Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 11.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-76 от 17 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-16187-30.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: с. Коларово, EKATTE 37989, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-618 от 3.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 37989.1.43: площ: 4796 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.44: площ: 2149 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.45: площ: 3421 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.46: площ: 157 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.47: площ: 13 612 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.48: площ: 58 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 37989.9.17: площ: 37 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.9.18: площ: 8897 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.9.19: площ: 9669 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 37989.9.20: площ: 4808 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.44: площ: 2404 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.45: площ: 832 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.24.13: площ: 1417 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.36.52: площ: 1319 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.28: площ: 21 461 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.14: площ: 196 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.15: площ: 357 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.55: площ: 150 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.56: площ: 47 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.57: площ: 38 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.45: площ: 932 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.46: площ: 105 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.47: площ: 626 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.48: площ: 2127 кв. м, пасище, собственост на „МБИЛД 2007“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.94: площ: 33 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.78.43: площ: 794 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 37989.52.79.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.59.556.1: площ: 56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.59.556.2: площ: 9 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.59.556.3: площ: 108 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.367.1: площ: 16 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.368.1: площ: 91 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.1: площ: 505 кв. м, хотел, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.2: площ: 28 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.3: площ: 27 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.4: площ: 28 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.5: площ: 57 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.6: площ: 62 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.7: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37989.90.370.8: площ: 20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 37989.1.40: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 8061 кв. м, площ след промяната: 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.41: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7172 кв. м, площ след промяната: 6774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.1.42: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, данни преди промяната: собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ: 62 296 кв. м, данни след промяната: собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните и МЗХ – ХМС, площ: 42 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3897 кв. м, площ след промяната: 3812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3587 кв. м, площ след промяната: 3412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 963 кв. м, площ след промяната: 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.8: нива, собственост на X.X.X., площ: 6300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.9: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5495 кв. м, площ след промяната: 3894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4510 кв. м, площ след промяната: 4467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.6.38: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 45 111 кв. м, площ след промяната: 43 022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.7.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 495 кв. м, площ след промяната: 9357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.8.2: нива, собственост на X.X.X., площ: 5202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.8.3: нива, собственост на X.X.X., площ: 2998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.8.4: нива, собственост на X.X.X., площ: 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.8.5: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 3406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.9.521: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 71 515 кв. м, площ след промяната: 54 454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.11.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2097 кв. м, площ след промяната: 2241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.11.25: нива, собственост на X.X.X., площ: 4009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.93: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 55 414 кв. м, площ след промяната: 55 250 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.161: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 58 324 кв. м, площ след промяната: 56 807 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.163: нива, собственост на X.X.X., площ: 5342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.165: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1926 кв. м, площ след промяната: 2820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.171: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1318 кв. м, площ след промяната: 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.12.311: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6599 кв. м, площ след промяната: 3990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.14.19: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 607 кв. м, площ след промяната: 10 212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.14.27: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2548 кв. м, площ след промяната: 3148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.20.164: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3924 кв. м, площ след промяната: 4648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.24.317: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 54 972 кв. м, площ след промяната: 53 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.25.34: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2681 кв. м, площ след промяната: 3596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.25.278: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1649 кв. м, площ след промяната: 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.28.288: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6844 кв. м, площ след промяната: 6808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.36.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 5795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.36.50: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 021 кв. м, площ след промяната: 8702 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.39.24: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 739 кв. м, площ след промяната: 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.39.27: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1638 кв. м, площ след промяната: 1518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.39.32: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4163 кв. м, площ след промяната: 5162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.39.429: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8022 кв. м, площ след промяната: 7155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.40.1: нива, собственост на Община Петрич, площ: площ преди промяната: 2767 кв. м, площ след промяната: 2679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.40.2: нива, собственост на X.X.X., площ: 1608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.40.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3203 кв. м, площ след промяната: 2984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.40.9: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.40.10: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2328 кв. м, площ след промяната: 3271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7540 кв. м, площ след промяната: 7329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.4: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7480 кв. м, площ след промяната: 7636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.5: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3061 кв. м, площ след промяната: 2781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.6: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.7: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 21 512 кв. м, площ след промяната: 3744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.43.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след промяната: 2155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.44.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1089 кв. м, площ след промяната: 177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.44.2: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 941 кв. м, площ след промяната: 934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.47.2: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 55 887 кв. м, площ след промяната: 55 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.47.3: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4813 кв. м, площ след промяната: 4900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.2: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 997 кв. м, площ след промяната: 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.13: нива, собственост на X.X.X., площ: 3026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 820 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.19: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 34 730 кв. м, площ след промяната: 31 940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.57.363: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5744 кв. м, площ след промяната: 5682 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 718 кв. м, площ след промяната: 707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.13: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 357 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.21: нива, собственост на X.X.X., площ: 706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.22: нива, собственост на X.X.X., площ: 1088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 174 кв. м, площ след промяната: 14 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.24: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 31 410 кв. м, площ след промяната: 30 102 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.29: нива, собственост на X.X.X., площ: 496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.38: нива, собственост на X.X.X., площ: 963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.39: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 483 кв. м, площ след промяната: 151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.52: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 19 553 кв. м, площ след промяната: 18 099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.53: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 639 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.54: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 714 кв. м, площ след промяната: 11 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.60: нива, собственост на X.X.X., площ: 1449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 1351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.2: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1593 кв. м, площ след промяната: 3598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.3: данни преди промяната: пасище, собственост на Община Петрич, площ: 1449 кв. м, данни след промяната: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ: 70 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 996 кв. м, площ след промяната: 19 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.10: нива, собственост на X.X.X., площ: 7118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.11: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2139 кв. м, площ след промяната: 1330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.17: водоем, собственост на Община Петрич, площ: 19 949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1763 кв. м, площ след промяната: 1725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2752 кв. м, площ след промяната: 2053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.34: пасище, собственост на „МБИЛД 2007“ – ЕООД, площ преди промяната: 96 117 кв. м, площ след промяната: 93 990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.35: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2156 кв. м, площ след промяната: 2065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.39: пасище, собственост на „Фамили Партнерс“ – ООД, площ: 2000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.43: пасище, собственост на „Фамили Партнерс“ – ООД, площ преди промяната: 12 987 кв. м, площ след промяната: 12 710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.44: пасище, собственост на X.X.X., площ: 20 002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.364: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 24 178 кв. м, площ след промяната: 24 043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.483: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.123: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1038 кв. м, площ след промяната: 865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.154: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1459 кв. м, площ след промяната: 1444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.347: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1240 кв. м, площ след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.351: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната: 3124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.352: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 512 кв. м, площ след промяната: 19 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1841 кв. м, площ след промяната: 1825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.6: нива, собственост на „Лопово“ – ЕООД, площ преди промяната: 775 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.11: нива, собственост на X.X.X., площ: 614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1803 кв. м, площ след промяната: 2117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.35: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 268 кв. м, площ след промяната: 11 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.36: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2117 кв. м, площ след промяната: 1291 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.46: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2139 кв. м, площ след промяната: 2121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.62: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 197 кв. м, площ след промяната: 266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.64: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 448 кв. м, площ след промяната: 439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.256: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8304 кв. м, площ след промяната: 11 483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.258: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2196 кв. м, площ след промяната: 1716 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.514: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3142 кв. м, площ след промяната: 3014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.37: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7109 кв. м, площ след промяната: 7028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.50: за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Агро ПМ Груп“ – ЕООД, площ преди промяната: 5504 кв. м, площ след промяната: 5002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.255: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.547: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1519 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.553: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1929 кв. м, площ след промяната: 1437 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.66.555: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 821 кв. м, площ след промяната: 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.78.34: ливада, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1266 кв. м, площ след промяната: 1099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.78.36: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1724 кв. м, площ след промяната: 1642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.78.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2279 кв. м, площ след промяната: 2341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.78.226: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7293 кв. м, площ след промяната: 6686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.60: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 573 кв. м, площ след промяната: 566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.61: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 785 кв. м, площ след промяната: 726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.64: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след промяната: 761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.66: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 333 кв. м, площ след промяната: 256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.72: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3828 кв. м, площ след промяната: 3818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.75: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1085 кв. м, площ след промяната: 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.85: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 709 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.88: пасище, собственост на X.X.X., площ: 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.89: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5245 кв. м, площ след промяната: 4961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.90: пасище, собственост на X.X.X., площ: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.99: нива, собственост на X.X.X., площ: 1129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.131: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 724 кв. м, площ след промяната: 470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.83.132: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1873 кв. м, площ след промяната: 1874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.383: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 7 013 614 кв. м, площ след промяната: 7 013 372 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5584

ЗАПОВЕД № КД-14-78 от 17 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г. от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: с. Сушина, EKATTE 70398, община Върбица, одобрени със заповеди № РД-18-41 от 29.06.2010 г. и № РД-18-698 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70398.1.19: площ: 1321 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.1.20: площ: 1499 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.5.7: площ: 221 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.7.14: площ: 992 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.7.15: площ: 3166 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.7.16: площ: 808 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.12.12: площ: 1626 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.18.30: площ: 34 кв. м, нива, собственост на ЕТ X.X.X., X.X.X. и „Агри Холдинг“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 70398.18.31: площ: 433 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.20.28: площ: 122 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.20.29: площ: 1565 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.30.4: площ: 1448 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.39.17: площ: 1543 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.40.9: площ: 448 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.51.28: площ: 2619 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.224.256: площ: 2509 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.201.947: площ: 906 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.946: площ: 401 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.947: площ: 706 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.81: площ: 554 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.82: площ: 263 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.83: площ: 189 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.84: площ: 239 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.85: площ: 254 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.86: площ: 952 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.87: площ: 239 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.88: площ: 412 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.89: площ: 111 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.90: площ: 579 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.91: площ: 66 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.67: площ: 1207 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.68: площ: 168 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.69: площ: 210 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.326: площ: 589 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.327: площ: 466 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.328: площ: 92 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.329: площ: 348 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.213.225: площ: 1194 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.214.360: площ: 1821 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.1000: площ: 306 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.1001: площ: 385 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.1002: площ: 360 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.217.229: площ: 77 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.98: площ: 9660 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.99: площ: 2717 кв. м, дере, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.100: площ: 374 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.101: площ: 3560 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.102: площ: 1206 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.103: площ: 725 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.221.235: площ: 3239 кв. м, нива, собственост на Карадемирско народно училище;

поземлен имот с идентификатор 70398.223.71: площ: 7324 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.223.72: площ: 1320 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.971: площ: 5483 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.972: площ: 340 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.973: площ: 2842 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.974: площ: 6159 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.975: площ: 996 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.976: площ: 348 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.977: площ: 439 кв. м, широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.978: площ: 416 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.979: площ: 2343 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.980: площ: 804 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.981: площ: 17 318 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.982: площ: 6421 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.983: площ: 1305 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.984: площ: 145 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.985: площ: 264 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.986: площ: 4097 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.987: площ: 2980 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.988: площ: 9879 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.989: площ: 6258 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.990: площ: 376 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.991: площ: 361 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.992: площ: 4953 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.993: площ: 6742 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.994: площ: 2380 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.995: площ: 2077 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.996: площ: 3014 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.997: площ: 1001 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.998: площ: 231 266 кв. м, широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.999: площ: 497 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.1003: площ: 614 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70398.18.1: нива, собственост на ЕТ X.X.X., X.X.X. и „Агри Холдинг“ – ЕООД, площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.18.27: данни преди промяната: площ: 4795 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), данни след промяната: площ: 22 328 кв. м, за местен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.18.29: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1377 кв. м, площ след промяната: 1340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.20.26: данни преди промяната: площ: 9973 кв. м, ниско застрояване (до 10 м), данни след промяната: площ: 5461 кв. м, за местен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.20.27: широколистна гора, собственост на МЗХ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 23 775 кв. м, площ след промяната: 22 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.224.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 938 кв. м, площ след промяната: 18 897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.224.60: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 917 кв. м, площ след промяната: 17 585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.224.120: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 28 368 кв. м, площ след промяната: 27 231 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.201.131: иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 726 703 кв. м, площ след промяната: 721 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.201.138: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 6805 кв. м, площ след промяната: 6686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.201.943: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 33 190 кв. м, площ след промяната: 33 158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.2: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4879 кв. м, площ след промяната: 4801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6240 кв. м, площ след промяната: 6051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4828 кв. м, площ след промяната: 4789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2293 кв. м, площ след промяната: 2237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.63: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4173 кв. м, площ след промяната: 4079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.67: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7899 кв. м, площ след промяната: 7602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.69: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 14 440 кв. м, площ след промяната: 13 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.75: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 24 886 кв. м, площ след промяната: 23 035 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.104: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 88 078 кв. м, площ след промяната: 87 843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.937: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5333 кв. м, площ след промяната: 3914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.202.945: друг вид земеделска земя, собственост на държавата, площ преди промяната: 543 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.9: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 33 800 кв. м, площ след промяната: 32 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.10: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 210 829 кв. м, площ след промяната: 199 585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.13: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1 126 232 кв. м, площ след промяната: 1 119 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.30: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 106 225 кв. м, площ след промяната: 149 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.205.80: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3978 кв. м, площ след промяната: 3941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.16: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2354 кв. м, площ след промяната: 2271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.39: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 44 295 кв. м, площ след промяната: 40 726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.207.66: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8445 кв. м, площ след промяната: 6412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.211.26: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 9399 кв. м, площ след промяната: 9313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.211.27: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 291 кв. м, площ след промяната: 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7440 кв. м, площ след промяната: 7329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7335 кв. м, площ след промяната: 6844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.11: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 135 313 кв. м, площ след промяната: 135 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.64: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 10111 кв. м, площ след промяната: 8641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.65: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1358 кв. м, площ след промяната: 646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.77: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 22 953 кв. м, площ след промяната: 20 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.78: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 38 183 кв. м, площ след промяната: 37 660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.108: за местен път, собственост на община Върбица, площ преди промяната: 5641 кв. м, площ след промяната: 5158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.113: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 88 676 кв. м, площ след промяната: 86 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.223: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4723 кв. м, площ след промяната: 3905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.212.323: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2696 кв. м, площ след промяната: 2249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.213.106: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 25 157 кв. м, площ след промяната: 24 111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.213.224: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2822 кв. м, площ след промяната: 2825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.214.59: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 17 551 кв. м, площ след промяната: 16 579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.214.358: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8378 кв. м, площ след промяната: 8164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.215.253: язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 944 926 кв. м, площ след промяната: 944 900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.107: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 12 078 кв. м, площ след промяната: 11 919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.218.44: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5104 кв. м, площ след промяната: 4040 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.218.49: ливада, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 23 450 кв. м, площ след промяната: 23 424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.218.944: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1974 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.6: нива, собственост на Мехмед Адем Ахмед, площ преди промяната: 5561 кв. м, площ след промяната: 5405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след промяната: 7307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8798 кв. м, площ след промяната: 6370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3699 кв. м, площ след промяната: 2219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3893 кв. м, площ след промяната: 3582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.41: язовир, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 51 323 кв. м, площ след промяната: 74 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.44: данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и Община Върбица, площ: 14 732 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ: 6036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.45: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 35 234 кв. м, площ след промяната: 10 349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.86: данни преди промяната: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ: 5217 кв. м, данни след промяната: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ: 1900 кв. м, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.87: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 722 кв. м, площ след промяната: 583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.88: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 11 862 кв. м, площ след промяната: 10 699 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.220.1: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X. площ преди промяната: 14 938 кв. м, площ след промяната: 14 052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.220.2: нива, собственост на Садика Бекир Мехмед, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. площ преди промяната: 11 997 кв. м, площ след промяната: 11 568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.220.90: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3572 кв. м, площ след промяната: 3524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.220.235: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2247 кв. м, площ след промяната: 2208 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.221.8: нива, собственост на Карадемирско народно училище, площ преди промяната: 4294 кв. м, площ след промяната: 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.221.89: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1956 кв. м, площ след промяната: 1143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.221.234: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Върбица, площ преди промяната: 3203 кв. м, площ след промяната: 3159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.222.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2637 кв. м, площ след промяната: 2582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.223.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.223.51: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 37 410 кв. м, площ след промяната: 28 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.223.70: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9599 кв. м, площ след промяната: 9575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.224.254: язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 539 317 кв. м, площ след промяната: 539 043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.21: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1922 кв. м, площ след промяната: 1921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.143: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 76 227 кв. м, площ след промяната: 57 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.156: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 67 179 кв. м, площ след промяната: 43 928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.157: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1921 кв. м, площ след промяната: 1118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.158: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 10 954 кв. м, площ след промяната: 10 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.159: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3720 кв. м, площ след промяната: 2567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.160: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 49 295 кв. м, площ след промяната: 26 198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.161: данни преди промянта: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 31 678 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 78 441 кв. м, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.162: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 140 440 кв. м, площ след промяната: 138 215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.163: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – СИДП ДП ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 74 079 кв. м, площ след промяната: 74 071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.164: дивечова нива, собственост на МЗХ – СИДП ДП ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 55 640 кв. м, площ след промяната: 55 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.195: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2887 кв. м, площ след промяната: 2181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.196: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 5583 кв. м, площ след промяната: 4892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.197: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 6988 кв. м, площ след промяната: 6288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.198: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 9579 кв. м, площ след промяната: 9264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.203: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8674 кв. м, площ след промяната: 3839 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.205: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗХ – СИДП ДП ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната: 273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.209: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 107 026 кв. м, площ след промяната: 96 894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.212: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 127 966 кв. м, площ след промяната: 123 635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.302: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 26 485 кв. м, площ след промяната: 13 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.304: широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 31 047 кв. м, площ след промяната: 24 046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.952: широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 59 250 кв. м, площ след промяната: 59 224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.953: данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 3591 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 3581 кв. м, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.960: широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 2 771 352 кв. м, площ след промяната: 2 771 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.961: широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно Държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 3 717 746 кв. м, площ след промяната: 3 460 818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.962: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 9498 кв. м, площ след промяната: 9457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.216.968: широколистна гора, собственост на Държавата чрез МЗХГ „Североизточно Държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната: 267 133 кв. м, площ след промяната: 266 238 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70398.5.6: площ: 3886 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.7.12: площ: 3050 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.39.15: площ: 11 595 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 70398.51.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ: 10 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70398.219.97: площ: 939 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5586

ЗАПОВЕД № КД-14-79 от 17 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявления вх. № 09-96684-29.10.2019 г., вх. № 09-96682-29.10.2019 г., вх. № 09-96679-29.10.2019 г. и вх. № 09-96680-29.10.2019 г. от СГКК – Велико Търново, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. Гр. Горна Оряховица, EKATTE 16359, община Горна Оряховица, одобрени със заповеди № РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № РД-18-04-275 от 9.10.2008 г. на началника на СГКК – Велико Търново, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 16359.15.905: площ: 1887 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.2: площ: 4772 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.3: площ: 50 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.6: площ: 387 кв. м, гробищен парк, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.3: площ: 6348 кв. м, пасище, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.4: площ: 2659 кв. м, за животновъдна ферма, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.5: площ: 3970 кв. м, за животновъдна ферма, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.315.1: площ: 24 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.667.1: площ: 1170 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.667.2: площ: 146 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.667.3: площ: 174 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.667.4: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.667.5: площ: 448 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.10.7.1: площ: 65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.10.7.2: площ: 49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.10.42.6: площ: 35 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.99.1: площ: 125 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.99.2: площ: 3 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.99.3: площ: 32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.99.4: площ: 51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.99.5: площ: 12 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.194.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.194.2: площ: 52 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.194.3: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.11.300.1: площ: 12 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.1: площ: 144 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.2: площ: 77 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.3: площ: 167 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.4: площ: 72 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.5: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.58.6: площ: 29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.1: площ: 448 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.2: площ: 169 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.3: площ: 154 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.4: площ: 27 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.5: площ: 13 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.6: площ: 264 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.7: площ: 62 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.8: площ: 493 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.9: площ: 334 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.10: площ: 7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.4.11: площ: 39 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.32.45.1: площ: 79 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.31.29.1: площ: 14 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.33.112.1: площ: 181 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.33.112.2: площ: 60 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.33.112.3: площ: 18 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.33.112.4: площ: 99 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.33.112.5: площ: 21 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.519.134.1: площ: 103 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.519.134.2: площ: 16 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.1: площ: 198 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.2: площ: 205 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.3: площ: 123 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.4: площ: 123 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.5: площ: 168 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.6: площ: 173 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.7: площ: 58 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.8: площ: 181 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.9: площ: 463 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.10: площ: 6 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.11: площ: 22 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.12: площ: 157 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.13: площ: 363 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.14: площ: 215 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.15: площ: 441 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.16: площ: 108 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.17: площ: 7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.18: площ: 7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.19: площ: 537 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.12.147.20: площ: 256 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.82.337.1: площ: 26 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.36.24.1: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.36.406.1: площ: 83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.36.407.1: площ: 136 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.74.1858.1: площ: 63 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.74.1858.2: площ: 30 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.242.1.1: площ: 18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.242.2.1: площ: 19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.242.3.6: площ: 125 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.242.3.7: площ: 33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.242.3.8: площ: 48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.2.1: площ: 150 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.2.2: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.5.1: площ: 41 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.5.2: площ: 50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.6.1: площ: 582 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.232.6.2: площ: 80 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.233.1.1: площ: 1200 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.233.1.2: площ: 1449 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.233.1.3: площ: 518 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.233.1.4: площ: 123 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.233.2.1: площ: 310 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.16.260.1: площ: 58 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.16.260.2: площ: 23 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.16.260.3: площ: 4 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.20.384.1: площ: 500 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.20.384.2: площ: 11 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.26.280.1: площ: 385 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.24.152.1: площ: 1009 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.24.152.2: площ: 26 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.24.559.2: площ: 447 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.1: площ: 35 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.2: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.3: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.4: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.5: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.6: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.7: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.8: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.9: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.10: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.11: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.12: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.13: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.14: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.15: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.16: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.17: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.18: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.19: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.20: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.21: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.22: площ: 21 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.23: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.24: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.25: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.26: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.27: площ: 17 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.28: площ: 24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.29: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.30: площ: 18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.31: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.25.299.32: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.763.1: площ: 42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.763.2: площ: 22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.763.3: площ: 16 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.763.4: площ: 17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.763.5: площ: 5 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.782.1: площ: 11 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.23.1: площ: 56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.200.1: площ: 44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.200.2: площ: 30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.200.3: площ: 9 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.200.4: площ: 4 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.202.1: площ: 44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.242.1: площ: 30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.242.2: площ: 21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.247.1: площ: 112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.247.2: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.248.1: площ: 91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.746.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.746.2: площ: 38 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.746.3: площ: 7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.746.4: площ: 10 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.15.760.1: площ: 52 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.46.397.1: площ: 629 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.208.3: площ: 125 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.14.208.4: площ: 37 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.1: площ: 117 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.2: площ: 71 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.3: площ: 64 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.4: площ: 68 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.5: площ: 80 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.6: площ: 82 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.7: площ: 7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.8: площ: 40 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.9: площ: 35 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 16359.39.153.10: площ: 19 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 16359.33.66: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 65 461 кв. м, площ след промяната: 65 293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.33.126: пасище, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 35 096 кв. м, площ след промяната: 34 805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.33.130: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 1158 кв. м, площ след промяната: 1012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.33.131: нива, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 12 135 кв. м, площ след промяната: 11 400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.33.132: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на държавата – МО, площ преди промяната: 54 176 кв. м, площ след промяната: 52 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.33.343: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5093 кв. м, площ след промяната: 5020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.506.5: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 3801 кв. м, площ след промяната: 8829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.519.133: пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3705 кв. м, площ след промяната: 2494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.519.134: за извор на прясна вода, собственост на МРРБ, площ преди промяната: 13 431 кв. м, площ след промяната: 12 206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.232.9: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДПФ – МЗХГ, площ преди промяната: 1418 кв. м, площ след промяната: 1418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 997 кв. м, площ след промяната: 964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.247: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 593 кв. м, площ след промяната: 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.756: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 130 кв. м, площ след промяната: 121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.758: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 236 кв. м, площ след промяната: 189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.759: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 198 кв. м, площ след промяната: 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.761: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на застр. извън регул., площ преди промяната: 237 кв. м, площ след промяната: 228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.187: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 114 354 кв. м, площ след промяната: 114 238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.207: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 47 783 кв. м, площ след промяната: 40 780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.355: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 3942 кв. м, площ след промяната: 19 190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.720: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4310 кв. м, площ след промяната: 4183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.14.774: овощна градина, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2016 кв. м, площ след промяната: 2001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.40.201: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5861 кв. м, площ след промяната: 4491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.40.356: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2161 кв. м, площ след промяната: 2138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.1531: иглолистна гора, стоп. Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4834 кв. м, площ след промяната: 4527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.1561: нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, стоп. Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4221 кв. м, площ след промяната: 3889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.7606: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2243 кв. м, площ след промяната: 2232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.7664: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3028 кв. м, площ след промяната: 3016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.7673: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1322 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.1510: пасище, стоп. Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1326 кв. м, площ след промяната: 1136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.1528: широколистна гора, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 13 508 кв. м, площ след промяната: 11 204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.7609: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 350 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.7611: нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, стоп. Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 959 кв. м, площ след промяната: 71 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.7625: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 478 кв. м, площ след промяната: 476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.71.7659: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 242 кв. м, площ след промяната: 228 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.1: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.2: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1600 кв. м, площ след промяната: 1526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.4: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.5: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.151: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6059 кв. м, площ след промяната: 6047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.154: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 2008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.35.156: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2104 кв. м, площ след промяната: 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.11: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 10 053 кв. м, площ след промяната: 10 041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2019 кв. м, площ след промяната: 1978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.22: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2716 кв. м, площ след промяната: 1905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ преди промяната: 2871 кв. м, площ след промяната: 2616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.18: за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 7800 кв. м, площ след промяната: 13 531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.23: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 12 028 кв. м, площ след промяната: 2988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.34: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 11 924 кв. м, площ след промяната: 11 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.41: за друг вид застрояване, собственост на застр. извън регул., площ преди промяната: 1875 кв. м, площ след промяната: 1818 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.43: пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1165 кв. м, площ след промяната: 420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.44: за друг вид застрояване, собственост на застр. извън регул., площ преди промяната: 177 кв. м, площ след промяната: 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.50: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 313 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.99: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 16 064 кв. м, площ след промяната: 15 805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.184: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6363 кв. м, площ след промяната: 5992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.185: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2324 кв. м, площ след промяната: 2180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.186: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1035 кв. м, площ след промяната: 968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.187: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4121 кв. м, площ след промяната: 3836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.188: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2664 кв. м, площ след промяната: 2477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.189: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3864 кв. м, площ след промяната: 3632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.190: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2387 кв. м, площ след промяната: 2262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.191: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2811 кв. м, площ след промяната: 2686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.192: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4944 кв. м, площ след промяната: 4810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.198: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 326 кв. м, площ след промяната: 316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.199: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след промяната: 2052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.200: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2022 кв. м, площ след промяната: 1728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.201: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 691 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.202: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 593 кв. м, площ след промяната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.203: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 591 кв. м, площ след промяната: 581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.272: за друг вид застрояване, площ преди промяната: 401 кв. м, площ след промяната: 375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.300: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1219 кв. м, площ след промяната: 1146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.330: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1913 кв. м, площ след промяната: 1908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.331: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 3534 кв. м, площ след промяната: 12 162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.333: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 689 кв. м, площ след промяната: 2134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.384: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 570 кв. м, площ след промяната: 423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.385: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 909 кв. м, площ след промяната: 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.386: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 575 кв. м, площ след промяната: 509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.387: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2864 кв. м, площ след промяната: 2604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.388: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1645 кв. м, площ след промяната: 1507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.389: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1839 кв. м, площ след промяната: 1634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.390: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 793 кв. м, площ след промяната: 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.391: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 638 кв. м, площ след промяната: 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.392: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 66 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.399: ниско застрояване (до 10 м), собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1140 кв. м, площ след промяната: 1103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.400: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 344 кв. м, площ след промяната: 163 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.492: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 429 кв. м, площ след промяната: 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.500: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 194 кв. м, площ след промяната: 124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.600: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 340 кв. м, площ след промяната: 175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.699: нива, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1489 кв. м, площ след промяната: 1033 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.703: пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 580 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.30.32: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 130 313 кв. м, площ след промяната: 129 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.30.66: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди промяната: 51 492 кв. м, площ след промяната: 51 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.32.4: разсадник, собственост на ТП ДГС Горна Оряховица, площ преди промяната: 104 578 кв. м, площ след промяната: 104 420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.32.45: за друг вид застрояване, собственост на застр. извън регул., площ преди промяната: 803 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.2: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4882 кв. м, площ след промяната: 4826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.4: за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната: 625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.285: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3530 кв. м, площ след промяната: 3438 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 16359.15.361: площ: 1621 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.15.762: площ: 80 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.3000: площ: 59 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 16359.70.7665: площ: 6886 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.10.16: площ: 481 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.32: площ: 2065 кв. м, пасище, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.46: площ: 7883 кв. м, за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗХГ;

поземлен имот с идентификатор 16359.11.401: площ: 224 кв. м, за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

II. С. Правда, EKATTE 57981, Община Горна Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-915 от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57981.240.29: площ: 5437 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.128: площ: 31 337 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

сграда с идентификатор 57981.355.9.1: площ: 240 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.355.10.1: площ: 348 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.355.15.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.355.16.1: площ: 272 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.355.16.2: площ: 452 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.355.17.3: площ: 219 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.200.14.1: площ: 301 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 57981.1.37.1: площ: 88 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57981.1.30: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 108 196 кв. м, площ след промяната: 108 103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.32: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4509 кв. м, площ след промяната: 5697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.35: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6675 кв. м, площ след промяната: 6190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 812 кв. м, площ след промяната: 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.50: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6661 кв. м, площ след промяната: 6644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.51: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 11 396 кв. м, площ след промяната: 10 925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.1.88: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 525 кв. м, площ след промяната: 508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.47: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3993 кв. м, площ след промяната: 3987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.53: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 9913 кв. м, площ след промяната: 9152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.240.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6661 кв. м, площ след промяната: 4052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.250.45: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 8064 кв. м, площ след промяната: 5236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.1: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 37 245 кв. м, площ след промяната: 36 438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.56: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6500 кв. м, площ след промяната: 2223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.62: изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 9560 кв. м, площ след промяната: 9290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.63: изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4020 кв. м, площ след промяната: 1106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.65: широколистна гора, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 10 838 кв. м, площ след промяната: 10 814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.77: изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 8861 кв. м, площ след промяната: 7395 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57981.330.52: площ: 19382 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“;

поземлен имот с идентификатор 57981.330.64: площ: 1521 кв. м, пасище, собственост на Община Горна Оряховица.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5589

 

ЗАПОВЕД № РД-18-249 от 20 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5590

 

ЗАПОВЕД № РД-18-251 от 21 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5591

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 26 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс Ботевградско шосе, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512 № 103), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 18 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5874

 

РЕШЕНИЕ № 27 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 9.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 443 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 44 300 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5875

 

РЕШЕНИЕ № 28 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 403 от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 15.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660 (в УПИ I, „за коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка” – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5876

 

РЕШЕНИЕ № 29 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 2.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.08.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5877

 

РЕШЕНИЕ № 30 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 8.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5878

 

РЕШЕНИЕ № 31 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 10.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5879

 

РЕШЕНИЕ № 32 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 3.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5880

 

РЕШЕНИЕ № 33 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на почивна база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор 03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10, гр. Берковица, общински нежилищен имот, предоставен за стопанисване и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 240 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 24 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5881

 

РЕШЕНИЕ № 34 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 15.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.507.5262 в УПИ V – за жс, магазини и трафопост, кв. 164, м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на ъгъла с ул. Кирил Пърличев, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“.

2. Начална тръжна цена – 240 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 24 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5882

 

РЕШЕНИЕ № 35 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 10.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха река – запад, София, ул. Христаки Павлович № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 1 200 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.

4. Депозитът за участие – 120 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5883

 

РЕШЕНИЕ № 36 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 9.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ II-1067 общ., кв. 3, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. Владимир Зограф, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“.

2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5884

 

РЕШЕНИЕ № 37 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 17.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар, общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“.

2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5885

 

РЕШЕНИЕ № 38 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 17.09.2020 г. от 14 ч. от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка” – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5886

 

РЕШЕНИЕ № 39 от 30 юли 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 8.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.619.54.2.110 (помещение), София, ж.к. Левски зона В, бл. 13, вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

5887

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 271 от 30 юли 2020 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново:

1. Изменя т. 1 на Решение № 607 от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) в частта, касаеща наименованието на общински нежилищен имот, като текстът: „Имот № 000161 по КВС за землище с. Ресен заедно с построените в него сгради“ се заменя със: „Поземлен имот с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен заедно с построените в него сгради“.

II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 607 от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 672 110 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен заедно с построени в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 33 600 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 201 633 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извършат в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: В. Спирдонов

5873

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 165 от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 20 % от дяловете на „ДКЦ 1 – Кърджали“ – ООД, Кърджали.

2. Упълномощава кмета на общината да възложи извършването на дейностите, свързани с изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум и тръжни документи за продажба на дяловете по т. 1 от настоящото решение в съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия.

Председател: Ю. Ахмед

5599

 

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 193 от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:

Одобрява частично изменение на общия устройствен план на община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя устройствената зона от територия за техническа инфраструктура в предимно производствена зона, съгласно чертежа.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото решение се изпраща в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването му да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред Административния съд – Монтана, при условията и по реда на чл. 45 от ЗМСМА.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения.

Председател: И. Иванов

5546

19. Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Банково“ към 31.07.2020 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

54 022

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

1 970 785

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

128 187

Други активи

17 769

Депозит в управление „Емисионно“

7 446 235

Всичко активи:

9 616 998

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

3 287 378

Други пасиви

876 152

Всичко задължения:

4 163 530

Основен капитал

20 000

Резерви

5 517 771

Неразпределена печалба

-84 303

Всичко собствен капитал:

5 453 468

Всичко пасиви:

9 616 998

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 31.07.2020 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

24 274 610

Монетарно злато и други инстру-

 

менти в монетарно злато

4 265 569

Инвестиции в ценни книжа

26 001 167

Всичко активи:

54 541 346

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

19 250 069

Задължения към банки

17 570 751

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

9 264 975

Задължения към други депозанти

1 009 316

Депозит на управление „Банково“

7 446 235

Всичко пасиви:

54 541 346

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

5855

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, Разрешение за строеж № РС-62 от 6.08.2020 г. за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ „Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“, подобект: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, на територията на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен, община Стражица, област Велико Търново, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5973

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-59 от 4.08.2020 г. за обект: Осветяване на кръгово кръстовище до гр. Ахелой на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 211+200, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5956

49. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на Агенция „Митници“ – Централно митническо управление, и на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-60 от 6.08.2020 г. за обект: „Изграждане на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари, намираща се в близост до жп гара Свиленград“, на територията на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1152 в землището на Свиленград, община Свиленград, област Хасково. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5981

16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000347/5.08.2020 г. възлага на „Марж“ – ООД, ЕИК 115163246, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент, с идентификатор КИД 68134.404.182.1.2, с площ 282,97 кв. м, намиращ се на адрес: София, бул. Васил Левски № 114, ет. 2, заемащ целия втори етаж, при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с 14,85 % от идеалните части от общите части на сградата и 12,73 % идеални части от дворното място, в което е разположена сградата в поземлен имот с идентификатор 68134.404.182, целият с площ 1670 кв. м (по документи за собственост) и 1735 кв. м (по кадастрална карта), при съседи на имота: 68134.403.353, 68134.404.180, 68134.404.181, 68134.404.338, 68134.404.339, намиращ се в София, община Столична, област София, бул. Васил Левски № 114, ет. 2.

5964

802. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С200013-091-0000248 от 6.07.2020 г. възлага на „Кубик МЗ“ – ЕООД, ЕИК 204450146, адрес: София, ж.к. Красно село, бл. 201А, офис 16, следния недвижим имот: Земя и сграда: урегулиран поземлен имот IV – метален цех с площ 5540 кв. м – графично изчислена по плана, намиращ се в поземлен имот № 1868 в кв. 137 в гр. Септември, ул. Сараньово № 19А, одобрен със Заповед № 1517 от 2.12.1980 г., ведно с построените сгради върху имота: производствена сграда, представляваща масивна сграда с площ 936 кв. м, и производствена сграда, представляваща масивна сграда с площ 648 кв. м. Съседи на УПИ IV – метален цех, са: УПИ III – ДСО „Валентина“ и три улици, съгласно предоставени от Община Септември удостоверение с изх. № 170 от 2.11.2015 г. и скица № 640 от 3.11.2015 г. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

5914

44. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Управление на кораба и МППСМ“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи във: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

5966

22. – Висшето военновъздушно училище „X.X.“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповеди № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и № ОХ-567 от 22.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, публикувани на сайта на ВВВУ. За контакти: GSM: 0885368666.

5953

5. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – ИПР в териториален обхват: УПИ VІ-1431 от кв. 64, УПИ ІV-1431,1937, УПИ V-1431, 1937, УПИ VІ-1431, УПИ VІІ-1431, УПИ VІІІ-1431, УПИ ІХ-1431 и УПИ Х-1431 от кв. 65, поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.3027, 12084.2700.3029, 12084.2700.3030, 12084.2700.3031, 12084.2700.3032, 12084.2700.3033 и 12084.2700.3034 по КККР, м. Волуяк – гарата, с. Волуяк. Проектът е изложен в район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Връбница“.

5928

12. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на улица от о.т. 42и през о.т. 42з до о.т. 42ж, м. В.з. Китката, улица от о.т. 77а до о.т. 77в и УПИ ХVІ-762 от кв. 24, м. С. Кокаляне, и план за улична регулация (ПУР) от о.т. 42ж през о.т. 200, о.т. 201, о.т. 202, о.т. 203, о.т. 204, о.т. 205 до о.т. 206, район „Панчарево“. Проектът е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Панчарево“.

5929

22. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13.17 от 30.07.2020 г. Общинският съвет – гр. Аксаково, е одобрил план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към действащия регулационен план на с. Орешак за обект: „Въздушно кабелно електрозахранване с нови СБС от съществуващ ШК – 4А, клон от СТП 1, пред УПИ XV-335, кв. 3 по плана на с. Орешак, до УПИ XXI-333а, кв. 3 по плана на с. Орешак, община Аксаково“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

5864

244. – Община Благоевград на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява X.X.X. и X.X.X., че е издадена Заповед № 1012 от 28.07.2020 г. (на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС), с която се обезсилва Заповед № 694 от 20.03.2009 г. за отчуждаване на 12 кв. м, представляващи реална част от имот с идентификатор 04279.628.71 по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г., последното изменение, засягащо поземления имот, е от 24.06.2015 г. за мероприятието улица X.X. от о.т. 26 до о.т. 60 по плана на кв. Струмско – Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 889 от 10.11.1997 г., ЧИПР, одобрен със Заповед № 1284 от 9.03.2001 г., ЧИПР, одобрен със Заповед № 384 от 1.04.2002 г. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

5888

7. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ от 20.05.2020 г. са приети помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри към тях за м. Брястовете, землище с. Брястовец, община Бургас. С изготвените планове заинтересованите лица могат да се запознаят в ЦАУ „Изгрев“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

5847

17. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. Меден рудник, Бургас, до републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“ в съответствие с ОУП на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

5917

18. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 12-2 от 28.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, оттегля решението по т. 41 (протокол № 9) от проведеното на 28.04.2020 г. заседание на Общинския съвет – гр. Бургас, за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 1, 2 и 10 в територията на лесопарк „Росенец“ – Бургас. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението с цел същото да бъде представено в съда по образуваните съдебни производства. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5916

23. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № 879 от 19.06.2020 г. е одобрен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за местност Пешови ливади в землището на гр. Перник, с който се изменят границите на ПИ с идентификатори 55871.741.107, 55871.741.108, 55871.741.111, 5587.1741.118, 55871.741.152 и 55871.741.153 по КККР на гр. Перник, като се обособява път съгласно Решение № 2 от 3.12.2018 г. на PС – Перник. Коригира се регистърът към плана на новообразуваните имоти, като се променят площите на ПИ с идентификатори: 55871.741.107 с площ 612 кв. м; 55871.741.108 с площ 701 кв. м; 55871.741.111 с площ 436 кв. м; 55871.741.118 с площ 5345 кв. м; 55871.741.152 с площ 2456 кв. м. На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справка: ет. 12, стая 15.

5865

31. – Община Петрич на основание 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 237 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Петрич – е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване до имот с идентификатор 47189.301.3 по КККР“ на землището на с. Марикостиново, община Петрич, преминаващо през имоти с идентификатори: 47189.146.99 с НТП – за селскостопански, селски, ведомствен път, публична общинска собственост; 47189.146.100 с НТП – за местен път, публична общинска собственост; 47189.146.133 с НТП – за местен път, публична общинска собственост; 47189.301.1 с НТП – за линия на релсов път, държавна публична собственост; 47189.77.220 с НТП – за местен път, публична общинска собственост; 47189.87.998 с НТП – за местен път, публична общинска собственост; 47189.121.9 с НТП – изоставена орна земя, общинска частна собственост, и сервитути, засягащи имоти с идентификатори 47189.146.101, 47189.146.9901, 47189.146.102 и 47189.146.745 по приложените ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти от трасе и сервитути за външно ел. захранване. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред съответния административен съд.

5850

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Текийски орман, землището на гр. Плевен, че е изработен проект за: ПУП – парцеларен план на трасе на изместване на ВЛ „Орлица“ от стълб № 23 през нов стълб 3, нов стълб 2 и нов стълб 1 до стълб № 25, м. Текийски орман, землище на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 87 на общината и може да бъде прегледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до информационния център при Община Плевен – зала „X.X.“.

5849

5. – Община Раковски, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е внесен за разглеждане проект за ПУП – парцеларен план на обект: „Газоснабдяване на община Раковски“, подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с. Стряма, област Пловдив, община „Раковски“, за захранване на селищно образувание „Високотехнологичен парк“ в землището на с. Калековец, област Пловдив. Проектът може да се разгледа в сградата на общината, стая № 2 на ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация – гр. Раковски.

5930

4. – Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПЗ за придобиване на собственост върху гори и земи „ДГФ“ за ПИ с идентификатор 66425.28.103 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

5900

14. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на газопровод от съществуващ разпределителен газопровод 279/6, с точка на присъединяване в ПИ 67338.106.1, до Индустриален парк „Бършен“, преминаващо през ПИ 67338.106.1 и ПИ 67338.107.1 с НТП „полски път“, общинска собственост, съответно местности Аркара коруч и Чобанка, ПИ 67338.250.1 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, и ПИ 67338.1.1133 с НТП „за второстепенна улица“, общинска собственост, всички в землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

5955

3. – Общинската служба по земеделие – Сливен, на основание чл. 18д, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересовани лица, че започва изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях, в графичен и цифров вид на земите, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за следните землища на територията на община Сливен: с. Злати войвода, с. Бинкос и с. Мечкарево. В срок 14 дни от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица да се явят за съвместно уточняване на границите.

5863

4. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови“, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 81414.11.809, 81414.11.806, 81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135, 81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129, 81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778, 81414.17.193, 81414.17.354 по кадастралната карта на гр. Чирпан, област Стара Загора. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, етаж 1-ви в сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5954

96. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение и електромерно табло за външно ел. захранване на „Панелно сервизно хале и КПП“ в поземлен имот с идентификатор 87374.545.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол. Трасето на подземната кабелна линия е с начало от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран в имот ПИ 87374.31.200 (земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост), преминава през ПИ 87374.31.199 (територия на транспорта, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост) и завършва до ново електромерно табло (ТЕ) на имотна граница на имот ПИ 87374.545.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол (урбанизирана територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект), с административен адрес – Ямбол, ул. Търговска № 195. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5931

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 215 от ЗУТ е образувал по жалбата на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, поделение към Лесотехническия университет, с. Юндола, подадена чрез адв. Каленски – САК, със съдебен адрес София, п.к. 1303, ул. Пиротска № 56, ет. 3, ап. 5, против Заповед № 536 от 15.04.2020 г. за одобряване на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, издадена от кмета на община Велинград, адм. д. № 668/2020 г. по описа на Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.

5918

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, против нормата на чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Долни Дъбник на Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, по който протест е образувано адм. дело № 424/2020 г. по описа на Административния съд – Плевен.

5899

Административният съд – Пловдив, петнадесети състав, съобщава, че е образувано адм. д. № 1560 по описа на Административния съд – Пловдив, за 2020 г. по жалба на Ахмад Фахми Абделрахман Абделдайдем с искане за прогласяване нищожността, респективно отмяна като незаконосъобразно на Решение № 14 по протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което се одобрява подробен устройствен план – план за регулация на Пета градска част, Пловдив, с Правила и нормативи за прилагане на плана и план-схеми: Комуникационно-транспортна схема и Трансформация на собствеността, при граници: от север – бул. Дунав (от бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис III Обединител); от изток – бул. Цар Борис III Обединител (от бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна стена); от юг – северна подпорна стена на р. Марица (от бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис III Обединител); на запад – бул. Васил Априлов (от бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна стена), в частта, засягаща ПИ 56784.506.48 по КККР на гр. Пловдив, област Пловдив. Делото е със страни: жалбоподател: Ахмад Фахми Абделрахман Абделдайдем, и ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Адм. д. № 1560/2020 г. е насрочено в открито съдебно заседание на 29.10.2020 г. от 14,30 ч.

5919

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1890 по описа за 2020 г. на Административния съд – Пловдив, по оспорване на Фондация „Гринберг“ срещу Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания, жители на община Челопеч.

5920

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол на разпоредбите на чл. 31 и 34 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община „Тунджа“, по което е образувано адм. д. № 173/2020 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 24.09.2020 г. от 9,30 ч.

5921

Софийският градски съд, гражданско отделение, І-12 състав, е образувал гр.д. № 19200/2014 г. по иск по чл. 124, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗС, заведен от X.X.X., ЕГН **********, София, ул. Константин Игнатов № 4, срещу Норман Дейвид Пит, роден на 20.12.1953 г., Джереми Норман Пит, роден на 16.10.1985 г., и Мартин Родерик Пит, роден на 25.01.1990 г., всичките граждани на Великобритания, които като ответници по делото в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, като същата се намира в деловодството на Софийския градски съд, гражданско отделение, І-12 състав.

5922

Софийският градски съд, гражданско отделение, І-12 състав, е образувал гр.д. № 12236/2017 г. по иск по чл. 87 и 189 ЗЗД, заведен от X.X.X., ЕГН **********, със съдебен адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Е, ет. 4, ап. 117, срещу Руми Шимон, ЛНЧ 1001406871, ЛК № **********/12.11.2018 г. от МВР – София, и Коби Гали, ЛНЧ 1001516907, ЛК № **********/12.11.2018 г. от МВР – София, които като ответници по делото в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК, като същата се намира в деловодството на Софийския градски съд, гражданско отделение, І-12 състав.

5923

Кърджалийският районен съд призовава Рахиме Юзкан (RAHIME OZKAN), гражданка на Република Турция, родена на 29.04.1964 г. в Кушджа, Турция, без регистриран постоянен адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, в качеството й на ответница по гр.д. № 218/2020 г. по описа на Районния съд – Кърджали, 3-ти състав, образувано по предявен от Йълмаз Халибрям Изет от с. Калинка, община Кърджали, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК за прекратяване на брака, като указва на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Кърджали, за получаване на препис от исковата молба и приложенията, както и да посочи съдебен адрес в седалището на съда, като при неизпълнение делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5924

Софийският районен съд е образувал гр.д. № 50411/2019 г. на 66-и състав, по повод заявление на X.X.X.-X. и на X.X.X. за издаване на 2 броя европейско удостоверение за наследство по реда на чл. 65 от Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета в качеството им на законни наследници на Богдан Ян Гломб – полски гражданин, починал на 6.06.2019 г. в София. В двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението всяко заинтересовано лице и всеки изпълнител на завещание или управител на наследствено имущество може да заяви правата си чрез депозиране на писмена молба по делото с прилагане на съответни доказателства за това.

5925

Шуменският районен съд призовава X.X.X., роден на 18.06.1983 г., призован по реда на чл. 47 ГПК, без постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в Република Турция, в качеството му на ответник по гр.д. № 1113/2020 г. в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на шуменския районен съд, за да получи препис от искова молба с вх. № 8871 от 29.06.2020 г. и приложенията към нея. Делото е образувано по искова молба на ищеца X.X.X. от гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, ул. Юбилейна № 20, п.к. 9850, с предмет на делото чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа и не посочи съдебен адрес в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

5926

 

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ обявява, че по гр. д. № 2289/2019 г. по описа на Окръжния съд – Варна, гр. отделение, шести състав, е постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя X.X.X., и адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3, против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Поморие, ул. Плиска № 6, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Несебър, ул. Еделвайс № 6, вх. 1, ет. 5, ап. 12, с правно основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и цена на иска 204 061,82 лв. и моли съда на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да постанови решение, с което да отнеме от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Поморие, ул. Плиска № 6, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Несебър, ул. Еделвайс № 6, вх. 1, ет. 5, ап. 12, имущество на стойност 204 061,82 лв. в полза на държавата, придобито незаконно, както следва:

От ответника X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество с цена на иска 3050 лв.:

Сумата в размер 430 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN № BG 62IORT73781008456300, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер 2620 лв., представляваща получени суми от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN № BG62IORT73781008456300, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

От ответника X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 100 лв.

Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „ФЕЯ 86“ – ООД, ЕИК 204654138.

От ответницата X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 157 161,82 лв.

Сумата в размер 53 780 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 57491.506.466.3.10 по кадастралната карта и регистри на Поморие – жилище, апартамент с площ по документи 53,29 кв. м, с административен адрес: Поморие, ул. Манастирска № 16, вх. 2, ет. 3.

Сумата в размер 3822,42 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG98IORT73781008948800, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер 7192,48 лв., представляваща вноски и преводи от трети лица по разплащателна сметка в лв. с IBAN BG98IORT73781008948800, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер 65 118,42 лв., внесена на каса по спестовен влог в лв. с IBAN BG60IORT 73784008948800, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер 25 548,50 лв., представляваща вноски и преводи от трети лица по спестовен влог в левове с IBAN BG60IORT73784008948800, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Инвестбанк“ – АД.

Сумата в размер 1700 лв., представляваща вноски и преводи от трети лица по разплащателна сметка в лв. № BG29CECB97901089327800, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД.

От ответницата X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 43 750 лв.

1/15 и.ч. от поземлен имот с площ по документи 12 718 кв. м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 07598.405.3 по кадастралната карта и регистри на гр. Бяла, намиращ се в област Варна, община Бяла, гр. Бяла, в местността Аян плай, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на ползване: ниско застрояване – до 10 м, при граници – № 07598.405.14, № 07598.405.13, № 07598.405.4, № 07598.405.20, № 07598.405.2.

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530ХД“, рег. № А0020МР, рама № WBANY71080C052347, двигател № 306D325217020, дата на първоначална регистрация – 1.01.2009 г.

Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „ФЕЯ 86“ – ООД, ЕИК 204654138.

Производството по гр. д. № 2289/2019 г. е насрочено в съдебно заседание на 11.11.2020 г. от 15 ч.

5927

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

54. – Координационният съвет на Демократичен синдикат на съобщенията (ДСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква конференция (общо събрание) на синдиката на 9.10.2020 г. в 10,30 ч. в София, ул. Сердика № 21, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на ДСС за дейността на синдиката; 2. доклад на ЦКК от ревизията и приемане на финансовия отчет и бюджет на ДСС за периода 2015 – 2019 г.; 3. избор на ново ръководство на ДСС. Материалите относно провеждането на конгреса се намират в офиса на синдиката на ул. Сердика № 21 в София и са на разположение всеки работен ден. Регистрацията на участниците ще се извърши на 9.10.2020 г. от 9 до 10 ч. в централата на синдиката в София.

5901