Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

  • ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 5 АПРИЛ 2012 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече