Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 69 от 4.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 5 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕ Виж повече
  • ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ВСЕМИРНАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ (Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. - ДВ, бр. 65 от 2020 г. В сила за Република България Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 91 ОТ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ (ДВ, БР. 71 ОТ 2006 Г.) Виж повече