Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 7.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 56 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 5 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 77 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА УМРЕЛИ/ЕВТАНАЗИРАНИ ЖИВОТНИ, УНИЩОЖЕНИ СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 3 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 4 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 151 ОТ 27.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 162 ОТ 31.07.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече