Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 14.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 556 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ДО 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-9 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ ЗА ОБМЯНА МЕЖДУ ВИРТУАЛНИ ВАЛУТИ И ПРИЗНАТИ ВАЛУТИ БЕЗ ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ, И НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧ Виж повече