Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 4.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 31 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 21 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА" Виж повече
  • НАРЕДБА № 23 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 610 ОТ 28 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ГРАДИНА - ЦЕНТРАЛЕН" - ЧАСТ 1, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 179 ОТ 27.08.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЕРГЕЙ ПЕНЧЕВ МИЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАЛАЙЗИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 180 ОТ 27.08.2020 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНДОНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАЛАЙЗИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЖАКАРТА, РЕПУБ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ (ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 2015 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА (ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г.) Виж повече