Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 8.IX

  • МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ, СОБСТВЕНОСТ НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" - ЕАД (ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (ДВ, БР. 23 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 115 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 22 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЗА ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ТЯХ И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ЗА ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ТЯХ И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ В ДРУГИ СПЕЦИАЛИ Виж повече