Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 14.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-09-1669 от 5 август 2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г., във връзка с протокол от 24.07.2020 г. от заседание на експертната комисия, определена със Заповед № РД-09-1337 от 2.06.2020 г., изменям Заповед № РД-09-1611 от 20.07.2020 г. (ДВ, бр. 66 от 2020 г.), както следва:

В приложението към т. 1 – „Списък на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране“, се добавя ред № 11 „Частно средно училище „Евлоги и Христо Георгиеви“ – гр. София“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Кр. Вълчев

5947

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-80 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-16286-30.01.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скрът, EKATTE 66901, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-559 от 25.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 66901.3.20: площ: 429 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 66901.3.21: площ: 99 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.6: площ: 102 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.7: площ: 1310 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.51.4: площ: 655 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.3: площ: 13 651 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.5: площ: 4480 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.6: площ: 860 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.7: площ: 234 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.8: площ: 1534 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.12: площ: 1968 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.14: площ: 9197 кв. м, дере, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.71.16: площ: 10 873 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.71.17: площ: 3456 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.71.18: площ: 3166 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 66901.21.8.1: площ: 80 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.21.8.2: площ: 91 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.21.8.3: площ: 55 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.21.16.1: площ: 208 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.21.16.2: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.21.16.3: площ: 65 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.39.145.1: площ: 60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.46.476.1: площ: 39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.52.532.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.55.892.1: площ: 9 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.57.5.1: площ: 50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.57.5.2: площ: 103 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.57.5.3: площ: 206 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.619.1: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.619.2: площ: 49 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.686.1: площ: 164 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.686.2: площ: 20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.708.1: площ: 137 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.708.2: площ: 19 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.708.3: площ: 35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.2: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.3: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.4: площ: 127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.5: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.6: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.7: площ: 68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.8: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.9: площ: 26 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.867.10: площ: 16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.905.1: площ: 41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.58.905.2: площ: 22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.59.711.1: площ: 40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.59.711.2: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.59.712.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.59.713.1: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.60.740.1: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.60.741.1: площ: 54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.61.332.1: площ: 43 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.80.33.1: площ: 82 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.80.33.2: площ: 43 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 66901.80.33.3: площ: 69 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 66901.2.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5104 кв. м, площ след промяната: 4869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.3.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3028 кв. м, площ след промяната: 2736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.28.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8511 кв. м, площ след промяната: 8316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3875 кв. м, площ след промяната: 2520 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1358 кв. м, площ след промяната: 1338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.171: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 754 кв. м, площ след промяната: 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.201: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7709 кв. м, площ след промяната: 7498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.39.250: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 950 кв. м, площ след промяната: 15 754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.42.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4589 кв. м, площ след промяната: 4593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.42.3: нива, собственост на X.X.X., площ: 516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.42.319: нива, собственост на X.X.X., площ: 2967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.42.320: нива, собственост на X.X.X., площ: 4390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5033 кв. м, площ след промяната: 2517 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.2: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5541 кв. м, площ след промяната: 1388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.3: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1398 кв. м, площ след промяната: 1358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2260 кв. м, площ след промяната: 643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.5: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 426 кв. м, площ след промяната: 23 136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.6: нива, площ преди промяната: 933 кв. м, площ след промяната: 240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.51.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 966 кв. м, площ след промяната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.51.2: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8953 кв. м, площ след промяната: 13 164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.51.3: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 16 632 кв. м, площ след промяната: 12 047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.52.15: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 17 269 кв. м, площ след промяната: 17 244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.53.254: водоем, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6900 кв. м, площ след промяната: 10 167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.53.828: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3853 кв. м, площ след промяната: 3810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.53.831: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 87 764 кв. м, площ след промяната: 84 541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 15 215 кв. м, площ след промяната: 1559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 3016 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.2: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1247 кв. м, площ след промяната: 1222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.3: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2220 кв. м, площ след промяната: 2170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.4: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2317 кв. м, площ след промяната: 2020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.301: гробищен парк, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 018 кв. м, площ след промяната: 12 118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.848: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2034 кв. м, площ след промяната: 3265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.850: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 950 кв. м, площ след промяната: 923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.851: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 21 269 кв. м, площ след промяната: 20 405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.57.852: нива, собственост на X.X.X., площ: 3846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.1: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2585 кв. м, площ след промяната: 2539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.852: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1757 кв. м, площ след промяната: 1732 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.3: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5770 кв. м, площ след промяната: 1779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.4: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 1518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.332: нива, собственост на X.X.X., площ: 1946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.742: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2701 кв. м, площ след промяната: 2252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.743: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 690 кв. м, площ след промяната: 618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5470 кв. м, площ след промяната: 5543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.3: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 52 834 кв. м, площ след промяната: 42 972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.11: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4439 кв. м, площ след промяната: 2415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.313: нива, собственост на X.X.X., площ: 3880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.315: нива, собственост на X.X.X., площ: 1757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.316: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 748 кв. м, площ след промяната: 488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.63.805: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 37 168 кв. м, площ след промяната: 36 959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.71.124: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 236 069 кв. м, площ след промяната: 218 573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.78.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2040 кв. м, площ след промяната: 2011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.78.818: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5123 кв. м, площ след промяната: 5075 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 66901.57.630: площ: 19 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5902

 

ЗАПОВЕД № КД-14-81 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г. на СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Божурово, EKATTE 05075, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-686 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 05075.4.457: площ: 393 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.458: площ: 874 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.459: площ: 220 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.238: площ: 1174 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 05075.3.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9001 кв. м, площ след промяната: 8892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9101 кв. м, площ след промяната: 8952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.44: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 9199 кв. м, площ след промяната: 9055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.46: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 9501 кв. м, площ след промяната: 9345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 265 кв. м, площ след промяната: 10 192 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 796 кв. м, площ след промяната: 10 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.50: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 997 кв. м, площ след промяната: 10 844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.51: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 826 кв. м, площ след промяната: 11 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.52: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 397 кв. м, площ след промяната: 24 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.77: за друг вид производствен, складов обект, ДПФ, площ преди промяната: 5830 кв. м, площ след промяната: 5330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.79: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1402 кв. м, площ след промяната: 1311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.80: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1401 кв. м, площ след промяната: 1291 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.210: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1572 кв. м, площ след промяната: 1519 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.404: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 12 703 кв. м, площ след промяната: 12 498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.3.412: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4843 кв. м, площ след промяната: 4830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 27 097 кв. м, площ след промяната: 26 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 496 кв. м, площ след промяната: 13 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.4.225: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 21 116 кв. м, площ след промяната: 24 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.12.212: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 11 560 кв. м, площ след промяната: 11 533 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.31.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3057 кв. м, площ след промяната: 2905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.32.440: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 175 153 кв. м, площ след промяната: 174 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.32.477: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 23 183 кв. м, площ след промяната: 22 738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.33.1: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2834 кв. м, площ след промяната: 2636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.33.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4699 кв. м, площ след промяната: 4580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.33.16: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 769 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.33.29: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след промяната: 1239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.34.254: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9046 кв. м, площ след промяната: 8082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.35.233: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2545 кв. м, площ след промяната: 2605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.35.405: дере, собственост на общ. Върбица, площ преди промяната: 36 358 кв. м, площ след промяната: 36 473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.35.407: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 53 649 кв. м, площ след промяната: 54 662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.36.6: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 10 316 кв. м, площ след промяната: 9913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.36.232: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 30 072 кв. м, площ след промяната: 29 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.36.488: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2145 кв. м, площ след промяната: 2127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1316 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1032 кв. м, площ след промяната: 938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.44: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 812 кв. м, площ след промяната: 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.45: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2153 кв. м, площ след промяната: 2077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.50: нива, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2061 кв. м, площ след промяната: 1696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.220: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5740 кв. м, площ след промяната: 4862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.27.221: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1983 кв. м, площ след промяната: 2927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05075.30.236: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 22 195 кв. м, площ след промяната: 22 132 кв. м.

II. С. Крайгорци, EKATTE 39298, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-690 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 39298.12.53: площ: 233 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 39298.12.54: площ: 1043 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 39298.14.91: площ: 894 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 39298.14.92: площ: 194 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 39298.12.21: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 14 377 кв. м, площ след промяната: 14 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39298.12.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 51 кв. м, площ след промяната: 64 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39298.13.11: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 38 837 кв. м, площ след промяната: 38 846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39298.14.4: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 591 кв. м, площ след промяната: 615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39298.14.47: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5578 кв. м, площ след промяната: 3155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 39298.14.48: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 918 кв. м, площ след промяната: 932 кв. м.

III. С. Станянци, EKATTE 68847, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-695 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 68847.1.253: площ: 1152 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.1.254: площ: 878 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.1.255: площ: 1509 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.197: площ: 1017 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.198: площ: 811 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.199: площ: 258 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.200: площ: 641 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68847.62.162: площ: 1679 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 68847.1.20: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 28 909 кв. м, площ след промяната: 25 061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.1.21: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1489 кв. м, площ след промяната: 1673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.3.41: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7062 кв. м, площ след промяната: 7349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.4.25: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 22 319 кв. м, площ след промяната: 22 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.4.26: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3778 кв. м, площ след промяната: 3797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.4.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 773 кв. м, площ след промяната: 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.4.28: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5355 кв. м, площ след промяната: 5104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.5.22: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 24 574 кв. м, площ след промяната: 24 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.5.23: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 21 091 кв. м, площ след промяната: 21 025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.7.182: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7459 кв. м, площ след промяната: 7396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.8.180: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1090 кв. м, площ след промяната: 1087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.9.177: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3291 кв. м, площ след промяната: 2800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.10.176: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7972 кв. м, площ след промяната: 7945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.12.165: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 3668 кв. м, площ след промяната: 3689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.13.178: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 46 824 кв. м, площ след промяната: 46 772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.13.181: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 13 423 кв. м, площ след промяната: 13 402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.35: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5329 кв. м, площ след промяната: 5745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.36: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 1065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 8639 кв. м, площ след промяната: 8632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.39: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9231 кв. м, площ след промяната: 9014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.16.41: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 12 542 кв. м, площ след промяната: 10 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.101.170: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1118 кв. м, площ след промяната: 1316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.102.199: за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 34 867 кв. м, площ след промяната: 34 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.58.188: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4356 кв. м, площ след промяната: 4480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.59.137: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 38 055 кв. м, площ след промяната: 38 621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.62.142: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 10 461 кв. м, площ след промяната: 7747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.62.143: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2726 кв. м, площ след промяната: 2719 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.62.144: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 86 115 кв. м, площ след промяната: 86 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68847.62.146: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 7992 кв. м, площ след промяната: 7994 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 68847.16.42: площ: 628 кв. м, пасище, собственост на Община Върбица.

IV. С. Чернооково, EKATTE 81222, община Върбица, одобрени със Заповед № РД-18-697 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 81222.6.51: площ: 1107 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.8.104: площ: 2063 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.2.164: площ: 4707 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.2.165: площ: 5036 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.2.166: площ: 258 кв. м, дере, собственост на Община Върбица;

поземлен имот с идентификатор 81222.24.210: площ: 819 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.220: площ: 367 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.221: площ: 319 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.222: площ: 1524 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.223: площ: 332 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.224: площ: 492 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;

сграда с идентификатор 81222.5.18.1: площ: 71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 81222.5.19.1: площ: 126 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 81222.6.36: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 44 589 кв. м, площ след промяната: 44 482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.6.38: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 15 451 кв. м, площ след промяната: 15 448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.6.45: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2960 кв. м, площ след промяната: 2934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.6.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 519 кв. м, площ след промяната: 512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.8.99: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 9127 кв. м, площ след промяната: 6104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.8.100: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след промяната: 4004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.2.64: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1932 кв. м, площ след промяната: 1910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.2.98: за местен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 21 667 кв. м, площ след промяната: 12 875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.5.17: дере, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 5892 кв. м, площ след промяната: 4792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.5.19: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 1369 кв. м, площ след промяната: 1283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.24.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8845 кв. м, площ след промяната: 8026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.19: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4930 кв. м, площ след промяната: 4611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.20: пасище, собственост на X.X.X.X., площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след промяната: 3634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.21: пасище, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 24 420 кв. м, площ след промяната: 22 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81222.25.219: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ преди промяната: 2154 кв. м, площ след промяната: 1331 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5903

ЗАПОВЕД № КД-14-82 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-102738-11.11.2019 г. от СГКК – Монтана, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, EKATTE 22040, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 22040.161.160: площ: 31 408 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.163.4: площ: 2920 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.163.5: площ: 615 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.168.747: площ: 56 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.168.748: площ: 1041 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.170.91: площ: 3093 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.171.3: площ: 4046 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.171.4: площ: 4461 кв. м, друг вид трайно насаждение, ДПФ;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.701: площ: 1059 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.702: площ: 1049 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.703: площ: 759 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.704: площ: 211 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.705: площ: 7529 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.706: площ: 5269 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.707: площ: 5184 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.708: площ: 5196 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.709: площ: 5380 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.4: площ: 1550 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.5: площ: 5156 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.6: площ: 287 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.401: площ: 312 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.402: площ: 831 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.742: площ: 1510 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.743: площ: 241 052 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.744: площ: 200 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.747: площ: 83 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.748: площ: 71 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.747: площ: 6373 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.748: площ: 6086 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.749: площ: 313 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.750: площ: 1116 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.564.747: площ: 11 053 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.564.748: площ: 644 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.565.3: площ: 1567 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.565.4: площ: 2499 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 22040.161.1: площ: 32 889 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.161.87: площ: 17 299 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.163.1: площ: 760 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.163.3: площ: 3300 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.166.1: площ: 726 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.166.89: площ: 394 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22040.167.1: площ: 1900 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.167.2: площ: 2200 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.167.3: площ: 509 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.167.742: площ: 222 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.168.1: площ: 13 908 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.168.746: площ: 251 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.170.1: площ: 13 811 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.170.90: площ: 3458 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22040.171.1: площ: 7501 кв. м, друг вид трайно насаждение, ДПФ;

поземлен имот с идентификатор 22040.171.2: площ: 7917 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.7: площ: 999 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.8: площ: 301 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.16: площ: 7996 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.17: площ: 5599 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.18: площ: 5500 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.19: площ: 5501 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.20: площ: 5499 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.531.700: площ: 2969 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.1: площ: 901 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.2: площ: 1802 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.557.3: площ: 6001 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.1: площ: 2502 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.2: площ: 12 199 кв. м, ливада, собственост на ЕТ „X.X. – X.X.“;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.3: площ: 1040 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.558.400: площ: 416 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.1: площ: 6501 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.2: площ: 2000 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.3: площ: 500 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.4: площ: 1100 кв. м, ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.5: площ: 2998 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.6: площ: 2000 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.7: площ: 3124 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.8: площ: 3497 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.9: площ: 8094 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.88: площ: 8837 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.400: площ: 1888 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.559.741: площ: 669 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.560.1: площ: 5003 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.560.2: площ: 5010 кв. м, ливада, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22040.560.3: площ: 18 500 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.560.89: площ: 1182 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22040.560.741: площ: 1327 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.1: площ: 4003 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.2: площ: 2999 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.3: площ: 7000 кв. м, нива, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.4: площ: 5998 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.5: площ: 9999 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.743: площ: 529 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.561.746: площ: 275 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.2: площ: 14181 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.3: площ: 3499 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.4: площ: 4000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.5: площ: 5962 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.90: площ: 1022 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 22040.562.744: площ: 921 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.4: площ: 6508 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.5: площ: 7504 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.6: площ: 5803 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.7: площ: 5001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.8: площ: 1993 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.563.9: площ: 2002 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.564.6: площ: 24 259 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.564.745: площ: 1015 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22040.565.1: площ: 4009 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22040.565.2: площ: 3002 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5904

 

ЗАПОВЕД № КД-14-83 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-102692-11.11.2019 г. от СГКК – Монтана, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доктор Йосифово, EKATTE 21840, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-300 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21840.131.11: площ: 4299 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.292: площ: 1189 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.293: площ: 167 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.294: площ: 7928 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.295: площ: 743 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.296: площ: 1029 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.297: площ: 1245 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.298: площ: 7758 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.299: площ: 112 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.300: площ: 45 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.301: площ: 16 216 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.205.380: площ: 1178 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.414: площ: 1977 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.415: площ: 2015 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.416: площ: 740 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.417: площ: 747 кв. м, нива, собственост на „Серес“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.418: площ: 898 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.419: площ: 2192 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.422: площ: 272 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.423: площ: 1829 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.15.592: площ: 5462 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.15.593: площ: 416 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.416: площ: 304 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.417: площ: 1291 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.418: площ: 1274 кв. м, нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.419: площ: 781 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.420: площ: 3002 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.421: площ: 3493 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.422: площ: 2403 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.426: площ: 1389 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.427: площ: 6943 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.428: площ: 7582 кв. м, нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.429: площ: 7164 кв. м, нива, ДПФ;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.430: площ: 2239 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.431: площ: 158 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.432: площ: 265 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.488: площ: 304 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.489: площ: 517 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.490: площ: 1397 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.491: площ: 447 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.492: площ: 2038 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.493: площ: 2301 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.494: площ: 1688 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.495: площ: 3619 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.496: площ: 2899 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.497: площ: 941 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.498: площ: 831 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.499: площ: 1047 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.500: площ: 340 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.533: площ: 72 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.534: площ: 1310 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.535: площ: 880 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.536: площ: 693 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.538: площ: 967 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.539: площ: 3451 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.540: площ: 1089 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.541: площ: 2718 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.542: площ: 617 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.543: площ: 1162 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.544: площ: 318 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.545: площ: 246 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.546: площ: 1753 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.547: площ: 4966 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.548: площ: 1190 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.549: площ: 3512 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.551: площ: 1826 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.552: площ: 3564 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.553: площ: 308 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.554: площ: 1196 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.555: площ: 1153 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.556: площ: 1294 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.557: площ: 1151 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.558: площ: 847 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.559: площ: 706 755 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.560: площ: 120 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.561: площ: 656 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.562: площ: 178 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.563: площ: 13 990 кв. м, язовир, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.564: площ: 17 104 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.565: площ: 45 903 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.566: площ: 3673 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.567: площ: 726 кв. м, язовир, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.440: площ: 3162 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.441: площ: 9163 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.443: площ: 1497 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.444: площ: 1496 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.445: площ: 4239 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.446: площ: 2573 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.447: площ: 3379 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.448: площ: 396 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.449: площ: 2769 кв. м, ливада, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.636: площ: 729 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.637: площ: 1534 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.638: площ: 1135 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.640: площ: 15 771 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.641: площ: 5690 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.644: площ: 145 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.645: площ: 2005 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.646: площ: 2831 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.647: площ: 1700 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.504: площ: 2661 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.505: площ: 5761 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.506: площ: 4354 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.507: площ: 3907 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.508: площ: 3864 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.6: площ: 2991 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.7: площ: 2702 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.8: площ: 11 691 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.7: площ: 1346 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.8: площ: 215 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.9: площ: 746 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21840.131.10: площ: 5400 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.8: площ: 12 102 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.9: площ: 11 051 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.10: площ: 1410 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.11: площ: 1082 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.13: площ: 978 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.15: площ: 535 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.18: площ: 2507 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.282: площ: 1346 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.290: площ: 2085 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 21840.135.291: площ: 2214 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.205.21: площ: 1200 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.14: площ: 2001 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.15: площ: 3000 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.16: площ: 2000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.17: площ: 2400 кв. м, нива, собственост на „Серес“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.18: площ: 2000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.19: площ: 2501 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.5.413: площ: 2618 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.15.1: площ: 6901 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.15.2: площ: 624 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.1: площ: 7501 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.2: площ: 5001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.3: площ: 4000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.4: площ: 2540 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.5: площ: 5000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.6: площ: 7997 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.7: площ: 13 502 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.8: площ: 1500 кв. м, нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.9: площ: 1000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.10: площ: 7204 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.412: площ: 3396 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.413: площ: 5381 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.414: площ: 385 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.67.415: площ: 6633 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.71.1: площ: 3001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.71.2: площ: 1000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.71.3: площ: 4600 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.71.4: площ: 4184 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.1: площ: 17101 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.2: площ: 3001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.3: площ: 182 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.4: площ: 7048 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.7: площ: 16 802 кв. м, нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.8: площ: 11 252 кв. м, нива, ДПФ;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.9: площ: 2500 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.13: площ: 589 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.82.169: площ: 2028 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.1: площ: 2327 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.2: площ: 2621 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.4: площ: 3400 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.5: площ: 3691 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.104: площ: 7061 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.382: площ: 1099 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.461: площ: 13 698 кв. м, язовир, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.484: площ: 9653 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.486: площ: 4471 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.130.487: площ: 12 955 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.4: площ: 884 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.16: площ: 1294 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.28: площ: 1039 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.44: площ: 1794 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.48: площ: 3320 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.49: площ: 3865 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.74: площ: 1779 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.172: площ: 2380 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.176: площ: 1168 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.179: площ: 1630 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.180: площ: 1370 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.341: площ: 30 444 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.391: площ: 1325 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.394: площ: 423 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.396: площ: 5977 кв. м, ливада, собственост на „Топагро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.442: площ: 65 285 кв. м, язовир, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.460: площ: 9759 кв. м, язовир, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.483: площ: 2345 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.484: площ: 1637 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.485: площ: 1608 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.486: площ: 129 559 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.488: площ: 1973 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.489: площ: 4464 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.490: площ: 241 221 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.491: площ: 1616 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.492: площ: 897 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.499: площ: 2951 кв. м, лозе, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.137.514: площ: 5554 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.1: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.2: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.3: площ: 4500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.4: площ: 3000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.5: площ: 4358 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.385: площ: 1417 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.409: площ: 2800 кв. м, ливада, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.437: площ: 9424 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.438: площ: 4308 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.230.439: площ: 5639 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.1: площ: 1200 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.2: площ: 2200 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.3: площ: 1501 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.16: площ: 16279 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.17: площ: 5802 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.20: площ: 1042 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.21: площ: 3643 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.86: площ: 3500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.231.87: площ: 2000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.2: площ: 4253 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.5: площ: 6001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.6: площ: 5001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.7: площ: 4001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.232.10: площ: 5211 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.1: площ: 3500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.3: площ: 3067 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.233.5: площ: 17 417 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.1: площ: 4185 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.2: площ: 1500 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.3: площ: 1500 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.4: площ: 1500 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.5: площ: 7827 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.101: площ: 2833 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.102: площ: 4923 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.103: площ: 72 106 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.334: площ: 594 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.335: площ: 744 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.338: площ: 1575 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.371: площ: 940 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.386: площ: 6493 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.415: площ: 5057 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.307.416: площ: 2032 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.2: площ: 964 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.3: площ: 1300 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 21840.315.4: площ: 2001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5905

ЗАПОВЕД № КД-14-84 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-102730, вх. № 09-102747, вх. № 09-102749 и вх. № 09-102751 от 11.11.2019 г. на СГКК – Монтана, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Вирове, EKATTE 11171, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-425 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11171.55.12: площ: 6973 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11171.83.117: площ: 1864 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11171.83.118: площ: 2308 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.17: площ: 4677 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.18: площ: 1275 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.19: площ: 1228 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.20: площ: 4335 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11171.55.1: площ: 6975 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11171.83.116: площ: 4230 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.4: площ: 5101 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.5: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11171.205.16: площ: 4856 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана.

II. С. Липен, EKATTE 43730, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 43730.85.317: площ: 537 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.253: площ: 1221 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.254: площ: 9888 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.255: площ: 8582 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.256: площ: 10 130 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.257: площ: 3578 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.258: площ: 5895 кв. м, нива, собственост на Д Я Л 5;

поземлен имот с идентификатор 43730.110.45: площ: 2296 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.200.131: площ: 740 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.200.132: площ: 349 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.178: площ: 9575 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.179: площ: 1252 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.180: площ: 1185 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.181: площ: 3640 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Липен;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.182: площ: 543 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.183: площ: 614 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.184: площ: 380 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.185: площ: 118 478 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.14: площ: 5783 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Липен;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.15: площ: 3887 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Липен;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.16: площ: 797 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.17: площ: 1037 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.18: площ: 72 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 43730.85.61: площ: 1258 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.85.67: площ: 3067 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.1: площ: 11 635 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.2: площ: 9000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.10: площ: 13 401 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.13: площ: 3595 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.14: площ: 6400 кв. м, нива, собственост на Д Я Л 5;

поземлен имот с идентификатор 43730.86.252: площ: 1238 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.110.43: площ: 2440 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.200.3: площ: 891 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.200.56: площ: 1784 кв. м, зеленчукова градина, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.200.76: площ: 1449 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.4: площ: 3658 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Липен;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.5: площ: 26 198 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.78: площ: 771 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.124: площ: 2281 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.154: площ: 28 726 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.155: площ: 22 137 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.162: площ: 33 637 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.176: площ: 306 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.220.177: площ: 3060 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.10: площ: 150 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.11: площ: 1259 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.12: площ: 844 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 43730.409.13: площ: 11 269 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Липен.

III. С. Стубел, EKATTE 70024, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-678 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70024.21.283: площ: 1297 кв. м, зеленчукова градина, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.284: площ: 109 кв. м, зеленчукова градина, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.285: площ: 73 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.286: площ: 2319 кв. м, зеленчукова градина, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.287: площ: 3485 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.288: площ: 106 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.297: площ: 725 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.298: площ: 1940 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.299: площ: 2935 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.300: площ: 5279 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.301: площ: 2951 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.302: площ: 2039 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.303: площ: 2715 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.304: площ: 1171 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.305: площ: 57 620 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.163.372: площ: 7534 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.164.274: площ: 4143 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.164.275: площ: 139 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.239: площ: 4087 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.240: площ: 16 980 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.241: площ: 11 599 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.242: площ: 1934 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.107.215: площ: 2929 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70024.21.61: площ: 646 кв. м, зеленчукова градина, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.62: площ: 1527 кв. м, зеленчукова градина, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.67: площ: 150 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.76: площ: 5361 кв. м, зеленчукова градина, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.21.244: площ: 3843 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.29: площ: 3001 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.30: площ: 5501 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.31: площ: 3000 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.32: площ: 2002 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.52: площ: 2051 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.251: площ: 3397 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.272: площ: 15 686 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.288: площ: 35 457 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.153.296: площ: 2951 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.163.295: площ: 7708 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.164.273: площ: 4303 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.221: площ: 4095 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.223: площ: 14 443 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.231: площ: 13 912 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.106.237: площ: 2008 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70024.107.214: площ: 3071 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

IV. С. Студено буче, EKATTE 70113, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70113.24.17: площ: 31 732 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.24.18: площ: 277 841 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.14: площ: 21 550 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.15: площ: 1553 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.16: площ: 569 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.17: площ: 657 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.18: площ: 41 248 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.19: площ: 11 213 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.26.18: площ: 1691 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.26.19: площ: 17 068 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.12: площ: 9352 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.13: площ: 3163 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.14: площ: 1928 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.15: площ: 2803 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.16: площ: 3852 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.17: площ: 4659 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.18: площ: 1595 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.29.10: площ: 13 669 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.27: площ: 7643 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.28: площ: 4686 кв. м, нискостъблена гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.29: площ: 1875 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.23: площ: 5696 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.24: площ: 2673 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.25: площ: 2751 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.26: площ: 3614 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.27: площ: 8146 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.28: площ: 19 521 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.29: площ: 1144 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.30: площ: 5176 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.25: площ: 6536 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.26: площ: 4796 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.27: площ: 6567 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.28: площ: 3921 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.29: площ: 3956 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.30: площ: 3701 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.31: площ: 10 230 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.32: площ: 11 308 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.33: площ: 4810 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.34: площ: 7278 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.35: площ: 7726 кв. м, широколистна гора, собственост на Цено и Георги Йорданови Алексови;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.36: площ: 17 549 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.37: площ: 1624 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.38: площ: 4463 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.20: площ: 5971 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.21: площ: 6530 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.22: площ: 1859 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.23: площ: 4656 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.24: площ: 8023 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.25: площ: 1879 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.26: площ: 1599 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.27: площ: 378 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.28: площ: 10 953 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.28: площ: 8467 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.29: площ: 3775 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.30: площ: 3859 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.31: площ: 3858 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.32: площ: 2463 кв. м, широколистна гора, собственост на Д Я Л 4;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.28: площ: 8118 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.29: площ: 9932 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.30: площ: 20 811 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.31: площ: 5988 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.32: площ: 4962 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.33: площ: 999 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.34: площ: 11 285 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.35: площ: 3891 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.33: площ: 50 416 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.34: площ: 1128 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.35: площ: 156 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.36: площ: 8376 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.37: площ: 4715 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.38: площ: 2471 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.39: площ: 12 216 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.40: площ: 4344 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.41: площ: 9243 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.42: площ: 1693 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.11.59: площ: 81 137 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.11.60: площ: 1494 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.191.3: площ: 13 528 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.192.62: площ: 7941 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 70113.24.10: площ: 33 385 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.24.14: площ: 843 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.3: площ: 43 846 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.8: площ: 12 006 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.9: площ: 2005 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.10: площ: 2961 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.11: площ: 21 830 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.25.13: площ: 1006 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.26.11: площ: 19 563 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.26.17: площ: 1703 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.3: площ: 10 992 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.4: площ: 5000 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.5: площ: 2679 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.6: площ: 4000 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.7: площ: 2932 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.8: площ: 2000 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.27.9: площ: 3301 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.29.3: площ: 13 743 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.20: площ: 8001 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.21: площ: 5000 кв. м, нискостъблена гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.172.22: площ: 2000 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.1: площ: 7001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.7: площ: 3000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.10: площ: 3000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.11: площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.14: площ: 8500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.15: площ: 20 001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.19: площ: 1484 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.173.20: площ: 6000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.2: площ: 11 999 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.6: площ: 5004 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.7: площ: 7457 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.9: площ: 7000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.10: площ: 5001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.11: площ: 6800 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.12: площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.13: площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.14: площ: 4000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.15: площ: 12 060 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.16: площ: 8001 кв. м, широколистна гора, собственост на Цено и Георги Йорданови Алексови;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.18: площ: 18 501 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.19: площ: 1750 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.174.23: площ: 5759 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.2: площ: 6001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.3: площ: 7000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.4: площ: 2000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.5: площ: 5000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.6: площ: 8501 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.7: площ: 2000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.9: площ: 2000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.16: площ: 501 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.175.17: площ: 12 427 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.13: площ: 8501 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.17: площ: 4120 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.18: площ: 4121 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.19: площ: 4120 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.20: площ: 2640 кв. м, широколистна гора, собственост на Д Я Л 4;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.21: площ: 49 060 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.22: площ: 127 393 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.23: площ: 33 970 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.24: площ: 26 178 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.25: площ: 6100 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.26: площ: 1281 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 70113.177.27: площ: 124 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.11: площ: 8321 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.12: площ: 10 000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.13: площ: 21 002 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.14: площ: 6000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.15: площ: 5000 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.16: площ: 1000 кв. м, нискостъблена гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.24: площ: 12 003 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.179.25: площ: 4309 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.4: площ: 2154 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.5: площ: 649 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.7: площ: 8970 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.8: площ: 5006 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.11: площ: 2600 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.12: площ: 12 993 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.18: площ: 5438 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.23: площ: 10 089 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.25: площ: 7311 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.26: площ: 12 323 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.27: площ: 855 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.28: площ: 2072 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.10.29: площ: 20 342 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.11.45: площ: 81 320 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.11.54: площ: 1550 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.11.55: площ: 1000 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.191.1: площ: 13 800 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 70113.192.52: площ: 9414 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 70113.192.53: площ: 973 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5906

 

ЗАПОВЕД № РД-18-252 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Крали Марко, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5907

ЗАПОВЕД № РД-18-253 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5908

 

ЗАПОВЕД № РД-18-254 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5909

 

ЗАПОВЕД № РД-18-255 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Росен, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5910

 

ЗАПОВЕД № РД-18-256 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5911

 

ЗАПОВЕД № РД-18-257 от 22 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5912

 

ЗАПОВЕД № КД-14-85 от 27 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-102676, вх. № 09-102742 и вх. № 09-102750 от 11.11.2019 г. от СГКК – Монтана, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Белотинци, EKATTE 03722, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-298 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 03722.73.647: площ: 2250 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.648: площ: 1681 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.649: площ: 2708 кв. м, ливада, собственост на „Росагрофонд“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.651: площ: 1767 кв. м, нива, собственост на „Гала Агро Инвест“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.652: площ: 1985 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.653: площ: 29 446 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.654: площ: 645 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.655: площ: 6307 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.656: площ: 768 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.657: площ: 115 470 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.658: площ: 1161 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.659: площ: 394 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.660: площ: 2327 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.661: площ: 680 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.662: площ: 3710 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.663: площ: 3428 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.664: площ: 4828 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.665: площ: 1349 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.666: площ: 157 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.667: площ: 3417 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.668: площ: 1528 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.669: площ: 153 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.670: площ: 2877 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.671: площ: 3393 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.355: площ: 1746 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.356: площ: 6424 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.357: площ: 6191 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.358: площ: 4943 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.359: площ: 2833 кв. м, нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.360: площ: 17 046 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.361: площ: 4211 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.80.675: площ: 5750 кв. м, нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 03722.80.676: площ: 2543 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.411: площ: 4882 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.412: площ: 4163 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.413: площ: 4468 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.414: площ: 4787 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.415: площ: 1198 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.416: площ: 3996 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.417: площ: 2255 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.418: площ: 4946 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.419: площ: 17 633 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.649: площ: 85 519 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.650: площ: 34 055 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Горно Белотинци;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.651: площ: 75 657 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.652: площ: 2231 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.653: площ: 493 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.654: площ: 10 220 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

сграда с идентификатор 03722.73.659.1: площ: 150 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на „Фиш Фактори“ – ЕООД.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 03722.73.143: площ: 2330 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.144: площ: 2047 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.145: площ: 3051 кв. м, ливада, собственост на „Росагрофонд“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.158: площ: 1779 кв. м, нива, собственост на „Гала Агро Инвест“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.160: площ: 2177 кв. м, нива, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.171: площ: 30 570 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.176: площ: 8718 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.177: площ: 878 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.185: площ: 2444 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.188: площ: 2270 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.191: площ: 691 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.193: площ: 3853 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.196: площ: 5897 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.197: площ: 6660 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.201: площ: 5873 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.202: площ: 2417 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.311: площ: 83 998 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.348: площ: 240 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.371: площ: 3200 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.372: площ: 3744 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.639: площ: 2331 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.73.643: площ: 1632 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.12: площ: 6500 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.13: площ: 6502 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.14: площ: 5501 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.15: площ: 4499 кв. м, нива, собственост на „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.16: площ: 3001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.182: площ: 17 884 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.203: площ: 5105 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.75.354: площ: 1932 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.80.23: площ: 5801 кв. м, нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ;

поземлен имот с идентификатор 03722.80.395: площ: 2813 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.1: площ: 8502 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.2: площ: 5201 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.3: площ: 4999 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.4: площ: 5001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.5: площ: 1200 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.6: площ: 4201 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.8: площ: 3001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.144: площ: 6000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.151.145: площ: 18 002 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.364: площ: 89 237 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.365: площ: 34 919 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Горно Белотинци;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.381: площ: 76 372 кв. м, дере, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.427: площ: 3040 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03722.22.549: площ: 4608 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

сграда с идентификатор 03722.73.188.1: площ: 150 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на „Фиш Фактори“ – ЕООД.

II. С. Долна Рикса, EKATTE 22250, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-301 от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 22250.25.12: площ: 1231 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.25.13: площ: 4309 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22250.26.15: площ: 2255 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22250.26.16: площ: 9773 кв. м, нива, собственост на „Био Фарминг“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.16: площ: 184 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.17: площ: 475 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.18: площ: 27 958 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.19: площ: 3007 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.20: площ: 539 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.21: площ: 21 607 кв. м, ливада, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.22: площ: 54 478 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.23: площ: 4441 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 22250.25.6: площ: 4310 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22250.25.11: площ: 1237 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.26.6: площ: 2340 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 22250.26.9: площ: 9838 кв. м, нива, собственост на „Био Фарминг“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.2: площ: 25 360 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.5: площ: 56 162 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.6: площ: 22 002 кв. м, ливада, собственост на „Агротранс – Монтана“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.9: площ: 3115 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.10: площ: 556 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 22250.144.15: площ: 5338 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

III. С. Славотин, EKATTE 67043, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-428 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 67043.17.2: площ: 27 663 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.18.25: площ: 7516 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.18.26: площ: 2341 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.18.27: площ: 146 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.145: площ: 37 714 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.146: площ: 2828 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.147: площ: 4489 кв. м, нива, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.148: площ: 6084 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.149: площ: 9653 кв. м, нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.150: площ: 3297 кв. м, нива, собственост на „Мек Балкан“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.52.14: площ: 11 299 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9914: площ: 1521 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9915: площ: 101 062 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9916: площ: 8315 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9917: площ: 1252 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9918: площ: 13 770 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9919: площ: 2188 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9920: площ: 494 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9921: площ: 1321 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9922: площ: 2435 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9923: площ: 23 033 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9924: площ: 11 549 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9925: площ: 82 254 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9926: площ: 3404 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9927: площ: 1257 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9928: площ: 336 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.9: площ: 25 755 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.10: площ: 510 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.11: площ: 211 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.12: площ: 340 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.13: площ: 14 952 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.14: площ: 10 892 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.15: площ: 48 798 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.480.28: площ: 5830 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.59: площ: 22 505 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.60: площ: 7282 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.61: площ: 10 853 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.62: площ: 280 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.63: площ: 149 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.64: площ: 11 767 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.65: площ: 1141 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.521.35: площ: 12 761 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.521.36: площ: 10 223 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.522.58: площ: 4949 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 67043.17.1: площ: 28 088 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.18.23: площ: 10 901 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.18.24: площ: 2949 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.18: площ: 4000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.19: площ: 4501 кв. м, нива, собственост на X.X.X.-X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.25: площ: 6185 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.34: площ: 11 476 кв. м, нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.43: площ: 3875 кв. м, нива, собственост на „Мек Балкан“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.51.144: площ: 37 745 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.52.1: площ: 11 481 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.7: площ: 2804 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9: площ: 170 490 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Училище „X.X.“, с. Живовци;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.10: площ: 10 304 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.18: площ: 24 073 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.21: площ: 12 002 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.133: площ: 1106 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.134: площ: 16 675 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.143: площ: 4855 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.144: площ: 3708 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.2: площ: 59 755 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.3: площ: 11 015 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.5: площ: 10 112 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.6: площ: 2056 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.7: площ: 1471 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.15.8: площ: 16 744 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.480.13: площ: 6133 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.5: площ: 15 602 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.6: площ: 4800 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.7: площ: 7318 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.32: площ: 4001 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.33: площ: 15 002 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 67043.26.58: площ: 6679 кв. м, водоем, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.521.25: площ: 12 802 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.521.28: площ: 10 406 кв. м, нива, собственост на „Еко Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 67043.522.57: площ: 5301 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5948

 

ЗАПОВЕД № КД-14-86 от 27 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-102686 и вх. № 09-102733 от 11.11.2019 г. на СГКК – Монтана, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Винище, EKATTE 11137, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-82 от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11137.11.621: площ: 3845 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.622: площ: 1119 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.623: площ: 1823 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.624: площ: 6587 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.625: площ: 3102 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.627: площ: 3455 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.628: площ: 2641 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.629: площ: 1371 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.630: площ: 61 105 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.631: площ: 461 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.632: площ: 479 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.633: площ: 709 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.634: площ: 28 107 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.635: площ: 1248 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.636: площ: 1021 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.20: площ: 5622 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.21: площ: 7642 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.22: площ: 3642 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.23: площ: 965 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.24: площ: 1099 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.25: площ: 1410 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.26: площ: 2360 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.27: площ: 986 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X..

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11137.11.2: площ: 4371 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.3: площ: 1189 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.4: площ: 754 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.5: площ: 1286 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.8: площ: 1993 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.9: площ: 625 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.10: площ: 7239 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.11: площ: 3212 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.15: площ: 3518 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.18: площ: 3119 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.19: площ: 2122 кв. м, друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.21: площ: 1252 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.22: площ: 473 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.25: площ: 32 179 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.27: площ: 27 546 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.28: площ: 923 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.29: площ: 892 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 11137.11.270: площ: 5338 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.6: площ: 1000 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.7: площ: 2500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.8: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.9: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.10: площ: 1500 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.11: площ: 4488 кв. м, широколистна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 11137.160.19: площ: 30 277 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Монтана.

II. С. Горна Вереница, EKATTE 16153, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-427 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 16153.14.35: площ: 4938 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.36: площ: 160 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.37: площ: 13 985 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.38: площ: 97 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.39: площ: 135 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.40: площ: 85 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.41: площ: 3518 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.42: площ: 5276 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.43: площ: 433 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.13: площ: 6960 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.14: площ: 468 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.15: площ: 774 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.16: площ: 52 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.17: площ: 2631 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.18: площ: 1510 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.19: площ: 252 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.20: площ: 3021 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.21: площ: 3236 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.31: площ: 4749 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.32: площ: 146 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.33: площ: 1292 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.28: площ: 4885 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.29: площ: 1618 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.30: площ: 1645 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.33: площ: 1436 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.34: площ: 2545 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.35: площ: 3796 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.36: площ: 5146 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.37: площ: 643 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.38: площ: 5270 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.39: площ: 46 237 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.40: площ: 7136 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.41: площ: 218 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.42: площ: 3134 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.22: площ: 991 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.23: площ: 1128 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.24: площ: 4369 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.25: площ: 647 кв. м, язовир, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.26: площ: 4879 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.27: площ: 1077 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.28: площ: 1126 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.29: площ: 4042 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.30: площ: 199 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 16153.14.14: площ: 15 942 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.19: площ: 580 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.20: площ: 756 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.21: площ: 1332 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.22: площ: 4400 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.23: площ: 500 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.26: площ: 887 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.27: площ: 4637 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.29: площ: 5777 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.14.34: площ: 5239 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.6: площ: 3407 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.7: площ: 3728 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.8: площ: 3037 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.9: площ: 2707 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.10: площ: 3749 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.11: площ: 1481 кв. м, ливада, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.15.12: площ: 293 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.25: площ: 1330 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.26: площ: 147 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.17.30: площ: 4767 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.24: площ: 2500 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.25: площ: 1757 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.49.27: площ: 4984 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.17: площ: 3800 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.18: площ: 5500 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.20: площ: 5401 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.21: площ: 2000 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.22: площ: 8001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.23: площ: 9001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.24: площ: 900 кв. м, нива, собственост на „X.X. и синове“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.25: площ: 10 001 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.26: площ: 1221 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.29: площ: 5514 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.52.31: площ: 11 572 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.7: площ: 1000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.8: площ: 1439 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.58.20: площ: 4685 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.21: площ: 5198 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.22: площ: 1165 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.23: площ: 1176 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 16153.70.24: площ: 4374 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5949

 

ЗАПОВЕД № КД-14-87 от 27 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-107408-19.11.2019 г., вх. № 09-107375-19.11.2019 г. и вх. № 09-96678-29.10.2019 г. от СГКК – Велико Търново, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Никюп, EKATTE 51740, община Велико Търново, одобрена със Заповед № РД-18-848 от 7.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 51740.42.15: за местен път, собственост на Община Велико Търново – пътища, площ преди промяната: 37 576 кв. м, площ след промяната: 37 976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.46.8: нива, собственост на „Био Вис“ – ООД, площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.46.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3809 кв. м, площ след промяната: 3724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.54.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 299 кв. м, площ след промяната: 10 099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.69.16: пасище, собственост на Община Велико Търново, площ преди промяната: 541 457 кв. м, площ след промяната: 538 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.69.20: за местен път, собственост на Община Велико Търново – пътища, площ преди промяната: 71 016 кв. м, площ след промяната: 74 832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.79.11: пасище, собственост на държавата – МК, площ преди промяната: 2576 кв. м, площ след промяната: 2577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.79.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Велико Търново, КЕ, площ преди промяната: 4297 кв. м, площ след промяната: 4328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.80.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7199 кв. м, площ след промяната: 7053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 51740.80.9: нива, собственост на ЧЗК „Плодородие – 95“, площ преди промяната: 10 699 кв. м, площ след промяната: 10 044 кв. м.

II. С. Поликраище, EKATTE 57217, община Горна Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-914 от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57217.38.34: площ: 1953 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.325: площ: 24 780 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.2: площ: 5532 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.3: площ: 326 кв. м, отводнителен канал, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.4: площ: 574 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.316.3: площ: 2432 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.215: площ: 70 858 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 57217.220.2: площ: 6925 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57217.38.18: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3040 кв. м, площ след промяната: 3025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.38.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8774 кв. м, площ след промяната: 8722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.38.126: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3697 кв. м, площ след промяната: 1452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.94: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1858 кв. м, площ след промяната: 1531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.95: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 58 432 кв. м, площ след промяната: 55 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.96: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 90 951 кв. м, площ след промяната: 90 767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.97: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 63 035 кв. м, площ след промяната: 63 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.102: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3712 кв. м, площ след промяната: 3646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.324: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 80 766 кв. м, площ след промяната: 138 051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.57.460: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 4776 кв. м, площ след промяната: 4365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.57.503: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4245 кв. м, площ след промяната: 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.58.460: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 4003 кв. м, площ след промяната: 3131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.157.457: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5352 кв. м, площ след промяната: 5308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.158.188: отводнителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 17 249 кв. м, площ след промяната: 15 690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.165.184: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1773 кв. м, площ след промяната: 1722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3022 кв. м, площ след промяната: 2949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.11: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5172 кв. м, площ след промяната: 5038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 582 кв. м, площ след промяната: 19 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.191: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1282 кв. м, площ след промяната: 1270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.362: напоителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2656 кв. м, площ след промяната: 2638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3314 кв. м, площ след промяната: 3229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3517 кв. м, площ след промяната: 3391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.14: нива, собственост на „Био Вис“ – ООД, и X.X.X., площ преди промяната: 5723 кв. м, площ след промяната: 5614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4583 кв. м, площ след промяната: 4532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4388 кв. м, площ след промяната: 4321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3216 кв. м, площ след промяната: 3001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.190: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2332 кв. м, площ след промяната: 2326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.170.71: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1715 кв. м, площ след промяната: 14 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.170.189: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2248 кв. м, площ след промяната: 2225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.170.292: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1535 кв. м, площ след промяната: 1109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.87: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 94 556 кв. м, площ след промяната: 81 026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.178: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 52 789 кв. м, площ след промяната: 7758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.338: отводнителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 8713 кв. м, площ след промяната: 7867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.233.343: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 16 519 кв. м, площ след промяната: 14 106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.315.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5587 кв. м, площ след промяната: 5505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.315.335: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2453 кв. м, площ след промяната: 2409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.315.466: напоителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5451 кв. м, площ след промяната: 5342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.315.502: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3896 кв. м, площ след промяната: 1262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.316.15: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 19 923 кв. м, площ след промяната: 65 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.316.89: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7014 кв. м, площ след промяната: 5578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.316.91: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 23 186 кв. м, площ след промяната: 12 684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.316.301: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2470 кв. м, площ след промяната: 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.115.288: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 5870 кв. м, площ след промяната: 6089 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.218.85: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4519 кв. м, площ след промяната: 4425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.218.185: нива, собственост на братя Наполеон и Димитър Дим. Закови, площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след промяната: 2075 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.1: Нива, собственост на ПГ по СС „Боруш“, площ преди промяната: 311 382 кв. м, площ след промяната: 308 768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.7: изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 953 кв. м, площ след промяната: 10 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.16: напоителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 7402 кв. м, площ след промяната: 7305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.18: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 10 138 кв. м, площ след промяната: 10 065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.101: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5480 кв. м, площ след промяната: 5444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.350: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4537 кв. м, площ след промяната: 4091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.18.12: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3746 кв. м, площ след промяната: 3030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.18.13: пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 15 723 кв. м, площ след промяната: 13 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.18.102: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 2617 кв. м, площ след промяната: 2595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.9: нива, собственост на „Планета – 98“ – ЕООД, X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3101 кв. м, площ след промяната: 3003 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4300 кв. м, площ след промяната: 4282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.21: дере, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 24 332 кв. м, площ след промяната: 24 049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.22: гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 17 260 кв. м, площ след промяната: 15 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.26: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 16 962 кв. м, площ след промяната: 17 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.20.205: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3435 кв. м, площ след промяната: 2950 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.21.109: напоителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 7498 кв. м, площ след промяната: 4619 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.21.114: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1220 кв. м, площ след промяната: 1168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.29.139: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 3601 кв. м, площ след промяната: 3564 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.29.151: напоителен канал, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 5474 кв. м, площ след промяната: 4997 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.29.179: изоставена орна земя, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3863 кв. м, площ след промяната: 3822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.29.186: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 1829 кв. м, площ след промяната: 1814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.30.259: напоителен канал, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 5616 кв. м, площ след промяната: 5569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.183.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9262 кв. м, площ след промяната: 9150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.183.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8968 кв. м, площ след промяната: 8920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.230.2: нива, собственост на ПГ по СС „Боруш“, площ преди промяната: 44 760 кв. м, площ след промяната: 44 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.230.47: за местен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 28 716 кв. м, площ след промяната: 30 331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.230.48: за друг вид производствен, складов обект, собственост на ПГ по СС „Боруш“, площ преди промяната: 64 458 кв. м, площ след промяната: 63 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.230.53: дере, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 46 275 кв. м, площ след промяната: 46 205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.124.138: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 3503 кв. м, площ след промяната: 3232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.124.210: за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 50 317 кв. м, площ след промяната: 54 020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57217.220.295: изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 10 823 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57217.38.115: площ: 10 976 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.39.215: площ: 9889 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.57.15: площ: 8825 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.58.15: площ: 8422 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.71: площ: 4151 кв. м, за местен път, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.168.199: площ: 1103 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.71: площ: 4686 кв. м, за местен път, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.169.199: площ: 1277 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.315.15: площ: 9702 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.17.15: площ: 11 466 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.18.115: площ: 11 739 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.21.115: площ: 8219 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.29.115: площ: 12 220 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.30.115: площ: 15 593 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 57217.122.18: площ: 1511 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.220.913: площ: 537 кв. м, нива, собственост на Община Горна Оряховица;

поземлен имот с идентификатор 57217.222.215: площ: 1920 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5950

 

ЗАПОВЕД № КД-14-88 от 28 юли 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-108821-21.11.2019 г. и вх. № 09-108812-21.11.2019 г. от СГКК – Сливен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Дъбова, EKATTE 24270, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1595 от 13.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 24270.7.186: площ: 191 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.187: площ: 563 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.188: площ: 331 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.189: площ: 756 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.190: площ: 9146 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.191: площ: 118 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.192: площ: 2136 кв. м, нива, собственост на Сали Муса Исуф;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.193: площ: 416 кв. м, нива, собственост на Сали Муса Исуф;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.194: площ: 200 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.195: площ: 571 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.196: площ: 6014 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.197: площ: 18 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.198: площ: 3176 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.199: площ: 1493 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.200: площ: 5127 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.201: площ: 177 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.202: площ: 1322 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.203: площ: 626 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.204: площ: 109 374 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.205: площ: 484 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.206: площ: 9727 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.207: площ: 3819 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.12.22: площ: 95 631 кв. м, пасище, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 24270.12.23: площ: 67 кв. м, пасище, собственост на Община Котел.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 24270.6.142: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3240 кв. м, площ след промяната: 2824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.61: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 15 387 кв. м, площ след промяната: 14 339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.63: ливада, собственост на Али X.X.X., площ преди промяната: 725 кв. м, площ след промяната: 571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.152: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 4585 кв. м, площ след промяната: 4244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.170: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 4921 кв. м, площ след промяната: 14 495 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.12.21: широколистна гора, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2068 кв. м, площ след промяната: 1954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 24270.14.1: широколистна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 25 994 кв. м, площ след промяната: 25 822 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 24270.7.16: площ: 9888 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.17: площ: 3458 кв. м, нива, собственост на Сали Муса Исуф;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.19: площ: 6185 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.20: площ: 5765 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.21: площ: 5698 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.22: площ: 15 795 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.118: площ: 112 019 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.140: площ: 2256 кв. м, гробищен парк, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 24270.7.185: площ: 1593 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 24270.12.20: площ: 96 154 кв. м, пасище, собственост на Община Котел.

II. С. Стрелци, EKATTE 69821, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1614 от 18.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 69821.43.61: площ: 186 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.41: площ: 290 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.42: площ: 352 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.43: площ: 2042 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.44: площ: 112 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.45: площ: 509 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.46: площ: 471 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.47: площ: 583 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.48: площ: 1069 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.49: площ: 34 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.50: площ: 49 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.51: площ: 767 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.52: площ: 2140 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.53: площ: 2278 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.54: площ: 304 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.55: площ: 479 кв. м, дере, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.56: площ: 716 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.57: площ: 407 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.58: площ: 178 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.59: площ: 755 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.60: площ: 182 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.339: площ: 7611 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.340: площ: 8398 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.341: площ: 344 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.401: площ: 17 267 кв. м, дере, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.402: площ: 256 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 69821.43.11: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 099 кв. м, площ след промяната: 24 734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.25: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7016 кв. м, площ след промяната: 6967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.26: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 497 кв. м, площ след промяната: 9280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.53: неизползвана нива (угар, орница), собственост на Община Котел, площ преди промяната: 9339 кв. м, площ след промяната: 8913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.57: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 736 кв. м, площ след промяната: 372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.218: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1206 кв. м, площ след промяната: 1129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.219: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5061 кв. м, площ след промяната: 8144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.221: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1922 кв. м, площ след промяната: 1903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.43.309: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 25 304 кв. м, площ след промяната: 25 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.92.1: широколистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 41 256 кв. м, площ след промяната: 40 611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.39.1: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3098 кв. м, площ след промяната: 3086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.39.7: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 957 кв. м, площ след промяната: 13 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.39.8: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6058 кв. м, площ след промяната: 5813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.39.137: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 822 442 кв. м, площ след промяната: 821 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.14: неизползвана нива (угар, орница), собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3347 кв. м, площ след промяната: 3311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 769 кв. м, площ след промяната: 13 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.23: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4075 кв. м, площ след промяната: 3965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.29: нива, собственост на „Беа Алмалък“ – ЕООД, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1942 кв. м, площ след промяната: 1891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.33: за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 7546 кв. м, площ след промяната: 6820 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.135: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 373 619 кв. м, площ след промяната: 373 000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.231: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 327 кв. м, площ след промяната: 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.337: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 33 425 кв. м, площ след промяната: 39 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.19: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8159 кв. м, площ след промяната: 6210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.20: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 909 кв. м, площ след промяната: 483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.21: неизползвана нива (угар, орница), земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6371 кв. м, площ след промяната: 6052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.22: неизползвана нива (угар, орница), собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след промяната: 1740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.28: неизползвана нива (угар, орница), земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6743 кв. м, площ след промяната: 6179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.30: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2185 кв. м, площ след промяната: 1857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.222: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 594 кв. м, площ след промяната: 539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.44.156: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 115 414 кв. м, площ след промяната: 115 237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.93.1: иглолистна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 42 991 кв. м, площ след промяната: 41 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69821.93.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 190 707 кв. м, площ след промяната: 189 247 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 69821.40.17: площ: 9993 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.21: площ: 10 002 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 69821.40.228: площ: 2242 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.23: площ: 1461 кв. м, друг вид земеделска земя, общинска частна;

поземлен имот с идентификатор 69821.42.320: площ: 18 142 кв. м, дере, собственост на Община Котел.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5951

ЗАПОВЕД № РД-18-258 от 28 юли 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.10.2018 г. и 16.10.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5952

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3705-П от 3 август 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1748 от 6.06.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 48 от 2019 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6143 от 3.08.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, представляващ: поземлен имот с идентификатор 81565.120.23, с площ 59 256 кв. м, намиращ се в местността Застава, землището на с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали, ведно с построените в него 12 сгради със следните идентификатори: 81565.120.23.1, 81565.120.23.2, 81565.120.23.3, 81565.120.23.4, 81565.120.23.5, 81565.120.23.6, 81565.120.23.7, 81565.120.23.8, 81565.120.23.9, 81565.120.23.10, 81565.120.23.11 и 81565.120.23.12 (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 300 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 55 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

5978

 

РЕШЕНИЕ № 3706-П от 3 август 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1593 от 15.10.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 88 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6144 от 3.08.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.671.118.4.16, със застроена площ 147,11 кв. м, намиращ се на бул. Мадара № 23, ет. 1, гр. Шумен, област Шумен, заедно с 8,889 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 175 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 33 500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

5977

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 118 от 24 март 2020 г.

1. На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 4.09.2020 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г.

Характеристики, реквизити и изображения:

Номинална стойност – 5 лева;

Наименование на емисионен институт – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;

Година на емисия – 2020;

Текстове „УПРАВИТЕЛ“ и „ГЛАВЕН КАСИЕР“ и техните подписи;

Преобладаващ цвят – бордо;

Размери – 121 67 мм;

Сериен номер – състои се от две букви и осем цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната половина на лицевата страна на банкнотата.

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на X.X.; отпечатани са вертикални текстове „X.X.“ и „1897 – 1927“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени нагоре, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от релефни линии – 1 дебела и 9 тънки, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

На обратната страна на банкнотата са изобразени фрагменти от картините „Жътварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Предупредителен текст „За подправка виновните се наказват съгласно закона“ е отпечатан в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.

Защитни елементи:

Материал – висококачествена банкнотна хартия, тонирана в розов цвят, с вградени трицветни влакънца, видими при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра); с лаково покритие след отпечатване.

На лицевата страна на банкнотата:

Релефен печат – отпечатани са портрет на X.X.; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ПЕТ ЛЕВА“; цифрата 5; винетката в горната част на холограмната лента и цифрата 5 върху нея.

Холограмна лента – разположена вляво на банкнотата, съдържаща (отгоре надолу):

– редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на жътварка и стилизирано цвете;

– цветен холограмен портрет на X.X.;

– стилизирано изображение на фрагмент от корица на списание „ЕKЪ“;

– изображения с динамичен ефект на изправен коронован лъв и обемно триизмерно изображение на цифрата 5.

Воден знак – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина и се състои от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на X.X. от лицевата страна на банкнотата и контрастни инициали „БНБ“. Наблюдават се и от обратната страна на банкнотата.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина се вижда цифрата 5. Наблюдава се и от обратната страна на банкнотата.

Скрит образ – в горния край вляво от холограмната лента при наблюдение под ъгъл се появява цифрата 5.

Микротекст – хоризонтални линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета текст „ИВАН МИЛЕВ“; текст „5 ЛЕВА“, запълващ цифрата 5.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно от холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се цифри 5, изображения на птици и флорални графични елементи. Двата серийни номера, глава на момче, фрагменти от картини на X.X., регистърът на проглед и подписите на управителя и на главния касиер флуоресцират в зелено.

Инфрачервено изображение – при наблюдение с устройство, снабдено с инфрачервен филтър (850 нанометра), са видими горната част на портрета на X.X., разделен по диагонал, част от ръкописен текст, горната част на голямата цифра 5, разделена по диагонал, серийните номера, знаците за незрящи граждани и горната половина от надписа „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на банкнотата:

Осигурителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 5“ и с вертикален динамичен ефект, променяща цвета си от червено към зелено. Повтарящият се текст „БНБ 5“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Микротекст – линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ и „1897 – 1927“ оформят ивица в лявата част на фоновата мрежа; линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ и „1897 – 1927“ запълват ръкава на жътварката, и цифрата „5“ в полето под него.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – фоновите елементи около младенеца, сърпът и главата на жътварката светят в червено, портретът на X.X. – в синьо, а две цифри „5“, флорален елемент от театрален декор и птици от картината „Баба Марта“ – в жълто-зелено.

2. Банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисии 1999 г. и 2009 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г.

Управител: Д. Радев

5967

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 174 от 30 юни 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява изменение на ОУП в частта на УПИ ІІ, кв. 90 по плана на „Стара градска част“, Кърджали, с което се променя зоната на застрояване от общественообслужваща (Оо) в централна (Ц).

Председател: Ю. Ахмед

5915

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-61 от 6.08.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-27 от 29.06.2017 г. (ДВ, бр. 56 от 2017 г.) за обект: Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Искър, състоящо се от функционално свързани сгради с идентификаторни номера 07106.1433.679.3 и 07106.1433.679.4 по КК на с. Бусманци, Столична община, област София, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6028

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-63 от 7.08.2020 г. за строеж: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ Ковачевец – СОГ и КВ Лозен до км 231+900 (от км 190,2 до км 231,9 – 41,7 км) с подобекти: „Линейна част от км 202+800 до км 203+850“ и „Оптична кабелна линия от км 202+800 до км 203+850“ на територията на землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе, и землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на разрешението за строеж може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5992

32. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С200010-091-0000331/29.07.2020 г. възлага на X.X., адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. Мусала № 3, следния недвижим имот: апартамент № 39 – самостоятелен обект в сграда с площ 42,48 кв. м, състоящ се от стая, антре, кухня, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от изток – ап. 38, от запад – ап. 40, от север – коридор, от юг – дворно място, отгоре – ап. 44, и отдолу – ап. 34, ведно с принадлежащото му мазе № 39 с площ 3,80 кв. м, при съседи на мазето: от изток – мазе № 42, от запад – коридор между мазетата, от север – коридор и стълбище, и от юг – мазе № 40, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото съгласно Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на директора на АГКК и схема № 6331/19.11.2009 г., намиращ се в Кюстендил, община Кюстендил, бл. 3А, „Г“, ет. 5. Имотът е закупен за сумата 25 100 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

5980

16. – Националният военен университет „X.X.“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“, за нуждите на първично звено катедра „Логистика на сигурността“ на приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“ – 1 място за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на началника на НВУ „X.X.“ № РД-02-795 от 31.07.2020 г. и в обявата на сайта на университета, линк: http://www.nvu.bg/node/2500. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета във Велико Търново. Телефон за контакти: 062618875; Siemens: 62075; GSM: 0884541585; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.

5990

696. – Националният археологически институт с музей към БАН – София, обявява конкурси по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“) за академичните длъжности: главен асистент за нуждите на Секция за средновековна археология (профил „Ранносредновековна археология на България VІІ – ХІ в.“) – един, и доцент за нуждите на Секция за антична археология – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Съборна № 2, тел. 02/988-24-06.

5983

911. – Община гр. Белово, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява, че са приети помощен план на ползвателите и бившите собственици (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) в цифров и графичен вид в М 1:1000 на земеделски земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в землището на гр. Белово, ЕКАТТЕ 03592, и с. Момина клисура, ЕКАТТЕ 48903, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 03592.2.1004 (стар 000039) и 03592.2.1008 (стар 000044) в местност Кутела – Додови ниви, з-ще гр. Белово, и 48903.29.545 (стар 000545) и 48903.84.483 (стар 000483) в местност Горен друм – Друма, з-ще с. Момина клисура. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Белово, като към преписката се прилагат копия на всички документи за права за собственост, удостоверения за права на ползвател, оценителни протоколи, квитанции и др. Помощният план и планът на новообразуваните имоти са изложени за разглеждане в стая № 12, ет. 2, в сградата на общинската администрация.

5969

12. – Община Генерал Тошево обявява съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решение № 3-5 на Общинския съвет – гр. Генерал Тошево, за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изместване на част от въздушен електропровод „Красен“ 20 kV от ПС „Генерал Тошево“ 110/20 kV, УПИ IX-602, кв. 7а по плана на с. Красен, община Генерал Тошево, в ПИ 39534.105.168 и ПИ 39534.105.169 по кадастралната карта на с. Красен, община Генерал Тошево.

5979

3. – Община Исперих на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект: ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 32874.167.68, местност Юсек Юст – Стопански двор № 1, по кадастралната карта на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, във връзка с изграждането на „Терминал за електрически превозни средства и работилница за производство на изделия от бетон и керамика“. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Исперих в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5971

3а. – Община Исперих на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект: ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 46913.9.513, местност Чуката, по кадастралната карта на с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение – изграждане на „Курортно-туристическа сграда“. Проектът е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Исперих в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5972

31. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 245 от 21.07.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на абонатни отклонения от съществуващата електронна съобщителна мрежа на ЕТ „ X.X. 94“, преминаващи през имоти № 93.269, 94.4, 94.5, 94.273, 94.432, 80.295, 80.51, 141.35, 141.383, 77.25, 77.24, 141.385, 141.386, 141.388, 141.3, 141.401, 141.75, 141.120.17, 28.70 по КК на с. Царацово и имоти № 36.296, 36.306, 36.50, 36.295, 36.293, 36.130, 36.50, 36.290, 34.288, 34.297, 34.347, 34.155, 34.85 по КК на с. Бенковски, община „Марица“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

5993

32. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 246 от 21.07.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна линия НН от РУНН на БКТП „Лихтгитер“ до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ 22.116 по КК на с. Скутаре, община „Марица“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

5994

65. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Транспортен достъп“ до имот с идентификатор 57176.45.9, м. Извора по КККР на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград. Трасето на транспортния достъп е с дължина около 17,5 м и широчина около 4 м, като се засяга площ от около 0,072 кв. м. Трасето преминава през поземлен имот с идентификатор 57176.45.38 по КККР на с. Петрово – с начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ на МЗХГ – ЮЗДП – ТП ДГС „Катунци“. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4, в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

5970

66. – Община Симитли на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за част от имот № 000149, местност Виро, землище с. Крупник, община Симитли. Трасето е за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка в участъка от асфалтов път – ул. Георги Димитров до имот № 034004, местност Виро, землище на с. Крупник, община Симитли, в част от имот № 000149, местност Виро, землище с. Крупник, община Симитли. Проектът е на разположение в техническия отдел в сградата на ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Симитли.

6007

39. – Община Стамболийски на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 75 от 10.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасета на оптичен кабел за обект: „Разширение (допълнение) на нова физическа инфраструктура на „Нетгард“ – ОДД, за електронни съобщителни мрежи“ на територията на община Стамболийски в границите и землищата на с. Куртово Конаре, с. Ново село, с. Йоаким Груево и гр. Стамболийски, което трасе преминава през имоти – общинска и държавна собственост: в землището на с. Йоаким Груево – ПИ 34028.7.196, ПИ 34029.7.208 и ПИ 34028.7.250, в землището на с. Ново село – ПИ 52221.512.610 и ПИ 52221.12.936, в землището на с. Куртово Конаре – ПИ 40717.24.394, ПИ 40717.13.299, ПИ 40717.14.226, ПИ 40717.13.304, ПИ 40717.14.243, ПИ 40717.17.257, ПИ 40717.39.499, ПИ 40717.13.303, ПИ 40717.17.110, ПИ 40717.14.157, ПИ 40717.13.311, ПИ 40717.14.252, ПИ 40717.25.447, ПИ 40717.39.476 и ПИ 40717.24.399. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, пред Административния съд – Пловдив.

5958

25. – Община Търговище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7 по протокол № 11 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Търговище, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел НН за външно електрозахранване на ППС № 4926 „Теленор България“ – ЕАД, в ПИ 73626.200.167, гр. Търговище, община Търговище“, с който се засяга поземлен имот с идентификатор 73626.200.323 в землището на гр. Търговище. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Търговище, пред Административния съд – Търговище.

6012

411. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 207 от 24.07.2020 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура – трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.365 с НТП – полски път, публична общинска собственост, и поземлен имот с идентификатор 40484.32.339 с НТП – полски път, публична общинска собственост, и стига до поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6004

412. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 205 от протокол № 14 от 24.07.2020 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура – трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 48101.144.2 по КККР, намиращ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектното трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение започва от съществуващ водопровод в населеното място на с. Миладиновци, преминава през поземлени имоти с идентификатори: 48101.144.368 с НТП – за местен път, 48101.28.68 с НТП – пасище, мера, 48101.28.69 с НТП – за селскостопански път, 48101.25.361 с НТП – за селскостопански път, 48101.144.6 с НТП – за селскостопански път, 48101.144.8 с НТП – за селскостопански път, и стига до 48101.144.2 с НТП – за стопански двор, по КККР, намиращи се в землището с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол, и има обща дължина 1498 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6005

413. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптичен кабел. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори 53480.34.48 и 53480.34.47 с НТП – пасище, стопанисвано от общината, 53480.34.46 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 53480.33.78 с НТП – за местен път, общинска публична собственост, по КККР, намиращи се в землището на с. Окоп, през поземлени имоти с идентификатори 77150.15.188 с НТП – за местен път, общинска публична собственост, 77150.14.196, 77150.14.191, 77150.12.188 и 77150.11.130 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, по КККР, намиращи се в землище с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори 62921.64.299, 62921.65.300, 62921.65.227, 62921.66.652, 62921.28.84, 62921.29.118, 62921.16.145, 62921.12.101 и 62921.12.146 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, 62921.65.315 и 62921.66.215 с НТП – за местен път, публична общинска собственост, 62921.12.53 с НТП – дере, общинска публична собственост, по КККР, намиращи се в землище с. Роза, през поземлени имоти с идентификатори 05308.27.61, 05308.29.181, 05308.29.170, 05308.38.18 и 05308.35.151 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 05308.38.54 с НТП – дере, общинска публична собственост, 05308.43.131 и 05308.43.130 с НТП – пасище, стопанисвано от общината, по КККР, намиращи се в землище с. Болярско, община „Тунджа“, област Ямбол. Дължината на трасето е 18 312,75 м, от които 1092,30 м са в землището на с. Окоп, 6117 м са в землището на с. Ханово, 7998,70 м са в землището на с. Роза и 3104,75 м – в землището на с. Болярско, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6006

63. – Община с. Крушари, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на УПИ IX-561 и УПИ Х-561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв. 33, УПИ ХХХVII-569 в кв. 60 и улична регулация между о.т. 67 и о.т. 68 по плана на с. Крушари, община Крушари, област Добрич. С изменението на плана за регулация се предвижда: улицата между о.т. 67 и о.т. 68 да стане задънена, като в източния й край се оформи уширение за завиване на автомобилите в обратна посока; от УПИ IХ и УПИ Х в кв. 32, част от УПИ VII в кв. 33 и от отпадналата улична регулация да се оформи урегулиран имот с предназначение за „спорт, рекреация и озеленяване“; от остатъка от УПИ VII в кв. 33 да се образува УПИ с отреждане за „търговия, услуги и трафопост“; от УПИ ХХХVII в кв. 60 да се отдели площ за спирка на междуселищен транспорт, която да се присъедини към уличната регулация между о.т. 81 и о.т. 67; при оформянето на задънената улица се променят границите на кв. 32 и 33, при което се образува нов квартал, за който се запазва номерът 33 и номерата на урегулираните в него имоти, чиито граници не се променят; урегулираните имоти в кв. 32, които не се променят, както и новообразуваните имоти се номерират с поредни номера след последния използван за кв. 33. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в общинската администрация – с. Крушари, стая 201, и могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5965

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Ню Проджектс Консулт“ – ЕООД, с адрес и седалище на управление: София, ж.к. Изгрев, ул. Самоков № 28, 3, ет. 1, ап. 11, представлявано от управителя X.X.X., на Постановление № 125 на Министерския съвет от 15.06.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 от 2016 г., което постановление е обнародвано в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г., по което е образувано адм. д. № 6536/2020 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение, насрочено за 15.09.2020 г. от 11 ч. в зала № 2.

5982

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че има образувано дело по жалба на Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, Пловдив, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, против Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания, на територията на община Сърница, приета с Решение № 32 по протокол № 7 от 28.07.2015 г. на Общинския съвет – гр. Сърница. По жалбата е образувано адм. д. № 350 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2020 г., насрочено за разглеждане на 2.09.2020 г.

6018

Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава X.X.X. като заинтересована страна по адм. д. № 4180/2020 г., образувано по жалба на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. срещу Разрешение за строеж № 59 от 28.05.2018 г. на главния архитект на район „Лозенец“ – СО. Делото е насрочено за 7.10.2020 г. от 16 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.

5960

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е образувано адм. д. № 2492/2020 г. по жалба на X.X.X. и X.X.X. срещу Решение № 550 на СОС от 25.07.2019 г., с което се одобряват проекти за план за регулация и план за застрояване на УПИ І-2627, 2626, 2012 и улична регулация от о.т. 24-о.т. 546-о.т. 35 и о.т. 26-о.т. 28, в частите, касаещи ПИ с идентификатор 68134.1500.2012, м. 52, ж.к. Дружба 1 – ІІІ част. Заинтересованите лица могат да се конституират само като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение чрез подаване на заявление до съда, което съдържа; 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадена жалба. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.10.2020 г. от 14,30 ч.

5988

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, на основание чл. 48 от ГПК призовава X.X.X., роден на 8.03.1969 г., с неизвестен адрес, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на деловодството на първо гражданско отделение на адрес – Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 1, Съдебна палата, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея във връзка с образуваното пред Окръжния съд – Бургас, гр. дело № 1855/2020 г. по описа на съда с правно основание чл. 62, ал. 4 от СК с ищец – Нурие Бюлянт Йълмаз, и ответници – Мийрем Мехмед Али, Нуредин Нури Али и Бюлент Рамазан Йълмаз. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.

5962

Новозагорският районен съд, ІІ състав, призовава Шафакат Али, ЛНЧ 1003559807 – гражданин на Ислямска република Пакистан, роден на 21.07.1980 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на съда, гражданско отделение, на адрес: гр. Нова Загора, ул. Проф. М. Балкански № 60, стая № 9, за да получи препис от исковата молба с приложения, подадена от X.X.X. с правно основание чл. 49 от СК, по която е образувано гр.д. № 33/2020 г. по описа на НЗРС, по което той е ответник. В случай че ответникът не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5961

Софийският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, без настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в САЩ от 1.11.2007 г., като ответница по гр.д. № 71522/2019 г. по описа на Софийския районен съд, ГО, 88 гр. състав, да се яви в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, предявена от X.X.X., ЕГН **********, и разпореждане на съда от 10.02.2020 г., както и да посочи съдебен адрес в страната. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5989

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гражданско дело № 122/2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – София, и ответник – X.X.X. с адрес: гр. Сандански, ул. Серес № 5, с правно основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и с цена на иска 43 781,91 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

Сумата 931,67 лв., представляваща вноски по депозит, извършени през 2010 г. и 2012 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X.:

Сумата 38,17 лв., представляваща лихви от депозит за 2010 г. – 2012 г.

Сумата 1500 лв., представляваща вноска от трето лице – X.X., извършена през 2011 г.

Сумата 22 230 лв., представляваща вноски по кредитна карта.

Сумата 2100 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка.

Сумата 7476,57 лв., представляваща превод към ЕТ „X.X.X.“.

Сумата 7405,49 лв., представляваща вноски по кредитна карта.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.11.2020 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

6011

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 1467/2018 г. по описа на съда по предявено на 25.09.2018 г. мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска – 74 458,24 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

сумата в размер 150 лв., представляваща равностойността на 150 дружествени дяла от капитала на „Сиракови 77“ – ЕООД, ЕИК 201549751;

сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Хит Ауто М и Д“ – ЕООД, ЕИК 202171404;

сумата в размер 11 774,10 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице по сметка с IBAN BG90 СЕСВ 9790 14В3 2672 00 в евро в „ЦКБ“ – АД;

сумата в размер 1942,92 лв., представляваща касови вноски от трети лица по сметка с IBAN BG90 СЕСВ 9790 14В3 2672 00 в евро в „ЦКБ“ – АД.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

сумата в размер 5250 лв., представляваща пазарната стойност на 1/2 идеална част от отчуждения недвижим имот, подробно описан в раздел „Недвижими имоти“.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

сумата в размер 5250 лв., представляваща пазарната стойност на 1/2 идеална част от отчуждения недвижим имот, подробно описан в раздел „Недвижими имоти“;

сумата в размер 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрация на лек автомобил марка „Рено“, модел „19“, с pег. № А 4934 МК;

сумата в размер 4900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6“, с pег. № А 9570 ММ.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

сумата в размер 3500 лв., представляваща размера на внесения капитал при учредяване на „Хит Ауто 08“ – ЕООД, ЕИК 200383910;

сумата в размер 20 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN BG85 UNCR 7000 4514 0327 35 в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД;

сумата в размер 684,54 лв., представляваща превод от трето лице по сметка с IBAN BG85 UNCR 7000 4514 0327 35 в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД;

сумата в размер 5914,34 лв., представляваща касови вноски по сметка № 18368782 в „Банка ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер 3240,38 лв., представляваща преводи от трети лица по сметка № 18368782 в „Банка ДСК“ – ЕАД;

сумата в размер 141,96 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти по сметка № 19746903 в „Банка ДСК“ – ЕАД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“, с pег. № СТ 7142 АР, рама № ZFA23000005099820, двигател № 81404722101929542, цвят – бордо металик, първоначална регистрация 2.02.1995 г., придобит на 11.11.2009 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.

Мотоциклет марка „Сузуки“, модел „750“, с pег. № СТ 1244 К, рама № SR41A101083, двигател № R401101112, цвят – бял, придобит на 4.07.2012 г. в режим на СИО с X.X..

Пазарна стойност към настоящия момент – 700 лв.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с pег. № СТ 5387 АН;

сумата в размер 4400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, с pег. № СТ 4697 АМ;

сумата в размер 5500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Пежо“, модел „406“, с pег. № СТ 0568 АТ;

сумата в размер 4800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 300 ТД“, с рег. № СТ 1574 КК;

сумата в размер 6000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с pег. № СТ 4556 АВ;

сумата в размер 2200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, pег. № СТ 6739 ВА.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X.:

сумата в размер 240 лв., представляваща касови вноски по сметка с IBAN BG38 IORT 8128 2009 7019 00 в левове в „Инвестбанк“ – АД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.10.2020 г. от 15 ч.

В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд в настоящото дело.

6026

Софийският градски съд, І гр. отделение, 14 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 15098/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, със съдебен адрес: София, ул. Кюстендил № 23, ет. 2, ап. 4, за отнемане на имущество на обща стойност 2 853 693,20 лв., описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена в размер общо 2 768 200 лв.:

1. Подземен гараж № 7-15 заедно с прилежащо мазе, намиращ се на подземно ниво, кота -6,10 м, в блок 7 на жилищен комплекс „Силвър Сити“ с магазини, офиси, басейн, фитнес център и подземни гаражи, в София, СО – район „Триадица“, на ул. Емилиян Станев № 2А, вход „Ж“, с обща площ 29,40 кв. м, при съседи: подземна улица; подземен гараж № 7-16; улица и подземен гараж – 7-14, заедно с прилежащите 5,625 % идеални части от общите части на подземните гаражи – блок 7; 0,061 % идеални части от общите части на целия комплекс и заедно с 0,061 % идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построен комплексът, съставляващо УПИ № II-1470 в кв. 5 по плана на гр. София, местност Кръстова вада, целият с площ 8440 кв. м, при граници: от две страни – улица; улица-тупик; бул. Тодор Каблешков; ПИ № 125 и УПИ № 1-1147.

(Придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 146/11.11.2011 г., том III, рег. № 4159, дело № 480/2011 г. (Акт № 5, том CXXII, дело 26277 с вх. рег. № 49183/11.11.2011 г. на СВ – София).

2. 0,061 % идеални части от правото на собственост върху дворно място, представляващо УПИ № II-1470 в кв. 5 по плана на гр. София, местност Кръстова вада, целият с площ 8440 кв. м, при граници: от две страни – улица; улица-тупик; бул. Тодор Каблешков; ПИ № 125 и УПИ № 1-1147.

(Придобит с нотариален акт за покупко-продажба на идеални части от право на собственост върху недвижим имот № 147/11.11.2011 г., том III, рег. № 4160, дело № 481/2011 г. (Акт № 26, том CXXII, дело 26299 с вх. рег. № 49207/11.11.2011 г. на СВ – София).

3. Поземлен имот с идентификатор 66528.2.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синеморец, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-52 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № РД-14-02-1408 от 15.09.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, с адрес: с. Синеморец, местност Поляните, площ 6577 кв. м, трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване: пасище, номер по предходен план 002226, съседи: поземлени имоти с идентификатори № 66528.2.263, 66528.2.264, 66528.2.277, 66528.2.1, 66528.2.290, 66528.2.2, 66528.2.265, 66528.2.262, 66528.2.4.

(Придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 114/19.09.2014 г., том I, рег. № 2483, дело № 104/2014 г. (Акт № 75, том VI, дело 763/19.09.2014 г. с вх. рег. № 1865/19.09.2014 г. на СВ – Царево).

4. 1184/9187 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 66528.3.297 по кадастралната карта и регистри на с. Синеморец, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-52 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № РД-18-4951 от 15.04.2015 г. на началника на СГКК – Бургас, с адрес на поземления имот: местност Поляните, с площ 9187 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за вилна сграда, с номер по предходен план: квартал 3, парцел II-285, 286, 295, 296, при съседи: ПИ № 66528.3.274, 66528.3.3, 66528.3.1, 66528.3.2, 66528.3.273.

(Придобит с нотариален акт за продажба на идеална част от недвижим имот № 85/22.05.2015 г., том II, рег. № 2072, дело № 244/2015 г. (Акт № 126, том ІІІ, дело № 269/22.05.2015 г. с вх. рег. № 932/22.05.2015 г. на СВ – Царево).

5. Мотопед марка „Ямаха“, модел „YN50F“, pег. № С 8228 Р, рама № VTLS401000008896, двигател № АЗ 16Е010530, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 2.04.2012 г.

(Придобит с договор за покупко-продажба от 12.04.2012 г.)

6. Сумата в размер 16 756 лв., внесена в брой от титуляря през 2010 г. по разплащателна сметка BG 60 СЕСВ97901032341100 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

7. Сумата в размер 2500 лв., внесена в брой от титуляря през 2011 г. по разплащателна сметка BG 60 СЕСВ97901032341100 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

8. Сумата в размер 337,20 лв., внесена от трето лице през 2011 г. по разплащателна сметка BG 60 СЕСВ97901032341100 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

9. Сумата в размер 15 000 лв., внесена от трето лице през 2012 г. по разплащателна сметка BG 60 СЕСВ97901032341100 в „Централна кооперативна банка“ – АД.

10. Сумата в размер 200 лв., внесена в брой от титуляря през 2015 г. по разплащателна сметка BG 36 BUIN95611000349415 в „Алианц Банк България“ – АД.

11. Сумата в размер 47 700 лв., внесена в брой от X.X.X. през 2015 г. по разплащателна сметка в левове, BG 66 BUIN 95611000503881 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр „Пропъртис – СС“ – ЕАД.

Съгласно определение № 9784 от 23.06.2020 г. по гр. дело № 15098/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 14 състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който заинтересованите лица могат да предявят претенциите си върху имуществото – предмет на отнемане.

Гражданско дело № 15098/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 14 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.11.2020 г. в 11,30 ч.

5995

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Софийският градски съд на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква по искане на X.X.X. и X.X.X., представляващи 1/3 от членовете на сдружение „Спортен клуб по риболов „Тийм Моселла“, общо събрание на 30.09.2020 г. в 10 ч. на адрес: София, ул. Бачо Киро № 49, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашните членове на управителния съвет на сдружението; 2. избор на управителен съвет на сдружението; 3. избор на председател на управителния съвет; 4. приемане на нов устав на сдружението; 5. други.

6014

1. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 61 от устава на САБ свиква Тридесет и първо редовно годишно общо събрание на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, на 26.09.2020 г. в 10 ч. в зала „Европа+“, Парк-хотел „Москва“, София, ул. Незабравка № 25, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание, избор на работни органи и приемане на дневния ред; 2. доклад на председателя на УС на САБ „Проблемите на българската архитектура 2010 – 2020 г. и дейността на САБ“, вкл. дискусия по доклада; 3. отчет на САБ за периода 14.04.2019 г. – 25.04.2020 г.; 4. финансов отчет на УС за изпълнение на бюджета за 2019 г.; 5. приемане на рамков бюджет на САБ за 2020 г.; 6. приемане решения на общото събрание по т. 2, 3 и 5 съгласно изискванията на чл. 63 от устава на САБ. Регистрацията на делегатите на общото събрание ще се извърши на датата на провеждане на общото събрание пред зала „Европа+“ от 9 до 10 ч. на 26.09.2020 г. срещу лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата при случаите на чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.

5957

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фронтида“ – в ликвидация, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.10.2020 г. в 18 ч. в гр. Свети Влас, област Бургас, ул. Стара планина № 15, при следния дневен ред: 1. приемане ликвидационния баланс на сдружението и на пояснителния доклад към него; 2. приемане на годишния отчет на ликвидатора; 3. освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4. разпределяне на имуществото на сдружението; 5. вписване на заличаването на сдружението в ТРРЮЛНЦ; проект за решения: общото събрание приема следните решения: 1. приема счетоводния баланс към датата на приключване на ликвидацията на сдружението – 1.10.2020 г., и на пояснителния доклад към него; 2. приема годишния отчет на ликвидатора X.X.; 3. освобождава ликвидатора X.X. от отговорност; 4. сдружение с нестопанска цел „Фронтида“ – в ликвидация, към 1.10.2020 г. не разполага с имущество – няма имущество за разпределяне и няма да извършва разпределяне на имущество; 5. възлага на ликвидатора X.X. да подаде в законоустановения срок необходимите документи пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията за вписване на заличаването на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5984

1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб „Ботев – 1936“ – с. Професор Иширково, област Силистра, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.09.2020 г. в 10 ч. в Клуба на пенсионера – с. Проф. Иширково, при следния дневен ред: 1. избор на ръководство на общото събрание; 2. редакция на чл. 10 от устава – премахване от текста на думите „юридическо лице да може да стане член“; 3. промяна в чл. 24: „Поканата за свикване на общо събрание се довежда до знанието на всички членове на сдружението чрез поставянето й на видно място в сградата на кметството и/или административната сграда на стадиона най-малко един месец преди насрочения ден.“; 4. освобождаване от отговорност на председателя на УС и членовете на управителния съвет; 5. намаляване броя на членовете на УС от 7 на 3; избор на нов управителен съвет; 6. организационни въпроси. При липса на кворум при първоначално определения час общото събрание ще се проведе един час след обявения в поканата час.

6034