ след промяната: 2501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.73.3: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4449 кв. м, площ след промяната: 4421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.73.599: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2880 кв. м, площ след промяната: 2856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.74.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2756 кв. м, площ след промяната: 2756 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.74.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2324 кв. м, площ след промяната: 2324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.74.7: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6961 кв. м, площ след промяната: 5251 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.74.598: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1984 кв. м, площ след промяната: 1977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.76.6: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1504 кв. м, площ след промяната: 1495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.8: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2407 кв. м, площ след промяната: 2217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.14: нива, собственост на X.X.X., площ: 2066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.15: нива, собственост на X.X.X., площ: 1241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3163 кв. м, площ след промяната: 2323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.17: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната: 1348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.22: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 26 799 кв. м, площ след промяната: 21 130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.234: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3397 кв. м, площ след промяната: 3078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.79.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5378 кв. м, площ след промяната: 8277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.91.344: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 33 079 кв. м, площ след промяната: 33 069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.91.505: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2803 кв. м, площ след промяната: 2802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.91.989: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 117 158 кв. м, площ след промяната: 116 993 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 87134.41.252: площ: 918 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.54: площ: 349 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5421

 

ЗАПОВЕД № КД-14-75 от 14 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г. от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: гр. Върбица, EKATTE 12766, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-688 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 12766.37.40: площ: 553 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.41: площ: 245 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.42: площ: 1475 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.43: площ: 928 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.44: площ: 708 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.45: площ: 837 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.46: площ: 187 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.47: площ: 353 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.55.37: площ: 650 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.4.20: площ: 70 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.16: площ: 201 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.17: площ: 523 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.18: площ: 498 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.5.700: площ: 2525 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.669: площ: 73 304 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.670: площ: 830 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.671: площ: 10 207 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.12.16: площ: 2107 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.12.17: площ: 2912 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.12.18: площ: 4419 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.790: площ: 3996 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.791: площ: 3649 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.792: площ: 1145 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.109: площ: 230 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.110: площ: 547 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.111: площ: 937 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.112: площ: 273 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.113: площ: 438 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.114: площ: 1772 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.115: площ: 140 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.116: площ: 84 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.117: площ: 440 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.118: площ: 405 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.119: площ: 100 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.120: площ: 1577 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.121: площ: 967 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.122: площ: 67 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.123: площ: 19493 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.124: площ: 3701 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.125: площ: 643 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.126: площ: 436 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.127: площ: 708 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.128: площ: 15567 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.129: площ: 881 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.130: площ: 65 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.131: площ: 64 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.132: площ: 8 кв. м, за курортен хотел, почивен дом, собственост на МРРБ;

сграда с идентификатор 12766.79.124.1: площ: 7 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 12766.2.56: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.3.8: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7090 кв. м, площ след промяната: 6401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.33.43: друг вид трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 258 255 кв. м, площ след промяната: 258 236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.36.62: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.36.65: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 11 791 кв. м, площ след промяната: 11 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.23: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.27: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.28: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.29: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.30: овощна градина, собственост на „Златно рало“ – ЕООД, площ преди промяната: 1044 кв. м, площ след промяната: 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.31: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1863 кв. м, площ след промяната: 1655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1769 кв. м, площ след промяната: 1738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.37.39: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 27 154 кв. м, площ след промяната: 25 475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.38.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5845 кв. м, площ след промяната: 5814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.39.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4260 кв. м, площ след промяната: 4229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.58.16: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4381 кв. м, площ след промяната: 4361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.60.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 235 кв. м, площ след промяната: 11 047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.60.2: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9897 кв. м, площ след промяната: 9737 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.60.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.60.4: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след промяната: 9779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.60.9: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3056 кв. м, площ след промяната: 1937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.92.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 198 кв. м, площ след промяната: 10 112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.92.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.92.3: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 199 кв. м, площ след промяната: 9929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.92.4: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.92.5: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 997 кв. м, площ след промяната: 14 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.4.11: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 33 809 кв. м, площ след промяната: 33 768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.4.16: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8703 кв. м, площ след промяната: 8655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.25.11: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 762 кв. м, площ след промяната: 657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.25.12: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1346 кв. м, площ след промяната: 913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.40: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след промяната: 4948 кв.;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 502 кв. м, площ след промяната: 11 887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.42: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 10 663 кв. м, площ след промяната: 6162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.45: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 639 кв. м, площ след промяната: 563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.54: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 19 278 кв. м, площ след промяната: 18 416 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.55: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 817 кв. м, площ след промяната: 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.50.56: ливада, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1483 кв. м, площ след промяната: 971 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.51.35: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Върбица, площ преди промяната: 8153 кв. м, площ след промяната: 8073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.51.37: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3768 кв. м, площ след промяната: 3435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.51.38: за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Трансфорес-74“ – ЕООД, площ преди промяната: 29 945 кв. м, площ след промяната: 27 433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.51.40: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 99 867 кв. м, площ след промяната: 99 314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.6: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5199 кв. м, площ след промяната: 5185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.9: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1064 кв. м, площ след промяната: 1185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 999 кв. м, площ след промяната: 12 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.13: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9935 кв. м, площ след промяната: 8945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8942 кв. м, площ след промяната: 3162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.82.15: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 459 кв. м, площ след промяната: 34 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.5.33: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 141 839 кв. м, площ след промяната: 141 476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.5.37: друг вид трайно насаждение, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 603 825 кв. м, площ след промяната: 598 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.59: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 19 175 кв. м, площ след промяната: 17 330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.60: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 205 257 кв. м, площ след промяната: 126 031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.6.62: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1302 кв. м, площ след промяната: 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.11.761: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 39 кв. м, площ след промяната: 24 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.12.12: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 142 068 кв. м, площ след промяната: 132 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.787: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1763 кв. м, площ след промяната: 1651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.788: широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната: 5 953 652 кв. м, площ след промяната: 5 944 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.13.789: широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната: 6 737 309 кв. м, площ след промяната: 6 733 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2107 кв. м, площ след промяната: 1480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.8: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1829 кв. м, площ след промяната: 1349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.13: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 933 кв. м, площ след промяната: 811 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.15: нива, собственост на X.X.X.X., площ преди промяната: 1165 кв. м, площ след промяната: 1023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1883 кв. м, площ след промяната: 1663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3395 кв. м, площ след промяната: 2796 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.18: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3014 кв. м, площ след промяната: 2453 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.19: изоставена орна земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 10 606 кв. м, площ след промяната: 9618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.44: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 26 787 кв. м, площ след промяната: 24 023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3393 кв. м, площ след промяната: 972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.53: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1900 кв. м, площ след промяната: 1856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.54: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1900 кв. м, площ след промяната: 1605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.58: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 338 кв. м, площ след промяната: 29 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.61: пасище, собственост на „Национални дистрибутори“ – ЕООД, площ преди промяната: 11 312 кв. м, площ след промяната: 11 215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.65: за курортен хотел, почивен дом, собственост на държавата, площ преди промяната: 611 860 кв. м, площ след промяната: 603 990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.69: широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната: 9 777 871 кв. м, площ след промяната: 9 770 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.72: за друг обществен обект, комплекс, собственост на МРРБ, площ преди промяната: 238 234 кв. м, площ след промяната: 229 795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.73: за курортен хотел, почивен дом, собственост на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната: 429 509 кв. м, площ след промяната: 427 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.79: широколистна гора, собственост на МЗГАР – ДЛ, площ преди промяната: 9 688 761 кв. м, площ след промяната: 9 689 218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.83: за курортен хотел, почивен дом, собственост на МРРБ, площ преди промяната: 179 694 кв. м, площ след промяната: 147 673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12766.79.90: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 74 960 кв. м, площ след промяната: 82 262 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 12766.25.10: площ: 786 кв. м, за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5422

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1775 от 15 юли 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22 г, ал. 3 ЗПСК във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6111 от 15.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6792 кв. м, намиращ се в местността Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен.

Изпълнителен директор: П. Александрова

5463

 

РЕШЕНИЕ № 1776 от 17 юли 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6114 от 17.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Търговище, представляващ: поземлен имот с идентификатор 15919.5.195, с площ 46 586 кв. м, намиращ се в с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище.

Изпълнителен директор: П. Александрова

5464

 

РЕШЕНИЕ № 1777 от 17 юли 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6115 от 17.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област София, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.393.1.1, със застроена площ 137,68 кв. м, прилежащи мазета и заедно с 50/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.1001.393 с площ 322 кв. м, намиращ се на ул. Княз Борис I № 74, ет. 1, район „Триадица“, гр. София, община Столична, област София.

Изпълнителен директор: П. Александрова

5465

15. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200003-091-0000264/9.07.2020 г. възлага на „Айти груп България“ – ООД, с адрес: Варна, ж.к. Чайка, бл. 57, ет. 2, ап. 6, представено от Айхан Риза Риза, следните недвижими имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 00182.37.130, стар номер 037130, в местност Кьор Бунар, начин на трайно ползване: складов терен, категория на земя – осма, площ – 1000 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна – местност Кьор Бунар, при граници и съседи: имоти с № 037129 – друг складов терен, 037001 – овощна градина, 037131 – друг складов терен, 037002 – овощна градина. 2. Поземлен имот с идентификатор 00182.37.131, стар номер 037131, в местност Кьор Бунар, начин на трайно ползване: складов терен, категория на земя – осма, площ – 1000 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна – местност Кьор Бунар, с граници съседни имоти с № 037130 – друг складов терен, 037001 – овощна градина, 037132 – друг складов терен, 037002 – овощна градина. 3. Поземлен имот с идентификатор 00182.37.132, стар номер 037132, в местност Кьор Бунар, начин на трайно ползване: складов терен, категория на земя – осма, площ 1000 кв. м, намиращ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна – местност Кьор Бунар, при граници и съседи: имоти с № 037131 – друг складов терен, 037001 – овощна градина, 037133 – друг складов терен, 037002 – овощна градина.

5432

95. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление № С200022-095-0000009/8.07.2020 г. по изпълнително дело № 180364132/2018 г. по описа на ТД на НАП – София, възлага на „Икрам“ – ЕООД, с ЕИК: 202318587, със седалище и адрес на управление – София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 27, ет. 1, ап. 1, представлявано от Мустафа Алиш Хаджи, следните недвижими имоти: 1. Самостоятелен обект с административен адрес: София, район „Младост“, ж.к. Полигона, бл. 45, вх. 1, ет. 1, с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.2.33 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ Зала В с предназначение – друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 244,30 кв.м, без данни за прилежащи части, разположен в сграда № 2, построена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406, при съседни самостоятелни обекти съгласно кадастрална скица: на същия етаж – обекти с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.2.31; 68134.4081.9406.2.34; 68134.4081.9406.2.29; 68134.4081.9406.2.30; под обекта – обекти с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.2.22; 68134.4081.9406.2.20; 68134.4081.9406.2.19; 68134.4081.9406.2.18; над обекта – обекти с кадастрален идентификатор 68134.4081.9406.201; 68134.4081.9406.2.204; 68134.4081.9406.2.205; 68134.4081.9406.2.206; 68134.4081.9406.2.45, придобит съгласно акт № 53, том XXXI-31, рег. № 13433/26.03.2014 г., с наложена от НАП – София, възбрана с постановление № С190022-022-0010523/21.02.2019 г., вписано в Службата по вписванията – София, с вх. рег. № 10001/26.02.2019 г., акт № 264/2019 г., том 3, описна книга № 7052 от 26.02.2019 г., и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда по заявка № 9312929/25.09.2019 г.

5482

84. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Асеновград – свободна длъжност.

1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Смолян – изтичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – изтичащ мандат.

1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Червен бряг – изтичащ мандат.

1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Костинброд – изтичащ мандат.

1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Свищов – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

5476

47. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г. В срок от 14.08 до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 02/9795260.

Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2020 – 2021 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна и научна степен доктор

Обучаваща

организация

редовно

задочно

1.3.

Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

-

1

ИМИ

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

1

1

ИМИ

4.5.

Математика (Изследване на операциите)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

-

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

-

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

-

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

2

И-т по роботика

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

1

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика )

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

1

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

1

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

2

-

ИОМТ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИОМТ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

ИМК

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

2

-

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

-

И-т по полимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

И-т по катализ

4.2..

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

-

ИМолБ

3.2.

Психология (Психофизиология)

2

-

И-т по невробиология

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

2

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

2

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

-

ИМикрБ

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

1

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

1

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Морфология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Микология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

1

И-т за гората

6.5.

Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

-

И-т за гората

4.3

Биологически науки (Генетика)

1

-

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

4.4.

Науки за земята (Инженерна геология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Литология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

-

1

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

2

-

НИГГГ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

-

1

ИО – Вн

4.4.

Науки за Земята (Океанология)

1

-

ИО – Вн

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

1

ИКИТ

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

2

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)

1

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Руска литература)

1

-

И-т за литература

2.2.

История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

1

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (История на българското Възраждане)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (История на българския национален въпрос)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Средновековна история на България)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Съвременна история на България)

-

2

ИИстИ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

2

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

1

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително изкуство (Народни изкуства)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)

1

-

ИИИзк.

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)

1

-

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)

1

-

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)

1

-

ИИИзк.

2.2.

История и археология (Стара история (Праистория)

2

-

НАИМ

2.2.

История и археология (Археология)

1

-

НАИМ

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

3.8.

Икономика (Народно стопанство вкл. рег. икономика и история на народното стопанство)

-

3

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/търговско право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

2

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България (Историческа демография)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология (Психология на личността)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Етика)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на науката)

1

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Естетика)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Логика)

1

1

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

3

2

ИИОЗ

 

5429

510. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, на основание Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г., както следва:

Шифър

Професионални направления и докторски програми

ОНС доктор

редовно

задочно

3.7.

Администрация и управление

Икономика и управление (минно производство)

-

-

4.4.

Науки за земята

Методи и техника на геоложките изследвания

1

-

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

Подземно строителство

1

1

Маркшайдерство

1

-

Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали

1

1

Обща, висша и приложна геодезия

1

-

5.8.

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

Подземен добив на полезни изкопаеми

1

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

1

Механизация на мините

1

1

Техника и технология на сондирането

1

Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1

Общо:

10

6

 

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. X.X.“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: k.marinova@mgu.bg. Лице за контакт: инж. X.X..

5396

7. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педогогическия факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи и технологии“ – един, за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.

5439

57. – Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за заемане на академична длъжност: главен асистент във: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Металорежещи машини и системи“ – един; всички със срок за подаване на документи 2 месеца; доцент във: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите“ – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Индустриална електроника“ (Конструиране и технология на електронна апаратура, Надеждност на електронни системи, Конструиране на комуникационна апаратура) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (Електронни устройства в електроенергетиката) – един, всички със срок за подаване на документи 3 месеца; доцент във: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ (Безжични комуникации и радиоразпръскване, Осигурителна техника) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна екология“ – един; всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър № 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209, тел. 066/827-238.

5490

15. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 4 от 6.03.2020 г., и Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. Всички документи се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; тел. за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2020 – 2021 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Редовна форма на обучение (бр.)

Задочна форма на обучение (бр.)

3.

Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика

Икономика и управление (хранителна индустрия)

2

-

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

Органична химия

3

Неорганична химия

1

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

3

-

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

-

5.4.

Енергетика

Промишлена топлотехника

2

-

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологично активните вещества

3

5.12.

Хранителни технологии

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

2

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Технология на млякото и млечните продукти

1

-

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

Технология на продуктите за обществено хранене

1

-

Анализ и контрол на хранителните продукти

1

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

1

 

4935

328. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицинския факултет за академична длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, по „Патология на животните“ – един; Медицинския факултет за академична длъжност доцент: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един на 0,5 щат; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ – един; за академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ – един на 0,5 щат; в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, по „Теория на възпитанието и дидактика (обучение на чуждестранни студенти медици на български език)“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по „Медицинска психология“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по „Управление на здравните грижи“ – един, за нуждите на специалност „Акушерка“; по „Управление на здравните грижи“ – един, за нуждите на специалност „Лекарски асистент“; в професионално направление 7.1. Медицина, по „Обща медицина“ – двама (един на 0,5 щат и един на цял щат); по „Оториноларингология“ – един на 0,5 щат; по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един; по „Гръдна хирургия“ – един на 0,5 щат към катедра „Специална хирургия“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“; по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по „Биохимия“ – един на 0,5 щат. Конкурсът за ВМФ е със срок 3 месеца, всички останали са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468.

5377

218. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за нуждите на Научноизследователския институт по медицина към ВУАРР – Пловдив, за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Урология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.

5491

5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Идентичности и граници на Балканите)“ – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Устни свидетелства за травматични събития)“ – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, София ул. Московска № 6А, тел. 02/988-42-09, в срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

5430

646. – Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения) – един, за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“, и по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – един, за секция „Комуникационни системи и услуги“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

5431

260. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Биомеханика“ (Биодинамика, биореология и биомеханика на среди и процеси), за нуждите на научно структурно звено „Биомеханика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.

5395

30. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение – един; прием в редовна форма на докторантура по специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. (приложение № 3) – един, двата със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до изпълнителния директор на болницата: 1. заявление в свободен текст; 2. автобиография; 3. копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина“ и нейните приложения; 4. декларация за достоверност на представените документи (по образец); 5. други документи, удостоверяващи интереси в областта на посочената докторска програма. Документи и справки: в София, бул. Тотлебен № 21, отдел НДСК, тел. 9154400; ndsk@pirogov.bg.

5483

69. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр. Червен бряг, община Червен бряг – 80501.139.6, 80501.139.11, 80501.139.12, 80501.139.804, 80501.141.1, 80501.141.2, 80501.141.3, 80501.141.4, 80501.141.5, 80501.141.6, 80501.141.7, 80501.146.686, 80501.146.687, 80501.148.352, 80501.953.689, 80501.953.805, 80501.227.763, 80501.214.1, 80501.215.851, 80501.216.1, 80501.216.844, 80501.223.30, 80501.226.6, 80501.226.11, 80501.226.13, 80501.226.15, 80501.226.16, 80501.226.17, 80501.226.19, 80501.226.20, 80501.243.32, 80501.243.33, 80501.243.34, 80501.243.35, 80501.243.872, 80501.225.952, 80501.345.19, 80501.345.22, 80501.345.23, 80501.345.8, 80501.345.9, 80501.345.11, 80501.343.947, 80501.343.887, 80501.345.13, 80501.345.15, 80501.343.959, 80501.345.18, 80501.345.954, 80501.347.956, 80501.325.957, 80501.323.987, 80501.693.1, 80501.251.6, 80501.251.7, 80501.251.8, 80501.248.1, 80501.248.884, 80501.248.3, 80501.687.1, 80501.687.761, 80501.689.1, 80501.173.5, 80501.173.6, 80501.173.7, 80501.173.10, 80501.173.11, 80501.173.12, 80501.172.21, 80501.172.22, 80501.177.795, 80501.177.3, 80501.177.4, 80501.176.796, 80501.176.1, 80501.176.2, 80501.176.3, 80501.176.4, 80501.176.5, 80501.177.17, 80501.177.18, 80501.135.360, 80501.135.6, 80501.135.7, 80501.135.786, 80501.118.797, 80501.118.26, 80501.500.22, 80501.500.30, 80501.122.797, 80501.178.797, 80501.683.797, 80501.683.3, 80501.683.2, 80501.683.1, 80501.178.3, 80501.178.2, 80501.178.1, 80501.178.798, 80501.121.364, 80501.121.1, 80501.121.2, 80501.119.768, 80501.119.2, 80501.119.1, 80501.119.389, 80501.118.771, 80501.118.25, 80501.500.23, 80501.683.767, 80501.684.1, 80501.176.795, 80501.683.766, 80501.256.25, 80501.256.28, 80501.256.29, 80501.256.899, 80501.257.20, 80501.257.21, 80501.257.898, 80501.258.21, 80501.258.25, 80501.258.896, 80501.259.18, 80501.259.19, 80501.259.895, 80501.256.901, 80501.262.901, 80501.263.901, 80501.264.901, 80501.260.19, 80501.262.902, 80501.262.1, 80501.264.37, 80501.264.28, 80501.264.40, 80501.264.41, 80501.264.7, 80501.254.24, 80501.264.902, 80501.264.399, 80501.265.1; за с. Чомаковци, община Червен бряг – 81551.57.316, 81551.57.529, 81551.72.318, 81551.101.36, 81551.101.431, 81551.82.1, 81551.102.402, 81551.82.549, 81551.102.1, 81551.102.2, 81551.102.3, 81551.102.4, 81551.102.5, 81551.102.6, 81551.101.5, 81551.204.472, 81551.95.472, 81551.204.5, 81551.204.80, 81551.204.81, 81551.204.7, 81551.204.8, 81551.204.9, 81551.204.10, 81551.204.11, 81551.204.12, 81551.204.13, 81551.204.14, 81551.204.15, 81551.95.478, 81551.95.40; за с. Радомирци, община Червен бряг – 61580.134.120, 61580.134.1, 61580.134.3, 61580.154.1, 61580.154.153, 61580.134.8, 61580.134.19, 61580.134.20, 61580.189.1, 61580.134.26, 61580.142.141, 61580.194.19, 61580.194.6, 61580.201.1, 61580.201.2, 61580.201.3, 61580.203.14, 61580.203.642, 61580.204.8, 61580.45.4, 61580.43.1, 61580.43.42, 61580.46.5, 61580.46.3, 61580.46.2, 61580.700.16, 61580.46.1, 61580.46.4, 61580.373.361, 61580.373.374, 61580.375.3, 61580.224.220, 61580.232.648, 61580.177.59, 61580.177.180, 61580.177.179, 61580.217.20, 61580.217.21, 61580.217.646, 61580.204.391, 61580.204.14, 61580.204.15, 61580.204.16, 61580.382.359, 61580.394.3, 61580.394.2, 61580.394.1, 61580.394.392, 61580.397.392, 61580.397.6, 61580.397.5, 61580.397.4, 61580.397.3, 61580.397.2, 61580.397.1, 61580.421.399, 61580.421.652, 61580.240.392, 61580.421.1, 61580.421.3, 61580.421.4, 61580.421.5, 61580.421.6, 61580.421.419, 61580.217.392, 61580.425.1, 61580.425.669, 61580.384.16, 61580.384.3, 61580.384.4, 61580.384.18, 61580.385.1, 61580.385.2, 61580.385.3, 61580.385.4, 61580.385.5, 61580.385.6, 61580.385.7, 61580.395.1, 61580.395.2, 61580.395.3, 61580.395.4, 61580.395.5, 61580.395.6, 61580.395.7, 61580.395.8, 61580.395.9, 61580.395.10, 61580.395.11, 61580.395.12, 61580.395.13, 61580.395.14, 61580.395.15, 61580.395.27, 61580.395.26, 61580.395.17, 61580.395.18, 61580.395.19, 61580.395.20, 61580.395.21, 61580.395.22, 61580.395.23, 61580.395.24, 61580.177.58, 61580.395.392, 61580.323.6, 61580.326.1, 61580.326.325, 61580.347.1, 61580.703.22, 61580.703.21, 61580.703.20, 61580.703.19, 61580.703.422, 61580.348.1, 61580.703.18; за с. Ракита, община Червен бряг – 61950.75.428, 61950.75.20, 61950.75.19; за с. Реселец, община Червен бряг – 62503.227.518, 62503.225.36, 62503.349.1, 62503.225.35, 62503.225.34, 62503.225.33, 62503.225.32, 62503.224.511, 62503.224.14, 62503.248.670, 62503.247.498, 62503.243.44, 62503.241.525, 62503.241.526, 62503.250.25, 62503.350.1, 62503.174.1, 62503.174.2, 62503.174.3, 62503.334.1, 62503.334.630, 62503.215.14, 62503.215.13, 62503.215.9, 62503.215.8, 62503.215.7, 62503.215.5, 62503.215.4, 62503.215.3, 62503.215.2, 62503.405.6, 62503.214.2, 62503.405.5, 62503.405.4, 62503.214.1, 62503.405.3, 62503.405.2, 62503.405.1, 62503.212.595, 62503.403.12, 62503.403.6, 62503.403.4, 62503.208.16, 62503.208.17, 62503.208.18, 62503.208.23, 62503.208.25, 62503.208.27, 62503.208.28, 62503.207.2, 62503.207.5, 62503.343.630, 62503.207.11, 62503.207.10, 62503.422.3, 62503.422.1, 62503.421.16, 62503.343.1, 62503.307.5, 62503.307.6, 62503.307.7, 62503.307.8, 62503.417.8, 62503.417.9, 62503.334.2, 62503.414.5, 62503.414.6, 62503.414.2, 62503.414.3, 62503.414.4, 62503.413.595, 62503.413.1, 62503.288.599, 62503.289.631, 62503.289.630, 62503.333.1, 62503.412.2, 62503.412.1, 62503.412.630, 62503.412.5, 62503.415.10, 62503.415.2, 62503.415.1, 62503.309.3, 62503.327.633, 62503.327.26, 62503.120.12, 62503.120.9, 62503.120.8, 62503.119.621, 62503.284.11, 62503.284.12, 62503.284.13, 62503.284.14, 62503.411.1, 62503.411.2, 62503.411.3, 62503.411.4, 62503.411.5, 62503.411.6, 62503.411.7, 62503.301.641, 62503.301.10, 62503.301.4, 62503.285.1, 62503.285.2, 62503.303.9, 62503.301.630, 62503.332.1, 62503.332.640, 62503.197.643, 62503.325.14, 62503.325.44, 62503.325.9, 62503.325.8, 62503.325.41, 62503.325.6, 62503.325.5, 62503.325.4, 62503.325.1, 62503.198.627, 62503.198.4, 62503.198.2, 62503.198.629, 62503.198.1, 62503.120.630, 62503.208.730, 62503.283.624, 62503.284.630, 62503.309.2; за с. Телиш, община Червен бряг – 72206.227.228, 72206.230.1, 72206.230.2, 72206.207.215, 72206.521.852, 72206.207.554, 72206.207.209, 72206.150.148, 72206.150.46, 72206.150.45, 72206.150.44, 72206.150.544, 72206.150.7, 72206.150.543, 72206.150.49, 72206.142.146, 72206.211.1, 72206.211.2, 72206.56.26, 52206.218.1, 72206.211.143, 72206.56.221, 72206.56.213, 72206.211.219, 72206.211.218, 72206.213.1, 72206.213.2, 72206.213.3, 72206.213.4, 72206.162.3, 72206.318.39, 72206.318.10, 72206.318.11, 72206.318.610, 72206.318.13, 72206.318.15, 72206.162.321, 72206.322.3, 72206.323.39, 72206.323.1, 72206.450.418, 72206.450.149, 72206.390.1, 72206.450.150. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5423

7. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните граждани и юридически лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план – „Кабелна линия 20 kV от ТП № 1 Църква до БКТП 20/0,4 kV в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. Зюмбюлията, с. Църква, община Балчик, област Добрич“. Справки и допълнителна информация може да се получат в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5466

8. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с № 65200.126.677, 65200.126.678, 65200.126.679 по КККР на с. Самоводене с цел обединяване на трите имота в един нов УПИ I-126.850 „за жилищни нужди“, включването му в регулационните граници на кв. 59, ПУП – ПРЗ за ПИ 65200.126.815 по КККР на с. Самоводене с цел образуване на нов УПИ І-126.815 „за жилищни нужди“, включването му в регулационните граници на кв. 60, създаване на улица с о.т. 368-368б-368а-122а и градоустройствена основа в съответствие със зона „ниско жилищно застрояване Жм“ и идейна схема за електрозахранване и водоснабдяване за новообразуваните УПИ І-126.850 в кв. 59 и УПИ І-126.815 в кв. 60 по плана на с. Самоводене. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването „Държавен вестник“.

5481

6. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на разпределителен газопровод с възложител „Ситигаз България“ – ЕАД, преминаващ през ПИ 35167.119.310 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“ и 35167.119.658 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в землище Казанлък, с дължина на трасето 344 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

5428

8. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 162 от 16.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора – Кабелиране на действаща въздушна линия НН „Извод А МТП Любенова махала“ при км 45+100, с. Любенова махала, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 44522.19.6 и ПИ 44522.19.4 по КККР на с. Любенова махала, община Нова Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

5440

9. – Община Самоков на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект – публична общинска собственост, а именно улица от о.т. 77А от регулационния план на с. Горни Окол до о.т. 375 в новата жилищна територия в землището на с. Горни Окол, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – план за улична регулация, одобрен с влязло в сила Решение № 1006 на Общинския съвет – гр. Самоков, по протокол № 28 от 22.06.2017 г., както следва: Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 19/126 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 19/126 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/84 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 11/189 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 11/189 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/378 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/378 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/126 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/126 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-640 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.79 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.649 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 4 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/756 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-641 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.47.81 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.47.644 съгласно скица-проект № 15-955332-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 66 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/756 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-643 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.103 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.364 съгласно скица-проект № 15-955730-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 78 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/54 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-644 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.104 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.362 съгласно скица-проект № 15-955761-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 82 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/2 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/30 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/30 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/5 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/10 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-647 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.116 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.378 съгласно скица-проект № 15-955418-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 5 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/15 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-648 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.117 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.376 съгласно скица-проект № 15-955435-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 26 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/12 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.118 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.374 съгласно скица-проект № 15-955488-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 91 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/4 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.118 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.374 съгласно скица-проект № 15-955488-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 91 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/4 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-649 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/80 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/30 ид. ч. от поземления имот, не е намерена на настоящия и постоянния й адрес. Заповед за отчуждаване с № 01-650 от 4.05.2020 г. на кмета на община Самоков на реална част от поземлен имот с идентификатор 16599.48.120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8 от 15.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, която реална част представлява поземлен имот с проектен идентификатор 16599.48.380 съгласно скица-проект № 15-955282-21.10.2019 г., издадена от СГКК – Софийска област, с площ за отчуждаване 50 кв. м. Правоимащото лице X.X.X., собственик на 1/120 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес.

5474

69. – Областният управител на област Сливен на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 11 от 20.07.2020 г., с което на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 4 при условията на чл. 140, ал. 6 от ЗУТ се разрешава на „Напоителни системи“ – ЕАД, ЕИК 831160078, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Цар Борис ІІІ № 136, с изпълнителен директор X.X.X., да извърши „Рехабилитация на пет участъка от магистрален канал М-1-3 и ремонт на помпена станция „Червенаково 1“ от Напоителна система „Средна Тунджа“, намираща се в землища на община Сливен и община Твърдица. Строежът се категоризира като трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, буква „б“, т. 5 във връзка с чл. 7 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Сливен.

5393

4. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 234 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 г., протокол № 10, е одобрен подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Газификация на гр. Смолян“, подобект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. Райково, улица Наталия, гр. Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.921.478, 67653.921.479, 67653.921.485, 67653.921.488 и 67653.934.225. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян.

5445

3. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 235 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 г., протокол № 10, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на спортна база на Ловно-рибарска кооперация „ЛЕС лов“ – с. Смилян – въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67547.24.89, 67547.52.7 и 67547.24.59 по кадастралната карта на с. Смилян, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян.

5446

1. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 236 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 г., протокол № 10, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПР) в кв. 20 в кв. 106 (нов). Преотреждане на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-157 в и УПИ I-157 за складове и производство в кв. 106 (нов) и изменение на УПИ IV-157 с образуване на два нови УПИ VII-157 и VIII-157 в кв. 20 по плана на с. Смилян. Предвиждане на нова улична регулация от осова точка 123 до осова точка 124. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян.

5447

2. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 237 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.06.2020 г., протокол № 10, е разрешено и одобрено задание с изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I-11427 – база за отдих в кв. 62, местност Имарет дере, в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в с. Кутела, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 40748.11.536 и 40748.11.427 по кадастралната карта на землището на с. Кутела. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – парцеларен план до общинската администрация – Смолян.

5448

55. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя между язовирите, находящи се в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 18. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5392

6. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, при засегнати от трасето на кабела имоти: ПИ № 72761.39.304 по КККР на землище Тополовград, област Хасково; НТП – път от РПМ, засегната площ 1259 кв. м, дължина в ПИ – 1259 м, публична държавна собственост; ПИ № 72761.39.252 по КККР на землище Тополовград, област Хасково; НТП – пасище, мера, засегната площ 20 кв. м, дължина в ПИ – 20 м, публична общинска собственост; ПИ № 53802.24.156 по КККР на землище с. Орешник, община Тополовград, област Хасково; НТП – път от РПМ, засегната площ 2332 кв. м, дължина в ПИ – 2331,50 м, публична държавна собственост. Изработеният проект за ПУП – ПП за „Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, се намира в отдел ППУТ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5394

18. – Община Тутракан на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект за прокарване на трасе за обект: Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 2 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред ПИ 51956.115.26, местност Над орехите, община Тутракан, област Силистра“ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия). Частта от трасето на въздушната линия, попадаща извън границите на урбанизираната територия, е с дължина от 479 м, като: 216,5 м попадат в поземлен имот 51956.115.71 – с. Нова Черна, местност Над орехите, вид територия: „Земеделска“, НТП: „За местен път“, вид собственост: „Общинска публична“; 262,5 м попадат в поземлен имот 51956.115.62 – с. Нова Черна, местност Над орехите, вид територия: „Земеделска“, НТП: „За местен път“, вид собственост: „Общинска публична“. Предвижда се изграждане на нова кабелна въздушна мрежа, като след стълб № 4 се монтират 15 броя нови стълбове до ПИ 51956.115.26 и ново сградно отклонение за него. По стълбовете ще се монтира проводник – усукан изолиран проводник (УИП). Възложител на проектите е „Електроразпределение Север“ – АД, с управител Димитър Н. Рачев. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5492

393. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН 1 kV и електромерни табла за външно ел. захранване на обекти в Стопански двор на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето започва от съществуващ ТП „ЗК Безмер“, собственост на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД (нот. акт вх. № 12263/08.12.2005 г.), монтиран в поземлен имот с идентификатор 03229.28.203, с НТП „За стопански двор“, частна държавна собственост, преминава през поземлен имот с идентификатор 03229.28.188, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, по КККР, намиращи се в землището на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

5449

СЪДИЛИЩА

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през септември 2020 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 17.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3485/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1175/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, бул. Христо Ботев 20, ет. 3, ап. 10; X.X.X.-X., София, бул. Христо Ботев 20, ет. 3, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 69, партер.

Първо гражданско отделение, 3789/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 282/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2, срещу Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35, Велинград.

Първо гражданско отделение, 4198/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 150/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Г. С. Раковски 10, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Г. С. Раковски 10, ет. 3, срещу ЕТ Брашнаров – 83 – X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14.

Първо гражданско отделение, 4750/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на област Велико Търново, пл. Център 2, Велико Търново, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Захари Княжевски 13; ДА Държавен резерв и военновременни запаси чрез ТД Държавен резерв– Велико Търново, ул. Христо Ботев 86, Велико Търново; X.X.X., Пловдив, ул. Георги комита 4; X.X.X., Пловдив, ул. Георги комита 4; X.X.X.-X., Пловдив, ул. Георги комита 4; X.X.X., Русе, ул. Тулча 13, вх. А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Ц. Независимост 5; X.X.X., Варна, кв. Изгрев, ул. Невен 21; X.X.X., Варна, кв. Изгрев, ул. Невен 21; X.X.X., Варна, ул. Първи май 34, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Варна, ул. Подвис 32, вх. А, ет. 4, ап. 60; X.X.X., Казанлък, ул. Гладстон 57, вх. А, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Казанлък, ул. Никола Петков 34, вх. Б, ап. 3; X.X.X., Димитровград, ул. Простор 17, вх. А, ет. 6, ап. 16; X.X.X., Димитровград, ул. Волгоградска 3, вх. Г, ап. 5; X.X.X., Димитровград, ул. България 7, вх. В, ап. 28; X.X.X., Русе, ул. Тулча 9, вх. 1, ет. 5, ап. 23; X.X.X., Мъглиж, ул. Цар Симеон Велики 84, вх. Г, ет. 4, ап. 44; X.X.X., Димитровград, ул. Св. X.X. 5, ет. 1, ап. 2; X.X.X., Враца, ул. Река лева 5, вх. А, ет. 5, ап. 16; X.X.X., София, ул. Професор д-р Г. Павлов 38, ап. 4; X.X.X., София, ул. Българска легия 28, вх. Б, ап. 7.

Първо гражданско отделение, 292/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 208/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Обединено училище X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Съединение 68, ет. 1, ап. 3, срещу сдружение Училищно настоятелство чрез адвокат X.X.-Серафимова, Шумен, ул. Добри Войников 9 13, ет. 3, кантора 32.

Първо гражданско отделение, 375/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16649/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 4, ап. 2; X.X. Господинова чрез адвокат X.X.X., София, пл. Петко Славейков 11, ет. 1, ап. 1 4.

Първо гражданско отделение, 546/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1177/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Оборище 7, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Оборище 7, офис 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Баба Тонка 14Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Баба Тонка 14Б.

НА 23.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3052/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9947/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Смирненски 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 56, ет. 2 надпартерен.

Четвърто гражданско отделение, 3067/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 104/2019 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Отец Паисий 45А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Найчо Цанов бл. 22, ет. 1, офис 2.

Четвърто гражданско отделение, 3662/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 611/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 227/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 210/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Ген. Гурко 17, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Ген. Гурко 17, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Хан Аспарух 3, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 873/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 406/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Попчев Стоун Дизайн“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, район Подуяне, ул. Христаки Павлович 15, ет. 1, ап. 1Б, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4; X.X.X., действаща със съгласието на законната си представителка X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4, и трета страна „ЗЕАД Булстрат Живот Виена Иншурънс Груп“ – ЕАД, София, ул. Света София 6.

НА 23.09.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3617/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2075/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Алеко Константинов 31; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Алеко Константинов 31; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Витоша 10, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Витоша 10, ап. 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Баба Рада 29, подн. Б.

Първо гражданско отделение, 4420/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 180/2019 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Алекс-64“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, бул. България 6, обособена част А, срещу Боб – Тони“ – ООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 11.

Първо гражданско отделение, 4436/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1030/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 120, ет. 3, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 120, ет. 3, ап. 9.

НА 23.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3017/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 227/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Шести септември 159; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Шести септември 159, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офиси 3, 4.

Първо гражданско отделение, 3878/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 311/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Асен, 8, ет. 1, ап. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Шести септември 165, ет. 1, офис 1.

Първо гражданско отделение, 4141/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Бояна“ – ООД, чрез адвокат X.X., Силистра, ул. Стефан Караджа 19, кантора 10, срещу Търговия на едро-СС“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14; Лъки СИС“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, пл. Света Неделя 16, ет. 4, офис 14.

НА 23.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2566/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5079/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 38, ет. 1, срещу Столична община – район Панчарево, София, ул. Московска 33.

Първо гражданско отделение, 2789/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 360/2018 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Синеморец Парадайз ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 188, вх. Б, ет. 2, офис 20; Дедикейтид Пропърти Груп“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37 А, ет. 5, срещу Синеморец Сънрайз ООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Св. X.X. 1, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 4291/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 79/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Салим Али Кямил чрез адвокат X.X., Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1; Хамдие Салим Кямил чрез адвокат X.X., Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1, срещу Анше Али Ахмед чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 24, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 24, партер.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1040/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4441/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от ПИР Допинвест“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Черни връх 1 3, ет. 1, офис 2, срещу Управление на собствеността и социални дейности при МВР, София, ул. Княз Борис І № 124.

Второ търговско отделение, 1275/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 62/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Шкорпил 31, вх. Б, ет. 1, срещу X.X.X., Варна, ул. Райко Жинзифов 52, ет. 1, ап. 2.

Второ търговско отделение, 1379/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4004/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Декстро Рисърч“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Шейново 13А, ет. 1, ап. 3, срещу Министерство на икономиката, София, ул. Шести септември 21.

Второ търговско отделение, 1881/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6570/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна X.X.X., с. Розино, ул. Васил Левски 7.

Второ търговско отделение, 1955/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 31/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Български интитут по метрология чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Вазов 24 26, срещу Ведиком“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Шишман 5, вх. А, ет. 1.

НА 23.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2009/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 388/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кадемлия 1, срещу ЗК ФХФ Алгемайне Ферзихерунг“ – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 93.

Второ търговско отделение, 2214/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 188/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Свинекомплекс Брестак“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3.

НА 24.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3668/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8574/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 2, стая 21, срещу X.X.X., София, ж.к. Овча купел 2, бл. 19, вх. В, ет. 6, ап. 71.

Трето гражданско отделение, 3859/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 61/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Община Летница, област Ловеч, бул. България 19, Летница, срещу Джон Чарлз Джонсън чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Васил Левски 7, ет. 4, адвокатско дружество X.X. и Партньори; Лаура Джейн Джонсън чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Васил Левски 7, ет. 4, адвокатско дружество X.X. и Партньори; Мейси Бети Джонсън чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Васил Левски 7, ет. 4, адвокатско дружество X.X. и Партньори.

Трето гражданско отделение, 4252/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 178/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Алеко Константинов 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Алеко Константинов 8, срещу Община Бургас, ул. Александровска 26, Бургас, и трета страна Областна дирекция на МВР – Бургас, ул. Христо Ботев 46, Бургас; МРРБ, Агенция Пътна инфраструктура, София, бул. Македония 3.

Трето гражданско отделение, 4648/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 250/2019 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 5, офис 5, срещу ТП Държавно горско стопанство – Габрово чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Успех 1.

Трето гражданско отделение, 4741/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 270/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, район Младост, БенчМарк Бизнес Център, бул. Цариградско шосе 159, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Никола Войводов 3, вх. А, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Никола Войводов 3, вх. А, ап. 5.

Трето гражданско отделение, 1023/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 359/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Тетевен, ул. Иван Вазов 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Тетевен, ул. Михаил Койчев 10А, ет. 3.

Трето гражданско отделение, 1096/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1028/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. X.X. 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, 1113/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1221/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Яворов, ул. Лакатица 1, ет. 3, офис 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4129/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2992/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 4295/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2373/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Узунджовска 11, ет. 2, над партер.

Четвърто гражданско отделение, 4499/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3270/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2; ЕТ X.X. – Радмари“, представлявано от X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2; Ваниш“ – ЕООД, представлявано от X.X. чрез адвокат X.X., София, кв. Красно село, ул. X.X. 5, ет. 1, офис 2, срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Благоевград, ул. Георги Измирлиев 9.

Четвърто гражданско отделение, 489/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 492/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Лукашов 14, стая 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 716/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 287/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Агро Инвест 999“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 34А, ет. 3, офис 10, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 736/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 763/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Съборна 14, ет. 3, срещу Столична община – район Витоша“, чрез юрисконсулт X.X., София, кв. Павлово, ул. Слънце 2.

Четвърто гражданско отделение, 1178/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14846/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Пол Аджекум Премпех чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу Летище София“ – ЕАД, София, Аерогара София, бул. Христофор Колумб 1.

Четвърто гражданско отделение, 1180/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5695/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република Бългрия, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Проф. X.X. 9, офис 2.

Четвърто гражданско отделение, 1251/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2235/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Аксаково, ул. Митко Палаузов 45.

НА 24.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3739/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 132/2019 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Стомана Индъстри“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучър 103, ет. 2, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 3896/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 296/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 6, ап. 6.

Трето гражданско отделение, 4086/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 80/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Драма 15; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Драма 15, срещу Общинска банка“ – АД, София, ул. Врабча 6; X.X.X., Русе, ул. Рига 12, вх. 1, ет. 3, ап. 3.

Трето гражданско отделение, 4457/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 624/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10, срещу Строймар 2013“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 4527/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 218/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Галина Стефанова Кузманова чрез адвокат X.X., Русе, пл. Възраждане 4 – партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, кантора 2Б.

Трето гражданско отделение, 25/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 480/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Софийски градски съд, представляван от съдия X.X. – председател на съда, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Г. С. Раковски 110, ет. 5, ап. 5.

Трето гражданско отделение, 90/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 293/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 362/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 224/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Териториална дирекция – Бургас, ул. X.X. 26А, ет. 3, Бургас; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 889/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2073/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез особен представител Лина Тадрос, София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 4, офис 426, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 3.

НА 24.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1376/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6116/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кадемлия 1, срещу Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Дондуков 68.

Първо търговско отделение, 1664/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1437/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 20, ет. 2, ап. 2, срещу ЗК Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна X.X.X., с. Драговищица, ул. Единадесета 4.

Първо търговско отделение, 1747/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5588/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X.-X., синдик на Професионален футболен клуб ЦСКА“ – АД, в несъстоятелност, чрез адвокат X.X., София, бул. Арсеналски 11, ет. 6, офис 9; Министерството на младежта и спорта, София, бул. Васил Левски 75, срещу ПФК ЦСКА“ – АД, в несъстоятелност, София, бул. Драган Цанков 3.

Първо търговско отделение, 2118/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5985/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Обединена българска банка“ – АД, чрез процесуален представител X.X., София, ул. Света София 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 8, ет. 6, офис 5; X.X.X. чрез особен представител X.X., София, бул. България 81, вх. В, ет. 8.

Първо търговско отделение, 2165/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 32/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 5, ет. 4, офис 5, срещу Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4.

НА 28.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3237/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 164/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., като едноличен търговец с фирма Никис 72 – X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2, срещу Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив.

Второ гражданско отделение, 3447/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16067/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 2, кантора 201; X.X.X. чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Света София 8, ет. 4, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Второ гражданско отделение, 4331/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 164/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. 20 април 13, ет. 1, срещу X.X.X., Ямбол, ж.к. Хале, бл. 5, вх. И, ет. 3, ап. 176.

Второ гражданско отделение, 4407/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 944/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, срещу Община Варна, бул. Осми приморски полк 43, Варна.

Второ гражданско отделение, 4517/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 315/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., Огняново, област Благоевград; X.X.X., Огняново, област Благоевград, срещу X.X.X., Огняново, област Благоевград; X.X.X., Огняново, област Благоевград.

Второ гражданско отделение, 4538/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15224/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Владайска 71, офис 1.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 231/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5113/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ ВАИК X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Софроний Врачански 13, ет. 1; X.X.X., София, ул. Сан Стефано 23, вх. А.

Първо търговско отделение, 543/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 179/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Свинекомплекс Дунав“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X. законен представител на X.X.X., X.X.X., X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3.

Първо търговско отделение, 1270/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2146/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Консервинвест“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3, срещу Булконс Първомай“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 6.

Първо търговско отделение, 2013/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 51/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Г. М. Димитров 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Анушка Драгиева 4, партер.

Първо търговско отделение, 2610/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 128/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3; Областен кооперативен съюз чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3; Кооптрейд“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3; СП Първи май“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 32, вътр. сграда, ет. 3, срещу Търговска банка Д“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Ген. Тотлебен 8.

Първо търговско отделение, 2729/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1780/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Транс-5“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 86, ет. 1, офис 4.

НА 28.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4162/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4635/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1а, Търговски дом, ет. 3, кантора 308, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 14, партер, и страна Дирекция Социално подпомагане“ – Лозенец, София, ул. Димитър Хаджикоцев 80.

Четвърто гражданско отделение, 4918/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 326/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X., Враца, ул. Екзарх Йосиф 48, вх. Б, ет. 4, ап. 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 51, ет. 2, ап. 5.

Четвърто гражданско отделение, 30/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4640/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Перник, ул. Св. X.X. 1А, Перник, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 2, кантора 6.

Четвърто гражданско отделение, 759/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 80/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Свиленград, ул. 23 септември 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 7Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., Свиленград, бул. България 59, срещу Сити Груп 1“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Марица 6, ет. 5, ап. 13; X.X.X. чрез особен представител X.X., Хасково, ул. Преслав 24, ет. 3, офис 5.

Четвърто гражданско отделение, 1174/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1018/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Четвърто гражданско отделение, 1179/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3589/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 77, ет. 2, офис 26, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

НА 28.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2822/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 978/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. и X.X.X., в качеството им на синдици на Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу Черно море 2001“ – АД, с председател на управителния съвет X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Манов 33, ет. 2, офис 6.

Първо търговско отделение, 1510/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4105/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Приста Авто“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3.

Първо търговско отделение, 1538/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 88/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, София, бул. Цар Освободител 7, срещу Хуфу“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 86, ет. 1, офис 4, и трета страна Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3.

Първо търговско отделение, 1970/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5002/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Гаранционен фонд, София, ул. X.X. 2, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 85, ет. 4, ап. 10.

Първо търговско отделение, 2133/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10653/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Дедакс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Осогово 32 34, ет. 2, офис 0201, срещу Петрол“ – АД, чрез адвокат X.X.-Великова, София, бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 911.

Първо търговско отделение, 2181/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5811/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, офис 4, срещу ЗК Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

НА 28.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3780/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 411/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Любен Каравелов 71, срещу Краси и Руми“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Христо Ботев 2, вх. А, офис 411.

Четвърто гражданско отделение, 4132/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5349/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Фактори“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ж.к. Сердика, бл. 12, ап. 31, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Маврова, София, пл. Св. Неделя 4, ет. 4; Ест“ – АД, чрез адвокат X.X.-Маврова, София, пл. Св. Неделя 4, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 4423/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1293/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 10, ет. 2, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Парчевич 35, ет. 2, ап. 4; Усама Мустафа Абдулах чрез адвокат X.X., София, ул. Парчевич 35, ет. 2, ап. 4; X.X.X., Белгия 9810 Eke Nazareth Biesten 43 Jana Velinova Ataie.

Четвърто гражданско отделение, 4712/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 67/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу Акос“ – ООД, Дупница, ул. Солун 2; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Дора Габе 3, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 137/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 637/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково“ – АД, чрез адвокат X.X., Димитровград, бул. Георги С. Раковски 13, стая 52, срещу Айтен Бейсим Осман чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 6, хотел Рила, офис 201.

Четвърто гражданско отделение, 169/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1692/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, партер (вътрешен двор).

Четвърто гражданско отделение, 171/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 897/2018 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Рапид КБ чрез адвокат X.X., София, ул. Добри Войников 45, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Софроний Врачански 155, партер.

НА 28.09.2020 Г. ОТ 13,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1632/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 600/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Панагюрище, ул. Брацигово 17, вх. Б, ет. 1, ап. 3, срещу КНН“ – ООД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1666/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 33/2019 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от ГПК Острица чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Арх. X.X. 9, бл. ДЦ-43, вх. А, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8.

Първо търговско отделение, 1687/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 24/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Месокомбинат Хасково“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3, и страна Дирекция Социално подпомагане Костинброд – Закрила на детето, Костинброд, ул. Валери Чакалов 5.

Първо търговско отделение, 1828/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2983/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. и X.X.X. синдици на Корпоративна търговска банка“ – АД, в несъстоятелност, София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу Глобал Петролиум Сървис“ – ЕООД, София, ул. Голо бърдо 10.

Първо търговско отделение, 2029/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 271/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Крум 8, ет. 3, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3.

Първо търговско отделение, 2309/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3312/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Клокотница 2А, ет. 8, срещу Сдружение Национално бюро на българските автомобилни застрахователи чрез адвокат X.X., София, ул. Узунджовска 16.

Първо търговско отделение, 2372/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2315/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Руен чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 103, София Тауър (Мол София), ет. 6, срещу Министерството на околната среда и водите, София, бул. Уилям Гладстон 67.

Първо търговско отделение, 2410/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4728/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 2А, срещу ЗД Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучър 87.

Първо търговско отделение, 2470/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5694/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 29, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 29, ет. 3, срещу ЗД Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучър 87, ет. 2.

НА 29.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3238/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 267/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велинград, ул. Хан Аспарух 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 26.

Първо гражданско отделение, 3335/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 318/2018 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Монтана, ул. Васил Левски 19; X.X.X., Бойчиновци, ул. Марица 7; X.X.X., София, ул. Прохлада 5; X.X.X., Бойчиновци, ул. Георги Димитров 71; X.X.X., Монтана, ул. Цар Иван Александър 15.

Първо гражданско отделение, 3694/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10784/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1, срещу Джей Ви дриймс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Богданел-X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33, ет. 1; Столична община, София, ул. Московска 33; Бул-рент София“ – АД, чрез процесуален представител X.X., София, ул. Владайска 49, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 4184/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15655/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, офис 426, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Гургулят 31, партер.

Първо гражданско отделение, 4284/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 103/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Дианабад, бл. 5 Б, ет. 6, ап. 43; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Верила 1, ет. 2, офис 8.

Първо гражданско отделение, 4760/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9768/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Боянски водопад 104, бл. 2, ап. 7; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Боянски водопад 104, бл. 2, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Ботев 35, ет. 3, ап. 11.

Първо гражданско отделение, 136/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5299/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи 51, ет. 2, ап. 5, срещу Обединена българска банка“ – АД, София, ул. Света София 5.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 2827/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5441/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Неофит Рилски 23, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 29, ет. 3, офис 5 – 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 29, ет. 3, офис 5 – 6.

Второ гражданско отделение, 3301/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 159/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; Кадир Аптинеби Аптикадир чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2.

Второ гражданско отделение, 3693/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 71/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., действаща и като ЕТ Дебора-33 Девора Давидкова“ чрез адвокат X.X.X., София, бул. П. Славейков 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, район Средец, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 32, и трета страна X.X.X., София, ул. Калиманци 59.

Второ гражданско отделение, 3904/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 709/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 33, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 100А, ет. 1.

Второ гражданско отделение, 4179/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 855/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., София, бул. Христо Ботев 20, ет. 3, ап. 10, срещу X.X.X., с. Баня, област Благоевград, ул. Първа 8.

Второ гражданско отделение, 4388/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16783/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Адванс Пропъртис“ – ООД, София, ул. Николай Хайтов 3А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, кантора 237 Т.Д.; X.X.X., София, ул. Хемус 51, вх. Г, ет. 4, ап. 66; X.X.X., София, ул. Хемус 51, вх. Г, ет. 4, ап. 66; X.X.X., София, ул. Хемус 51, вх. Г, ет. 4, ап. 66.

Второ гражданско отделение, 4801/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 234/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X., с. Галата, област Ловеч, ул. Хаджи Димитър 12; X.X.X., с. Галата, област Ловеч, ул. Цар Самуил 1; X.X.X., с. Галата, област Ловеч, ул. Димитър Благоев 21; X.X.X., с. Галата, област Ловеч, ул. Димитър Благоев 21, срещу X.X.X., с. Галата, област Ловеч, ул. Христо Ботев 30.

Второ гражданско отделение, 233/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 242/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X., Дупница, област Кюстендил, ул. Батак 15; X.X.X., Дупница, област Кюстендил, ул. Батак 15; X.X.X., Дупница, област Кюстендил, ул. Батак 15, срещу X.X.X., Дупница, област Кюстендил, ж.к. Бистрица, бл. 92, вх. А, ет. 6, ап. 16.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3400/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 103/2019 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Назми Кадир Мустафа чрез адвокат X.X., Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, бл. Арда, ап. 19.

Трето гражданско отделение, 3754/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 931/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Сливница 66.

Трето гражданско отделение, 4120/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6232/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, район Илинден, София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Билянини извори 10, вх. Б, срещу X.X.X. чрез процесуален представител X.X., София, ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Д, ет. 7, ап. 110.

Трето гражданско отделение, 4124/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 318/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от ЧЕЗ Електро България“ – АД, чрез процесуален представител X.X., Кюстендил, ул. Петър Ников 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Войводина могила 42, партер, ап. 1, и трета страна ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159, бл. Бенчмарк Бизнес център.

Трето гражданско отделение, 4374/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 447/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Цар Симеон Велики 1, ет. 2, офис 4, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 4444/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 259/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ж.к. Дъбника, бл. 22, вх. А, ап. 18, срещу Професионална гимназия по каменообработване чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5; Министерството на културата чрез процесуален представител X.X.X., София, бул. Александър Стамболийски 17.

Трето гражданско отделение, 4892/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 368/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Безмер Енерджи“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Цар Освободител 14, ет. 1, Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън, срещу Министерството на финансите, София, ул. Георги С. Раковски 102.

Трето гражданско отделение, 611/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1681/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Петрич, ул. Вардар 10, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 1252/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 23/2019 по описа на Камара на частните съдебни изпълнители, подадена от Камара на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4, срещу Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1; частен съдебен изпълнител X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 37.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2871/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6238/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

Второ търговско отделение, 2429/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 274/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2; Застрахователно акционерно дружество Алианц България чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. Двадесет и пети септември, централна градска част – пешеходна зона, финансово-търговски център, срещу Бул аква фиш“ – ООД, чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2, офис 9.

Второ търговско отделение, 2489/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 350/2019 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Д. Константинов 23А, офис 7, срещу Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Парчевич 27.

Второ търговско отделение, 2546/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 133/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Васил Априлов 18, ет. 3, офис 6, срещу Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.

НА 29.09.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 4196/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 166/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Цар Освободител 36, вх. А, ет. 3, ап. 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Цар Освободител 36, вх. а, ет. 3, ап. 13, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Фердинанд 34, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Фердинанд 34, ет. 1.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1931/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 663/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, бул. Свети Патриарх Евтимий 23а, офис 2, срещу X.X.X., действаща със съгласието на законния си представител и майка X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, бул. Свети Патриарх Евтимий 23а, офис 2; ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, София, ул. Позитано 5; Дирекция „Социално подпомагане, Стара Загора, ул. Стефан Караджа 8.

Второ търговско отделение, 2441/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13258/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, и трета страна сдружение Национално бюро на българските автомобилни застрахователи чрез адвокат X.X., София, ул. Узунджовска 16, ет. 3; Дженерали застраховане“ – АД, София, бул. X.X.X. 68.

Второ търговско отделение, 2448/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5596/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост, бл. 470, вх. Д, ет. 5, ап. 104; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост, бл. 470, вх. Д, ет. 5, ап. 104, срещу ЗАД – ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, район Слатина, ул. Кадемлия 1.

Второ търговско отделение, 2939/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3904/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу Застрахователна компания Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4.

НА 29.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3448/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 102/2019 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Нови пазар, ул. Цар Освободител 22, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Бенковски 2, и страна Дирекция Социално подпомагане“, гр. Нови пазар, ул. Васил Левски 3, гр. Нови пазар.

Четвърто гражданско отделение, 3867/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 93/2019 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Монтана, ул. Княз Александър Батенберг 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Монтана, ул. Васил Левски 19.

Четвърто гражданско отделение, 4025/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 526/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Корновска, Варна, бул. Владислав Варненчик 79, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Парижка комуна 2, и страна Дирекция Социално подпомагане – Варна, ул. Георги Раковски 62, Варна.

Четвърто гражданско отделение, 4085/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4124/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Антисел България“ – ООД, чрез адвокат Иван-X.X., София, ул. Парчевич 15, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Коруджиева, София, бул. Генерал Скобелев 71.

Четвърто гражданско отделение, 293/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 293/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Перущица, ул. Отец Паисий 2, Перущица, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перущица, ул. Москва 6.

Четвърто гражданско отделение, 330/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 486/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Община Самоков чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Македония 34А, ет. 2, офис 201, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 515/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1168/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2, срещу Застрахователна компания Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А; X.X.X., Нови Искър, ул. Вуте Велев 10.

НА 29.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1082/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 260/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Месокомбинат Русе“ – АД, с изпълнителен директор X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X., действаща чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., действаща чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., действаща чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет.5, офис 3, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1287/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 724/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна X.X.X., Бургас, ул. Индустриална 88 – Затвора.

Второ търговско отделение, 1721/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 608/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X. и X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу Костенец – ХХИ“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. България 58, вх. С, ет. 1, офис 1.

Второ търговско отделение, 1843/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3116/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.

Второ търговско отделение, 1898/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1079/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. в качеството си на майка и законен представител на X.X. Митев чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу Групама Застраховане“ – ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 47А.

НА 29.09.2020 Г. ОТ 11 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1200/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 745/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Крис – МТ“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Мадан, ул. Обединение 5, срещу Община Неделино чрез адвокат X.X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 11, офис 3.

Второ търговско отделение, 1215/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 207/2018 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Динамо Сливен“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 119, ет. 3, офис 6.

Второ търговско отделение, 559/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 684/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Адрес недвижими имоти“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Парчевич 27, срещу Комисията за защита на потребителите, София, пл. Славейков 4А.

НА 30.09.2020 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3235/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 434/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Пловдив, бул. Санкт Петербург 67, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, бул. Съединение 10, офис 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, бул. Съединение 10, офис 5, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, 3252/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 140/2019 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Горубсо – Мадан“ – АД, чрез процесуален представител X.X.X.-X., Мадан, ул. Явор 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, бул. България 3, офис 112.

Трето гражданско отделение, 3595/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 754/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, пл. Акад. X.X. 6, ет. 2, офис 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 3.

Трето гражданско отделение, 3855/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 175/2019 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Основно училище X.X. чрез адвокат X.X., Търговище, Адвокатска колегия Търговище, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 1.

Трето гражданско отделение, 4581/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15823/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Борис І № 61, вх. А, ет. 2, ап. 8.

Трето гражданско отделение, 4606/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4756/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Зет Зет Груп“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Узунджовска 11, втори надпартерен етаж, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А.

Трето гражданско отделение, 4746/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 325/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. X.X. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Горна Оряховица, ул. X.X. 16.

Трето гражданско отделение, 6/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 314/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Котел чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 19, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Теракоминженеринг“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Виктор Юго 14А, ет. 3; държавата, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102; Евронет“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Драган Цанков 12 16, ет. 2, офис 9, и трета страна Т7 Консулт“ – ЕООД, чрез представител X.X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 5, ап. 15А; Феритранс“ – ООД, чрез представител X.X.X., с. Тича, ул. Георги Димитров 95.

Трето гражданско отделение, 516/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 269/2019 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Горубсо – Мадан“ – АД, с изп. директор X.X.X. чрез процесуален представител X.X.-Енева, Мадан, ул. Явор 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кърджали, бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1.

НА 30.09.2020 Г. ОТ 10 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 2929/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 108/2019 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Ердинч Ибрям Хамид, с. Твърдинци, община Търговище, ул. Марица 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 113; X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 113.

Второ гражданско отделение, 3167/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 306/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги Бенковски 90, ет. 3, офис 12, срещу X.X.X., Варна, ж.к. Трошево 77, вх. Г, ет. 2, ап. 4.

Второ гражданско отделение, 3265/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 117/2019 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Мехмед Ибрям Идриз, с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети март 47; Адевия Мехмедшериф Идриз, с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети март 47, срещу Назиф Иса Назиф, с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети март 43; Садифе Мустафа Назиф, с. Ясеновец, област Разград, ул. Трети март 43.

Второ гражданско отделение, 3543/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 997/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. X.X. 41, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. X.X. 41, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Маркова, София, ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.-Маркова, София, ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, ет. 2, и трета страна X.X.X., Благоевград, ул. Листопад 12, ет. 3, ап. 16; X.X.X., Благоевград, ул. Крушово 16, ет. 3, ап. 10; X.X.X., Благоевград, ул. Крушово 16, ет. 3, ап. 10.

Второ гражданско отделение, 4106/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5268/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Бизнес логистичен център София“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 56, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Московска 21.

Второ гражданско отделение, 4227/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 191/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; Кадир Аптинеби Аптикадир чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, партер.

Второ гражданско отделение, 4858/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1191/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 2, офис 4, срещу X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Цар Симеон 20, вх. Б, ет. 2, ап. 7.

Второ гражданско отделение, 429/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Света София 8, ет. 4, офис 408, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Македония 34А, ет. 3, офис 305; Община Самоков, ул. Македония 34, Самоков.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4486/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 867/2018 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Енерго Про Енергийни услуги“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. X.X. 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, 4530/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 188/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 34, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 34, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 34, ет. 1, ап. 1, срещу Ромфарм Компани“ – ООД, чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. X.X. 9, вх. А, ет. 2, офис 8; Серес“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. X.X. 9, вх. А, ет. 2, офис 8; Ставен“ – АД, чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. X.X. 9, вх. А, ет. 2, офис 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., Ловеч, бул. България 5; Ком-Плюс“ – ЕООД, София, ул. Шандор Петьофи 30.

Трето гражданско отделение, 4830/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 271/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. X.X. 2, вх. А, срещу X.X.X., Русе, бул. X.X. 16, вх. 3, ет. 6, ап. 18.

Трето гражданско отделение, 36/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1006/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пазарджик, ул. Васил Левски 64, вх. А, ап. 7; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 26; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 26, срещу X.X.X., Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 31.

Трето гражданско отделение, 151/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 527/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X., Русе, ул. Воден 14, вх. 1, ет. 5; X.X.X., Русе, ул. Воден 14, ет. 1, ап. 5; X.X.X., Русе, ул. Воден 14, вх. 1, ет. 5, срещу УМБАЛ Канев“ – АД, Русе, ул. Независимост 2.

Трето гражданско отделение, 193/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 499/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Славянска 3, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение, 1032/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 309/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. X.X., бл. 81, ет. 2, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. X.X. 15, ет. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. X.X. 15, ет. 9.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 525/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2322/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Алианц Банк България“ – АД, София, бул. Мария-Луиза 79, срещу X.X.X. синдик на ЕТ X.X.-2002“, чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 7, вх. А, ет. 4, офис 7.

Второ търговско отделение, 2027/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4941/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция Пътна инфраструктура, София, бул. Македония 3; Галчев инженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат Арно Мамасян, София, ул. Петър Парчевич 27; Фармвил“ – ЕАД, чрез адвокат Арно Мамасян, София, ул. Петър Парчевич 27, срещу Обединена българска банка“ – АД, чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 43 Б, ет. 2; ЕМ Строй“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, ап. 3.

НА 30.09.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1435/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 724/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Месокомбинат Карлово“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; X.X.X., майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3, и страна Дирекция Социално подпомагане“, Костинброд, ул. Валери Чкалов 5, Костинброд.

Второ търговско отделение, 1613/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 635/2017 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Дилов Инвест“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X.-Христанова, Варна, бул. Сливница 52 партер, срещу Ивтур“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Генерал X.X. 53, вх. Г, партер; Алианс Консулт“ – ООД, София, ул. Академик X.X. 35, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Второ търговско отделение, 1886/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 859/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Българска агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ) – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Георги С. Раковски 145, вх. В, ет. 2 (надпартерен), ап. 11, срещу Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 27.

5235

Административният съд – Пазарджик, VІ състав, е образувал адм. д. № 192/2018 г., насрочено за 1.10.2020 г. по жалбата на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., тримата от с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, против Решение № 876 от 20.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Септември, с което е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за определяне трасе на водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, в частта от него, отнасяща се до имоти с № 311001, № 308001, № 245001 и № 017007, всички в землището на с. Варвара, община Септември. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорване на административния акт.

5473

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба на X.X.X. против Решение № 231, прието с протокол № 07 от 10.07.2015 г. на Общинския съвет „Родопи“, е образувано адм. д. № 137 по описа на съда за 2020 г., насрочено за 24.09.2020 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

5472

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. срещу точка 1.10 от раздел III на приложение № 8 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, по което е образувано административно дело № 11812/2019 г. по описа на Административния съд – София град, VII тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.09.2020 г. от 13,30 ч.

5477

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е образувано адм. д. № 12756/2019 г. по жалба на „Комфорт КБК Груп“ – ООД, София, срещу Решение № 550 на СОС от 25.07.2019 г. в частта, с която се одобряват проекти за план за регулация и план за застрояване на УПИ ІV – „За озеленяване с режим на Тго“, кв. 42г, относно ПИ с идентификатор 68134.1505.1244, м. Ж.к. Дружба 2 – І част. Заинтересованите лица могат да се конституират само като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение чрез подаване на заявление до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадена жалба. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.10.2020 г. от 15,30 ч.

5514

Варненският районен съд, ХХХІХ състав, призовава X.X.X., гражданин на Руската федерация, роден на 15.06.1974 г., с адрес: гр. Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, сграда „Есенсия“ 1, вх. Б, ет. 3, ап. 23, ответник по гр. д. № 1042/2020 г. по описа на Варненския районен съд, ХХХІХ състав, да се яви в канцеларията на деловодството на ХХХІХ състав на Районния съд – Варна, в срок до 21.08.2020 г., за да получи книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по делото, заведено от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ – АД, по иск с правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД. Указва на ответника, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5478

Дуловският районен съд уведомява X.X.X., роден на 26.09.1948 г. в Република България, без регистриран постоянен и настоящ адрес в България, че срещу него е заведено гр.д. № 232/2020 г. по описа на Дуловския районен съд от X.X.X. по чл. 124, ал. 1 от ГПК и че в деловодството на съда на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намира исковата молба с приложенията, които могат да се получат в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяването лично или на упълномощено от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще му назначи особен представител.

5480

Кърджалийският районен съд на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Баръш (Бариш) Кочак, роден на 19.02.1995 г., гражданин на Република Турция, без регистриран в Република България адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на РС – Кърджали, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 508 по описа за 2020 г. на РС – Кърджали, в качеството му на ответник по предявения от Пънар Хюрю Сюлейман от гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци 25, вх. В, ет. 5, ап. 37, община Кърджали, област Кърджали, иск за развод по чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5479

Районният съд – Сливен, призовава X.X.X./Риша, род. на 5.08.1981 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, по предявения срещу него иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от X.X.X. по гр. д. № 1551/2020 г. по описа на СлРС, насрочено за открито съдебно заседание на 25.09.2020 г. от 9 ч., с резервна дата 30.10.2020 г. от 9 ч.

5441

 

Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 3154/2017 г., I граждански състав, по мотивирано искане на КПКОНПИ (с предишно наименование КОНПИ) с вх. № 38948 от 28.12.2017 г. против X.X.X. и X.X.X., с което са предявени осъдителни субективно пасивно съединени искове с правна квалификация чл. 74 във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 70 и 72 ЗОПДНПИ (отм.) и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 411 383,43 лв., както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 25 лв., представляваща равностойността на 25 дружествени дяла в капитала на „Кю Ел Би Иновейшън България“ – ООД, ЕИК 201963492, със седалище и адрес на управление: София, район „Витоша“, ул. Захари Зограф № 57, ет. 2, ап. 7, представлявано от X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 50 лв., внесена по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 800 лв., постъпила от трети лица по сметка в левове № **, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 2020,11 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 3900 лв., постъпила от трето лице по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 19 233,66 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по спестовен влог в левове № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 17 150 лв., постъпила от трети лица по спестовен влог в левове № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 31,05 лв., представляваща платени лихви по спестовен влог в левове № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 5822,80 евро, равняващи се на 11 388,41 лв., представляваща вноски по спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 1200 евро, равняващи се на 2347 лв. представляваща вноски от трети лица по спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 2,54 евро, равняващи се на 4,97 лв., представляваща платени лихви по спестовен влог в евро № **, открит в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 6685 щатски долара, равняващи се на 7367,67 лв., представляваща непреобразувана част от извършени вноски по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN: ** (стар IBAN: **), открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 411,40 евро, равняващи се на 804,63 лв., представляваща вноска по спестовна сметка в евро № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 3648,06 британски лири, равняващи се на 9296,56 лв., представляваща вноски по спестовна сметка в британски лири № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 111 311,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 32 010,68 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 5597,50 лв., представляваща извършени погасителни вноски по договор за стоков кредит № **;

– сумата в размер 3297 лв., представляваща извършени погасителни вноски по договор за кредит № **;

– сумата в размер 3305,94 лв., представляваща извършени погасителни вноски по договор за стоков кредит № **;

– сумата в размер 1101,16 лв., представляваща извършени погасителни вноски по договор за стоков кредит № **.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от X.X.X., ЕГН **, и X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 79 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 36498.8.55, намиращ се в гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив;

– сумата в размер 7500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, намиращ се в местността Пясъка, в землището на гр. Смолян, а именно: поземлен имот с начин на трайно ползване: нива (орна земя), с площ 4,329 дка, 9 категория, с идентификатор 67653.70.2 по кадастралната карта на гр. Смолян, с трайно предназначение: земеделска територия, при граници и съседи: имот № 70.14, имот № 70.13, имот № 70.3, имот № 37.371, имот № 70.405 и имот № 70.1.

На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 3845 лв., представляваща вноска от банкова сметка в левове № **, от която е постъпила по сметката чрез трансфер по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **.

На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 1279,53 щатски долари, равняващи се на 1950 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в левове № **, от която е постъпила по сметката чрез трансфер в разплащателна сметка в щатски долари № **, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 550 лв., представляваща вноска по банкова сметка в левове № **, от която е постъпила по сметката чрез трансфер в разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 795,15 лв., представляваща вноска по банкова сметка в левове № **, от която е постъпила по сметката чрез трансфер в разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 1281,77 щатски долара, равняващи се на 1844,61 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в щатски долари № **, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 5879,92 евро, равняващи се на 11 500,13 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в евро № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 4750 евро, равняващи се на 9290,19 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в евро № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 86,95 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по разплащателна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **;

– сумата в размер 63 978,16 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна сметка в левове № **, открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **.

Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 26.11.2020 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167. Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на спора, чрез предявяване на иск по чл. 29 от ЗОПДИППД (отм.) в едномесечен срок от датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5503

Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 1101/2018 г., I граждански състав, по искова молба на КПКОНПИ (с предишно наименование КОНПИ) с вх. № 14294 от 11.05.2018 г. против X.X.X., X.X.X., „Фарст“ – ЕООД, „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, с което са предявени осъдителни субективно пасивно съединени искове с правна квалификация чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 2 200 499,84 лв., както следва:

На основание чл. 63, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 1047 лв., представляваща касови вноски, извършени от X.X.X. по банкова сметка в левове с IBAN: **, открита в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 425 799,16 евро, или 832 000,03 лв., изтеглена от X.X.X. от банкова сметка с IBAN: **, в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, с ЕИК 203827587, представлявано от X.X.X.;

– сумата в размер 199 784,62 евро, или 389 580 лв., изтеглена от X.X.X. от разплащателна сметка в евро с IBAN: **, в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр „Фарст“ – ЕООД, ЕИК 202518680, представлявано от X.X.X..

На основание чл. 63, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X., ЕГН: **:

– сумата в размер общо 6449 лв., представляваща касови вноски, извършени за периода 2010 – 2014 г. от X.X.X. по спестовна сметка в левове с IBAN: **, в „Юробанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 757 лв., представляваща касови вноски, извършени за периода 2014 и 2015 г. от X.X.X. по разплащателна сметка с № ** и IBAN: **, в „Банка ДСК“ с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 640 лв., представляваща погасителни вноски, извършени през периода 2014, 2015 и 2016 г. от X.X.X. по кредитна карта, издадена по разплащателна сметка № ** и IBAN: **, в „Банка ДСК“ с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 330 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, извършени от X.X.X. през периода 2015 и 2016 г. по разплащателна сметка с издадена кредитна карта към нея с IBAN: **, в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер общо 1425,80 лв., представляваща погасителни вноски, извършени от X.X.X. по кредити, отпуснати й от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД, за периода 2013 – 2016 г.;

– сумата в размер общо 10 829 лв., представляваща погасителни вноски, извършени от X.X.X. по кредити, отпуснати й от „Профи Кредит България“ – ЕООД, за периода 2010 – 2014 г.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X., ЕГН: **, и X.X.X., ЕГН: **:

– лек автомобил, марка и модел „Ауди 80“, с рег. № РВ 8224 СН, дата на първа регистрация – 13.09.1989 г., рама № WAUZZZ8AZLA012667; автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба на МПС от ** и е собственост на X.X.X. и X.X.X..

На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, ЕИК 203827587, представлявано от X.X.X., ЕГН: **;

– сумата в размер 488 964,10 евро, или 956 330,66 лв., придобита от X.X.X., представляваща салдо към 9.02.2016 г. по банкова сметка с IBAN: **, в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр „Импакс Асет Мениджмънт“ – ЕООД, с ЕИК 203827587, представлявано от X.X.X..

На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от „Фарст“ – ЕООД, ЕИК 202518680, представлявано от X.X.X., ЕГН **:

– сумата в размер 159,19 евро, или 311,35 лв., придобита от X.X.X., представляваща салдо към 29.01.2016 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN: **, в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр „Фарст“ – ЕООД, ЕИК 202518680, представлявано от X.X.X., ЕГН: **.

Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 10.12.2020 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167. Всички заинтересовани от производството лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на спора, в едномесечен срок от датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5504

Разградският окръжен съд на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 93/2018 г. по предявено на 17.04.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Острово, община Завет, област Разград, ул. Хан Омуртаг № 4, и настоящ адрес: гр. Сандански, ул. Шипка № 9, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Острово, община Завет, област Разград, ул. Хан Омуртаг № 4, и настоящ адрес: гр. Сандански, ул. Шипка № 9, за отнемане на следното имущество на стойност 241 658,57 лв., а именно:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 ТД“, рег. № РР2278АР, рама № WBACC11030FF33420, двигател № 31867488256Т1, дата на първа регистрация – 3.04.1992 г., закупен с договор от 30.01.2009 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 2000 лв.

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, рег. № РР1827АР, рама № WBADF71050BS12417, двигател № 64896030035001, дата на първа регистрация – 30.07.1999 г., закупен с договор от 13.05.2010 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 7000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Камаро“, рег. № РР0051ВА, рама № 2G1FP32S4S2157689, двигател № – няма данни, дата на първа регистрация – 1.07.1995 г., закупен с договор от 16.04.2013 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1000 лв.

– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „806“, рег. № РР8413ВА, рама № VF3221DH2122002294, двигател № 4003865, дата на първа регистрация – 17.01.1997 г., закупен с договор от 19.05.2014 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1500 лв.

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 ЦДИ“, рег. № РР4544АХ, рама № WDB2021331A735878, двигател № 61196030075682, дата на първа регистрация – 23.02.1999 г., закупен с договор и фактура от 10.03.2015 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 3000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 28 066,16 лв., представляваща непреобразувана част от получени парични средства чрез международната система за бързи разплащания „Western Union“.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 500 лв., представляваща равностойността на дружествените дялове в капитала на „Сали Съни“ – ЕООД, ЕИК 202359694.

– Сумата в размер 195,58 лв., равностойността на 100 евро, представляваща направена на 30.08.2010 г. вноска по банкова сметка № BG41UNCR70001519776417 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

– Сумата в размер 3670 лв., представляваща направени в периода от 29.07.2013 г. до 3.04.2015 г. вноски по банкова сметка № BG24UBBS80021091825230 в „Обединена българска банка“ – АД

– Сумата в размер 3600 лв., представляваща направени вноски от трети лица по банкова сметка № BG24UBBS80021091825230 в „Обединена българска банка“ – АД.

– Сумата в размер 2 лв., представляваща направена на 10.12.2012 г. вноска по банкова сметка № BG39CECB979010D9935300 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

– Сумата в размер 10 лв., равностойността на 5,11 евро, представляваща направена на 25.07.2011 г. вноска по банкова сметка № BG17FINV91501015050112 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм):

– Сумата в размер 1366,15 лв., равностойността на 698,50 евро, представляваща направена на 21.04.2010 г. вноска по банкова сметка № BG57BPBI79494470338001 в „Юробанк България“ – АД.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 30 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 1А, на първи етаж в жилищна сграда – блок № 103, вх. Б, построен върху държавна земя, намиращ се в Русе, комплекс Чародейка-Г-Юг, продаден с НА № 52, том V, рег. № 9293, дело № 662 от 2.12.2015 г.

– Сумата в размер 45 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1368.1.5 с административен адрес: Русе, бул. Цар Фердинанд № 4, етаж 0, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1368, с предназначение на обекта: за търговска дейност, а по нотариален акт представляващ магазин № 1, намиращ се на партерния етаж на жилищна сграда в Русе, бул. Цар Фердинанд № 4, продаден с НА № 18, том I, рег. № 328, дело № 10 от 15.01.2016 г.

– Сумата в размер 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на магазин № 18, намиращ се на втори етаж в масивна двуетажна търговска сграда с магазини в комплекс Чародейка-Г-Юг в Русе, с адрес по данъчна оценка: ул. Тодор Икономов, продаден с НА № 195, том I, рег. № 3838, дело № 152 от 6.04.2016 г.

– Сумата в размер 4500 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320“, рег. № РР4176АТ, рама № WDB2200251 A382405, двигател № 64896030035001, дата на първа регистрация – 18.07.2003 г., продаден на 16.04.2013 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 Д“, рег. № РР1232АТ, рама № WBAAL91020FS007935, двигател № 306D123789434, дата на първа регистрация – 13.04.2000 г., продаден на 13.06.2011 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № РР7035АР, рама № WVWZZZ3BZWE225433, двигател № AFN450039, дата на първа регистрация – 6.04.1998 г., продаден с договор от 7.11.2012 г.

– Сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф 1.9 ТДИ“, рег. № РР5783АТ, рама № WVWZZZ1JZXD079456, двигател № AGR109565, дата на първа регистрация – 14.08.1998 г., продаден на 7.11.2012 г.

– Сумата в размер 6022,09 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „Ланд Ровър“, модел „Фриландер“, рег. № РР4028АТ, рама № SALLNABA8WA610549, двигател № 992785, дата на първа регистрация – 15.04.1998 г., продаден с договор от 30.10.2012 г.

– Сумата в размер 14 326,59 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 320 ЦДИ 4 Матик“, рег. № РР9798АТ, рама № WDC1641221A254458, двигател № 64294040378621, дата на първа регистрация – 1.01.2007 г., продаден с договор от 3.12.2012 г.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „121 1.3“, рег. № РР0277ВА, рама № YCMBXXBAJBVU80347, двигател № VU80347, дата на първа регистрация – 3.04.1997 г., продаден с договор от 12.02.2013 г.

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, рег. № РР1105ВА, рама № VSSZZZ7MZ1V515599, двигател № – няма данни, дата на първа регистрация – 9.01.2001 г., продаден с договор от 14.11.2013 г.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № РР3073ВА, рама № W0L0ZCF6861137695, двигател № Z19DT5037978, дата на първа регистрация – 24.08.2006 г., продаден с договор от 11.11.2013 г.

– Сумата в размер 6000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Айго 1.0 И“, рег. № РР9236АТ, рама № JTDKG18C10000N263884, двигател № 1KR5830612, дата на първа регистрация – 25.07.2008 г., продаден с договор от 1.09.2015 г.

– Сумата в размер 9000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № РР3221АХ, рама № W0L0AHL3582180328, двигател № 573987, дата на първа регистрация – 29.05.2008 г., продаден с договор от 31.08.2015 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

– Сумата в размер 300 лв., представляваща стойността към датата на бракуване на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № РР5589АМ, рама № WF0CXXGBVCCB47159, двигател № СВ47159, бракуван на 13.11.2012 г.

– Сумата в размер 300 лв., представляваща стойността към датата на бракуване на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „405“, рег. № РР0796АН, рама № VF315BBD270060778, двигател № 1СТЗН012180, дата на първа регистрация – 13.04.1982 г., бракуван на 13.12.2012 г.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща остатъка от пазарната стойност към датата на отчуждаване, която не е преобразувана в друго имущество, на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № РР7031АН, рама № WF0LXXGBVLNL51948, двигател № NL51948, дата на първа регистрация – 2.10.1992 г., продаден с договор от 7.05.2013 г.

– Сумата в размер 300 лв., представляваща стойността към датата на бракуване на лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Вояджър“, рег. № РР7903АН, рама № 1C4GHN5M5PU112991, двигател № 09В11322, дата на първа регистрация – 23.03.1993 г., бракуван на 13.12.2012 г.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 300 Д“, рег. № РР5394АР, рама № WDB2100201A174504, двигател № 60691202000012251, дата на първа регистрация – 3.09.1996 г., продаден с договор от 26.10.2010 г.

– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“, рег. № РР8288АР, рама № WBAVU31020KZ06288, двигател № 204D483636327, дата на първа регистрация – 23.05.2006 г., продаден на 1.11.2010 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.11.2020 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1. Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

5378

Разградският окръжен съд на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 68/2018 г. по предявено на 16.03.2019 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с настоящ адрес област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, и X.X.X., ЕГН **********, с настоящ адрес област Разград, община Разград, с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, за отнемане на следното имущество на стойност 132 930,63 лв., а именно:

От Нуртен Ахмед Ахмед на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62, от ЗОПДНПИ:

– 1/2 ид. ч. от недвижим имот, намиращ се в с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, община Разград, област Разград – общинска земя от 37 кв. м към собствения им неурегулиран имот І-643 в квартал 39, вследствие на което се уреждат регулационните отношения за имота и площта му става 536 кв. м, при граници – улици, имот УПИ XII-643, имот УПИ XI-642, придобит от Рейхан Сабри Хюсеин и Нуртен Ахмед Ахмед с договор № 143 от 18.04.2008 г./акт № 278, том 2, дело № 2160 от 20.05.2008 г. на СВ – Разград. Имотът е придобит за сумата 115 лв., или за 1/2 част 57,50 лв. Данъчната оценка на целия имот е 119,60 лв.

– Сумата в размер 68,22 лв., представляваща внесени парични средства от X.X.X., ЕГН **********, по разплащателна сметка с IBAN BG07PRCB92301019817916 в левове;

– Сумата в размер 50 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица по разплащателна сметка с IBAN BG07PRCB92301019817916 в левове, открита на 13.11.2008 г. и закрита на 11.06.2015 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 16,48 евро с левова равностойност в размер 32,23 лв., представляваща начислени лихви върху суми, внесени от проверяваното лице по депозитна сметка в евро с IBAN BG52PRCB92302419817912, открита на 22.10.2007 г. и закрита на 12.06.2013 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 88 851,77 лв., представляваща непреобразуваните средства от получени парични преводи чрез „Western Union“ и „MoneyGram Payment systems Inc. USA“.

От Рейхан Сабри Хюсеин на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

– 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в с. Ясеновец, ул. Първи май № 9, община Разград, област Разград – общинска земя от 37 кв. м към собствения им неурегулиран имот І-643 в квартал 39, вследствие на което се уреждат регулационните отношения за имота и площта му става 536 кв. м, при граници – улици, имот УПИ XII-643, имот УПИ XI-642, придобит от Рейхан Сабри Хюсеин и Нуртен Ахмед Ахмед с договор № 143 от 18.04.2008 г./акт № 278, том 2, дело № 2160 от 20.05.2008 г. на СВ – Разград. Имотът е придобит за сумата 115 лв., или за 1/2 част 57,50 лв. Данъчната оценка на целия имот е 119,60 лв.

– 6/10 идеални части от недвижим имот, намиращ се в с. Ясеновец, ул. Трети март № 38, община Разград, област Разград: дворно място, цялото с площ 677 кв. м, съставляващо имот с планоснимачен № 704, за което е отреден парцел V-704 от квартал 45, заедно с 6/10 идеални части от реално построените в това дворно място: жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м, лятна кухня с баня със застроена площ 10 кв. м и второстепенна сграда със застроена площ 110 кв. м, при граници – от двете страни улици, и имот с планоснимачен № 703, придобит от Рейхан Сабри Хюсеин съгласно нотариален акт № 75, том 3, рег. № 2837, дело № 353 от 4.09.2013 г./акт № 5, том 19, дело № 3605 от 4.09.2013 г. на СВ – Разград, за сумата 4000 лв. Данъчната оценка на 6/10 ид.ч. от имота е 3171,54 лв. Пазарна стойност на 6/10 ид.ч. към настоящия момент – 15 000 лв.

– Лек автомобил, марка „Опел“ модел „Вектра“, рег. № РР 3303 АТ, дата на първа регистрация 25.02.2005 г., рама № WOL0ZCF6851063686, двигател – без номер, придобит от Рейхан Сабри Хюсеин с договор от 1.07.2011 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.

– Сумата в размер 1938,46 евро с левова равностойност в размер 3791,30 лв., представляваща изтеглени парични средства от влогова сметка в евро с IBAN BG23PRCB92304414685611, открита на 19.01.2007 г. и закрита на 9.01.2013 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 5,63 евро с левова равностойност в размер 11,01 лв., представляваща начислени лихви върху суми, внесени по влогова сметка в евро с IBAN BG23PRCB92304414685611, открита на 19.01.2007 г. и закрита на 9.01.2013 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 10 лв., представляваща внесени парични средства от Рейхан Хюсеин по разплащателна сметка в левове с IBAN BG79PRCB92301014685611, открита на 22.10.2007 г. и закрита на 31.08.2012 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 115 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG79PRCB92301014685611, открита на 22.10.2007 г. и закрита на 31.08.2012 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 307,20 евро с левова равностойност в размер 601,16 лв., представляваща внесени парични средства от трети лица, постъпили по банкова сметка в евро с IBAN BG71UNCR70001520063676, открита на 11.04.2011 г. и закрита на 7.04.2014 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 97,58 лв., представляваща внесени парични средства от Рейхан Хюсеин по разплащателна сметка в левове с IBAN BG44CECB97901080908900, открита на 12.10.2010 г. и закрита на 15.01.2015 г., с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 187,36 лв., представляваща внесени парични средства от Рейхан Хюсеин по разплащателна сметка в левове с IBAN BG17CECB97901080908901, открита на 12.06.2014 г. и активна към датата на извлечението, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

От Нуртен Ахмед Ахмед на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320И“, рег. № РР 0600 АМ, рама № WBACB11080FC60509, двигател № 206S235390470, дата на първа регистрация – 6.09.1993 г., придобит от Нуртен Ахмед Ахмед с договор от 15.06.2007 г. и отчужден с договор от 11.05.2010 г., към датата на отчуждаването му.

От Рейхан Сабри Хюсеин на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

– Сумата в размер 3000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Поло“, рег. № РР 2930 АТ, рама № WVWZZZ6NZW4194277, двигател № AEF221630, дата на първа регистрация – 11.02.1998 г., придобит от Рейхан Сабри Хюсеин с договор от 12.02.2010 г. и отчужден с договор от 30.03.2016 г., към датата на отчуждаването му.

– Сумата в размер 6500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 290 ТД“, рег. № РР 2930 АТ, рама № WDB2100171D389039, дата на първа регистрация – 25.03.1997 г., придобит от Рейхан Сабри Хюсеин с договор от 10.06.2011 г. и отчужден с договор от 23.04.2015 г., към датата на отчуждаването му.

– Сумата в размер 6500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „407“, рег. № РР 6781 ВА, рама № VF36DRHRH21027536, двигател № FMBA3M53460, дата на първа регистрация – 29.07.2004 г., придобит от Рейхан Сабри Хюсеин с договор за замяна от 7.07.2015 г. на автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № РР 6950 АТ, към датата на придобиването му.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2020 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1. Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

5346

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ с определение № 455 от 27.07.2020 г. по т.д. № 90/2020 г., призовава кредиторите на „Ливингстоун еволюшън“ – ЕООД (н), ЕИК/БУЛСТАТ 160138989, да се явят в открито съдебно заседание за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 от ТЗ за отмяна решение на събрание на кредиторите на „Ливингстоун еволюшън“ – ЕООД (н), ЕИК/БУЛСТАТ 160138989, взето на 10.06.2020 г., подадено от Националната агенция за приходите – кредитор в производството по т.д. 90/2020 г. за несъстоятелност на „Ливингстоун еволюшън“ – ЕООД. Заседанието ще се проведе на 10.08.2020 г. от 14 ч. в сградата на Съдебната палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.

5494

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 606/2009 г. на политическа партия с наименование „Възраждане на отечеството“, както следва: Допуска на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение от 2.04.2019 г. по ф.д. № 606/2009 г. по описа на СГС, ФО, VI-3 състав, като в последния абзац на страница втора от решението след „...ВПИСВА ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА на Политическа партия „Възраждане на отечеството“, приети с решения на Конгрес на Политическа партия „Възраждане на отечеството“, проведено на 9.03.2019 година“ следва да се чете и „и Вписва промяна в адреса на управление на партията на гр. София, п.к. 1298, ул. Михаил Маринов № 2“.

5438

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д. № 9446/2007 г. на политическа партия с наименование „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, както следва: Устав с изменения и допълнения, приети на Национално събрание от 1.02.2020 г. Нов адрес на управление на партията: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 1, партер. Изпълнителен съвет (вместо предишното наименование на ръководния орган на партията – Изпълнителен комитет) в състав: X.X.X. – председател; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.. Контролен съвет (вместо предишното наименование на контролен орган на партията – Контролен комитет) в състав: X.X.X. – председател; X.X.X. и X.X.X.. Председател и представляващ партията е X.X.X..

5512

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

18. – Управителният съвет на Института на вътрешните одитори в България – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 10.09.2020 г. в 17 ч. в Зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“ – София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. приемане на: годишен финансов отчет за 2019 г.; отчет за дейността на ИВОБ за периода 1 юни 2019 г. – 31 май 2020 г.; отчет за дейността на контролния съвет за периода 1 юни 2019 г. – 31 май 2020 г.; отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.; 3. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

5486

19. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ (БАР), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава на асоциацията свиква редовно общо събрание на БАР на 10.09.2020 г. в 9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски № 205, бл. Б, ет. 2; зала – малка, при следния дневен ред: 1. приемане на ГФО 2019 г.; 2. разни. При липса на необходимия кворум в обявения в т. 1 от този протокол час общото събрание се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове на асоциацията. Материалите по дневния ред са налични в офиса на асоциацията за справки и сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.

5381

6. – Управителният съвет на сдружение „Българското медицинско сдружение по хематология“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание, което ще се състои на 14.09.2020 г. в 14 ч. в заседателната зала на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, ул. Пловдивско поле № 6, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2019 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

5475

12. – Управителният съвет на „Сдружение на студентите по индустриално инженерство и мениджмънт“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква по предвидения в ЗЮЛНЦ ред годишно общо събрание на 15.09.2020 г. в 10 ч. в София, ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2019 г.; 2. доклад на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2019 г.; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението и председателя на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет на сдружението и нов председател на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление.

5424

1. – Управителният съвет на сдружение „Българско каталитично дружество“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 24.09.2020 г. в 14 ч. в София, ж.к. Гео Милев, ул. Академик Г. Бончев, бл. 11 – Институт по катализ, заседателна зала № 225, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружение „Българско каталитично дружество“ за 2019 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5433

11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „В.Л.С.С.П.З.Б“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 4.10.2020 г . в 11 ч. в София, ул. Средорек № 5 – заседателна зала на Великата Ложа, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на УС на „В.Л.С.С.П.З.Б“ за изминалата 2019 г.; 2. доклад на председателя на УС за дейността му до датата на провеждане на ОС; 3. освобождаване от отговорност на председателя на УС на сдружението за дейността му до датата на провеждане на ОС; 4. освобождаване от длъжност на председателя на УС на сдружението; 5. освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им до датата на провеждане на събранието; 6. провеждане на избори за председател на сдружението; 7. избор на членове на УС на сдружението; 8. прием на нови членове на сдружението; 9. вземане на решение за промяна в устава на сдружението; 10. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, ще са на разположение на членовете на общото събрание в канцеларията на сдружението по седалището и адреса на управление считано от 1.07.2020 г.

5467

569. – Националният комитет на партия „Български социалдемократи“ на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на партия „Български социалдемократи“, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и свое решение от заседание, проведено на 18.07.2020 г. в София, ул. Аксаков № 31, свиква 51-ви редовен конгрес на партия „Български социалдемократи“ на 10.10.2020 г. от 10 ч. в София, п.к. 1225, в двора на ул. София № 13 при следния дневен ред: 1. отчет на Националния комитет на партия „Български социалдемократи“; 2. отчет на ЦКРК; 3. приемане промени в устава на дискусия; 4. избор на председател на партия „Български социалдемократи“; 5. избор на председател на ЦКРК на партия „Български социалдемократи“; 6. избор на членове на Националния комитет на партия „Български социалдемократи“; 7. избор на членове на ЦКРК на партия „Български социалдемократи“; 8. дискусия; 9. вземане на решения.

5442

14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб за състезателен бридж Асо Пика“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 19.09.2020 г. в 10 ч. във Варна, местност Ракитника, ул. 16 № 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за целия мандат; 2. промени в устава, седалището и адреса на управление на сдружението; 3. освобождаване на членовете на УС, вкл. председателя; 4. избор на нови членове на УС, вкл. на председател; 5. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – Варна, ж.к. Чайка, бл. 56, ап. 33. Подлежащите на обсъждане материали са на разположение във Варна, местност Ракитника, ул. 16 № 3.

5444

17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на домашните пивовари в България“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на сдружението на извънредно общо събрание на 12.09.2020 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Ивайловско шосе № 41, при следния дневен ред: І. вземане на решение за освобождаване на настоящите членове на управителния съвет и на неговия председател; ІІ. вземане на решение за промяна в броя членовете на управителния съвет; ІІІ. вземане на решение за промяна на мандата на управителния съвет и на неговия председател от 3 на 4 години; ІV. вземане на решение за промяна на мандата на председателя и заместник-председателя на общото събрание от 2 години с право за преизбиране от 2 поредни мандата на 4 години с право за преизбиране за 2 поредни мандата; V. избор на нови членове на управителния съвет; VІ. избор на нов председател на управителния съвет; VІІ. приемане на промени в устава на сдружението: 1. промяна в начина на оповестяване на поканата за провеждане на общо събрание; 2. промяна на датата на провеждане на общо събрание; 3. други промени, ако е необходимо да бъдат приети; VІІІ. приемане на нов устав, отразяващ направените промени; ІХ. приемане на решение да се коригира в партидата на сдружението в търговския регистър предметът на допълнителна стопанска дейност; Х. приемане на финансов отчет за 2019 г.; ХІ. разни. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно при условията на спадащ кворум съгласно чл. 32, ал. 1 от действащия устав на сдружението.

5443

Видинският окръжен съд с решение № 1 от 15.07.2020 г. по ф. д. № 12/2012 г. по описа на ВОС свиква общо събрание на СНЦ „Спортен клуб Ванто – Видин“ – Видин, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 3 от устава на сдружението на 25.08.2020 г. от 17,30 ч. във Видин, ул. Еделвайс № 3, хотел „Дунав“, при следния дневен ред: 1. освобождаване на всеки един от членовете на УС на сдружението – X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; 2. избор на нов УС; проект за решение: ОС избира нов УС в състав от 3-ма членове, както следва: X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********; 3. освобождаване от длъжност на председателя на УС и избор на нов председател; проект за решение: ОС освобождава от длъжността му на председател на УС X.X.X., ЕГН **********, и избира на негово място X.X.X., ЕГН **********; 4. приемане на промени в устава на сдружението; проект за решение: ОС променя чл. 3 от устава на сдружението в съответствие с решението по т. 4, както и в чл. 10, ал. 5 изразът „Поканата се обнародва в „Държавен вестник“…“ се заменя с „Поканата се обявява в търговския регистър….“. В чл. 23, ал. 1 следва да се постави точка след „физически лица“ и да се премахне „... и колективно: от юридически лица.“; чл. 23, ал. 3 следва да бъде отменен и чл. 26, ал. 2 следва да бъде отменен; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред. Общото събрание на СНЦ „СК Ванто – Видин“ – Видин, се свиква по инициатива на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. в качеството им на членове на сдружение „Спортен клуб Ванто – Видин“ – Видин.

5434

14. – Управителният съвет на сдружение „Свят за всички“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.09.2020 г. в 11 ч. в Русе, ул. Пирот № 10, в офиса на сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на годишни доклади за дейността за 2017, 2018, 2019 г.; 2. приемане на годишни финансови отчети за 2017, 2018, 2019 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5493