Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 25.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 66 ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 18 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОР Виж повече
  • УКАЗ № 164 ОТ 31.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МАЙКЪЛ ФОРБС - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 170 ОТ 14.08.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ДИМИТРОВ БАЛАБАНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 171 ОТ 14.08.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ ХИДЖЕВ ГЕОРГИЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 283 ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА НАЗЕМНИ МРЕЖИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ (ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-04-01 ОТ 2017 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ С ДЕСТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ДВ, БР. 89 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 172 ОТ 14.08.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВАНЯ АНГЕЛОВА ГРАШКИНА-МИНЧЕВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече